ESAB | ER 1F | Instruction manual | ESAB ER 1F Vartotojo vadovas

ESAB ER 1F Vartotojo vadovas
ER 1, ER 1F
Nuotolinio valdymo įrenginys
Instrukcijos
0463 471 001 LT 20170607
Valid for: 716-xxx-xxxx
TURINYS
ĮVADAS ..........................................................................................................
4
1.1
Įranga.........................................................................................................
4
1.2
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
2
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
6
3
ER 1 NAUDOJIMAS ......................................................................................
7
3.1
paleidimas .................................................................................................
7
3.2
Nuotolinio valdymo įrenginio meniu ......................................................
7
3.3
Nuotolinio valdymo įrenginio įjungimas ................................................
8
3.4
Reikšmės nustatymas..............................................................................
8
3.5
Atminties įjungimas ir išjungimas ..........................................................
8
3.6
Nuotolinio valdymo įrenginio užrakinimas ir atrakinimas....................
9
3.7
Nuotolinio valdymo įrenginio išjungimas ..............................................
9
ER 1F NAUDOJIMAS ....................................................................................
10
4.1
paleidimas .................................................................................................
10
4.2
Pedalo įjungimas ......................................................................................
10
4.3
Pedalo išjungimas ....................................................................................
10
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
11
5.1
Pritvirtinkite kabelį ER 1 ..........................................................................
11
5.2
Pritvirtinkite kabelį ER 1F ........................................................................
12
6
GEDIMŲ ŠALINIMAS ....................................................................................
13
7
UŽSAKYMO NUMERIAI ................................................................................
14
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS .............................................................
15
9
PRIEDAI .........................................................................................................
16
1
4
5
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 471 001
© ESAB AB 2017
1 ĮVADAS
1
ĮVADAS
Nuotolinio valdymo įrenginys ER 1 gali būti naudojamas srovei, elektros lanko jėgai ir
atminties parinkčiai valdyti. Galimos funkcijos ir atminties būsenų skaičius priklauso nuo
nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo šaltinio.
Srovę galima valdyti pedalu ER 1F. Jis taip pat turi paleidimo funkciją, kurią galima naudoti
virinimui pradėti.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
1.1
Įranga
Nuotolinio valdymo įrenginys ER 1 turi:
•
•
5 m (16,4 pėdos) prijungimo kabelį
naudojimo instrukcija
Nuotolinio valdymo įrenginys ER 1F (pedalas) turi:
•
•
5 m (16,4 pėdos) prijungimo kabelį
naudojimo instrukcija
1.2
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
0463 471 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 ĮVADAS
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
0463 471 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 TECHNINIAI DUOMENYS
2
TECHNINIAI DUOMENYS
ER 1
ER 1F
Darbinė įtampa
12–24 V DC
12–24 V DC
Matmenys I × P × A
205 × 59 × 38 mm ±10%
(8,0 × 2,3 × 1,5 col. ±10%)
225 × 152 × 82 mm ±10%
(8,9 × 6,0 × 3,2 col. ±10%)
Svoris įrenginio su 5 metrų
(16,4 pėdos) kabeliu
475 g (1,05 lb)
2250 g (4,96 lb)
Darbinė temperatūra
Nuo -20 iki +60 °C (nuo
-4 iki 140 °F)
Nuo -20 iki +60 °C (nuo
-4 iki 140 °F)
Gabenimo temperatūra
Nuo -40 iki +80 °C (nuo
-40 iki 176 °F)
Nuo -40 iki +80 °C (nuo
-40 iki 176 °F)
Gaubto apsaugos klasė
IP53
IP23
0463 471 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 ER 1 NAUDOJIMAS
3
ER 1 NAUDOJIMAS
3.1
paleidimas
Kaip prijungti nuotolinio valdymo įrenginį prie maitinimo šaltinio, nurodyta maitinimo šaltinio
naudojimo instrukcijose.
Nuotolinio įrenginio programinės įrangos versija rodoma nuotolinio įrenginio paleidimo sekos
metu.
3.2
Nuotolinio valdymo įrenginio meniu
Nuotolinio valdymo įrenginio ekrane rodomi simboliai
(1)
Srovė
Elektros lanko jėga
Tolydi / staigi
Atmintis
Maksimali impulso srovė
1.
Foninė impulso srovė
2.
3.
Nuotolinio valdymo įrenginio
ekrane rodomi simboliai
Funkcijų įjungimo mygtukas
Reikšmės koregavimo ratukas
Užrakinta
Atrakinta
Įjungtas maitinimo šaltinio USB režimas. Kai rodomas šis simbolis, nuotolinio
valdymo įrenginiu negalima atlikti jokių veiksmų.
Įjungtas maitinimo šaltinio skydelis. Nuotolinio valdymo įrenginiu negalima atlikti
jokių veiksmų. Nuotolinio valdymo įrenginys neįjungtas.
PASTABA!
Galimos funkcijos ir atminties būsenų skaičius priklauso nuo nuotolinio valdymo
įrenginio maitinimo šaltinio.
0463 471 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 ER 1 NAUDOJIMAS
3.3
Nuotolinio valdymo įrenginio įjungimas
Kai prijungtas rankinis maitinimo šaltinis:
1.
2.
Įjunkite nuotolinio valdymo įrenginį naudodami maitinimo šaltinį kaip
nurodyta maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijose.
Maitinimo šaltinio skydelis bus užrakintas, bet jame bus rodomi
nuotolinio valdymo įrenginiu atliekami pakeitimai.
Kai prijungtas automatinis maitinimo šaltinis:
1.
2.
Nuotolinio valdymo įrenginys įjungiamas prijungus jį prie maitinimo šaltinio.
Maitinimo šaltinio skydelis veiks nuotolinio valdymo įrenginio veikimo metu. Abiejuose
ekranuose bus pateikiami atliekami pakeitimai.
Nuotolinio valdymo įrenginio ekrane pateikiami visi palaikomi pakeitimai, kuriuos
galima atlikti maitinimo šaltinio skydelyje. Jei maitinimo šaltinio skydelio reikšmės
keisti nuotolinio valdymo įrenginiu negalima, nuotolinio įrenginio ekrane bus rodoma
buvusi palaikoma reikšmė.
3.4
Reikšmės nustatymas
1.
Paspauskite nuotolinio valdymo įrenginio
mygtuką (2), kad perjungtumėte galimas
funkcijas (1) ir pasirinkite funkciją.
Sukite ratuką (3) į kairę, kad
sumažintumėte reikšmę, ir į dešinę, kad
padidintumėte reikšmę.
Reikšmės pokytis rodomas nuotolinio
valdymo įrenginio ekrane. Maitinimo
šaltinio skydelio ekrane reikšmė keisis
atitinkamai ir rodys nuotolinio valdymo
įrenginiu atliekamus pakeitimus.
2.
3.
3.5
1.
2.
3.
4.
Atminties įjungimas ir išjungimas
Meniu pasirinkite atminties simbolį (1) Atminties simbolis paryškinamas be atminties
numerio.
Sukite ratuką (3), kad pasirinktumėte atminties numerį. Jei reikia informacijos apie
atminties nustatymus, žr. maitinimo šaltinio instrukcijas.
Paspauskite mygtuką (2), kad aktyvintumėte pasirinktą atmintį. Ekrane rodoma
atminties reikšmė. Maitinio šaltinis pradeda veikti atsižvelgdamas į atminties reikšmes.
Norėdami išjungti atmintį ir jos reikšmes, pasukite ratuką (3), kad pakeistumėte
reikšmę arba pereitumėte atminties režimo ir pasirinkite Tuščia atmintis (be numerio).
0463 471 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 ER 1 NAUDOJIMAS
3.6
1.
2.
3.
Nuotolinio valdymo įrenginio užrakinimas ir atrakinimas
Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite
mygtuką (2), kad užrakintumėte
nuotolinio valdymo įrenginį.
Netrukus ekrane pasirodo didelis spynos
simbolis. Dešiniajame kampe rodomas
mažas spynos simbolis (1), nurodantis,
kad nuotolinio valdymo įrenginys
užrakintas.
Norėdami atrakinti nuotolinio valdymo
įrenginį, palaikykite nuspaustą mygtuką
(2) 2 sekundes. Atrakinimo simbolis
nurodo, kad nuotolinio valdymo įrenginys
atrakintas.
3.7
Nuotolinio valdymo įrenginio išjungimas
Kai prijungtas rankinis maitinimo šaltinis:
1.
2.
Išjunkite nuotolinio valdymo įrenginį naudodami maitinimo šaltinį kaip
nurodyta maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijose.
Kai nuotolinio valdymo įrenginys yra išjungtas, nuotolinio valdymo
įrenginys neveikia ir yra užrakintas.
Kai prijungtas automatinis maitinimo šaltinis:
1.
Atjunkite nuotolinio valdymo įrenginį nuo maitinimo šaltinio, kad išjungtumėte
nuotolinio valdymo įrenginį kaip nurodyta maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijose.
0463 471 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 ER 1F NAUDOJIMAS
4
ER 1F NAUDOJIMAS
4.1
paleidimas
Nuotolinio valdymo įrenginys ER 1F (pedalas) naudojamas tik TIG suvirinimui.
Prijunkite pedalą prie maitinimo šaltinio kaip nurodyta maitinimo šaltinio naudojimo
instrukcijose.
4.2
Pedalo įjungimas
Kai prijungtas rankinis maitinimo šaltinis:
1.
2.
Įjunkite pedalą naudodami maitinimo šaltinį kaip nurodyta maitinimo
šaltinio naudojimo instrukcijose.
Naudokite pedalą suvirinimui pradėti ir srovei valdyti. Galimas srovės
diapazonas priklauso nuo maitinimo šaltinio nustatymų.
Srovės reikšmę galima keisti naudojant maitinimo šaltinio skydelį. Visi
kiti maitinimo šaltinio veiksmai skydelyje bus užrakinti, bet jame bus
rodomi nuotolinio valdymo įrenginiu atliekami pakeitimai.
Kai prijungtas automatinis maitinimo šaltinis:
1.
2.
Pedalas įjungiamas prijungus jį prie maitinimo šaltinio.
Naudokite pedalą suvirinimui pradėti ir srovei valdyti. Galimas srovės diapazonas
priklauso nuo maitinimo šaltinio nustatymų.
Įjungiamas tiek maitinimo šaltinio skydelis, tiek pedalas.
4.3
Pedalo išjungimas
Kai prijungtas rankinis maitinimo šaltinis
Išjunkite pedalą naudodami maitinimo šaltinį kaip nurodyta maitinimo šaltinio
naudojimo instrukcijose.
Kai prijungtas automatinis maitinimo šaltinis
Atjunkite pedalą nuo maitinimo šaltinio, kad išjungtumėte nuotolinio valdymo įrenginį kaip
nurodyta maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijose.
0463 471 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 PRIEŽIŪRA
5
PRIEŽIŪRA
PAVOJUS!
Atjunkite maitinimo šaltinį, kai dirbate greta elektros instaliacijos arba elektrinių
variklių. Prisilietos prie aukštos įtampos laidininko galima žūti.
ĮSPĖJIMAS!
Priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas, o elektros
darbus – tik kvalifikuotas elektrikas.
•
•
patikrinkite visus kabelius.
Patikrinkite visas elektros jungtis.
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritvirtinkite kabelį ER 1
Atsukite penkis varžtus (1).
Nuimkite galinį nuotolinio valdymo įrenginio gaubtą (2).
Atsukite tris varžtus (3).
Atjunkite jungtis.
Pritvirtinkite kabelį.
Prijunkite jungtis ir priveržkite varžtus tinkama priveržimo jėga pagal pateiktą
iliustraciją.
Pritvirtinkite galinį gaubtą
0463 471 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 PRIEŽIŪRA
5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pritvirtinkite kabelį ER 1F
Nuspauskite du spyruoklinius fiksatorius (1), kad nuimtumėte viršutinį gaubtą.
Suspauskite ir ištraukite kabelio movą (2). PCBA ir jungtys padengtos apsaugine IP
danga.
Atjunkite jungtis (3).
Atsukite varžtą, kuriuo kabelio ekranas pritvirtintas prie metalinės plokštelės,
naudojamos PCBA tvirtinti (4).
Pritvirtinkite kabelį.
Prijunkite jungtis (3).
Įsitikinkite, kad IP apsauginė danga dengia PCBA ir jungtis.
Pritvirtinkite galinį gaubtą.
0463 471 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 GEDIMŲ ŠALINIMAS
6
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Jei reikia informacijos apie trikčių diagnostiką ir klaidų kodus, žr. maitinimo šaltinio
instrukcijas.
0463 471 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 UŽSAKYMO NUMERIAI
7
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
0445 536 880
ER 1 Remote control
with 4 pin, 5 m (16.4 ft) cable
Handheld remote
0445 536 881
ER 1 Remote control
with 6 pin, 5 m (16.4 ft) cable
Handheld remote
0445 536 882
ER 1 Remote control
with 6 pin, 10 m (32.8 ft) cable
Handheld remote
0445 536 883
ER 1 Remote control
with 6 pin, 25 m (82 ft) cable
Handheld remote
0445 550 880
ER 1F Remote control
with 4 pin, 5 m (16.4 ft) cable
Foot pedal
0445 550 881
ER 1F Remote control
with 6 pin, 5 m (16.4 ft) cable
Foot pedal
0445 550 882
ER 1F Remote control
with 6 pin, 10 m (32.8 ft) cable
Foot pedal
0463 471 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti įgaliotasis ESAB techninės priežiūros
specialistas. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 471 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
9 PRIEDAI
9
PRIEDAI
ER 1 (0445 536 880)
0445 450 880
Interconnection cable, 4 pin, 5 m (16.4 ft)
ER 1 (0445 536 881)
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82.0 ft)
ER 1F (0445 550 880)
0445 451 880
Interconnection cable, 4 pin, 5 m (16.4 ft)
ER 1F (0445 550 881)
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0463 471 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
9 PRIEDAI
0463 471 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising