ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Handleiding

ESAB ES 300i Handleiding
ES 300i
Lasstroombron MMA 300 A
Gebruiksaanwijzing
0463 415 101 NL 20170522
Valid for: serial no. 719-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEID ...................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING ....................................................................................................
8
2.1
Overzicht ...................................................................................................
8
2.2
Apparatuur ................................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
9
4
INSTALLATIE.................................................................................................
11
4.1
Plaatsing ...................................................................................................
11
4.2
Hijsinstructies...........................................................................................
11
4.3
Netvoeding ................................................................................................
12
GEBRUIK .......................................................................................................
16
5.1
Overzicht ...................................................................................................
16
5.2
Aansluitingen en bedieningselementen.................................................
16
5.3
Aansluiting van las- en aardkabels ........................................................
17
5.4
De netspanning aan- en uitschakelen ....................................................
17
5.5
Ventilatorregeling .....................................................................................
17
5.6
Thermische beveiliging ...........................................................................
17
5.7
Functies en symbolen..............................................................................
17
5.8
Instellingenpaneel ....................................................................................
19
5.8.1
Navigatie ................................................................................................
19
5.8.2
Lasprogramma .......................................................................................
20
5.9
Afstandsbediening ...................................................................................
20
5.10
USB-aansluiting........................................................................................
20
ONDERHOUD ................................................................................................
21
6.1
Routineonderhoud ...................................................................................
21
6.2
Reinigingsinstructies ...............................................................................
22
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
25
8
FOUTCODES .................................................................................................
26
8.1
Beschrijving foutcodes............................................................................
26
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
27
SCHEMA ...............................................................................................................
28
BESTELNUMMERS..............................................................................................
29
ACCESSOIRES ....................................................................................................
30
1
2
5
6
9
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 415 101
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 415 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
• Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
• Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
• Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
• Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
• Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
• Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
• Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
• Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
• Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
• Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
• Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
0463 415 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
• Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd
personeel verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten
worden opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan
en sluit deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat
de motor word gestart.
• Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
• Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
• Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
• Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 415 101
-6-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 415 101
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
2.1
Overzicht
De ES 300i is een lasstroombron bestemd voor lassen met beklede elektroden (MMA) en
TIG-lassen.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.2
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
3 m netspanningskabel met stekker
instructiehandleiding
0463 415 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
ES 300i (0445 100 880)
Netspanning
230-480 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Netvoeding Ssc min2)
4,4 MVA
Primaire stroom
Imax MMA
30,0 A
Imax TIG
21,0 A
Nullastvermogen in de energiebesparende
modus
91 W
Instelbereik
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
Maximale belasting bij MMA
40% inschakelduur
300 A / 32,0 V
60% inschakelduur
250 A / 30,0 V
100% inschakelduur
200 A / 28,0 V
Maximale belasting bij TIG
40% inschakelduur
300 A / 22,0 V
60% inschakelduur
250 A / 20,0 V
100% inschakelduur
200 A / 18,0 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
TIG
0,96
MMA
0,96
Rendement bij maximale stroom
MMA
89%
TIG
85%
Nullastspanning U0 max
VRD 35 V gedeactiveerd
48 V
VRD 35 V geactiveerd
32 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Geluidsdruk continu, onbelast
< 70 db (A)
Afmetingen l × b × h
460x200x320 mm (18,1x7,9x12,6")
Gewicht
15 kg (33 lbs)
Isolatieklasse transformator
F
Beschermingsklasse
IP23
Toepassingsklasse
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
0463 415 101
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0463 415 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Plaatsing
Plaats de stroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
A. Minimaal 200 mm (8”)
B. Minimaal 200 mm (8”)
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij een
oneffen of aflopende ondergrond.
4.2
Hijsinstructies
Mechanisch heffen moet plaatsvinden met behulp van de twee handgrepen aan de
buitenkant.
0463 415 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
De stroombron wordt automatisch afgesteld op de geleverde ingangsspanning; zorg dat
deze is beveiligd met een zekering van de juiste waarde. Zorg ervoor dat het apparaat wordt
geaard volgens de geldende voorschriften.
Typeplaatje met gegevens over aansluiting
op de netspanning
0463 415 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnede ES 300i
Netspanning
3~ 50/60 Hz
230 V
380 V
4×4 mm²
4×2,5 mm² 4×2,5 mm² 4×2,5 mm² 4×2,5 mm²
Maximale stroomsterkte
Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
Zekering
traag
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
type C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
Aanbevolen maximale
lengte van het
verlengsnoer
100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f
t
t
t
t
t
Aanbevolen minimale
afmeting van het
verlengsnoer
4×4 mm²
Diameter
netspanningskabel
4×4 mm²
400 V
4×4 mm²
415 V
4×4 mm²
480 V
4×4 mm²
LET OP!
Verschillende uitvoeringen van de ES 300i zijn gecertificeerd voor verschillende
netspanningen. Raadpleeg altijd het typeplaatje voor de specificatie van de
gebruikte stroombron.
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Gebruik de stroombron in overeenstemming met de
toepasselijke landelijke voorschriften.
Voeding van generatoren
De stroombron kan door verschillende soorten generatoren van voeding worden voorzien.
Sommige generatoren leveren echter niet voldoende stroom om de lasstroombron goed te
laten werken. Aanbevolen worden generatoren met automatische spanningsregeling (AVR,
Automatic Voltage Regulation) of met een gelijkwaardig of beter type regeling en met een
nominaal vermogen van 20 kW.
Aansluiting van netspanningskabel
LET OP!
De stroombron wordt geleverd met een netspanningskabel goedgekeurd voor
380-480 V en een stekker goedgekeurd voor 380-415 V. Indien een andere
netspanning vereist is, kunnen de netspanningskabel en stekker in
overeenstemming met de toepasselijke landelijke voorschriften worden gewijzigd.
0463 415 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Verwijder het zijpaneel.
Neem het aanslagblok (A) los indien dit vastzit.
Als er een kabel is aangesloten, koppelt u alle draden los, snijdt u de kabelbinder (D)
door en verwijdert u de kabel.
Optioneel: De ventilator met schuim kan op dit moment worden verwijderd om de
installatie te vergemakkelijken. Let op de richting van de ventilator (de sticker naar de
binnenkant).
Strip de nieuwe draad conform de specificatie (B).
Steek de kabel met ongeveer 1 cm (0,4") isolatie in het aanslagblok. Draai het
aanslagblok vast met 1,5 - 2 Nm (13,3 - 17,7 in. lb) (A).
Zet de kabels vast met een kabelbinder (D).
Optioneel: Als de ventilator met het schuimrubber is verwijderd, moet deze nu weer
worden aangebracht. Een symbool op de zijkant van de ventilator (G) geeft de richting
van de luchtstroom aan.
Breng de ferriet-elementen aan en sluit de aardingsdraad (C) aan. Een borgring moet
zo dicht mogelijk bij het koellichaam worden geplaatst. Draai de schroef aan met een
aanhaalmoment van 6,0 ±0,6 Nm (53,1 ±5,3 in. lb).
Sluit alle draden aan. Draai de schroef aan met een aanhaalmoment van 1,0 ±0,2 Nm
(8,9 ±1,8 in. lb).
Zorg dat de IP-afscherming juist is aangebracht aan de binnenkant van het zijpaneel
(E).
Zet het zijpaneel (F) weer in elkaar.
Draai de schroeven op het zijpaneel vast met 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ±2,7 in. lb.).
0463 415 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
0463 415 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
5.1
Overzicht
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden
in het hoofdstuk "Veiligheid". Lees het goed door voordat u het apparaat gaat
gebruiken.
LET OP!
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
Trek nooit aan de kabels.
WAARSCHUWING!
Elektrische schok! Raak het werkstuk of de laskop tijdens het werken niet aan!
5.2
1.
2.
3.
4.
Aansluitingen en bedieningselementen
Instellingenpaneel
Positieve lasaansluiting
Negatieve lasaansluiting
Aansluiting voor afstandsbediening
5. Netspanningsschakelaar, O/I
6. USB-aansluiting
7. Netspanningskabel
LET OP!
Zorg dat de afscherming altijd op zijn plaats zit wanneer de USB-aansluiting niet
in gebruik is.
0463 415 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.3
Aansluiting van las- en aardkabels
De stroombron heeft twee uitgangen, een positieve (+) en een negatieve (-) lasaansluiting,
voor het aansluiten van las- en aardkabels. De uitgang voor het aansluiten van de laskabel
hangt af van de lasmethode of het type elektrode.
De aardkabel wordt op de andere uitgang van de stroombron aangesloten. Bevestig de
contactklem van de aardkabel aan het werkstuk en zorg voor een goed contact tussen het
werkstuk en de uitgang voor de aardkabel op de stroombron.
•
•
Bij TIG-lassen wordt de negatieve lasaansluiting (-) gebruikt voor de lastoorts en de
positieve lasaansluiting (+) voor de aardingskabel.
Bij MMA-lassen kan de laskabel worden aangesloten op de positieve (+) of de
negatieve (-) lasaansluiting, afhankelijk van het gebruikte type elektrode. De
aansluitpolariteit is aangegeven op de verpakking van de elektroden.
5.4
De netspanning aan- en uitschakelen
Schakel de netspanning in door de schakelaar in de stand ”I” te zetten.
Schakel het apparaat uit door de schakelaar in de stand ”O” te zetten.
Ongeacht of de netspanning is onderbroken, of dat de stroombron op de normale wijze is
uitgeschakeld, zullen de lasprogramma's worden opgeslagen, zodat deze de eerstvolgende
keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, beschikbaar zijn.
VOORZICHTIG!
Schakel de stroombron niet uit tijdens het (belast) lassen.
5.5
Ventilatorregeling
De stroombron heeft een automatische temperatuurregeling. De ventilator blijft nog enkele
minuten draaien nadat het lassen gestopt is, en de stroombron wordt omgeschakeld naar de
energiebesparingsmodus. De ventilator start weer zodra het lassen wordt hervat.
In de energiebesparingsmodus start de ventilator af en toe en draait dan een paar minuten.
5.6
Thermische beveiliging
De stroombron is thermisch beveiligd tegen oververhitting. Wanneer
oververhitting optreedt, wordt het lassen gestopt, licht de oververhittingsindicator
op het paneel op en wordt een foutmelding weergegeven op het display. De
beveiliging wordt automatisch gereset zodra de temperatuur voldoende is
afgenomen.
5.7
Functies en symbolen
MMA-lassen
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. Door de
lasboog te ontsteken smelt de elektrode en de bekleding van de elektrode vormt
de beschermende slak.
Voor MMA-lassen moet de stroombron worden aangevuld met:
• een laskabel met elektrodehouder
• een aardkabel met klem
0463 415 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
Lasboogdruk
De lasboogdruk bepaalt hoe de stroom verandert als reactie op een verandering
in de booglengte tijdens het lassen. Gebruik een lage lasboogdrukwaarde voor
een kalme boog met weinig spatten, en gebruik een hoge lasboogdrukwaarde
voor een hete, penetrerende boog.
De lasboogdruk is alleen van toepassing bij MMA-lassen.
Hot start
De hot start-functie verhoogt tijdelijk de stroomsterkte aan het begin van de las.
Gebruik deze functie om het risico van onvoldoende binding en het vastkleven
en krassen van elektroden te verkleinen.
Hot start is alleen van toepassing bij MMA-lassen.
Cel 6010
Geoptimaliseerde boogkarakteristieken voor cellulose-elektroden zoals 6010.
TIG-lassen
Bij TIG-lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten door middel van
een boog die wordt ontstoken van een wolfraamelektrode die niet smelt. Het
lasbad en de elektrode worden door beschermgas beschermd.
Voor TIG-lassen moet de lasstroombron worden aangevuld met:
•
•
•
•
een TIG-toorts met gaskraan
een argongascilinder
een argongasregelaar
wolfraamelektrode
Deze stroombron gebruikt Live TIG start.
De wolfraamelektrode wordt tegen het werkstuk geplaatst. Wanneer de
elektrode van het werkstuk wordt verwijderd, wordt de boog ontstoken op een
laag stroomniveau.
Spanningsverlagingstransformator (VRD)
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35 V wanneer er niet wordt gelast.
Dit wordt aangegeven door een brandende VRD-indicator op het paneel. Neem
voor het activeren van deze functie contact op met een erkende
ESAB-technicus.
0463 415 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.8
Instellingenpaneel
1. Knoppen voor lasprogramma, zie de
paragraaf LASPROGRAMMA.
2. Display, toont ingestelde of gemeten
waarde.
3. Keuze van lasmethode: MMA of TIG.
7. Indicator van displayparameter.
8. Instelindicator.
9. Selecteer de parameter voor weergave op
het display, aangegeven door (7).
4. Keuze van elektrodetype "cellulose" voor 10. Indicatie voor oververhitting.
MMA-lassen.
5. In-/uitschakelen van afstandsbediening.
11. Indicator voor VRD-functie (verlaagde
nullastspanning).
6. Instelknop voor gegevens.
LET OP!
De beschreven functionaliteit wordt niet beïnvloed door mogelijke verschillen in
de afbeelding van het instellingenpaneel.
5.8.1
Navigatie
Parameterselectie
Druk op de knop (9) om verschillende waarden te tonen en wijzigen. Gebruik de knop (6) om
de waarden te wijzigen. De volgorde is:
1.
2.
3.
4.
5.
Ingestelde stroomsterktes.
Gemeten stroomsterktes.
Gemeten spanningswaarden.
Hot start, instelbereik: 0-100%, standaard: 0%. (alleen MMA)
Lasboogdruk, 0-100%. (alleen MMA)
0463 415 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
Parameter instellen
De instelindicator (8) licht op wanneer een waarde kan worden gewijzigd. Wijziging via het
paneel is niet mogelijk wanneer een afstandsbediening is ingeschakeld. Als u probeert een
waarde te wijzigen terwijl de modus voor gemeten waarde is ingeschakeld, wordt
automatisch overgeschakeld naar de modus voor het instellen van de waarde.
5.8.2
Lasprogramma
Voor elk lasproces (MMA/TIG) kunnen drie verschillende lasprogramma's worden
opgeslagen in het geheugen van het instellingenpaneel (1). Druk 3 seconden op
selectieknop 1, 2 of 3 om een lasprogramma in het geheugen op te slaan. De
geheugenindicator gaat branden wanneer dit is gebeurd.
Om tussen de verschillende lasprogramma's te wisselen, drukt u op knop 1, 2 of 3.
5.9
Afstandsbediening
Sluit de afstandsbediening aan op de achterkant van de stroombron en schakel
de afstandsbediening in door op de knop voor de afstandsbediening (5) op het
paneel te drukken (de indicator voor de afstandsbediening gaat branden bij het
activeren). Wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld, is interactie via het
bedieningspaneel niet mogelijk, maar worden de werkelijke lasgegevens erop
weergegeven.
5.10
USB-aansluiting
Zorg dat de USB-afscherming altijd op zijn plaats zit wanneer de
USB-aansluiting niet in gebruik is.
Gebruik deze aansluiting niet voor het opladen van apparaten zoals mobiele
telefoons.
Het lasproces wordt geblokkeerd wanneer een USB-flashdrive wordt
aangesloten. De USB-aansluiting kan worden gebruikt om lasstatistieken te
verzamelen. De statistieken bevatten het totaal aantal uitgevoerde lassen, de
totale lastijd en de gemiddelde stroomsterkte.
Lasstatistieken verzamelen
Zorg ervoor dat de stroombron niet wordt gebruikt om te lassen wanneer u
lasstatistieken verzamelt.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 101
Plaats een lege USB-flashdrive in de USB-aansluiting van de stroombron.
Om te bevestigen dat de stroombron de USB-flashdrive heeft gelezen,
knippert de tekst "USB" kort in het display. Daarna licht de tekst "USB"
permanent op.
Wanneer de tekst "USB" permanent oplicht: Verwijder de USB-flashdrive
uit de USB-aansluiting.
Op de USB-flashdrive staat dan een tekstbestand (.txt) met daarin de
lasstatistieken.
Microsoft Kladblok of Microsoft Word zijn aanbevolen programma's om het
tekstbestand te openen.
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
WAARSCHUWING!
Koppel de voeding los voordat u onderhoud verricht.
VOORZICHTIG!
Alleen personeel met de juiste elektrotechnische vaardigheden (bevoegd
personeel) mag de veiligheidsplaten verwijderen.
VOORZICHTIG!
Het product valt onder de garantie van de fabrikant. Elke poging om
reparatiewerkzaamheden door niet-goedgekeurde servicecentra te laten
uitvoeren, zullen de garantie ongeldig maken.
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
LET OP!
Verricht vaker onderhoud bij extreem stoffige omstandigheden.
Zorg er voorafgaand aan elk gebruik voor dat:
•
•
het product en de kabels niet beschadigd zijn,
de lastoorts schoon is en niet beschadigd is.
6.1
Routineonderhoud
Onderhoudsschema onder normale omstandigheden. Controleer de apparatuur vóór elk
gebruik.
Interval
Te onderhouden gebied
Om de 3 maanden
Reinig of vervang
onleesbare etiketten.
Reinig de
lasaansluitingen.
Controleer of vervang
de laskabels.
Om de 6 maanden
Reinig de binnenkant
van de apparatuur.
Gebruik droge
perslucht met
verminderde druk.
0463 415 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6.2
Reinigingsinstructies
Om de prestaties van de stroombron in stand te houden en de levensduur ervan te
verlengen, moet het product regelmatig gereinigd worden. De frequentie hangt af van het
volgende:
•
•
•
het lasproces
de duur van de lasboog
de werkomgeving
VOORZICHTIG!
Zorg ervoor dat de reinigingsprocedure plaatsvindt in een daartoe voorbereide
werkruimte.
VOORZICHTIG!
Draag tijdens het reinigen altijd de aanbevolen persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals oordopjes, veiligheidsbril, maskers,
veiligheidshandschoenen en -schoenen.
1.
Koppel de stroombron los van de netspanning.
WAARSCHUWING!
Wacht ten minste 30 seconden om de condensatoren te ontladen, alvorens
door te gaan.
2.
Verwijder de vier schroeven waarmee het rechter zijpaneel op zijn plaats wordt
gehouden (R) en verwijder het paneel.
3.
Reinig de rechterzijde van de stroombron met behulp van droge perslucht met
verminderde druk.
LET OP!
Omdat de stroombron één "vuile zijde" (de rechterzijde) en één "schone
zijde" (de linkerzijde) heeft, is het belangrijk dat u het linker zijpaneel niet
verwijdert voordat u de rechterzijde van de stroombron hebt gereinigd.
0463 415 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
4.
Verwijder de vier schroeven waarmee het linker zijpaneel op zijn plaats wordt
gehouden (L) en verwijder het paneel.
5.
Reinig de linkerzijde van de stroombron met behulp van droge perslucht met
verminderde druk.
Controleer of er geen stof is achtergebleven op enig onderdeel van de stroombron.
Nadat de reiniging van de stroombron is voltooid, moeten de stroombronpanelen in
omgekeerde volgorde worden bevestigd.
6.
7.
LET OP!
Zorg er bij het opnieuw bevestigen van het rechter zijpaneel voor dat de
IP-afscherming aan de binnenkant van het paneel zich in de juiste stand
bevindt. De IP-afscherming moet onder een hoek van ongeveer 90° in de
stroombron worden aangebracht, zodat deze zich tussen de aansluiting
van de lasuitgang en de transformatoruitgangen bevindt.
0463 415 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
8.
Draai de schroeven op de zijpanelen vast met 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 inch lb. ± 2,6).
0463 415 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer de volgende controles en inspecties uit voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
inschakelt.
Probleem
Oplossing
Problemen bij MMA-lassen • Controleer of de las- en aardkabels goed zijn aangesloten
op de stroombron.
• Zorg ervoor dat de aardingsklem goed contact maakt met
het werkstuk.
• Controleer of de juiste elektrode en polariteit worden
gebruikt. De polariteit vindt u op de verpakking van de
elektrode.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
• Stel de lasboogdruk en hot start in.
Problemen bij TIG-lassen
• Controleer of de las- en aardkabels goed zijn aangesloten
op de stroombron.
• Zorg ervoor dat de aardingsklem goed contact maakt met
het werkstuk.
• Zorg ervoor dat de draad van de TIG toorts is verbonden
met de negatieve lasaansluiting.
• Zorg ervoor dat het juiste beschermgas en de juiste
gasdoorstroming, lasstroom, plaatsing van de lasstaaf,
elektrodediameter en lasmodus voor de stroombron
worden gebruikt.
• Zorg ervoor dat de gasklep bij de TIG-toorts is
ingeschakeld.
Geen lasboog
• Kijk of het display is ingeschakeld, om te controleren of de
stroombron wordt gevoed.
• Controleer of de waarden op het instellingenpaneel juist
zijn.
• Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
• Controleer of de netspannings-, las- en aardkabels goed
zijn aangesloten.
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
De lasstroom wordt tijdens
het lassen onderbroken
• Controleer of het lampje voor oververhitting (thermische
beveiliging) op het instellingenpaneel brandt.
• Ga verder met het probleem "Geen boog".
De thermische beveiliging
komt vaak in actie
• Zorg ervoor dat u niet de aanbevolen inschakelduur voor
de lasstroom overschrijdt.
Zie de paragraaf "Inschakelduur" in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn verstopt.
• Reinig de binnenkant van de machine conform het
routineonderhoud.
0463 415 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
8 FOUTCODES
8
FOUTCODES
De foutcode wordt gebruikt om aan te geven dat er een fout is opgetreden in de apparatuur.
Fouten worden aangegeven doordat de tekst "Err" gevolgd door het foutcodenummer in het
display wordt weergegeven.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de code voor de laatst
opgetreden fout weergegeven.
8.1
Beschrijving foutcodes
Hieronder staan foutcodes vermeld die de gebruiker kan verhelpen. Als er een andere
foutcode verschijnt, neem dan contact op met een erkende ESAB-reparateur.
Foutcode
Err 1
Beschrijving
Temperatuurfout
De temperatuur van de stroombron is te hoog. Er brandt ook een led voor een
temperatuurfout op het paneel.
Oplossing: De foutcode verdwijnt automatisch en de LED voor een
temperatuurfout dooft zodra de stroombron is afgekoeld en weer klaar is voor
gebruik.
Err 3
Fout in netspanning
De netspanning naar de stroombron is te laag of te hoog.
Oplossing: Zorg dat de voeding stabiel is, dat alle kabels zijn aangesloten,
dat de netspanning (alle 3 fasen) in orde is en start het systeem opnieuw.
Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Err 4
Communicatiefout
De communicatie in de stroombron is onderbroken.
Oplossing: Start de stroombron opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Err 5
Geheugenfout
Het programmageheugen is beschadigd. Deze fout kan ertoe leiden dat
vooraf ingestelde functies of andere functies waarvoor waarden zijn
opgeslagen, niet meer werken.
Oplossing: Verwijder de foutindicatie van het display door op een knop op
het paneel te drukken. Start de stroombron opnieuw op. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Err 6
Tijdfout
De elektronica van de stroombron kan niet alle functies op tijd uitvoeren.
Oplossing: Start de stroombron opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Err 7
Fout nullastspanning
De nullastspanning is te hoog of de elektronische regeling van de
nullastspanning is verstoord.
Oplossing: Start de stroombron opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
0463 415 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparatie- en elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
door een erkende ESAB-technicus. Gebruik uitsluitend originele reserve- en
slijtdelen van ESAB.
De ES 300i is ontworpen en getest conform internationale en Europese normen IEC/EN
60974-1 en IEC/EN 60974-10. Na voltooiing van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
is het de verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die het werk heeft/hebben
uitgevoerd, ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de eisen van de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0463 415 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0463 415 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Stuklijst
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Electrode holder OKC 50, 3 m
0700 006 888
Electrode holder OKC 50, 5 m
0700 006 903
Return cable OKC 50, 3 m
0700 006 889
Return cable OKC 50, 5 m
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0445 536 881
ER 1 Remote control
(5 m (16.4 ft) interconnection cable, 6 pin,
included)
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0463 415 101
- 30 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0463 415 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising