ESAB | Mig 4001i | Instruction manual | ESAB Mig 4001i Používateľská príručka

ESAB Mig 4001i Používateľská príručka
SK
Origo™ Aristo
Mig 4001i
Navod na pouitie
0460 740 001 SK 20121105
Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 852-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel A24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájaci zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zváracieho a spätného kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínanie napájacieho zdroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulácia ventilátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti prehrievaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie MIG/MAG a FCAW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
12
12
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1
6.2
Zvárací zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvárací horák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
18
19
20
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-4ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
-5ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
2
ÚVOD
Mig 4001i je zvárací zdroj určený na zváranie MIG/MAG, a taktiež na zváranie
drôtmi s práškovým jadrom (FCAW-S), zváranie TIG a na zváranie elektródami s
obaľovanými elektródami (MMA).
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 20.
2.1
Zariadenie
Zdroj Mig 4001i môže byť dodávaný s chladiacou jednotkou alebo bez chladiacej
jednotky. Chladiaca jednotka sa môže namontovať dodatočne.
Napájací zdroj sa dodáva s:
S
5 m vratným káblom s kontaktnou svorkou
S
5 m sieťovým káblom s 32 A konektorom
S
návodom na obsluhu zváracieho zdroja
S
návodom na obsluhu ovládacieho panelu v angličtine (podľa konkrétnych
okolností)
S návodom na obsluhu chladiacej jednotky (podľa konkrétnych okolností)
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality na
www.esab.com.
2.2
Ovládací panel A24
Parametre zváracieho postupu sa ovládajú ovládacím panelom. Pozri samostatný
návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacích panelov.
-6ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 4001i
Sieťové napätie
400 V $10%, 3 50/60 Hz
Napájaci zdroj
Ssc min. 2,2 MVA
Primárny prúd
Imax MIG/MAG
Imax TIG
Imax MMA
26 A
20 A
27 A
Príkon bez zaťaženia v režime úspory energie
6,5 min po zváraní
60 W
Rozsah nastavenia
MIG/MAG
TIG
MMA
20 A / 15 V - 400 A / 34 V
4 A / 10 V - 400 A / 26 V
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
Dovolené zaťaženie pri MIG/MAG
35 % zaťažovací cyklus
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 26,5 V
Dovolené zaťaženie pri TIG
35 % zaťažovací cyklus
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
400 A / 26 V
320 A / 22,8 V
250 A / 20 V
Dovolené zaťaženie pri MMA
35 % zaťažovací cyklus
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
400 A / 36 V
320 A / 32,8 V
250 A / 30 V
Účinník pri maximálnom prúde
MIG/MAG
TIG
MMA
0,89
0,91
0,89
Účinnosť pri maximálnom prúde
MIG/MAG
TIG
MMA
85 %
81 %
85 %
Napätie na svorkách bez funkcie VRD 1)
Funkcia VRD deaktivovaná 2)
Funkcia VRD aktivovaná 2)
91 V
58 V
<35 V
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
Trvalý zvukový tlak bez zaťaženia
<70 dB (A)
Rozmery d x š x v
s chladiacou jednotkou
652 x 249 x 423 mm
714 x 249 x 693 mm
Hmotnosť
s chladiacou jednotkou
43,5 kg
63,5 kg
Trieda izolácie
H
Stupeň krytia
IP 23
Trieda použitia
1) Platí pre napájacie zdroje bez špecifikácie VRD na typovom štítku.
2) Platí pre napájacie zdroje so špecifikáciou VRD na typovom štítku. Funkcia VRD je vysvetlená v
návode na obsluhu ovládacieho panelu.
-7ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
Napájací zdroj, Ssc min.
Minimálny skratový výkon siete v súlade s normou IEC 61000-3-12
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným ne­
bezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
-8ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
4.2
Poloha
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch
neboli upchané.
4.3
Napájaci zdroj
Poznámka!
Požiadavky na napájacie napätie
Silnoprúdové zariadenie môže mať s ohľadom na prúd odoberaný z elektrickej siete vplyv na
kvalitu elektriny v rozvodnej sieti. Z tohto dôvodu sa na určité druhy zariadení môžu vzťahovať
pripojovacie obmedzenia alebo požiadavky na maximálnu dovolenú sieťovú impedanciu, prípadne
požiadavky na minimálnu napájaciu kapacitu v mieste pripojenia do verejnej siete určitých druhov
zariadení (pozri technické údaje). V tomto prípade inštalatér alebo používateľ zariadenia
zodpovedá za zaručenie toho, v prípade potreby po dohode s prevádzkovateľom rozvodnej siete,
či zariadenie môže byť pripojené.
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k správnemu sieťovému napájaciemu
napätiu a či je chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť
ochranný zemniaci vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
POZNÁMKA! Zvárací zdroj je navrhnutý na pripojenie k
štvorvodičovému systému na 400 V.
Ak sa napájací zdroj má používať v krajinách s vyšším alebo nižším
napájacím napätím, napájací zdroj musí byť pripojený cez bezpečnostný
transformátor.
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Mig 4001i
Sieťové napätie
Prierez sieťového kábla
mm2
Prúd fázy Ieff
Poistka
proti prúdovým špičkám
Typ C MCB
400 V 3 50 Hz
4G4 mm2
16 A
20 A
20 A
POZNÁMKA! Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Zvárací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
-9ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Pripojenie pre jednotku posuvu zváracieho
drôtu a jednotku diaľkového ovládania
4
Prepínač pre sieťový napájací zdroj 0 / 1
START
2
Pripojenie (-): MIG/MAG: spätný kábel
5
Poistka napájacieho napätia pre jednotku
posuvu, 42 V
TIG: zvárací horák
MMA: spätný kábel alebo zvárací kábel
3
Pripojenie (+): MIG/MAG: zvárací kábel
TIG: spätný kábel
MMA: zvárací kábel alebo spätný kábel
5.2
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Napájací zdroj má dva výstupy, kladnú svorku (+) a zápornú svorku (-), určené na
pripojenie zváracieho a vratného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací
kábel, závisí od metódy zvárania a typu použitej elektródy.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na napájacom zdroji. Pripevnite kontaktnú
príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi zvarencom
a výstupom pre spätný kábel na zváracom zdroji.
Pre zváranie MMA sa zvárací kábel môže pripojiť ku kladnej svorke (+) alebo k
zápornej svorke (-), v závislosti od metódy zvárania a typu použitej elektródy.
Polarita pripojenia sa uvádza na obale elektród.
- 10 ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
5.3
Zapínanie napájacieho zdroja
Otočením sieťového spínača (4) do polohy „ŠTART“ zapnite sieťové napájanie.
Spínač uvoľnite a vráti sa do polohy „1“.
Ak sa sieťové napájanie má prerušiť počas zvárania a neskôr znova obnoviť,
napájacia jednotka zostane bez napätia až pokiaľ sa spínač znova manuálne prepne
do polohy „ŠTART“.
Jednotka sa vypína otočením spínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo pri ručnom vypnutí napájacieho
zdroja sa zváracie údaje uložia, aby boli k dispozícii znova pri nasledujúcom
zapínaní jednotky.
5.4
Regulácia ventilátora
Napájací zdroj má reguláciu času. Znamená to, že ventilátory bežia naďalej 6,5
minúty po skončení zvárania a jednotka sa prepne do režimu úspory energie.
Ventilátory sa znova spustia po spustení zvárania.
Ventilátory bežia so zníženou rýchlosťou pre zváracie prúdy do 144 A, a s plnou
rýchlosťou pre vyššie prúdy.
5.5
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri veľkom zvýšení
teploty. Ak sa tak stane, zvárací prúd sa preruší ovládacom paneli sa zobrazí kód
poruchy.
Aktivovanie ochrany proti prehriatiu sa automaticky zruší, ak teplota klesne.
5.6
Zváranie MIG/MAG a FCAW-S
Počas zvárania oblúk roztavuje kontinuálne podávaný vodič. Tavný kúpeľ je
chránený ochranným plynom.
Pre zváranie MIG/MAG a FCAW-S je napájací zdroj doplnený o:
S
jednotku posuvu drôtu
S
zvárací horák
S
prepojovací kábel medzi napájacím zdrojom a jednotkou posuvu drôtu
S plynovú fľašu
Na zaručenie bezproblémovej prevádzky musí byť výška inštalácie od chladiacej
jednotky po zváraciu pištoľ najviac 7 m. Výšky nad tento limit môžu spôsobovať
problémy, napríklad dlhé časy spúšťania, vzduchové bubliny, vznik vákua a pod.
Ak je požadovaná výška inštalácie väčšia ako 7 m, odporúčame nainštalovať si
súpravu tvorenú jednosmerným a solenoidovým ventilom, pozri príslušenstvo na
strane 20. Po nainštalovaní týchto ventilov musí byť počas prvotného spúšťania
hadicový balík vo vodorovnej polohe, aby sa všetko naplnilo vodou. Potom jednotku
podávania drôtu a hadicový balík zdvihnite až do požadovanej veľkej výšky. Môžete
tak pristúpiť k bezpečnej trvalej prevádzke s výškami inštalácie až do 12 m.
- 11 ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
5.7
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z volfrámovej
elektródy, ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochranným plynom.
Pre zváranie TIG je napájací zdroj doplnený o:
S
horák TIG s plynovým ventilom
S
potrubie na prívod argónu
S
regulátor prietoku argónu
S
volfrámovú elektródu
„Živý štart TIG“
Pri „živom štarte TIG“ sa volfrámová elektróda umiestni oproti zvarencu. Keď sa
potom elektróda zdvihne nad zvarenec, zapáli sa oblúk s obmedzenou prúdovou
úrovňou (12 - 15 A).
5.8
Zváranie MMA
Pre zváranie s obaľovanými elektródami je napájací zdroj doplnený o:
S
Zvárací kábel s elektródovou svorkou
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky môže demontovať iba personál s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
- 12 ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
6.1
Zvárací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Frekvencia a metódy používané pri čistení závisia od: zváracieho postupu, časov
horenia oblúku, umiestnenia a okolitého prostredia. Spravidla postačí vyfúkať
napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali
prehrievanie.
Výmena a čistenie prachového filtra
S
Uvoľnite prachový filter podľa obrázka.
S
Vyčistite filter ho stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
S
Dbajte, aby sa k mriežke priložil filter s najjemnejšími otvormi.
S
Znova nasaďte filter.
6.2
Zvárací horák
Dielce podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných intervaloch
vyčistiť a vymeniť, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
- 13 ba42d1ka
© ESAB AB 2008
SK
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nehorí oblúk
Spôsob odstránenia
S
S
S
S
Zvárací prúd sa preruší počas zvárania.
S
S
Ochrana proti preťaženiu sa často aktivuje.
S
S
Neuspokojivý zvárací výkon
S
S
S
S
8
Skontrolujte, či je zapnutý hlavný sieťový
vypínač.
Skontrolujte, či sa či je správne pripojený
zvárací a spätný kábel.
Skontrolujte, či je nastavená správna
aktuálna hodnota.
Skontrolujte poistky v obvode sieťového
napájania.
Skontrolujte, či sa neaktivovala ochrana
pred preťažením (indikácia na ovládacom
paneli).
Skontrolujte poistky v obvode sieťového
napájania.
Skontrolujte, či nie je upchaný prachový
filter.
Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre zvárací zdroj (t.j. či
jednotka nie je preťažená).
Skontrolujte, či sa či je správne pripojený
zvárací a spätný kábel.
Skontrolujte, či je nastavená správna
aktuálna hodnota.
Skontrolujte, či sa používa správny drôt
alebo elektróda.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Mig 4001i bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem
EN 60974-1/-2 a normy EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykona­
la servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá
vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 14 ba42d1ka
© ESAB AB 2008
- 15 p
Diagram
- 16 ba42e
© ESAB AB 2008
- 17 ba42e
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Objednávacie číslo
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0460 455 882 Welding power source
0460 455 883 Welding power source
0460 455 884 Welding power source
Origot Mig 4001i
Origot Mig 4001iw
Origot Mig 4001i A24
0459 839 032 Spare parts list
Origot Mig 4001i
0460 737 0
Control panel A22, A24
Instruction manual
Notes
with cooling unit
with control panel A24
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 18 ba42o
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Zoznam náhradných dielov
Item
1
ba42s
Ordering no.
Denomination
0458 398 002 Dust filter
- 19 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Príslušenstvo
Trolley with two wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 564 880
Trolley with four wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 565 880
Mounting brackets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 911 880
Stabilizer kit for counter balance . . . . . . . . . . 0460 946 880
ba42a
- 20 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Shelf for feed unit for two wheel trolley
0460 815 880
Protection frame
Only for air version
0460 459 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0460 490 880
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 881
Installation kit water return flow guard . . . . . 0461 203 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
ba42a
- 21 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Connection set 70mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ..........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water 70mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ...........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit AT1 CAN . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 10 pole - 4 pole
5m ...........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 880
0459 960 881
0459 960 882
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
ba42a
- 22 -
© ESAB AB 2008
- 23 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising