ESAB | EC 1000 | Instruction manual | ESAB EC 1000 Navodila za uporabo

ESAB EC 1000 Navodila za uporabo
EC 1000
Navodila za uporabo
0445 030 101 SI 20171016
Valid for: serial no. 720-xxx-xxxx
VSEBINA
VARNOST ......................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov .....................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .......................................................................................
4
1.3
Odgovornost uporabnika.........................................................................
5
UVOD .............................................................................................................
6
2.1
Oprema ......................................................................................................
6
3
TEHNIČNI PODATKI......................................................................................
7
4
NAMESTITEV ................................................................................................
8
4.1
Lokacija .....................................................................................................
8
4.2
Namestitev varilne opreme......................................................................
8
4.3
Namestitev gorilnika ................................................................................
9
DELOVANJE..................................................................................................
10
5.1
Splošno .....................................................................................................
10
5.2
Priključki in krmilne naprave...................................................................
10
5.3
Priključki hladilne tekočine .....................................................................
10
5.4
ELP (ESAB Logic Pump)..........................................................................
10
5.5
Nadzor hladilnega ventilatorja in vodne črpalke ...................................
11
5.6
Nadzor tlaka hladilne tekočine ................................................................
11
VZDRŽEVANJE .............................................................................................
12
6.1
Preverjanje in čiščenje.............................................................................
12
6.2
Dolivanje hladilne tekočine .....................................................................
15
7
ODPRAVLJANJE NAPAK .............................................................................
17
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .......................................................
18
SLIKA....................................................................................................................
19
KARAKTERISTIKA ČRPALKE ............................................................................
20
KARAKTERISTIKA HLAJENJA ..........................................................................
21
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ...............................................................................
22
DODATNA OPREMA ............................................................................................
23
1
2
5
6
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0445 030 101
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarni za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
0445 030 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
1.3
Odgovornost uporabnika
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
4.
5.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0445 030 101
-5-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Hladilna enota EC 1000 je namenjena za hlajenje vodno hlajenih varilnih gorilnikov TIG.
Pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1
Oprema
Hladilni enoti so priloženi:
•
•
Navodila za uporabo
Sprednji in zadnji vmesniški komplet za namestitev hladilnika na transformator
(vključno z vijaki)
0445 030 101
-6-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
EC 1000
Električna poraba
24 V DC, 3,0 A
Hladilna moč
0,9 kW
Hrupnost
(stalna raven zvočnega tlaka v praznem
teku)
< 70 dB(A)
Hladilna tekočina
Že pripravljena hladilna tekočina ESAB;
glejte poglavje "PRIBOR" v priročniku z
navodili.
Količina hladilne tekočine
1,5 l
Največji pretok vode
1,8 l/min
Največja tlačna višina gorilnika, Qmaks
4,5 bar (65 psi)
Delovna temperatura
Od −10 °C do +40 °C (od +14 °F do +104 °F)
Temperatura pri transportu
Od -20 °C do +55 °C (od -4 °F do +131 °F)
Dimenzije (d × š × v)
540 × 200 × 170 mm
(21,26 × 7,874 × 6,693 palca)
Teža (brez tekočine)
8 kg (17,6 lb)
Razred ohišja
IP23
Hladilna enota je dimenzionirana na 300 A pri 40-odstotnem obratovalnem ciklu pri
temperaturi okolja 25 °C (77 °F).
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
0445 030 101
-7-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V domačem okolju lahko povzroči
radijske motnje. Za ustrezne varnostne ukrepe je odgovoren uporabnik.
4.1
Lokacija
Hladilno enoto postavite tako, da niso zaslonjene niti dovodne niti odvodne odprtine za zrak.
A. Najmanj 200 mm (8 palcev)
B. Najmanj 200 mm (8 palcev)
4.2
0445 030 101
Namestitev varilne opreme
-8-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
OPOMBA!
Pazite, da vmesniški kabel ni stisnjen med varilni transformator in hladilno enoto!
OPOMBA!
Hladilna enota se napaja iz varilnega transformatorja prek kabla CAN (glejte
poglavje "DELOVANJE").
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Namestitev gorilnika
Rezervoar hladilne enote napolnite s hladilno tekočino.
Priključite gorilnik za varjenje TIG. Gorilnik mora biti na isti
višini kot hladilna enota, zato da se hladilna tekočina hitro
razširi po sistemu.
Vklopite omrežno napajanje za varilni transformator.
Na varilnem transformatorju izberite varjenje TIG.
Pritisnite sprožilno stikalo za gorilnik.
Vodna črpalka hladilne enote naj deluje tri minute.
Preverite, ali je raven hladilne tekočine med zgornjo in
spodnjo oznako na rezervoarju. Po potrebi dolijte hladilno
tekočino.
0445 030 101
-9-
© ESAB AB 2017
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
5.1
Splošno
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni v poglavju "VARNOST"
tega priročnika in v poglavju "VARNOST" priročnika za transformator. Preden začnete
uporabljati opremo, preberite to poglavje!
Hladilna enota EC 1000 se zažene samodejno, ko začnete variti. Po zaustavitvi varjenja se
hlajenje nadaljuje še nekaj minut, nato pa hladilna enota preklopi v način varčevanja z
energijo.
5.2
Priključki in krmilne naprave
1. MODRI priključek za hladilo iz hladilne
enote
2. RDEČI priključek za hladilno tekočino v
hladilno enoto (povratek)
5.3
3. Dolivanje hladilne tekočine
4. Priključitev na varilni transformator
Priključki hladilne tekočine
Za nemoteno delovanje priporočamo, da višina od hladilne enote do vodno hlajenega
gorilnika TIG ne presega 8 metrov. Ko priključite gorilnik TIG, mora biti na isti višini kot
hladilna enota, da se hladilna tekočina hitro razširi po sistemu.
OPOMBA!
Po priključitvi gorilnika preverite, ali je raven hladilne tekočine ustrezna. Kadar
samo dolivate hladilno tekočino do predpisane ravni, gibke cevi za hladilno
tekočino ni treba odklapljati.
5.4
ELP (ESAB Logic Pump)
Hladilna enota je opremljena z detektorskim sistemom, imenovanim ELP (ESAB Logic
Pump), ki preverja, ali so gibke cevi za vodo priklopljeni. Ko priključite vodno hlajeni gorilnik
TIG, hlajenje začne delovati.
0445 030 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 DELOVANJE
5.5
Nadzor hladilnega ventilatorja in vodne črpalke
Hladilna enota EC 1000 je opremljena s toplotnim senzorjem za spremljanje temperature
hladilne tekočine in vzpostavitev funkcije nadzora hladilne enote. Hladilna enota deluje na
naslednji način:
•
•
•
•
•
Ko začnete variti, se hladilni ventilator in vodna črpalka samodejno zaženeta.
Če temperatura hladilne tekočine preseže +45 °C (+113 °F), se hladilni ventilator in
vodna črpalka zaženeta, čeprav se varjenje ne izvaja.
Če je temperatura hladilne tekočine nižja od +45 °C (+113 °F) in se varjenje zaustavi,
hladilni ventilator in vodna črpalka delujeta še 3 minute, da pospešita hlajenje opreme.
Po 3 minutah se hladilni ventilator in vodna črpalka zaustavita.
Če je temperatura hladilne tekočine enaka +45 °C (+113 °F) in se varjenje zaustavi,
hladilni ventilator in vodna črpalka delujeta, da pospešita hlajenje opreme. Ko se
temperatura hladilne tekočine zniža pod +35 °C (+95 °F), ventilator in črpalka delujeta
še 3 minute, nato se zaustavita. Če se temperatura hladilne tekočine v 7 minutah po
zaustavitvi varjenja (zaradi visoke temperature okolja) ne zniža pod +35 °C (+95 °F),
ventilator in črpalka delujeta še 3 minute, nato se v vsakem primeru zaustavita. To
pomeni, da se ventilator in črpalka ne glede na temperaturo hladilnega sredstva
zaustavita največ 10 minut po zaustavitvi varjenja.
Če temperatura hladilne tekočine preseže +65 °C (+149 °F), funkcija toplotne zaščite
samodejno zaustavi varjenje, se na zaslonu transformatorja prikaže koda napake
"Err 2" in indikatorska lučka pregrevanja na zaslonu zasveti. Hladilni ventilator in
vodna črpalka še vedno delujeta. Ko se temperatura hladilne tekočine zniža pod
+55 °C (+131 °F), se koda napake "Err 2" počisti in indikatorska lučka pregrevanja
preneha svetiti. Ko se temperatura hladilne tekočine na koncu zniža pod +35 °C
(+95 °F), ventilator in črpalka delujeta še 3 minute, nato se zaustavita. Če se
temperatura hladilne tekočine v 10 minutah po zaustavitvi varjenja (zaradi visoke
temperature okolja) ne zniža pod +35 °C (+95 °F), se ventilator in črpalka v vsakem
primeru zaustavita.
5.6
Nadzor tlaka hladilne tekočine
Črpalka je opremljena z mehanskim razbremenilnim ventilom za hladilno tekočino. Če je tlak
previsok (4,8 bar/70 psi), se ventil postopoma odpre. To se lahko zgodi, če prepognete
katero od gibkih cevi, kar zmanjša ali ustavi pretok.
0445 030 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
PREVIDNO!
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s
področja elektrike (pooblaščene osebe).
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Zračni tok skozi enoto nosi s seboj delce, ki se nabirajo v hladilnem elementu – zlasti v
umazanih delovnih okoljih. Umazanija zmanjšuje sposobnost hlajenja. Hladilno enoto v
rednih intervalih obvezno čistite s stisnjenim zrakom, da ohranite njeno zmogljivost in
podaljšate njeno življenjsko dobo. Pogostost je odvisna od:
•
•
•
varilnega procesa,
časa obloka,
okolice (brušenje itd.).
Oprema in zahtevani pripomočki
• Izvijači, Torx T25 in T30
• Suh stisnjen zrak pri tlaku 4 bar (58 psi)
• Priporočena osebna zaščitna oprema, v katero spadajo ušesni čepki, zaščitna očala,
maske, rokavice in zaščitna obutev
• Čiščenje je treba izvajati v ustrezno pripravljenem okolju.
0445 030 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
Postopek čiščenja
1. Odklopite vmesniški kabel med transformatorjem in hladilno enoto ter odstranite
transformator.
2. Odstranite stranske plošče hladilne enote in nato še zgornjo ploščo.
0445 030 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
3.
S suhim stisnjenim zrakom pri tlaku 4 bar (58 psi) očistite notranje dele hladilne enote
v naslednjem vrstnem redu:
a) Stisnjeni zrak od zgoraj navzdol pihajte v smeri vodne črpalke in sistema ELP
(ESAB Logic Pump).
b) Stisnjen zrak pihajte ob strani v smeri vodne črpalke in sklopa ELP.
c) Temeljito očistite toplotni izmenjevalnik, hladilni ventilator in toplotni senzor tako,
da stisnjeni zrak pihate od leve ob strani pri toplotnem izmenjevalniku in skozi
hladilni ventilator.
d) Ko iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja odstranite ves možni prah,
morebitni preostali prah odstranite tako, da stisnjeni zrak pihate od desne strani
v smeri toplotnega izmenjevalnika, hladilnega ventilatorja in toplotnega
senzorja.
e) Stisnjeni zrak ob strani pihajte od leve in desne strani v smeri hladilne plošče.
f) Stisnjeni zrak pihajte iz vseh smeri proti rezervoarju za vodo in okoli njega.
OPOMBA!
Deli hladilne enote morajo biti povsem brez prahu.
0445 030 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
4.
Znova namestite zgornjo ploščo hladilne enote. Notranji kabel CAN napeljite v nosilec
kabla na zgornji plošči. Nato znova namestite stranske plošče. Privijte vijake z
ustreznim zateznim momentom, kot je prikazano na spodnji sliki.
OPOMBA!
Zgornja plošča mora biti ob namestitvi obrnjena v ustrezni smeri. Rumena
puščica na nalepki zgornje plošče mora kazati v smeri sprednje strani
hladilnika, tj. v smeri krajše strani, kjer so nameščeni priključki za hladilno
tekočino.
5.
Transformator namestite na vrh hladilne enote in znova priključite vmesniški kabel,
glejte poglavje "NAMESTITEV".
6.2
Dolivanje hladilne tekočine
Uporabljajte izključno že pripravljeno hladilno tekočino ESAB; glejte poglavje »PRIBOR«.
• Napolnite enoto s hladilno tekočino.
(Tekočina ne sme segati nad zgornjo
oznako, niti ne sme biti njena raven pod
spodnjo oznako.)
Uporabljajte samo priporočeno hladilno tekočino, saj lahko strdki neprimerne hladilne
tekočine zamašijo črpalko, priključke in druge dele sistema. Če ne uporabljate predpisanih
hladilnih tekočin, lahko poškodujete opremo. V primeru nastanka takih poškodb, prenehajo
vse garancijske obveznosti podjetja ESAB.
0445 030 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Po priključitvi gorilnika preverite, ali je raven hladilne tekočine ustrezna. Kadar
samo dolivate hladilno tekočino do predpisane ravni, gibke cevi za hladilno
tekočino ni treba odklapljati.
PREVIDNO!
S hladilom ravnajte kot s kemičnim odpadkom.
0445 030 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Gorilnik je pregret.
• Preverite pretok hladilne tekočine in
zagotovite, da nobena gibka cev za
hladilno tekočino ni prepognjena ali
poškodovana.
• Prepričajte se, da niste presegli
priporočenega obratovalnega cikla za
varilni tok (glejte poglavje TEHNIČNI
PODATKI v tem priročniku in priročniku z
navodili za transformator).
• Očistite hladilni element s stisnjenim
zrakom.
• Preverite raven hladilne tekočine.
Vodna črpalka in hladilni ventilator ne
delujeta.
• Preverite, ali so gibke cevi ustrezno
priključene na hitre spojke na hladilni
enoti.
• Preverite, ali je vmesniški kabel med
transformatorjem in hladilno enoto
ustrezno priključen.
Koda napake "Err 2" je prikazana na zaslonu
transformatorja, kar pomeni, da je
temperatura hladilne tekočine previsoka.
• Očistite hladilni element s stisnjenim
zrakom.
• Počakajte, da se temperatura hladilne
tekočine zniža pod +55 °C (+131 °F) in
koda napake izgine.
• Prepričajte se, da niste presegli
priporočenega obratovalnega cikla za
varilni tok (glejte poglavje TEHNIČNI
PODATKI v tem priročniku in priročniku z
navodili za transformator).
0445 030 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Naprava EC 1000 je zasnovana in preizkušena po mednarodnih in evropskih standardih
IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-2 in IEC/EN 60974-10, kanadskih standardih
CAN/CSA-E60974-1 in ameriških standardih ANSI/IEC 60974-1. Izvajalec del je odgovoren,
da izdelek po zaključenih servisnih delih ali popravilu še vedno izpolnjuje zahteve omenjenih
standardov.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0445 030 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SLIKA
SLIKA
0445 030 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
KARAKTERISTIKA ČRPALKE
KARAKTERISTIKA ČRPALKE
0445 030 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
KARAKTERISTIKA HLAJENJA
KARAKTERISTIKA HLAJENJA
0445 030 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering Number
Denomination
Type
0445 045 880
Cooling unit
EC 1000
0463 427 001
Spare parts list
EC 1000
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0445 030 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0465 720 002 ESAB's ready mixed coolant (10 l)
Use of any other cooling liquid than the
prescribed one might damage the
equipment. In case of such damage, all
warranty undertakings from ESAB
cease to apply.
0464 600 880 Interface kit
To attach the cooler to the power
source, Including one interface kit
front, one interface kit back and four
screws Remform Torx 5×16 black
0445 030 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising