ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Uputstvo za upotrebu

ESAB ES 300i Uputstvo za upotrebu
ES 300i
Izvor napajanja za zavarivanje MMA 300 A
Priručnik s uputama
0463 415 101 HR 20170522
Valid for: serial no. 719-xxx-xxxx
SADRŽAJ
SIGURNOST ..................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA...............................................................................
4
1.2
Mjere opreza .............................................................................................
4
UVOD ............................................................................................................
7
2.1
Pregled ......................................................................................................
7
2.2
Oprema ......................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .......................................................................................
8
4
INSTALACIJA ................................................................................................
10
4.1
Položaj .......................................................................................................
10
4.2
Upute za podizanje ...................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže ...........................................................................
11
RAD................................................................................................................
15
5.1
Pregled ......................................................................................................
15
5.2
Priključci i upravljački uređaji .................................................................
15
5.3
Priključak kabela za zavarivanje i povrat ...............................................
16
5.4
Uključivanje/isključivanje izvora napajanja ...........................................
16
5.5
Upravljanje ventilatorom .........................................................................
16
5.6
Termalna zaštita........................................................................................
16
5.7
Funkcije i simboli .....................................................................................
16
5.8
Ploča za postavljanje ...............................................................................
18
5.8.1
Navigacija ...............................................................................................
18
5.8.2
Program za zavarivanje..........................................................................
19
5.9
Daljinsko upravljanje ...............................................................................
19
5.10
Priključivanje USB uređaja ......................................................................
19
ODRŽAVANJE ...............................................................................................
20
6.1
Rutinsko održavanje ................................................................................
20
6.2
Upute za čišćenje .....................................................................................
20
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA .....................................................................
24
8
KODOVI POGREŠAKA .................................................................................
25
8.1
Opisi kodova pogreške ............................................................................
25
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .....................................................
26
SHEMA .................................................................................................................
27
NARUDŽBENI BROJEVI ......................................................................................
28
DODATNA OPREMA ............................................................................................
29
1
2
5
6
9
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 415 101
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 415 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
• Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
• Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
• Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
• Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
• Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan isparenja.
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
• Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 415 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
• Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
• Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
• Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
• Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 415 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
2.1
Pregled
Izvor napajanja za zavarivanje ES 300i namijenjen je za zavarivanje s obloženim
elektrodama (MMA) i TIG zavarivanje.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.2
Oprema
Izvor napajanja se isporučuje uz:
•
•
Kabel za napajanje s utičnicom dug 3 m
priručnik s uputama
0463 415 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
ES 300i (0445 100 880)
Napon mreže
230-480 V±10%, 3~ 50/60 Hz
Dovod električne mreže, Ssc min 2)
4,4 MVA
Primarna električna energija
Imax MMA
30,0 A
Imax TIG
21,0 A
Napajanje bez priključenih potrošača
zahtijeva se unačinu rada uštede energije
91 W
Raspon postavki
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
Dopustiva opterećenost za MMA
40% radnog ciklusa
300 A / 32,0 V
60 % radnog ciklusa
250 A / 30,0 V
100% radnog ciklusa
200 A / 28,0 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
40% radnog ciklusa
300 A / 22,0 V
60 % radnog ciklusa
250 A / 20,0 V
100% radnog ciklusa
200 A / 18,0 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji
TIG
0,96
MMA
0,96
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji
MMA
89%
TIG
85%
Napon otvorenog kruga U0 maks.
VRD 35 V je isključen
48 V
VRD 35 V je uključen
32 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C (+14 do +104 °F)
Temperatura za transport
-20 do +55 °C (-4 do +131 °F)
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
<70 db (A)
Dimenzije d × š × v
460x200x320 mm (18.1x7.9x12.6 in.)
Težina
15 kg (33 lbs)
Izolacijski razred, transformator
F
Klasa kućišta
IP23
Razred primjene
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
0463 415 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
0463 415 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen upotrebi u industriji. U kućnoj radinosti ovaj proizvod
može uzrokovati radio smetnje. Odgovornost je korisnika poduzeti sve potrebne
mjere opreza.
4.1
Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
A. Minimalno 200 mm (8”)
B. Minimalno 200 mm (8”)
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
4.2
Upute za podizanje
Za mehaničko podizanje potrebno je rabiti obje vanjske ručke.
0463 415 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja
veća ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne
mreže. Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u
dogovoru s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na
napajanje na kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke
podatke potražite u poglavlju TEHNIČKI PODACI.
Izvor napajanja automatski će se prilagoditi dovedenom ulaznom naponu; provjerite je li
zaštićen odgovarajućim osiguračem. Obavezno osigurajte odgovarajući priključak na
uzemljenje sukladno propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
0463 415 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela ES 300i
Napon mreže
3~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
Područje glavnog kabela
4 × 4 mm²
napajanja
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
Maksimalna vrijednost
struje Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
Osigurač
protiv izbijanja
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
tip C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
Maksimalna preporučena 100 m/
duljina produžnog kabela 330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
Minimalni preporučeni
promjer produžnog
kabela
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
NAPOMENA!
Različite varijante ES 300i imaju certifikat za različite izvore mrežnog napajanja.
Uvijek provjerite specifikacije za napajanje s električne mreže navedene na
pločici.
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Izvor napajanja koristite sukladno odgovarajućim
nacionalnim propisima.
Napajanje iz generatora
Napajanje se može dobivati iz raznih vrsta generatora. Neki generatori možda nemaju
dovoljnu snagu napajanja potrebnu za ispravan rad. Preporučuju se generatori s
automatskom regulacijom napona (AVR) ili jednakom ili boljom vrstom regulacije, s nazivnom
snagom od 20 kW.
Montiranje glavnog kabela napajanja
NAPOMENA!
Uz izvor napajanja isporučuje se kabel za napajanje odobren za napon 380 480 V i utikač odobren za napon 380 - 415 V. Ako radite s električnom mrežom
drugog napona, možda ćete morati zamijeniti kabel i utikač, u skladu s
odgovarajućim nacionalnim propisima.
0463 415 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Skinite bočni poklopac.
Ako je zategnuta, otpustite blokadu (A).
Ako je priključen kabel, otpustite sve žice, prerežite uzicu za pridržavanje kabela (D) i
izvadite kabel.
Dodatno: Možete izvaditi i ventilator s limenkom za pjenu kako biste pojednostavili
montiranje. Upamtite smjer ventilatora (naljepnica prema unutrašnjoj strani).
Skinite izolaciju s nove žice u skladu s uputama (B).
Umetnite kabel s 1 cm (0,4 in.) izolacije u blokadu. Zategnite blokadu na 1,5–2 Nm
(13,3–17,7 u lb) (A).
Pričvrstite kabele uzicom za kabele (D).
Dodatno: Ako ste skinuli ventilator s pjenom, montirajte ga natrag. Simbol na stranici
ventilatora (G) pokazuje smjer strujanja zraka.
Montirajte ferite i spojite žicu uzemljenja (C). Nazubljena podložna pločica se nalazi
najbliže hladnjaku. Zategnite vijak na zatezni moment od 6,0 ± 0,6 Nm (53,1 ± 5,3 u
lb).
Spojite sve žice. Zategnite vijak na zatezni moment od 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ± 1,8 u lb).
Provjerite je li štitnik s oznakom IP ispravno montiran s unutarnje strane bočne ploče
(E).
Ponovno montirajte bočnu ploču (F).
Zategnite vijke na bočnoj ploči na 3 ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,6 u lb).
0463 415 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
0463 415 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5
RAD
5.1
Pregled
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"Sigurnost". Pročitajte ga prije početka korištenja opreme.
NAPOMENA!
Za pomicanje opreme koristite za to predviđenu ručicu. Nikada nemojte povlačiti
kabele.
UPOZORENJE!
Strujni udar! Ne dodirujte radni dio ili glavu za zavarivanje tijekom rada!
5.2
1.
2.
3.
4.
Priključci i upravljački uređaji
Ploča za postavljanje
Pozitivni terminal za zavarivanje
Negativni terminal za zavarivanje
Priključak za jedinicu za daljinsko
upravljanje
5. Sklopka glavnog izvora napajanja, O/I
6. Priključivanje USB uređaja
7. Glavni kabel napajanja
NAPOMENA!
Uvijek stavite poklopac kada ne rabite USB priključak.
0463 415 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.3
Priključak kabela za zavarivanje i povrat
Izvor napajanja ima dva izlaza, pozitivni terminal za zavarivanje (+) i negativni terminal za
zavarivanje (-), koji služe za priključivanje kabela za zavarivanje i povrat. Izlaz na koji je
kabel za zavarivanje priključen ovisi o načinu zavarivanja ili vrsti korištene elektrode.
Priključite povratni kabel na drugi izlaz izvora napajanja. Učvrstite kontaktnu stezaljku
povratnog kabela na radnom dijelu i provjerite prisutnost dobrog kontakta između radnog
dijela i izlaza povratnog kabela na izvoru napajanja
•
•
Za TIG zavarivanje, negativni terminal za zavarivanje (-) rabi se za plamenik, a
pozitivni terminal za zavarivanje (+) za povratni kabel.
Kod MMA zavarivanja, kabel zavarivanja može se priključiti na pozitivan terminal za
zavarivanje (+) ili negativan terminal (-) za zavarivanje, ovisno o vrsti korištene
elektrode. Priključni polaritet naveden je na pakiranju elektrode.
5.4
Uključivanje/isključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke u položaj "I".
Jedinicu isključite okretanjem sklopke u položaj "0".
Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili je normalnim putem isključen,
program zavarivanja sprema se kako bi bio dostupan prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.
OPREZ!
Nemojte isključivati izvor napajanja tijekom varenja (pod opterećenjem).
5.5
Upravljanje ventilatorom
Izvor napajanja ima automatsku termalnu kontrolu. Ventilatori nastavljaju raditi nekoliko
minuta nakon prekida zavarivanja, dok izvor napajanja prelazi u način uštede energije.
Ventilator se ponovno uključuje kod ponovnog pokretanja zavarivanja.
Dok je u načinu uštede energije ventilator će se povremeno uključiti i raditi nekoliko minuta.
5.6
Termalna zaštita
Izvor napajanja ima termalnu zaštitu od pregrijavanja. Kad dođe do
pregrijavanja, zavarivanje se prekida, na ploči se uključuje indikator
pregrijavanja, a na zaslonu se prikazuje poruka o pogrešci. Kada se temperatura
smanji u dovoljnoj mjeri, zaštita se automatski postavlja na početnu vrijednost.
5.7
Funkcije i simboli
Zavarivanje postupkom MMA
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje
obloženim elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje
zaštitnu trosku.
Za MMA zavarivanje izvor napajanja isporučuje se zajedno s:
• kabel za zavarivanje i držač elektrode
• povratni kabel sa stezaljkom
0463 415 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
Snaga luka
Funkcija snage luka određuje kako se struja mijenja s obzirom na varijacije
duljine luka tijekom zavarivanja. Nisku vrijednost snage luka rabite za miran luk
bez prskanja, a visoku vrijednost snage luka za vrući, probojni luk.
Snaga luka primjenjiva je samo na MMA zavarivanje.
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja privremeno povećava snagu struje na početku
zavarivanja. Pomoću te funkcije možete smanjiti opasnost od nedovoljne fuzije
te zapinjanja i grebanja elektrode.
Vruće pokretanje primjenjivo je samo na MMA zavarivanje.
Cel 6010
Optimizirane karakteristike luka za celulozne elektrode kao što je 6010 i slične.
Zavarivanje postupkom TIG
Zavarivanje postupkom TIG topi metal radnog dijela pomoću udara luka s
netopive elektrode od volframa. Kupka zavarivanja i elektroda zaštićeni su
zaštitnim plinom.
Za TIG zavarivanje izvor napajanja isporučuje se zajedno s:
•
•
•
•
TIG plamenik s plinskim ventilom
cilindar plina argona
regulator plina argona
elektrodom od volframa
Ovaj izvor napajanja omogućuje Live TIG start.
Elektroda od volframa dodiruje radni dio. Nakon što se digne od radnog dijela,
luk udara ograničenom vrijednosti struje.
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada
se ne zavaruje. To je naznačeno upaljenim led indikatorom VRD na ploči. Kako
biste aktivirali funkciju obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke ESAB.
0463 415 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.8
Ploča za postavljanje
1. Gumbi za program zavarivanja, vidi
7. Indikator parametra na zaslonu.
odjeljak PROGRAM ZAVARIVANJA.
2. Zaslon, prikazuje postavljenu ili izmjerenu 8. Indikator postavljanja.
vrijednost.
3. Odabir načina zavarivanja TIG ili MMA
9. Odabir parametra koji će se prikazati na
zaslonu, kako naznačuje (7).
4. Odabir celulozne elektrode za MMA
10. Indikator pregrijavanja.
zavarivanje.
5. Aktiviranje/deaktiviranje jedinice za
11. Indikator funkcije uređaja za smanjenje
daljinsko upravljanje.
napona (VRD).
6. Kotačić za postavljanje podataka.
NAPOMENA!
Na opisanu funkcionalnost ne utječu moguće razlike na slici ploče za
postavljanje.
5.8.1
Navigacija
Odabir parametra
Pritiskom na gumb (9) možete prikazati i promijeniti različite vrijednosti. Pomoću kotačića (6)
možete promijeniti vrijednosti. Slijed je:
1.
2.
3.
4.
5.
Postavljanje trenutačne vrijednosti.
Izmjerene vrijednosti jakosti struje.
Izmjerene vrijednosti napona.
Vruće pokretanje, raspon postavljanja. 0-100%, zadano: 0% (samo MMA)
Snaga luka, 0-100%. (samo MMA)
0463 415 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
Postavljanje parametra
Indikator postavljanja (8) zasvijetlit će kada možete promijeniti vrijednost. Kada je daljinsko
upravljanje aktivirano, vrijednost ne možete promijeniti na ploči. Ako mijenjate vrijednosti u
načinu izmjerene vrijednosti, uređaj će se automatski prebaciti u način za postavljanje
trenutačne vrijednosti.
5.8.2
Program za zavarivanje
Za svaki postupak zavarivanja (MMA/TIG) u memoriju ploče za postavljanje (1) možete
spremiti tri različita programa za zavarivanje. Pritisnite gumb 1, 2 ili 3 i držite ga 3 sekunde
za spremanje podataka o zavarivanju u memoriju. Indikator memorije bljesnut će kada se
spremanje završi.
Za izmjenjivanje različiti programa za zavarivanje spremljenih u memoriju pritisnite gumb 1, 2
ili 3.
5.9
Daljinsko upravljanje
Priključite daljinsko upravljanje na stražnju stranu izvora napajanje i aktivirajte
ga pritiskom na gumb za daljinsko upravljanje (5) na ploči za postavljanje
(indikator za daljinsko upravljanje zasvijetlit će kada je uključen). Kada je
daljinsko upravljanje aktivirano, upravljačka ploča blokirana je za interakciju, ali
prikazuje ispravne podatke o zavarivanju.
5.10
Priključivanje USB uređaja
Uvijek stavite poklopac USB utora kada ne rabite USB priključak.
Ne rabite za punjenje uređaja kao što su mobilni telefoni.
Postupak zavarivanja blokira se kada je USB memorija priključena. USB
priključak može se koristiti za preuzimanje statistike zavarivanja. Statistika
sadržava ukupan broj obavljenih zavarivanja, ukupno vrijeme zavarivanja i
prosječnu vrijednost struje.
Preuzimanje statistike zavarivanja
Kada preuzimate statistiku zavarivanja, uvijek provjerite da se izvor napajanja ne
koristi za zavarivanje.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 101
Umetnite prazan USB medij u USB utičnicu izvora napajanja.
Kako bi izvor napajanja potvrdio da je pročitao USB medij, tekst „USB“ na
zaslonu trenutak bljesne, nakon čega se tekst „USB“ prikazuje sa stalnim
osvjetljenjem.
Kada se tekst „USB“ prikazuje sa stalnim osvjetljenjem: Izvadite USB
medij iz USB utičnice.
Na USB mediju će se nalaziti tekstualna datoteka (.txt) koja sadržava
statistiku zavarivanja.
Preporučeni program za otvaranje tekstualne datoteke je Microsoft
WordPad ili Microsoft Word.
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Iskopčajte uređaj iz struje prije provođenja održavanja.
OPREZ!
Sigurnosne pločice smiju uklanjati samo osobe s odgovarajućim znanjem
(ovlašteno osoblje).
OPREZ!
Proizvod je pokriven jamstvom proizvođača. Bilo kakav pokušaj popravka
neovlaštenog servisnog centra poništit će valjanost jamstva.
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
NAPOMENA!
U jako prašnjavim uvjetima češće izvršite održavanje
Prije svake uporabe - provjerite:
•
•
Da uređaj ni kabeli nisu oštećeni.
Da je plamenik čist i nije oštećen.
6.1
Rutinsko održavanje
Raspored održavanja u normalnim uvjetima. Provjerite opremu prije svake uporabe.
Interval
Područje za održavanje
Svaka 3 mjeseca
Očistite ili zamijenite
oštećene naljepnice.
Očistite terminale za
zavarivanje.
Provjerite ili
zamijenite kabele za
zavarivanje.
Svakih 6 mjeseci
Očistite unutrašnjost
opreme. Uporabite
suhi stlačeni zrak sa
smanjenim tlakom.
6.2
Upute za čišćenje
Kako bi se zadržala učinkovitost i povećao životni vijek izvora napajanja obavezno je
redovito ga čistiti. Učestalost čišćenja ovisi o:
0463 415 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
•
•
•
postupku varenja
vremenu luka
radnom okruženju
OPREZ!
Pobrinite se da se čišćenje obavlja u odgovarajuće pripremljenoj radnom
okruženju.
OPREZ!
Prilikom čišćenja uvijek nosite preporučenu opremu za osobnu sigurnost, kao što
su štitnici za uši, zaštitne naočale, maske, rukavice i zaštitne cipele.
1.
Isključite izvor za napajanje zavarivanja iz električne mreže.
UPOZORENJE!
Čekajte najmanje 30 sekunda da se kapacitator isprazni, a zatim nastavite.
2.
Izvadite četiri vijka koji drže desnu bočnu ploču (R) i skinite ploču.
3.
očistite desnu stranu izvora napajanja pomoću suhog zraka sa smanjenim tlakom.
NAPOMENA!
Budući da izvor napajanja ima "prljavu stranu" (desna strana) i "čistu
stranu" (lijeva strana), važno je da ne skinete lijevu bočnu ploču prije nego
što očistite desnu stranu izvora napajanja.
0463 415 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
4.
Izvadite četiri vijka koji drže lijevu bočnu ploču (L) i skinite ploču.
5.
6.
7.
Očistite lijevu stranu izvora napajanja pomoću suhog zraka sa smanjenim tlakom.
Pazite da ne ostane prašine na dijelovima izvora napajanja.
Nakon čišćenja izvora napajanja ponovno montirajte bočne ploče, obrnutim
redoslijedom od skidanja.
NAPOMENA!
Prilikom montiranja desne bočne ploče provjerite je li IŠ štitnik s unutarnje
strane bočne ploče ispravno montiran. IP štitnik trebao bi biti umetnut u
izvor napajanja pod kutom od 90° tako da se nalazi između izlaznog
priključka za zavarivanje i izlaznih otvora transformatora.
0463 415 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
8.
Zategnite vijke na bočnim pločama na 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 u lb ± 2,6).
0463 415 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Izvedite sljedeće kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog tehničara.
Vrsta pogreške
Radnja za ispravljanje
Problemi sa zavarivanjem
metodom MMA
• Provjerite jesu li kabel za zavarivanje i kabel dovoda struje
za zavarivanje ispravno priključeni na izvor napajanja.
• Provjerite je li radna štipaljka u dobrom kontaktu s radnim
dijelom.
• Provjerite rabite li odgovarajuće elektrode i polaritet.
Odgovarajući polaritet naveden je na pakiranju elektroda.
• Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
• Namjestite snagu luka i vruće pokretanje.
Problemi sa TIG
zavarivanjem
• Provjerite jesu li kabel za zavarivanje i kabel dovoda struje
za zavarivanje ispravno priključeni na izvor napajanja.
• Provjerite je li radna štipaljka u dobrom kontaktu s radnim
dijelom.
• Pazite da je radni kabel plamenika za TIG zavarivanje
spojen na negativni terminal za zavarivanje
• Pazite da koristite ispravan zaštitni plin, protok plina, struju
zavarivanja, položaj punila za žicu, promjer elektrode i
način rada zavarivanja koji se koristi na izvoru napajanja.
• Pazite da je uključen plinski ventili na plameniku za TIG
zavarivanje.
Nema luka
• Provjerite je li zaslon uključen kako biste vidjeli ima li izvor
napajanja energije.
• Provjerite jesu li na zaslonu prikazane odgovarajuće
vrijednosti.
• Provjerite je li uključena sklopka glavnog izvora napajanja.
• Provjerite jesu li napajanje, kabel za zavarivanje i kabeli za
povrat ispravno priključeni.
• Provjerite osigurače glavnog izvora napajanja.
Struja zavarivanja je
• Provjerite svijetli li indikator pregrijavanja (termalne zaštite)
prekinuta tijekom postupka
na ploči za postavljanje.
• Nastavite s vrstom pogreške „Nema luka“.
Termalna zaštita često se
uključuje.
0463 415 101
• Provjerite niste li premašili preporučeni radni ciklus struje
za zavarivanje.
Pogledajte odjeljak „Radni ciklus" u poglavlju TEHNIČKI
PODACI.
• Pazite da ulazi ili izlazi za zrak nisu začepljeni.
• Očistite unutarnji dio stroja u skladu s uputama za rutinsko
održavanje.
- 24 -
© ESAB AB 2017
8 KODOVI POGREŠAKA
8
KODOVI POGREŠAKA
Kodovi pogrešaka naznačuju da je došlo do pogreške na opremi. Na pogreške ukazuje tekst
"Err" nakon kojeg se nalazi broj koda pogreške koji se prikazuje na zaslonu.
Ako je detektirano više pogrešaka, prikazat će se samo kod zadnje pogreške do koje je
došlo.
8.1
Opisi kodova pogreške
Kodovi pogrešaka koje korisnik može riješiti nalaze na popisu niže. Ako se pojavi neki drugi
kod pogreške obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke ESAB.
Kod
pogreške
Err 1
Opis
Pogrešna temperatura
Previsoka temperatura izvora napajanja. Na ploči također svijetli indikator
pogrešne temperature.
Radnja: Kod pogreške automatski će se ukloniti, a indikator pogrešne
temperature će se ugasiti kada se izvor napajanja ohladi i može se ponovno
rabiti.
Err 3
Pogreška izvora napajanja
Izvor napajanja dobiva prejaku ili preslabu struju.
Radnja: Provjerite je li izvor napajanja na stabilnoj površini, jesu li svi kabeli
dobro priključeni, da li je napon mreže (sve 3 faze) u redu, a onda ponovno
pokrenite sustav. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, obratite se servisnom
tehničaru.
Err 4
Pogreška komunikacije
Prekinuta je komunikacija u izvoru napajanja.
Radnja: Ponovno pokrenite izvor napajanja. Ako se pogreška nastavi
pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
Err 5
Pogreška memorije
Memorija za programe oštećena je. Ova pogreška može onesposobiti
prethodno postavljene funkcije ili druge funkcije za koje se spremaju
vrijednosti.
Radnja: Uklonite prikaz pogreške sa zaslona pritiskom na gumb na ploči.
Ponovno pokrenite izvor napajanja. Ako se pogreška nastavi pojavljivati,
obratite se servisnom tehničaru.
Err 6
Vremenska pogreška
Elektronika izvora napajanja nije uspjela izvesti sve funkcije na vrijeme.
Radnja: Ponovno pokrenite izvor napajanja. Ako se pogreška nastavi
pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
Err 7
OCV pogreška
OCV je previsok ili je elektronička kontrola OCV-a prekinuta.
Radnja: Ponovno pokrenite izvor napajanja. Ako se pogreška nastavi
pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
0463 415 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
9 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
9
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Izvor napajanja ES 300i projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim
standardima IEC/EN 60974-1 i IEC/EN 60974-10. Nakon završetka održavanja ili servisa
osoba koja rukuje uređajem odgovorna je provjeriti je li proizvod i dalje sukladan gore
navedenom standardu.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0463 415 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
SHEMA
0463 415 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Popis rezervnih
dijelova
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Electrode holder OKC 50, 3 m
0700 006 888
Electrode holder OKC 50, 5 m
0700 006 903
Return cable OKC 50, 3 m
0700 006 889
Return cable OKC 50, 5 m
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0445 536 881
ER 1 Remote control
(5 m (16.4 ft) interconnection cable, 6 pin,
included)
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0463 415 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising