ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Používateľská príručka

ESAB Warrior™ Feed 304 Používateľská príručka
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Návod k používání
0463 363 001 CZ 20170831
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx, 526-xxx xxxx
OBSAH
BEZPEČNOST ...............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření .............................................................................
4
ÚVOD .............................................................................................................
7
2.1
Přehled ......................................................................................................
7
2.2
Vybavení....................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
8
4
INSTALACE ...................................................................................................
10
4.1
Přehled ......................................................................................................
10
4.2
Pokyny ke zvedání ...................................................................................
10
OBSLUHA......................................................................................................
11
5.1
Přehled ......................................................................................................
11
5.2
Zapojení a ovládací zařízení ....................................................................
13
5.3
Připojování vody.......................................................................................
13
5.4
Postup spouštění .....................................................................................
13
5.5
Vysvětlení funkcí ......................................................................................
13
5.6
Tlak podávání ...........................................................................................
14
5.7
Výměna a zakládání drátu .......................................................................
15
5.8
Výměna podávacích kladek.....................................................................
15
ÚDRŽBA ........................................................................................................
16
6.1
Přehled ......................................................................................................
16
6.2
Prohlídka a čištění....................................................................................
16
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..........................................................
17
SCHÉMA ...............................................................................................................
18
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ ..........................................................
20
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
24
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
25
1
2
5
6
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 363 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 363 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Zařízení k podávání drátu jsou určena k používání s napájecími zdroji pouze
v režimu MIG/MAG.
Při použití v jiném režimu, například MMA, musí být svařovací kabel mezi
zařízením k podávání drátu a napájecím zdrojem odpojen, jinak bude zařízení
k podávání drátu pod napětím.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
• Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
• Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
• Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
• Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
• Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
• Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní
kabel na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a
kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
• Kryjte si hlavu před výpary
• K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
• Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv
• Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
0463 363 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
• Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
• Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
• Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
• Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti
nebyly žádné hořlavé materiály
• Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 363 001
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Přehled
Zařízení k podávání drátu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w je určeno ke svařování
MIG/MAG společně s napájecími zdroji pro svařování:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Dodávají se v různých variantách, viz kapitolu „Objednací číslo“.
Zařízení k podávání drátu jsou uzavřená a skládají se z poháněcího mechanismu podávání
drátu o čtyřech kolech a z řídicí elektroniky.
Lze je používat společně s drátem ze zařízení ESAB MarathonPact nebo z cívky drátu (o
standardním Ø 200 mm, Ø 300 mm a příslušenství Ø 440 mm).
Zařízení k podávání drátu lze instalovat na vozík, zavěsit nad pracoviště pomocí závěsného
oka, instalovat na zařízení s protizávažím nebo na podlahu se soupravou kol nebo bez ní.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.2
Vybavení
Podavač drátu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w se dodává s tímto vybavením:
•
•
Návod k použití
Štítek s doporučenými součástmi podléhajícími opotřebení
0463 363 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Napájecí napětí
42 V AC, 50–60 Hz
Příkon
252 VA
Jmenovitý napájecí proud I1
6A
Data parametrů
Rychlost podávání drátu
1,5–25,0 m/min (4,9–82 ft/min)
Pomalý start
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
2/4 zdvihy
2 nebo 4 zdvihy
Výběr drátu
Plný drát nebo trubička
Přípojka hořáku
EURO
Max. průměr cívky drátu
300 mm (*440 mm), 12 inch (*17 inch)
Průměr drátu
Fe
0,6–1,6 mm (0,023 – 1/16 palce)
Nerez
0,8–1,6 mm (0,030 – 1/16 palce)
Al
1,0 a 1,6 mm (0,40 a 1/16 palce)
Trubička
0,9–1,6 mm (0,035 – 1/16 palce)
Hmotnost
WF 304 s krytem cívky
14,4 kg (31,7 Iibry)
WF 304w s krytem cívky
14,7 kg (32,4 Iibry)
Hmotnost cívky drátu (standard ESAB)
Ø 200 mm
5 kg (11,0 libry)
Ø 300 mm
18 kg (39,7 libry)
Ø 440 mm
30 kg (66,1 libry)
Rozměry (d x š x v)
základní
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5
palce)
Provozní teplota
-10 až +40°C (+14 až +104°F)
Teplota při přepravě a skladování
-20 až +55°C (-4 až +131°F)
Ochranný plyn
max. tlak
Všechny typy jsou určeny pro svařování
MIG/MAG
5 barů (0,5 MPa)
Chladicí kapalina (Warrior Feed 304w)
max. tlak
Namíchaná chladicí kapalina ESAB
5 barů (0,5 MPa)
Přípustná zátěž při
60% zatěžovací cyklus
500 A
100% zatěžovací cyklus
400 A
Třída krytí
s cívkou o Ø 440 mm (Ø 17 inch) a/nebo
zařízením s protizávažím
IP23
0463 363 001
IP2X
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
* Viz kapitolu "PŘÍSLUŠENSTVÍ" v návodu k použití.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40
°C.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Zařízení s označením IP2X jsou určena k použití v krytém prostoru.
0463 363 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Přehled
Instalaci musí provádět odborník.
VAROVÁNÍ!
Při svařování v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem lze
používat pouze napájecí zdroje určené pro toto prostředí. Tyto napájecí zdroje
jsou označeny symbolem
4.2
.
Pokyny ke zvedání
UPOZORNĚNÍ!
Při zvedání podavače drátu hrozí riziko rozdrcení. Při montáži velké cívky (Ø 440
mm) se může změnit těžiště podavače drátu a zvýšit riziko překlopení a
rozdrcení. Chraňte sebe a varujte před nebezpečím osoby nacházející se
v blízkosti.
UPOZORNĚNÍ!
Aby nedošlo k úrazu a/nebo poškození zařízení, je zde ukázána metoda zvedání
a upevňovací body.
Objednací číslo závěsného oka je uvedeno v kapitole „Objednací číslo“.
POZOR!
Pokud se používá jiné montážní zařízení, mělo by být od podavače drátu
izolováno.
0463 363 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Přehled
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
VAROVÁNÍ!
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se drátu elektrody nebo
částí v kontaktu s ním ani neizolovaných kabelů a spojek.
POZOR!
Při přesunování zařízení používejte držadlo určené k tomuto účelu. Nikdy
netahejte za svařovací hořák zařízení.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že postranní panely jsou za provozu zavřené.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili sklouznutí cívky
z náboje: Otočením červeného
kolečka zablokujte cívku na místě, jak
je znázorněno na výstražném štítku
vedle náboje.
UPOZORNĚNÍ!
Před vložením svařovacího drátu zajistěte odstranění dlátovitého hrotu a otřepů z
jeho konce, aby se předešlo zablokování drátu ve vložce hořáku.
0463 363 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
VAROVÁNÍ!
Otáčející součásti mohou způsobit úraz, dávejte pozor.
VAROVÁNÍ!
Pokud je podavač vybaven vyvažovacím ramenem, hrozí riziko překlopení.
Zajistěte zařízení, zejména pokud se používá na nerovném nebo skloněném
povrchu.
Doporučené maximální hodnoty proudu pro propojovací kabely
Imax.
450 A (60% pracovní cyklus)
350 A (100% pracovní cyklus)
550 A (60% pracovní cyklus)
430 A (100% pracovní cyklus)
450 A (60% pracovní cyklus)
350 A (100% pracovní cyklus)
550 A (60% pracovní cyklus)
430 A (100% pracovní cyklus)
Průřez kabelu
Délka kabelu
Upozornění
70 mm2
2 - 35 m
19pólový
95 mm2
2 - 35 m
19pólový
70 mm2
2 - 35 m
19pólový, voda
95 mm2
2 - 35 m
19pólový, voda
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
0463 363 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.2
Zapojení a ovládací zařízení
1. Displej napětí (V)
9. Přepínač 4 zdvihů / 2 zdvihů (uvnitř)
2. Displej proudu (A)
10. Přepínač Trubička / Plný drát (uvnitř)
3. Knoflík pro nastavování rychlosti podávání 11. Vypínač pro pomalý start (uvnitř)
drátu
4. Knoflík pro nastavování napětí
12. Přípojka pro přívod svařovacího proudu
z napájecího zdroje (OKC)
5. Spínač zavádění drátu nebo testu průtoku 13. Přípojka pro ovládací kabel z napájecího
plynu
zdroje
6. ČERVENÁ přípojka chladicí vody ze
14. Přípojka pro přívod ochranného plynu
svařovacího hořáku *)
7. MODRÁ přípojka chladicí vody ke
15. MODRÁ přípojka pro chladicí vodu od
svařovacímu hořáku *)
zdroje napájení (chladicího zařízení) *)
8. Přípojka pro svařovací hořák
16. ČERVENÁ přípojka pro chladicí vodu ke
zdroji napájení (chladicí zařízení) *)
POZOR!
*) Přípojky chladicí vody jsou k dispozici pouze u některých modelů.
5.3
Připojování vody
Při připojování svařovacího hořáku chlazeného vodou musí být hlavní vypínač zdroje
napájení v poloze OFF (Vyp.) a vypínač chladicí jednotky v poloze 0.
Sadu pro připojení vody lze objednat jako příslušenství, viz kap. Příslušenství.
5.4
Postup spouštění
Jakmile začne podávání drátu, napájecí zdroj generuje svařovací napětí.
Pokud se do tří sekund nedosáhne svařovacího proudu, napájecí zdroj vypne svařovací
napětí. Podávání drátu pokračuje až do vypnutí spínače svařovacího hořáku.
5.5
Vysvětlení funkcí
Pro přístup k funkcím 2 zdvihy / 4 zdvihy, Trubička / Plný drát a Pomalý start musíte otevřít
víko.
0463 363 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Dva zdvihy
Se dvěma zdvihy začne proudit plyn před zapálením oblouku (pokud se
používá) stisknutím spouštěcího spínače svařovacího hořáku. Potom začne
svařování. Uvolněním spouštěcího spínače se svařování zcela zastaví a spustí
se proud plynu po zhasnutí (pokud je zvolen).
Čtyři zdvihy
Se 4 zdvihy začne proudit plyn při stisknutí spouštěcího tlačítka svařovacího
hořáku a po jeho uvolnění začíná podávání drátu. Svařování pokračuje do
dalšího stisknutí spouštěcího spínače, pak se podávání zastaví a po uvolnění
spínače začne proudit plyn po zhasnutí (pokud je zvolen).
Výběr drátu – trubička
K adaptaci na svařování s trubičkou bude po uvolnění spouště vybrána
konstantní doba zpětného hoření.
Výběr drátu – plný drát
K adaptaci na svařování s plným drátem bude po uvolnění spouště vybráno SCT
(zkratové ukončení).
SCT je nový způsob zastavení svařování malými zkraty k omezení koncového
kráteru a oxidace. Získá se tím také výhoda dobrého startovního výkonu s plným
drátem.
Pomalý start
Při pomalém startu je drát podáván rychlostí 9 m/min (29,5 stopy/min), dokud
nevytvoří elektrický kontakt s obrobkem.
Zavedení drátu
Zavedení drátu se používá, když je třeba podat drát bez aplikace svařovacího
napětí. Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Profukování plynem
Test průtoku plynem se používá při měření průtoku plynu nebo vyfukování
jakéhokoliv vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Trvá tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko, a probíhá bez napětí nebo podávání
drátu.
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v m/min.
5.6
Tlak podávání
Začněte tím, že se přesvědčíte, zda se drát volně pohybuje ve vodicí vložce. Potom nastavte
tlak přítlačných kladek zavaděče drátu. Je důležité, aby tlak nebyl příliš velký.
0463 363 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Obr. A
Obr. B
Chcete-li zkontrolovat, zda je zaváděcí tlak správně nastaven, můžete vytáhnout drát opřený
o izolovaný předmět, např. kus dřeva.
Když budete držet svařovací hořák přibl. 5 mm od kusu dřeva (obr. A), zaváděcí válečky by
měly klouzat.
Když budete držet svařovací hořák přibl. 50 mm od kusu dřeva, měl by se drát vysunout a
ohnout (obr. B).
5.7
•
•
•
•
•
•
Výměna a zakládání drátu
Otevřete boční panel.
Odpojte snímač tlaku tak, že ho otočíte dozadu; přítlačné kladky se vysunou nahoru.
Narovnejte 10 - 20 cm nového drátu. Než vložíte drát do podavače, opilujte z jeho
konce otřepy a ostré hrany.
Zajistěte, aby drát správně procházel válečkovou podávací dráhou a výstupní hubicí
nebo vedením drátu.
Zajistěte snímač tlaku.
Zavřete boční panel.
5.8
Výměna podávacích kladek
• Otevřete boční panel.
• Odpojte snímač tlaku (1) tak, že ho
otočíte dozadu.
• Odpojte přítlačné kladky (2) tak, že
otočíte osu (3) o čtvrt otáčky doprava a
vytáhnete ji.
Odpojení přítlačných kladek
• Odpojte podávací kladky (4) tak, že
odšroubujete matice (5) a vytáhnete
kladky.
Během instalace opakujte výše popsané kroky v opačném pořadí.
Volba stopy v podávacích kladkách
Otočte podávací kladku tak, aby byla rozměrová značka požadované stopy obrácena k vám.
0463 363 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Přehled
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.2
Prohlídka a čištění
Podavač drátu
Pravidelně kontrolujte, zda není podavač ucpán nečistotou.
•
Čištění a výměna opotřebených částí podávacího mechanismu by se měla provádět
v pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu.
Zapamatujte si, že pokud je nastaveno příliš silné předpětí drátu, může docházet
k abnormálnímu opotřebení přítlačné kladky, podávací kladky a vodicí vložky drátu.
Náboj brzdy
Náboj je nastaven již při dodání; je-li třeba upravit nastavení, postupujte podle následujících
pokynů. Nastavte náboj brzdy tak, aby se drát při zastavení podavače mírně prověsil.
• Nastavení brzdového momentu:
○ Otočte červené držadlo do zamčené
polohy.
○ Vložte šroubovák do pružin v náboji.
Otáčením pružin doprava snížíte brzdový
moment.
Otáčením pružin doleva zvýšíte brzdový
moment.
Upozornění: Ujistěte se, že obě pružiny
otočíte o stejnou vzdálenost.
Svařovací hořák
•
Čištění a výměna opotřebených částí svařovacího hořáku by se měla provádět
v pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu.
Pravidelně profukujte vodicí vložku drátu a čistěte kontaktní špičku.
0463 363 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Zařízení Warrior Feed 304 je navrženo a testováno v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974-5 a IEC/EN 60974-10, kanadskou normou
CAN/CSA-E60974-5 a americkou normou ANSI/IEC 60974-5. Po dokončení servisní práce
nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, aby produkt stále splňoval
požadavky norem uvedených výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0463 363 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 363 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
0463 363 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
V
0,6 S2 &
0,8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 a 1,0
& cored
V
0,8 S2 &
1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 a 1,2
& cored
V
1,0 S2 &
1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 a 1,6
& cored
V
1,4 S2 &
1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 a 1,2
V1,0 R2 &
knurled 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 a 1,2
V1,2 R2 &
knurled 1,2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 a 1,4
V1,2 R2 &
knurled 1,4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1,6 R2 &
knurled 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 a 0,9/1,0
U
0,8 A2 &
1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 a 1,2
U
1,0 A2 &
1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 a 1,6
U
1,2 A2 &
1,6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
0463 363 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4×1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
Vstupní hrdlo
Dlouhá životnost pro drát ze železa, nerezové
oceli a trubičku
0460, 007, 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5×1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
0463 363 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 001
Lifting eye
- 25 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 001
Trolley
- 26 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
0463 363 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Welding torch MXH 300w PP Pozor! MXH PP se doporučuje pouze pro
Feed304/3004/L3004
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 363 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising