ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Instrukcja obsługi

ESAB Warrior™ Feed 304 Instrukcja obsługi
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Instrukcja obsługi
0463 363 001 PL 20170831
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx, 526-xxx xxxx
SPIS TREŚCI
BEZPIECZEŃSTWO ......................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli ...................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ....................................................
4
WPROWADZENIE .........................................................................................
8
2.1
Opis............................................................................................................
8
2.2
Wyposażenie.............................................................................................
8
3
DANE TECHNICZNE .....................................................................................
9
4
MONTAŻ ........................................................................................................
11
4.1
Opis............................................................................................................
11
4.2
Instrukcja podnoszenia............................................................................
11
EKSPLOATACJA...........................................................................................
12
5.1
Opis............................................................................................................
12
5.2
Przyłącza i sterowanie .............................................................................
14
5.3
Przyłącze cieczy .......................................................................................
14
5.4
Procedura rozruchowa ............................................................................
14
5.5
Objaśnienia funkcji ..................................................................................
15
5.6
Dociskanie podawanego drutu ...............................................................
16
5.7
Zmiana i załadunek drutu ........................................................................
16
5.8
Wymiana rolek podających .....................................................................
16
KONSERWACJA ...........................................................................................
17
6.1
Opis............................................................................................................
17
6.2
Kontrola i czyszczenie .............................................................................
17
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .........................................................
18
SCHEMAT .............................................................................................................
19
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE...............................................................................
21
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ................................................................................
25
AKCESORIA .........................................................................................................
26
1
2
5
6
7
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 363 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 363 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Podajniki drutu są przeznaczone do używania ze źródłami prądu wyłącznie w
trybie MIG/MAG.
W przypadku użycia ich w innym trybie, np. MMA, kabel spawalniczy między
podajnikiem drutu a źródłem prądu musi zostać odłączony. W przeciwnym razie
podajnik drutu znajdzie się pod napięciem.
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
• Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży
• Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
• Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
• Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
• Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
• Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
0463 363 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
• Trzymać głowę z dala od oparów
• Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
• Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną
• Chronić osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
• Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
• Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
• Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
• Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Dopilnować, aby w pobliżu nie
było żadnych materiałów łatwopalnych
• Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w
zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń klasy A.
0463 363 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub
elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji
odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 363 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
2.1
Opis
Podajniki drutu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w są przeznaczone do spawania
MIG/MAG w połączeniu ze źródłami prądu:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Podajniki te występują w różnych wersjach – patrz rozdział „Numer zamówieniowy”.
Podajniki drutu są szczelnie zamknięte i zawierają mechanizmy podawania drutu z napędem
czterokołowym, jak również elektronikę sterującą.
Mogą być stosowane z drutem MarathonPac firmy ESAB lub ze szpuli (standard Ø 200 mm,
Ø 300 mm i wyposażenie dodatkowe Ø 440 mm).
Podajnik drutu może zostać umieszczony na wózku, zawieszony nad miejscem pracy na
śrubie oczkowej do podnoszenia, na przeciwwadze lub na podłożu, z kołami lub bez.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
2.2
Wyposażenie
Wraz z podajnikiem drutu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w dostarczane są:
•
•
Instrukcja obsługi
Naklejka z zalecanymi częściami zamiennymi
0463 363 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Napięcie zasilania
42 V AC, 50–60 Hz
Zapotrzebowanie mocy
252 VA
Prąd znamionowy zasilania I1
6A
Ustawienia
Szybkość podawania drutu
1,5–25,0 m/min
Prędkość dojazdowa
WYŁ. lub WŁ.
2-takt/4-takt
2-taktowe lub 4-taktowe
Wybór drutu
lity lub rdzeniowy
Złącze uchwytu spawalniczego
EURO
Maks. średnica szpuli z drutem
300 mm (*440 mm)
Średnica drutu
Fe
0,6–1,6 mm
SS
0,8–1,6 mm
Al
1,0 i 1,6 mm
Drut rdzeniowy
0,9–1,6 mm
Masa
WF 304 z pokrywą szpuli
14,4 kg
WF 304w z pokrywą szpuli
14,7 kg
Masa szpuli z drutem (standard ESAB)
Ø 200 mm
5 kg
Ø 300 mm
18 kg
Ø 440 mm
30 kg
Wymiary (d × s × w)
zasadowa
675 × 265 × 418 mm
Temperatura pracy
Od -10° do +40°C
Temperatura transportu i przechowywania Od -20° do +55°C
Gaz osłonowy
ciśnienie maks.
Wszystkie typy przeznaczone do spawania
MIG/MAG
5 barów (0,5 Mpa)
Chłodziwo (Warrior Feed 304w)
ciśnienie maks.
Gotowa mieszanina chłodząca ESAB
5 barów (0,5 Mpa)
Obciążenie dopuszczalne przy
60% cyklu pracy
500 A
100% cyklu pracy
400 A
Stopień ochrony
ze szpulą Ø 440 mm i/lub przeciwwagą
IP23
IP2X
* Patrz rozdział „AKCESORIA” w instrukcji obsługi.
0463 363 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 DANE TECHNICZNE
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla 40°C.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Urządzenie oznaczone kodem IP2X jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
0463 363 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
4.1
Opis
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
OSTRZEŻENIE!
Spawając w warunkach o zwiększonym zagrożeniu elektrycznym należy
stosować wyłącznie źródła prądu przeznaczone do pracy w takich warunkach.
Takie źródła prądu są oznaczone symbolem
4.2
.
Instrukcja podnoszenia
PRZESTROGA!
Ryzyko zmiażdżenia podczas podnoszenia podajnika drutu. Montaż dużej szpuli
z drutem (Ø 440 mm) może zmienić środek ciężkości podajnika drutu i zwiększyć
ryzyko przewrócenia się i zmiażdżenia. Chroń siebie i ostrzegaj o zagrożeniu
osoby znajdujące się w pobliżu.
PRZESTROGA!
Aby uniknąć obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu, podczas podnoszenia
należy używać metody i mocowań pokazanych poniżej.
Numer zamówieniowy śruby oczkowej do podnoszenia można znaleźć w rozdziale „Numer
zamówieniowy”.
UWAGA!
W razie korzystania z innego urządzenia do montażu, należy odizolować je od
podajnika drutu.
0463 363 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATACJA
5
EKSPLOATACJA
5.1
Opis
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć porażenia, nie należy dotykać drutu elektrody ani dotykających go
części, jak również nieizolowanych przewodów lub złączy.
UWAGA!
Przesuwając urządzenie należy używać uchwytu przeznaczonego go transportu.
Nie wolno ciągnąć urządzenia za uchwyt spawalniczy.
OSTRZEŻENIE!
Podczas pracy panele boczne powinny być zamknięte.
OSTRZEŻENIE!
Aby zapobiec zsuwaniu się bębna z
piasty należy: Zablokować bęben,
obracając czerwone pokrętło zgodnie
z etykietą ostrzegawczą,
przymocowaną obok piasty.
PRZESTROGA!
Przed nawleczeniem drutu spawalniczego należy upewnić się, że docisk klinowy i
zadziory zostały usunięte z końca drutu, aby zapobiec jego zaklinowaniu się w
prowadniku drutu.
0463 363 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Wirujące części mogą spowodować obrażenia – należy
zachować maksymalną ostrożność.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli podajnik drutu jest wyposażony w ramię równoważące, istnieje ryzyko
przewrócenia. Urządzenie należy zamocować, zwłaszcza jeśli jest używane na
nierównej lub pochyłej powierzchni.
Maksymalna zalecana wartość prądu dla kabli zestawu przyłączeń
Imaks.
450 A (60% cyklu pracy)
350 A (100% cyklu pracy)
550 A (60% cyklu pracy)
430 A (100% cyklu pracy)
450 A (60% cyklu pracy)
350 A (100% cyklu pracy)
550 A (60% cyklu pracy)
430 A (100% cyklu pracy)
Przekrój kabla
Długość kabla
Uwaga
70 mm2
2 - 35 m
19-biegunowy
95 mm2
2 - 35 m
19-biegunowy
70 mm2
2 - 35 m
19-biegunowy,
ciecz
95 mm2
2 - 35 m
19-biegunowy,
ciecz
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40 °C / 104 °F lub niższej.
0463 363 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATACJA
5.2
Przyłącza i sterowanie
1. Wyświetlacz napięcia (V)
2. Wyświetlacz prądu (A)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Przełącznik 4-taktu / 2-taktu (wewnątrz)
10. Przełącznik drutu rdzeniowego / litego
(wewnątrz)
Pokrętło do regulacji prędkości podawania 11. Przełącznik prędkości dojazdowej
drutu
(wewnątrz)
Pokrętło do regulacji napięcia
12. Przyłącze prądu spawania od źródła prądu
(OKC)
Przełącznik do wprowadzania drutu lub
13. Przyłącze kabla sterowania od źródła
płukania gazem
prądu
CZERWONE przyłącze cieczy chłodzącej 14. Przyłącze gazu osłonowego
od uchwytu spawalniczego *)
NIEBIESKIE przyłącze cieczy chłodzącej 15. NIEBIESKIE przyłącze cieczy chłodzącej
do uchwytu spawalniczego *)
od źródła prądu (chłodnica) *)
Przyłącze uchwytu spawalniczego
16. CZERWONE przyłącze cieczy chłodzącej
do źródła prądu (chłodnica) *)
UWAGA!
*) Przyłącza cieczy chłodzącej są dostępne tylko w niektórych modelach.
5.3
Przyłącze cieczy
Podczas podłączania uchwytu spawalniczego chłodzonego wodą, przełącznik zasilania
sieciowego źródła prądu musi być w położeniu WYŁ., a przełącznik chłodnicy w położeniu 0.
Zestaw przyłączeniowy cieczy można zamówić jako wyposażenie dodatkowe, patrz rozdział
„Akcesoria”.
5.4
Procedura rozruchowa
Przy uruchomieniu podajnika drutu, źródło prądu wytwarza napięcie spawania.
Jeśli w ciągu trzech sekund nie nastąpi przepływ prądu spawania, źródło prądu wyłączy
napięcie spawania. Podajnik drutu będzie działać do momentu wyłączenia uchwytu
spawalniczego.
0463 363 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATACJA
5.5
Objaśnienia funkcji
Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do funkcji sterowania 4-taktowego/2-taktowego, drutu
rdzeniowego/litego oraz prędkości dojazdowej.
2-takt
W spawaniu 2-taktowym przedwypływ gazu (jeśli używany) rozpoczyna się w
chwili naciśnięcia spustu uchwytu spawalniczego. Następuje rozpoczęcie
procesu spawania. Zwolnienie spustu całkowicie zatrzymuje spawanie i
rozpoczyna powypływ gazu (jeśli wybrany).
4-takt
W spawaniu 4-taktowym przedwypływ gazu rozpoczyna się po naciśnięciu
spustu uchwytu spawalniczego, a podawanie drutu po jego zwolnieniu. Proces
spawania trwa do momentu kolejnego naciśnięcia spustu. Podawanie drutu
zostaje zatrzymane, a po zwolnieniu spustu rozpoczyna się powypływ gazu (jeśli
wybrany).
Wybór drutu — drut rdzeniowy
Wybór stałego czasu upalania po zwolnieniu spustu w celu dostosowania się do
spawania drutem rdzeniowym.
Wybór drutu — drut lity
Wybór opcji SCT (Short Circuit Termination) po zwolnieniu spustu w celu
dostosowania się do spawania drutem litym.
SCT to nowy sposób kończenia spawania za pomocą niewielkich wielokrotnych
zwarć w celu zmniejszenia końcowego krateru i utleniania. Opcja ta ułatwia
również rozpoczęcie spawania drutem litym.
Prędkość dojazdowa
Prędkość dojazdowa podaje drut z prędkością 9 m/min, aż nastąpi kontakt
elektryczny z przedmiotem obrabianym.
Wprowadzanie drutu
Wprowadzanie drutu jest używane do podawania drutu bez załączonego
napięcia spawania. Drut jest podawany tak długo, jak wciskany jest przycisk.
Płukanie gazem
Płukanie gazem jest używane przy pomiarze przepływu gazu lub wypłukiwaniu
powietrza lub wilgoci z przewodów gazowych przed rozpoczęciem spawania.
Płukanie gazem trwa tak długo, jak wciskany jest przycisk i odbywa się bez
napięcia i podawania drutu.
Szybkość podawania drutu
Służy do ustawiania wymaganej szybkości podawania drutu spawalniczego w
metrach na minutę.
0463 363 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATACJA
5.6
Dociskanie podawanego drutu
Na początek należy sprawdzić, czy drut przesuwa się gładko przez prowadnicę. Następnie
ustawić nacisk rolek dociskowych podajnika drutu. To ważne, aby nacisk nie był zbyt duży.
Rysunek A
Rysunek B
Aby sprawdzić, czy nacisk podajnika został ustawiony prawidłowo, można podać drut do
izolowanego przedmiotu, np. kawałka drewna.
Po przybliżeniu uchwytu spawalniczego na odległość ok. 5 mm do kawałka drewna (rysunek
A), rolki podajnika powinny się przesunąć.
Jeśli uchwyt spawalniczy zostanie przybliżony na odległość ok. 50 mm do kawałka drewna,
drut powinien wysunąć się i zgiąć (rysunek B).
5.7
•
•
•
•
•
•
Zmiana i załadunek drutu
Otwórz panel boczny.
Odłącz czujnik nacisku, odchylając go w tył. Unieś rolki dociskowe.
Spiłować zadziory i ostre krawędzie końcówki drutu przed umieszczeniem go w
podajniku.
Upewnij się, że drut prawidłowo przechodzi przez rolki prowadzące podajnika do
dyszy wylotowej lub prowadnicy drutu.
Zabezpiecz czujnik nacisku.
Zamknij panel boczny.
5.8
Wymiana rolek podających
• Otwórz panel boczny.
• Odłącz czujnik nacisku (1), odchylając go
w tył.
• Odłącz rolki dociskowe (2), obracając oś
(3) o 1/4 obrotu w prawo i wyciągając ją.
Odłączanie rolek dociskowych
• Odłącz rolki podające (4), odkręcając
nakrętki (5) i wyjmując rolki.
Podczas montażu należy powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Wybór ścieżki w rolkach podających
Obróć rolkę podającą znakiem wymiarowym wymaganej ścieżki do siebie.
0463 363 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
6.1
Opis
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
6.2
Kontrola i czyszczenie
Podajnik drutu
Należy regularnie sprawdzać, czy podajnik drutu nie jest zablokowany przez
zanieczyszczenia.
•
Regularne czyszczenie i wymiana zużytych części mechanizmu podajnika drutu
zapewnią bezproblemowe podawanie drutu. Jeśli wstępne naprężenie będzie zbyt
duże, może dojść do przedwczesnego zużycia rolki dociskowej, rolki podającej i
prowadnicy drutu.
Piasta hamulca
Przy dostawie piasta jest ustawiona. W razie potrzeby można ją ustawić ponownie,
postępując według poniższych wskazówek. Wyregulować piastę hamulca, aby po
zatrzymaniu podawania drut był nieco luźny.
• Regulacja momentu hamującego:
○ Obrócić czerwony uchwyt w położenie
zablokowane.
○ Włożyć śrubokręt w sprężyny piasty.
Obrócić sprężyny w prawo, aby
zmniejszyć moment hamujący.
Obrócić sprężyny w lewo, aby zwiększyć
moment hamujący.
Uwaga: Obie sprężyny należy obracać o
jednakową wartość.
Uchwyt spawalniczy
•
Regularne czyszczenie i wymiana części eksploatacyjnych uchwytu spawalniczego
zapewnią bezproblemowe podawanie drutu. Należy regularnie przedmuchiwać
prowadnicę drutu i czyścić końcówkę kontaktową.
0463 363 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Podajnik drutu Warrior Feed 304 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z
międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60974-5 oraz IEC/EN 60974-10, normą
kanadyjską CAN/CSA-E60974-5 i normą amerykańską ANSI/IEC 60974-5. Po zakończeniu
prac serwisowych lub naprawczych, wykonująca je osoba odpowiada za zapewnienie
dalszej zgodności produktu z powyższymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz ostatnia strona tego dokumentu. Przy składaniu zamówienia należy podać typ
produktu, numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części
zamiennych. Ułatwi to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 363 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHEMAT
SCHEMAT
0463 363 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
SCHEMAT
0463 363 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
Groove
type
Roller
markings
V
0,6 S2 i
0,8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 i 1,0
& cored
V
0,8 S2 i
1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 i 1,2
& cored
V
1,0 S2 i
1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 i 1,6
& cored
V
1,4 S2 i
1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 i 1,2
V1,0 R2 i
knurled 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 i 1,2
V1,2 R2 i
knurled 1,2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 i 1,4
V1,2 R2 i
knurled 1,4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1,6 R2 i
knurled 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 i 0,9/1,0
U
0,8 A2 i
1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 i 1,2
U
1,0 A2 i
1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 i 1,6
U
1,2 A2 i
1,6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
0463 363 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4×1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
Dysza wlotowa
Trwałość podczas pracy z Fe, Ss i drutem
rdzeniowym
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5×1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
0463 363 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
AKCESORIA
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 001
Lifting eye
- 26 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 001
Trolley
- 27 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
0463 363 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
Welding torch MXH 300w PP Uwaga! Zaleca się używanie uchwytu spawalniczego MXH
PP tylko z podajnikiem drutu Feed304/3004/L3004
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising