ESAB | EC 1000 | Instruction manual | ESAB EC 1000 Vartotojo vadovas

ESAB EC 1000 Vartotojo vadovas
EC 1000
Instrukcijos
0445 030 101 LT 20171016
Valid for: serial no. 720-xxx-xxxx
TURINYS
SAUGA ..........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ...................................................................................
4
1.3
Naudotojo atsakomybė ............................................................................
5
ĮVADAS ..........................................................................................................
6
2.1
Įranga.........................................................................................................
6
3
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
7
4
MONTAVIMAS ...............................................................................................
8
4.1
Vieta ...........................................................................................................
8
4.2
Suvirinimo įrangos montavimas .............................................................
8
4.3
Degiklio montavimas ...............................................................................
9
EKSPLOATAVIMAS.......................................................................................
10
5.1
Bendroji informacija.................................................................................
10
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai..................................................................
10
5.3
Aušinimo skysčio jungtis ........................................................................
10
5.4
ELP („ESAB logic“ siurblys) ...................................................................
10
5.5
Aušinimo ventiliatoriaus ir vandens siurblio valdymas .......................
11
5.6
Aušinimo skysčio slėgio valdiklis ..........................................................
11
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
12
6.1
Apžiūra ir valymas....................................................................................
12
6.2
Aušinimo skysčio įpylimas .....................................................................
15
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS ....................................................................................
17
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
18
SCHEMA ...............................................................................................................
19
SIURBLIO CHARAKTERISTIKA..........................................................................
20
AUŠINIMO CHARAKTERISTIKA .........................................................................
21
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
22
PRIEDAI ................................................................................................................
23
1
2
5
6
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0445 030 101
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
0445 030 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
1.3
Naudotojo atsakomybė
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti
ir nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0445 030 101
-5-
© ESAB AB 2017
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
Aušinimo įrenginys EC 1000 skirtas vandeniu aušinamiems TIG suvirinimo degikliams
vėsinti.
Informaciją apie priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
Aušinimo įrenginys tiekiamas kartu su:
•
•
Instrukcijos
Priekiniai ir galiniai sąsajos rinkiniai, skirti prijungti aušintuvą prie maitinimo šaltinio
(įskaitant varžtus)
0445 030 101
-6-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
EC 1000
Energijos sąnaudos
24 V DC, 3,0 A
Aušinimo galia
0,9 kW
Triukšmas
(Nuolatinis garso slėgis veikiant tuščiąja
eiga)
< 70 dB(A)
Aušinimo skystis
ESAB paruoštas sumaišytas aušinimo
skystis, žr. instrukcijų skyrių PRIEDAI.
Aušinimo skysčio kiekis
1,5 l
Maksimalus vandens srautas
1,8 l/min.
Maks. slėgio kėlimas degikliui Qmaks.
4,5 barai (65 psi)
Darbinė temperatūra
Nuo –10 °C iki +40 °C (nuo +14 °F iki
+104 °F)
Gabenimo temperatūra
Nuo –20 °C iki +55 °C (nuo –4 °F iki +131 °F)
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)
540 × 200 × 170 mm (21,26 × 7,874 × 6,693
col.)
Svoris (tuščio)
8 kg (17,6 lb)
Gaubto apsaugos klasė
IP23
Aušinimo įrenginys įvertintas 300 A esant 40 % apkrovos ciklui ir 25 °C (77 °F) aplinkos
temperatūrai.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
0445 030 101
-7-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
4.1
Vieta
Aušinimo įrenginį pastatykite taip, kad jo aušinamojo oro įvadai ir išvadai nebūtų uždengti.
A. Bent 200 mm (8 col.)
B. Bent 200 mm (8 col.)
4.2
0445 030 101
Suvirinimo įrangos montavimas
-8-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
PASTABA!
Pasirūpinkite, kad nebūtų suspaustas sąsajos kabelis tarp maitinimo šaltinio ir
aušinimo įrenginio!
PASTABA!
Aušinimo įrenginio maitinimas tiekiamas iš suvirinimo maitinimo šaltinio per CAN
kabelį (žr. skyrių NAUDOJIMAS).
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Degiklio montavimas
Į aušinimo įrenginio vandens baką pripilkite aušinimo
skysčio.
Prijunkite TIG suvirinimo degiklį. Įsitikinkite, kad degiklis
yra tame pačiame aukštyje kaip ir aušinimo įrenginys, kad
aušinimo skystis greitai pasiskirstytų per sistemą.
Įjunkite suvirinimo maitinimo šaltinio maitinimo tiekimą.
Maitinimo šaltinyje pasirinkite TIG suvirinimą.
Paspauskite suvirinimo degiklio stregties jungiklį.
Palaukite, kol aušinimo įrenginio vandens siurblys paveiks
tris minutes.
Užtikrinkite, kad aušinimo skysčio lygis būtų tarp viršutinio
ir apatinio vandens bako žymėjimų. Jei reikia papildykite.
0445 030 101
-9-
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Bendroji informacija
Bendras įrangos naudojimo saugos taisykles rasite šių instrukcijų skyriuje SAUGA ir
maitinimo šaltinio instrukcijų skyriuje SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami
naudoti įrangą!
Aušinimo įrenginys EC 1000 automatiškai paleidžiamas, kai pradedamas suvirinimas. Po to,
kai sustabdomas suvirinimas, aušinimas tęsiamas dar kelias minutes, paskui aušinimo
įrenginys pradeda veikti energijos taupymo režimu.
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1. MĖLYNA aušinimo įrenginio aušinimo
skysčio jungtis
2. RAUDONA aušinimo įrenginio aušinimo
skysčio (grįžtamojo) jungtis
5.3
3. Aušinimo skysčio įpylimas
4. Maitinimo šaltinio jungtis (sąsajos kabelis)
Aušinimo skysčio jungtis
Kad įrenginys veiktų be trikčių, rekomenduojama įrenginį laikyti ne aukščiau nei 8 m nuo
vandeniu aušinamo TIG degiklio. Sujungiant TIG degiklį turėtų būti tame pačiame aukštyje
kaip ir aušinimo įrenginys, kad aušinimo skystis greitai pasiskirstytų per sistemą.
PASTABA!
Prijungę degiklį patikrinkite, ar teisingas aušinimo skysčio lygis. Kai pildami
aušinimo skystį reguliuojate jo lygį, aušinimo skysčio žarnos atjungti nereikia.
5.4
ELP („ESAB logic“ siurblys)
Aušinimo įrenginyje yra įrengta aptikimo sistema, vadinama ELP („ESAB Logic“ siurblys),
tikrinanti, ar prijungtos aušinimo skysčio žarnos. Prijungus vandeniu aušinamą TIG degiklį,
pradedama aušinti.
0445 030 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5.5
Aušinimo ventiliatoriaus ir vandens siurblio valdymas
Aušinimo įrenginyje EC 1000 įtaisytas šilumos jutiklis, skirtas aušinimo skysčio temperatūrai
stebėti ir aušinimo įrenginio funkcijų valdymui palengvinti. Aušinimo įrenginys veikia, kaip
nurodyta toliau.
•
•
•
•
•
Pradėjus suvirinimą aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys paleidžiamas
automatiškai.
Jei aušinimo skysčio temperatūra pakyla aukščiau +45 °C (+113 °F), paleidžiamas
aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys, net jei tuo metu nevirinama.
Jei aušinimo skysčio temperatūra nukrenta žemiau +45 °C (+113 °F) ir suvirinimas
sustabdomas, aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys veikia dar 3 minutes, kad
įranga greičiau atauštų. Po 3 minučių aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys
nustoja veikti.
Jei aušinimo skysčio temperatūra pakyla iki +45 °C (+113 °F) ar daugiau ir
suvirinimas sustabdomas, aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys veikia toliau, kad
įranga greičiau atauštų. Kai aušinimo skysčio temperatūra nukrenta žemiau +35 °C
(+95 °F), ventiliatorius ir siurblys toliau veikia dar 3 minutes, o paskui nustoja veikti.
Jei aušinimo skysčio temperatūra nenukrenta žemiau +35 °C (+95 °F) per 7 minutes
nustojus virinti (dėl aukštos aplinkos temperatūros), ventiliatorius ir siurblys veikia dar
3 minutes, o paskui vis tiek nustoja veikti. Vadinasi, ventiliatorius ir siurblys nustos
veikti vėliausiai po 10 minučių nustojus virinti, neatsižvelgiant į aušinimo skysčio
temperatūrą.
Jei aušinimo skysčio temperatūra viršija +65 °C (+149 °F), šiluminė apsaugos funkcija
automatiškai sustabdo virinimą, maitinimo šaltinio ekrane parodomas klaidos kodas
„Err 2“ ir užsidega perkaitimo indikatorius. Aušinimo ventiliatorius ir vandens siurblys
veiks toliau. Kai aušinimo skysčio temperatūra nukrenta žemiau +55 °C (+131 °F),
ekrane neberodomas klaidos kodas „Err 2“ ir išjungiamas perkaitimo indikatorius.
Galiausiai, kai aušinimo skysčio temperatūra nukrenta žemiau +35 °C (+95 °F),
ventiliatorius ir siurblys toliau veikia dar 3 minutes, o paskui nustoja veikti. Jei
aušinimo skysčio temperatūra nenukrenta žemiau +35 °C (+95 °F) per 10 minučių
nustojus virinti (dėl aukštos aplinkos temperatūros), ventiliatorius ir siurblys vis tiek
nustoja veikti.
5.6
Aušinimo skysčio slėgio valdiklis
Siurblyje įtaisytas mechaninis slėgio išleidimo vožtuvas. Jei slėgis tampa per aukštas
(4,8 bar / 70 psi), vožtuvas tolygiai atsidaro. Taip gali nutikti užsilenkus žarnai, ir dėl to gali
sutrikti arba nutrūkti srovės tekėjimas.
0445 030 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
DĖMESIO!
Saugos plokšteles gali nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą
(įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Apžiūra ir valymas
Oras srūva pro aušinimo įrenginį nešdamas daleles, kurios įstringa aušinamajame elemente,
ir tai ypač aktualu darbo aplinkoje, kur daug nešvaros. Dėl to susilpnėja aušinamosios
savybės. Siekiant išlaikyti našumą ir pailginti aušinimo įrenginio naudojimo trukmę, privalu
reguliariai jį išvalyti naudojant suspaustą orą. Valymo dažnumui įtakos turi:
•
•
•
Suvirinimo procesas
Elektros lanko naudojimo trukmė
Supanti aplinka (šlifavimo drožlės ir pan.)
Įrenginys ir išankstinės sąlygos
• Atsuktuvai, „Torx“ T25 ir T30
• Sausas suslėgtas oras, 4 barų slėgis (58 psi)
• Rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemones, pvz., ausų kištukus, apsauginius
akinius, kaukes, pirštines ir apsauginiu batus
• Valymą reikia atlikti tinkamai parengtoje darbo vietoje.
0445 030 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
Valymo procedūra
1. Atjunkite sąsajos tarp maitinimo šaltinio ir aušinimo įrenginio kabelį ir nuimkite
maitinimo šaltinį.
2. Nuimkite aušinimo įrenginio šoninius skydus, o tada viršutinį skydą.
0445 030 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
3.
Išvalykite aušinimo įrenginio vidines dalis, naudodami 4 barų (58 psi) slėgio sausą
suslėgtą orą toliau nurodyta tvarka.
a) Pūskite suslėgtą orą iš viršaus į apačią į vandens siurblį ir ELP („ESAB Logic“
siurblys).
b) Pūskite suslėgtą orą šonu į vandens siurblį ir ELP įrenginį.
c) Kruopščiai išvalykite šilumos keitimo įrenginį, aušinimo ventiliatorių ir šilumos
jutiklį, pūsdami suslėgtą orą šonu iš kairės į šilumos keitimo įrenginį ir per
aušinimo ventiliatorių.
d) Pašalindami kuo daugiau dulkių iš šilumos keitimo įrenginio ir ventiliatoriaus,
pašalinkite bet kokias likusias dulkes taip pat nupūsdami suslėgtą orą iš
dešinės pusės į šilumos keitimo įrenginį, aušinimo ventiliatorių ir šilumos jutiklį.
e) Nupūskite suslėgtą orą šonu ir iš kairės, ir iš dešinės pusės į aušintuvo plokštę.
f) Pūskite suslėgtą orą visomis kryptimis į ir aplink vandens baką.
PASTABA!
Įsitikinkite, kad ant jokių aušinimo įrenginio detalių nebeliko dulkių.
0445 030 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
4.
Iš naujo uždėkite aušinimo įrenginio viršutinį skydą. Nutieskite vidinį CAN kabelį už
kabelių laikiklių viršutiniame skyde. Tada iš naujo uždėkite šoninius skydus. Priveržkite
varžtus tinkama priveržimo jėga pagal toliau pateiktą iliustraciją.
PASTABA!
Užtikrinkite, kad viršutinis skydas būtų nukreiptas tinkama kryptimi! Geltona
rodyklė viršutinio skydo etiketėje turėtų būti nukreipta į aušintuvo priekį, t. y.
link trumpojo šono, kuriame yra aušinimo skysčio jungtys.
5.
Sumontuokite maitinimo šaltinį ant aušinimo įrenginio viršaus ir iš naujo prijunkite
sąsajos kabelį, žr. skyrių ĮRENGIMAS.
6.2
Aušinimo skysčio įpylimas
Naudokite tik ESAB paruoštą sumaišytą aušinimo skystį; žr. skyrių PRIEDAI.
• Užpildymas aušinimo skysčiu. (Skysčių
lygis neturi viršyti nurodytos viršutinės
ribos, tačiau taip pat neturi būti žemiau
nurodytos apatinės ribos.)
Sistemoje būtina naudoti rekomenduojamą aušinimo skystį, antraip gali susiformuoti gumulai,
užblokuosiantys siurblį, vandens jungtis arba elementus. Naudojant kitą aušinimo skystį nei
nurodyta galima sugadinti įrangą. Taip sugadinus įrangą ESAB garantija netaikoma.
0445 030 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Prijungę degiklį patikrinkite, ar teisingas aušinimo skysčio lygis. Kai pildami
aušinimo skystį reguliuojate jo lygį, aušinimo skysčio žarnos atjungti nereikia.
DĖMESIO!
Su aušalu reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
0445 030 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Prieš siųsdami remontuoti įgaliotam priežiūros darbų technikui, atlikite toliau
rekomenduojamas patikras.
Trikties tipas
Taisymas
Degiklis perkaito.
• Patikrinkite aušinimo skysčio srautą ir
peržiūrėkite, ar nesulankstyta ir
nepažeista aušinimo skysčio žarna.
• Užtikrinkite, kad rekomenduojamas
suvirinimo srovės apkrovos ciklas nebūtų
viršytas (žr. šių instrukcijų ir maitinimo
šaltinio instrukcijų skyrių TECHNINIAI
DUOMENYS).
• Išvalykite aušinamąjį elementą
suslėgtuoju oru.
• Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Vandens siurblys ir aušinimo ventiliatorius
neveikia.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtos
aušinimo skysčio žarnos prie aušinimo
įrenginio sparčiųjų jungčių.
• Patikrinkite, ar sąsajos kabelis tarp
maitinimo šaltinio ir aušinimo įrenginio
tinkamai prijungtas.
Maitinimo šaltinio ekrane pateikiamas klaidos
kodas „Err 2“, o tai reiškia, kad aušinimo
skysčio temperatūra per aukšta.
• Išvalykite aušinamąjį elementą
suslėgtuoju oru.
• Palaukite, kol aušinimo skysčio
temperatūra nukris žemiau +55 °C
(+131 °F) ir nebebus rodomas klaidos
kodas.
• Užtikrinkite, kad rekomenduojamas
suvirinimo srovės apkrovos ciklas nebūtų
viršytas (žr. šių instrukcijų ir maitinimo
šaltinio naudojimo instrukcijų skyrių
TECHNINIAI DUOMENYS).
0445 030 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
EC 1000 pagamintas ir išbandytas pagal tarptautinius bei Europos standartus IEC/EN
60974-1, IEC/EN 60974-2 ir IEC/EN 60974-10, Kanados standartą CAN/CSA-E60974-1 ir
JAV standartą ANSI/IEC 60974-1. Baigęs priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo
atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0445 030 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0445 030 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
SIURBLIO CHARAKTERISTIKA
SIURBLIO CHARAKTERISTIKA
0445 030 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
AUŠINIMO CHARAKTERISTIKA
AUŠINIMO CHARAKTERISTIKA
0445 030 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering Number
Denomination
Type
0445 045 880
Cooling unit
EC 1000
0463 427 001
Spare parts list
EC 1000
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0445 030 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
PRIEDAI
0465 720 002 ESAB's ready mixed coolant (10 l)
Use of any other cooling liquid than the
prescribed one might damage the
equipment. In case of such damage, all
warranty undertakings from ESAB
cease to apply.
0464 600 880 Interface kit
To attach the cooler to the power
source, Including one interface kit
front, one interface kit back and four
screws Remform Torx 5×16 black
0445 030 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising