ESAB | Mig 4001i | Instruction manual | ESAB Mig 4001i Användarmanual

ESAB Mig 4001i Användarmanual
Origo™, Aristo®
Mig 4001i
Bruksanvisning
0460 740 001 SE 20170604
Valid for: 833-xxx-xxxx, 852-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET....................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.........................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ....................................................................................
4
INLEDNING....................................................................................................
7
2.1
Utrustning .................................................................................................
7
2.2
Inställningspanel A24 ..............................................................................
7
3
TEKNISKA DATA...........................................................................................
8
4
INSTALLATION..............................................................................................
10
4.1
Lyftanvisning ............................................................................................
10
4.2
Placering ...................................................................................................
10
4.3
Nätmatning................................................................................................
10
DRIFT OCH HANDHAVANDE .......................................................................
12
5.1
Anslutningar och manöverorgan ............................................................
12
5.2
Anslutning av svets- och återledarkabel ...............................................
12
5.3
Nätspänningsinkoppling..........................................................................
12
5.4
Fläktstyrning .............................................................................................
13
5.5
Överhettningsskydd.................................................................................
13
5.6
MIG/MAG- och FCAW-S-svetsning..........................................................
13
5.7
TIG-svetsning............................................................................................
13
5.8
MMA-svetsning .........................................................................................
14
UNDERHÅLL .................................................................................................
15
6.1
Strömkälla .................................................................................................
15
6.2
Svetspistol ................................................................................................
15
7
FELSÖKNING ................................................................................................
16
8
RESERVDELSBESTÄLLNING......................................................................
17
SCHEMA ...............................................................................................................
18
BESTÄLLNINGSNUMMER ..................................................................................
20
RESERVDELSFÖRTECKNING............................................................................
21
TILLBEHÖR ..........................................................................................................
22
1
2
5
6
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0460 740 001
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0460 740 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
• Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
• Isolera dig från arbetet och marken.
• Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
• Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
• Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
• Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp.
Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som
möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0460 740 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
• Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
• Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
• Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
• Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0460 740 001
-6-
© ESAB AB 2017
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Mig 4001i är en svetsströmkälla avsedd för MIG/MAG-svetsning, och även för svetsning
med pulverfylld rörtråd (FCAW-S), TIG-svetsning och för svetsning med belagda elektroder
(MMA).
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
Mig 4001i kan levereras såväl med som utan kyl. Kylen kan monteras efteråt.
Strömkällan levereras med:
•
•
•
•
•
5 m återledarkabel med kontaktklämma
5 m nätkabel med anslutningsdon 32 Amp
bruksanvisning för svetsströmkällan
bruksanvisning för manöverpanelen (om tillämpligt)
bruksanvisning för kylaggregat (i förekommande fall)
Bruksanvisningar på andra språk kan laddas ned från vår webbplats: www.esab.com.
2.2
Inställningspanel A24
Svetsprocessens parametrar regleras via inställningspanelen. Utförlig beskrivning av
panelen finns i separat bruksanvisning.
0460 740 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Mig 4001i
Nätspänning
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Nätmatning
Ssc min 2,2 MVA
Primärström
Imax MIG/MAG
26 A
Imax TIG
20 A
Imax MMA
27 A
Krav påTomgångseffekt i energisparläge,
6,5 min. efter svetsning
60 W
Inställningsområde
MIG/MAG
20 A/15 V – 400 A/34 V
TIG
4 A/10 V – 400 A/26 V
MMA
16 A/21 V – 400 A/36 V
Tillåten belastning vid MIG/MAG
30 % intermittens
400 A/34 V
60 % intermittensfaktor
320 A/30 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/26,5 V
Tillåten belastning vid TIG
30 % intermittens
400 A/26 V
60 % intermittensfaktor
320 A/22,8 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/20 V
Tillåten belastning vid MMA
30 % intermittens
400 A/36 V
60 % intermittensfaktor
320 A/32,8 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/30 V
Effektfaktor vid maxström
MIG/MAG
0,89
TIG
0,91
MMA
0,89
Verkningsgrad vid maxström
MIG/MAG
85 %
TIG
81 %
MMA
85 %
Tomgångsspänning utan VRD-funktion 1)
91 V DC
VRD-funktionen inaktiverad 2)
58 V DC
VRD-funktionen aktiverad 2)
< 35 V
Arbetstemperatur
-10 till +40°C
Transporttemperatur
-20 till +55 °C
Konstant ljudtryck vid tomgång
< 70 db (A)
0460 740 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
Mig 4001i
Mått l × b × h
652 x 249 x 423 mm
med kylaggregat
714 x 249 x 693 mm
Vikt
43,5 kg
med kylaggregat
63,5 kg
Isolationsklass
H
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
1)
Giltigt för strömkällor utan VRD-specifikation på märkskylten.
2)
Giltigt för strömkällor med VRD-specifikation på märkskylten. VRD-funktionen förklaras i
bruksanvisningen för inställningspanelen.
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0460 740 001
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
4.1
Lyftanvisning
4.2
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp hålls fria.
4.3
Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
Kontrollera att strömkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
0460 740 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
Märkskylt med anslutningsdata
OBSERVERA!
Svetsströmkällan är konstruerad för anslutning till 400
volts system med fyra ledare.
Om strömkällan ska användas i länder med högre eller
lägre nätspänning måste strömkällan anslutas via en
säkerhetstransformator.
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig 4001i
Nätspänning
Nätkabelarea, mm2
400 V 3 ~ 50 Hz
4 G 4 mm2
Fasström Ieff
16 A
Säkring
20 A
trög smältsäkring
20 A
automatsäkring typ C
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. För andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för
tillämpningen och uppfylla lokala och nationella bestämmelser.
0460 740 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1
Anslutning för fjärrdon eller
trådmatarenhet
4
Brytare för nätspänning 0/1/START
2
Anslutning (-) MIG/MAG: Återledarkabel 5
TIG: Svetspistol
Säkring för manöverspänning 42 V
MMA: Återledarkabel eller svetskabel
3
Anslutning (+) MIG/MAG: Svetskabel
TIG: Återledarkabel
MMA: Svetskabel eller återledarkabel
5.2
Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en plusplint (+) och en minusplint (-), för
anslutning av svets- och återledarkabel. Vilken anslutning svetskabeln kopplas till beror på
vilken svetsmetod eller typ av elektrod som används.
Koppla återledarkabeln till den andra anslutningen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
Vid MMA-svetsning kan svetskabeln anslutas till plusplinten (+) eller minusplinten (-)
beroende på vilken typ av elektrod som används. Anslutningspolariteten anges på
elektrodemballaget.
5.3
Nätspänningsinkoppling
Slå på nätspänningen genom att vrida brytare (4) till läge START. När brytaren släpps fjädrar
den tillbaka till läge 1.
0460 740 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Om nätspänningen skulle falla bort och komma tillbaka igen när svetsning pågår, så förblir
strömenheten avstängd tills brytaren på nytt vrids till läge START.
Stäng av enheten genom att trycka på nätströmställaren till läge 0.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer svetsdata att
lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
5.4
Fläktstyrning
Svetsströmkällan är försedd med en tidstyrning som stänger av kylfläktarna 6.5 minuter efter
att svetsningen har upphört, strömkällan går ner i energisparläge. Fläktarna startar igen när
svetsningen återupptas.
Vid svetsströmmar upp till 144 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 144 A går de
på fullvarv.
5.5
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan har ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen blir för hög. När
detta sker bryts svetsströmmen och en felkod visas i inställningspanelen.
Termovakten återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit tillräckligt.
5.6
MIG/MAG- och FCAW-S-svetsning
En ljusbåge smälter den kontinuerligt frammatade svetstråden. Smältbadet skyddas med
skyddsgas.
För MIG/MAG- och FCAW-S-svetsning kompletteras strömkällan med:
•
•
•
•
trådmatarenhet
svetspistol
kabel för anslutning mellan strömkälla och trådmatarenhet
gasflaska
För att få en problemfri drift ska höjdavståndet från kylaggregatet till svetsbrännaren vara
max 7 m. Högre höjder än så kan innebära problem som lång igångsättningstid, luftbubblor,
vakuum osv.
Om en installationshöjd som överstiger 7 m krävs, rekommenderar vi en monteringssats
bestående av en backventil och en magnetventil, se kapitlet "TILLBEHÖR". När ventilerna
har monterats måste slangpaketet ligga horisontellt i samband med första start, så att allt blir
vattenfyllt. Därefter lyfter man upp matarenhet och slangpaket till den höga höjden. Nu kan
igångsättning ske med bibehållen säker drift på höjdavstånd upp till 12 m.
5.7
TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning smälts arbetsstyckets metall med hjälp av en ljusbåge från en
volframelektrod som inte själv smälter. Smältbadet och elektroden skyddas med skyddsgas.
För TIG-svetsning kompletteras strömkällan med:
•
•
•
•
TIG-brännare med gasventil
argongastub
argonregulator
volframelektrod
”Live TIG-start”
Bågtändningssystemet Live TIG kräver att elektroden förs i fysisk kontakt med arbetsstycket.
När elektroden sedan lyfts från arbetsstycket igen, tänds ljusbågen med en begränsat
strömnivå (12–15 A)
0460 740 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.8
MMA-svetsning
För svetsning med belagd elektrod kompletteras strömkällan med:
•
svetskabel med elektrodhållare
0460 740 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
skyddsplåtarna och utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Strömkälla
Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad.
Hur ofta enheten ska rengöras och vilka metoder som då används beror på: svetsprocessen,
svetsbågtider, placering och den omgivande miljön. Vanligtvis räcker det att blåsa ren
strömkällan med tryckluft (reducerat tryck) en gång om året.
Igensatta ventilationsöppningar kan orsaka överhettning.
Utbyte och rengöring av dammfiltret
•
•
•
•
Lossa dammfiltret enligt figuren.
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Se till att filtret med det finaste mönstret placeras in mot gallret.
Sätt tillbaka filtret.
6.2
Svetspistol
Slitdelar ska rengöras och bytas med jämna mellanrum, för störningsfri svetsning.
0460 740 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Kontrollåtgärderna nedan bör vidtas innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Åtgärd
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
• Kontrollera att elkopplaren för
nätspänning är tillslagen.
• Kontrollera att svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
• Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
• Kontrollera nätsäkringarna.
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
• Kontrollera om överlastningsskyddet har
löst ut (visas i inställningspanelen).
• Kontrollera nätsäkringarna.
Överhettningsskyddet löser ut ofta.
• Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
• Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetskraftkällan).
Dåligt svetsresultat.
• Kontrollera att svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
• Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
• Kontrollera att inte felaktiga elektroder
används.
• Kontrollera nätsäkringarna.
0460 740 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
Mig 4001i är konstruerad och testad i enlighet med de internationella och europeiska
standarderna EN 60974-1 och EN 60974-10. Det åvilar den eller dem som utfört
service på eller reparation av apparaten att se till att apparaten fortfarande uppfyller
kraven i ovan nämnda standard.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0460 740 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0460 740 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0460 740 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0460 455 882 Welding power source Origo™ Mig 4001i
0460 455 883 Welding power source Origo™ Mig 4001iw
with cooling unit
0460 455 884 Welding power source Origo™ Mig 4001i A24
with control panel A24
0459 839 032 Spare parts list
0460 737 0
Instruction manual
Origo™ Mig 4001i
Control panel A22, A24
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0460 740 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 002
Dust filter
0460 740 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0460 564 880
Trolley with two wheels
0460 565 880
Trolley with four wheels
0460 911 880
Mounting brackets
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance
0460 815 880
Shelf for feed unit for two wheel trolley
0460 740 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0460 459 880
Protection frame
Only for air version
0460 490 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0456 855 881
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Installation kit water return flow guard
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Om annan kylvätska än den föreskrivna
används man kan skada utrustningen. I
händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
0460 740 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
Connection set 70mm2
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water 70mm2
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
Information om PSF-svetspistoler finns i separata broschyrer.
0460 740 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0460 740 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising