ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Používateľská príručka

ESAB ES 300i Používateľská príručka
ES 300i
Zvárací zdroj MMA 300 A
Návod na použitie
0463 415 101 SK 20170522
Valid for: serial no. 719-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOSŤ ...............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ....................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ..........................................................................
4
ÚVOD ............................................................................................................
7
2.1
Prehľad ......................................................................................................
7
2.2
Vybavenie..................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
8
4
MONTÁŽ ........................................................................................................
10
4.1
Umiestnenie ..............................................................................................
10
4.2
Pokyny na zdvíhanie ................................................................................
10
4.3
Sieťové napájanie.....................................................................................
11
PREVÁDZKA .................................................................................................
15
5.1
Prehľad ......................................................................................................
15
5.2
Pripojenie a ovládacie zariadenia ...........................................................
15
5.3
Pripojenie zváracích a spätných káblov ................................................
16
5.4
Zapínanie a vypínanie sieťového vypínača ...........................................
16
5.5
Regulácia ventilátora ...............................................................................
16
5.6
Tepelná ochrana .......................................................................................
16
5.7
Funkcie a symboly ...................................................................................
16
5.8
Nastavovací panel ....................................................................................
18
5.8.1
Navigácia................................................................................................
18
5.8.2
Zvárací program .....................................................................................
19
5.9
Diaľkové ovládanie...................................................................................
19
5.10
Prípojka USB.............................................................................................
19
ÚDRŽBA ........................................................................................................
20
6.1
Rutinná údržba .........................................................................................
20
6.2
Pokyny na čistenie ...................................................................................
21
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV ..............................................................................
24
8
CHYBOVÉ KÓDY ..........................................................................................
25
8.1
Popisy chybových kódov ........................................................................
25
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ..................................................
26
SCHÉMA ...............................................................................................................
27
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ......................................................................................
28
PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................
29
1
2
5
6
9
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 415 101
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 415 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
• Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
• Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
• Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
• Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
• Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
• Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
• Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
• Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
• Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0463 415 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
• Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
• Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
• Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
• Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
• Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 415 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Prehľad
ES 300i je zvárací zdroj určený na zváranie s obaľovanými elektródami (zváranie MMA) a na
zváranie TIG.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.2
Vybavenie
Napájací zdroj sa dodáva s týmito súčasťami:
•
•
Sieťový kábel s dĺžkou 3 m a zástrčkou
návod na používanie
0463 415 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
ES 300i (0445 100 880)
Sieťové napätie
230 – 480 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Sieťové napájanie Ssc min 2)
4,4 MVA
Primárny prúd
Imax MMA
30,0 A
Imax TIG
21,0 A
Príkon naprázdno v energeticky úspornom
režime
91 W
Rozsah nastavenia
MMA
5 A / 20 V – 300 A / 32 V
TIG
5 A / 10 V – 300 A / 22 V
Dovolené zaťaženie pri MMA
Prevádzkový cyklus 40%
300 A / 32,0 V
Prevádzkový cyklus 60%
250 A / 30,0 V
Prevádzkový cyklus 100 %
200 A / 28,0 V
Dovolené zaťaženie pri TIG
Prevádzkový cyklus 40%
300 A / 22,0 V
Prevádzkový cyklus 60%
250 A / 20,0 V
Prevádzkový cyklus 100 %
200 A / 18,0 V
Účinník pri maximálnom prúde
TIG
0,96
MMA
0,96
Účinnosť pri maximálnom prúde
MMA
89%
TIG
85%
Napätie na svorkách U0 max
VRD 35 V deaktivované
48 V
VRD 35 V aktivované
32 V
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
Prepravná teplota
-20 až +55 °C (-4 až +131 °F)
Trvalý zvukový tlak bez zaťaženia
< 70 db (A)
Rozmery d × š × v
460 x 200 x 320 mm (18,1 x 7,9 x 12,6 in.)
Hmotnosť
15 kg (33 libier)
Trieda izolácie transformátora
F
Trieda krytia
IP23
Trieda použitia
Sieťové napájanie, Ssc min
Minimálny skratový výkon v sieti podľa IEC 61000-3-12.
0463 415 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
0463 415 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
4.1
Umiestnenie
Napájací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané.
A. Minimálne 200 mm (8”)
B. Minimálne 200 mm (8”)
VÝSTRAHA!
Zariadenie zabezpečte –
predovšetkým na nerovnom alebo
svahovitom povrchu.
4.2
Pokyny na zdvíhanie
Mechanické zdvíhanie sa musí vykonávať pomocou obidvoch vonkajších rukovätí.
0463 415 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4.3
Sieťové napájanie
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických
údajoch v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto
prípade je inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za
zabezpečenie, v prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej
siete, aby bolo zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším
alebo rovným hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
Zdroj napájania sa automaticky nastaví na dodávané vstupné napätie; skontrolujte, či je
chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť ochranný uzemňovací
vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
0463 415 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla ES 300i
Sieťové napätie
3 ~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
Maximálny menovitý
prúd Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
Poistka
proti prepätiu
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
typ C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
Maximálna odporúčaná
dĺžka predlžovacieho
kábla
100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f 100 m/330 f
t.
t.
t.
t.
t.
Minimálny odporúčaný
rozmer predlžovacieho
kábla
4 × 4 mm²
Prierez sieťového kábla
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
4 × 4 mm²
POZOR!
Rôzne varianty zdroja ES 300i sú certifikované pre rôzne sieťové napätia. Vždy si
pozrite typový štítok so špecifikáciou používaného zdroja napájania.
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Zvárací zdroj používajte v súlade s platnými
vnútroštátnymi predpismi.
Napájanie z elektrických generátorov
Napájací zdroj môže byť napájaný z rôznych typov generátorov. Niektoré generátory však
nemusia dodať dostatočný príkon pre správnu činnosť zváracieho napájacieho zdroja.
Odporúčajú sa generátory s automatickou reguláciou napätia (AVR) alebo ekvivalentným či
lepším typom regulácie s menovitým výkonom 20 kW.
Inštalácia kábla napájania
POZOR!
Zdroj napájania sa dodáva so sieťovým káblom schváleným na 380 – 480 V
a zástrčkou na 380 – 415 V. V prípade potreby iného sieťového napájania sa
sieťový kábel a zástrčka môžu vymeniť podľa príslušných vnútroštátnych
predpisov.
0463 415 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odstráňte bočný panel.
Ak je pritiahnutý, uvoľnite záchytný blok (A).
Ak je pripojený kábel, odpojte všetky vodiče, prerežte káblovú sponu (D) a odstráňte
kábel.
Voliteľné: Ventilátor s penou sa teraz môže odstrániť, aby sa inštalácia zjednodušila.
Všimnite si smer ventilátora (nálepka smerom dovnútra).
Odizolujte nový vodič podľa špecifikácie (B).
Vložte kábel približne s 1 cm (0,4 in.) izolácie do záchytného bloku. Pritiahnite
záchytný blok momentom 1,5 – 2 Nm (13,3 – 17,7 in lb.) (A).
Pomocou káblovej spony upevnite káble (D).
Voliteľné: Ak ste odstránili ventilátor s penou, teraz ho môžete nasadiť naspäť. Symbol
na bočnej strane ventilátora (G) ukazuje smer prúdenia vzduchu.
Namontujte ferity a pripojte uzemňovací vodič (C). Ozubená podložka by mala byť
umiestnená čo najbližšie k odvodu tepla. Pritiahnite skrutku momentom 6,0 ± 0,6 Nm
(53,1 ± 5,3 in. lb).
Pripojte všetky vodiče. Pritiahnite skrutku momentom 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ± 1,8 in. lb).
Štít IP musí byť správne namontovaný vo vnútri bočného panela (E).
Znovu namontujte bočný panel (F).
Pritiahnite skrutky na bočnom paneli uťahovacím momentom 3 ± 0,3 Nm
(26,6 ± 2,6 in lb).
0463 415 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
0463 415 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
5.1
Prehľad
Všeobecné bezpečnostné predpisy týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole Bezpečnosť. Kým začnete zariadenie používať, dôkladne si ju prečítajte.
POZOR!
Pri presúvaní zariadenia používajte na to určenú rukoväť. Za káble nikdy
neťahajte.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Počas prevádzky sa nedotýkajte
obrobku ani zváracej hlavy!
5.2
1.
2.
3.
4.
Pripojenie a ovládacie zariadenia
Nastavovací panel
Kladná zváracia svorka
Záporná zváracia svorka
Pripojenie pre jednotku diaľkového
ovládania
5. Hlavný spínač napájania, O/I
6. Prípojka USB
7. Sieťový kábel
POZOR!
Keď sa pripojenie USB nepoužíva, vždy používajte kryt.
0463 415 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5.3
Pripojenie zváracích a spätných káblov
Napájací zdroj má dva výstupy, kladnú zváraciu svorku (+) a zápornú zváraciu svorku (-). Sú
určené na pripojenie zváracieho a spätného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací
kábel, závisí od metódy zvárania a typu použitej elektródy.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na napájacom zdroji. Pripevnite kontaktnú
príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi zvarencom a
výstupom pre spätný kábel na zváracom zdroji.
•
•
Pri zváraní TIG sa záporná zváracia svorka (-) používa na zvárací horák a kladná
zváracia svorka (+) sa používa na spätný kábel.
Na zváranie MMA sa zvárací kábel môže pripojiť ku kladnej zváracej svorke (+) alebo
k zápornej zváracej svorke (-), v závislosti od typu použitej elektródy. Polarita
pripojenia sa uvádza na obale elektród.
5.4
Zapínanie a vypínanie sieťového vypínača
Otočením sieťového spínača do polohy „I“ zapnite sieťové napájanie.
Zariadenie sa vypína otočením vypínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo ručnom vypnutí napájacieho zdroja sa
zváracie programy uložia, aby boli k dispozícii znova pri nasledujúcom zapnutí jednotky.
UPOZORNENIE!
Nevypínajte napájací zdroj počas zvárania (pri zaťažení).
5.5
Regulácia ventilátora
Napájací zdroj má automatickú reguláciu teploty. Ventilátor beží ďalej niekoľko minút po
skončení zvárania a napájací zdroj sa prepne do režimu úspory energie. Ventilátor sa znova
spustí po spustení zvárania.
V režime úspory energie sa ventilátor spustí len príležitostne a bude bežať niekoľko minút.
5.6
Tepelná ochrana
Napájací zdroj má tepelnú ochranu proti prehrievaniu. Keď príde k prehriatiu,
zváranie sa zastaví, indikátor prehrievania na paneli sa rozsvieti a na displeji sa
zobrazí chybové hlásenie. Ochrana sa po dostatočnom znížení teploty
automaticky resetuje.
5.7
Funkcie a symboly
Zváranie MMA
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Pri zváraní MMA je napájací zdroj potrebné doplniť o:
• zvárací kábel s elektródovou svorkou
• spätný kábel so svorkou
0463 415 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
Sila oblúka
Funkcia sily oblúka určuje, ako sa prúd mení v reakcii na zmeny dĺžky oblúka
počas zvárania. Pomocou nízkej hodnoty sily oblúka dosiahnete pokojný oblúk
s malým odstrekom a pomocou vysokej hodnoty dosiahnete horúci a ostrý
oblúk.
Sila oblúka platí iba pre zváranie MMA.
Horúci štart
Funkcia horúceho štartu dočasne zvýši prúd na začiatku zvaru. Pomocou tejto
funkcie môžete znížiť riziko nedostatočného tavenia a prilepenia a poškriabania
elektródy.
Horúci štart platí iba pre zváranie MMA.
Cel 6010
Optimalizované charakteristiky oblúka pre celulózové elektródy ako 6010
a podobné.
ZVÁRANIE TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z
volfrámovej elektródy, ktorá sa netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochranným plynom.
Pri zváraní TIG je napájací zdroj potrebné doplniť o:
•
•
•
•
horák TIG s plynovým ventilom
fľašu na plynný argón
regulátor prietoku argónu
volfrámovou elektródou
Tento napájací zdroj vykonáva živý štart TIG.
Volfrámová elektróda sa priloží k zvarencu. Keď sa znova zdvihne nad
zvarenec, zapáli sa oblúk s obmedzenou prúdovou úrovňou.
Zariadenie na zníženie napätia (VRD)
Funkcia VRD zaručuje, že napätie naprázdno neprekročí 35 V, keď sa
nevykonáva zváranie. Indikuje ju svietiaci indikátor VRD na paneli. Ak chcete
aktivovať túto funkciu, obráťte sa na technika autorizovaného servisu ESAB.
0463 415 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5.8
Nastavovací panel
1. Tlačidlá pre zvárací program sú popísané 7. Indikátor parametrov displeja.
v časti ZVÁRACÍ PROGRAM.
2. Displej, zobrazuje nastavenú alebo
8. Indikátor nastavenia.
nameranú hodnotu.
3. Výber zváracej metódy MMA alebo TIG. 9. Výber parametra na zobrazenie na displeji,
označeného indikátorom (7).
4. Výber „celulózového“ typu elektródy na
10. Indikátor prehrievania.
zváranie MMA.
5. Aktivácia/deaktivácia jednotky diaľkového 11. Indikátor funkcie VRD (znížené napätie na
ovládania.
svorkách).
6. Ovládač na nastavenie parametrov.
POZOR!
Prípadné rozdiely vo vyobrazení nastavovacieho panela nemajú vplyv na
popísané funkcie.
5.8.1
Navigácia
Výber parametrov
Stlačením tlačidla (9) je možné zobraziť a zmeniť rôzne hodnoty. Pomocou ovládača (6)
môžete hodnoty zmeniť. Postup je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
Nastavené aktuálne hodnoty.
Namerané hodnoty prúdu.
Namerané hodnoty napätia.
Horúci štart, rozsah nastavenia: 0 – 100 %, predvolená hodnota: 0 %. (iba MMA)
Sila oblúka, 0 – 100 %. (iba MMA)
0463 415 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
Nastavený parameter
Indikátor nastavenia (8) bude svietiť, keď bude možné zmeniť hodnotu. Z panela ju nebude
možné zmeniť, keď bude aktivované diaľkové ovládanie. Ak sa pokúsite zmeniť hodnotu
v režime nameranej hodnoty, spôsobí to automatický presun do režimu nastavenej aktuálnej
hodnoty.
5.8.2
Zvárací program
Pre každý proces zvárania (MMA/TIG) je možné do pamäte nastavovacieho panela (1) uložiť
tri rôzne zváracie programy. Zváracie parametre uložíte do pamäte stlačením tlačidla výberu
1, 2 alebo 3 na 3 s. Po dokončení sa rozsvieti indikátor pamäte.
Medzi rôznymi zváracími programami sa prepína stlačením tlačidla 1, 2 alebo 3.
5.9
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie pripojte na zadnú stranu napájacieho zdroja a aktivujte ho
stlačením tlačidla diaľkového ovládania (5) na paneli (indikátor diaľkového
ovládania sa pri aktivácii rozsvieti). Keď bude diaľkové ovládanie aktivované,
interakcia s ovládacím panelom bude zablokovaná, ale na paneli sa budú
zobrazovať aktuálne zváracie parametre.
5.10
Prípojka USB
Keď sa pripojenie USB nepoužíva, vždy používajte kryt USB.
Nepoužívajte na nabíjanie zariadení, napríklad mobilných telefónov.
Keď je pripojená jednotka USB, zvárací proces je zablokovaný. Pripojenie USB
je možné použiť na získanie štatistík zvárania. Štatistiky obsahujú informácie
o celkovom počte vykonaných zvarov, celkovom čase zvárania a priemernom
prúde.
Získanie štatistík zvárania
Pri získavaní štatistík zvárania sa uistite, že sa napájací zdroj práve nepoužíva
na zváranie.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 101
Vložte prázdnu pamäťovú jednotku USB do konektora USB napájacieho
zdroja.
Na displeji bude na chvíľu blikať text „USB“ na potvrdenie toho, že
napájací zdroj načítal príslušnú jednotku USB. Následne bude text „USB“
svietiť súvisle.
Keď text „USB“ svieti súvisle: Odstráňte jednotku USB z konektora USB.
Na jednotke USB sa bude nachádzať textový súbor (.txt) so štatistikami
zvárania.
Textový súbor odporúčame otvoriť v programe Microsoft WordPad alebo
Microsoft Word.
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
VÝSTRAHA!
Pred vykonaním údržby odpojte napájanie.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné panely môžu demontovať iba osoby s príslušnými
elektrotechnickými znalosťami (autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Na tento produkt sa vzťahuje záruka výrobcu. Akýkoľvek pokus o vykonanie
opravy v neautorizovanom servisnom centre znamená ukončenie platnosti
záruky.
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
POZOR!
V silne prašných prostrediach vykonávajte údržbu častejšie.
Pred každým použitím skontrolujte, či:
•
•
výrobok a káble nie sú poškodené,
horák je čistý a nepoškodený.
6.1
Rutinná údržba
Harmonogram údržby počas bežných podmienok. Pred každým použitím zariadenie
skontrolujte.
Interval
Predmet údržby
Každé 3 mesiace
Vyčistite alebo
vymeňte nečitateľné
štítky.
Vyčistite zváracie
svorky.
Skontrolujte alebo
vymeňte zváracie
káble.
Každých 6 mesiacov
Vyčistite vnútro
zariadenia. Použite
suchý stlačený
vzduch so zníženým
tlakom.
0463 415 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6.2
Pokyny na čistenie
Na udržanie výkonu a zvýšenie životnosti napájacieho zdroja sa vyžaduje pravidelné
čistenie. Interval čistenia závisí od:
•
•
•
zváracieho postupu
času horenia oblúka
pracovného prostredia
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že čistenie prebehne vo vhodne pripravenom prostredí.
UPOZORNENIE!
Počas čistenia vždy používajte odporúčané osobné ochranné pomôcky, napríklad
chrániče sluchu, ochranné okuliare, masky, rukavice a ochrannú obuv.
1.
Odpojte napájací zdroj od sieťového napájania.
VÝSTRAHA!
Skôr, než budete pokračovať, počkajte najmenej 30 sekúnd, kým sa vybijú
kondenzátory.
2.
Odstráňte štyri skrutky, ktorými je zachytený pravý panel, (R) a odstráňte panel.
3.
Očistite pravú stranu napájacieho zdroja pomocou suchého stlačeného vzduchu so
zníženým tlakom.
POZOR!
Keďže napájací zdroj obsahuje jednu „špinavú stranu“ (pravá strana)
a jednu „čistú stranu“ (ľavá strana), je dôležité, aby ste pred čistením pravej
strany napájacieho zdroja nedemontovali ľavý panel.
0463 415 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
4.
Odstráňte štyri skrutky, ktorými je zachytený ľavý panel, (L) a odstráňte panel.
5.
Očistite ľavú stranu napájacieho zdroja pomocou suchého stlačeného vzduchu so
zníženým tlakom.
Uistite sa, či na žiadnej súčiastke napájacieho zdroja nezostal prach.
Po dokončení čistenia napájacieho zdroja znovu založte panely napájacieho zdroja
v opačnom poradí.
6.
7.
POZOR!
Pri pripájaní pravého panela skontrolujte, či je štít IP na vnútornej strane
panela v správnej polohe. Štít IP by mal smerovať do napájacieho zdroja
v uhle približne 90°, aby bol umiestnený medzi výstupným konektorom
zvárania a vývodmi transformátora.
0463 415 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
8.
Pritiahnite skrutky na bočných paneloch uťahovacím momentom 3 Nm ± 0,3 Nm
(26,6 in lb. ± 2,6).
0463 415 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
7 RIEŠENIE PROBLÉMOV
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, vykonajte nasledujúce kontroly
a prehliadky.
Typ poruchy
Spôsob odstránenia
Problémy pri zváraní MMA
• Skontrolujte, či je k napájaciemu zdroju správne pripojený
zvárací a spätný kábel.
• Skontrolujte, či má spätná svorka správny kontakt so
zvarencom.
• Skontrolujte, či sa používajú správne elektródy a polarita.
Polaritu skontrolujte na balení elektród.
• Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
• Nastavte silu oblúka a horúci štart.
Problémy pri zváraní TIG
• Skontrolujte, či je k napájaciemu zdroju správne pripojený
zvárací a spätný kábel.
• Skontrolujte, či má spätná svorka správny kontakt so
zvarencom.
• Skontrolujte, či je kábel horáka TIG pripojený k zápornej
zváracej svorke.
• Skontrolujte, či je použitý správny ochranný plyn, prietok
plynu, zvárací prúd, umiestnenie zváracej tyčinky, priemer
elektródy a režim zvárania na napájacom zdroji.
• Skontrolujte, či plynový ventil na horáku TIG je zapnutý.
Nehorí oblúk
• Skontrolujte, či je zapnutý displej, aby ste zistili, či sa
napájací zdroj napája.
• Skontrolujte, či sa na nastavovacom paneli zobrazujú
správne hodnoty.
• Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
• Skontrolujte, či je správne pripojený zvárací a spätný
kábel.
• Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Zvárací prúd sa počas
zvárania prerušuje
• Skontrolujte, či nesvieti indikátor prehrievania (tepelná
ochrana) na nastavovacom paneli.
• Pokračujte typom poruchy „Nehorí oblúk“.
Tepelná ochrana sa často
aktivuje.
• Skontrolujte, či nie je prekročený odporúčaný prevádzkový
cyklus pre zvárací prúd.
Pozrite si časť „Prevádzkový cyklus“ v kapitole
TECHNICKÉ ÚDAJE.
• Skontrolujte, či prívody vzduchu nie sú upchaté.
• Očistite vnútro stroja podľa rutinnej údržby.
0463 415 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
8 CHYBOVÉ KÓDY
8
CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód slúži na indikáciu vzniku poruchy zariadenia. Chyby sú označené textom „Err“,
po ktorom na displeji nasleduje číslo chybového kódu.
Ak sa zistia viaceré chyby, zobrazí sa iba kód naposledy sa vyskytujúcej chyby.
8.1
Popisy chybových kódov
Chybové kódy, ktoré môže opraviť používateľ, sú uvedené nižšie. V prípade zobrazenia
akéhokoľvek iného chybového kódu kontaktujte technika autorizovaného servisu ESAB.
Chybový
kód
Err 1
Popis
Porucha teploty
Teplota napájacieho zdroja je príliš vysoká. Na paneli tiež svieti dióda, ktorá
signalizuje poruchu teploty.
Postup: Chybový kód automaticky zmizne a dióda, ktorá signalizuje poruchu
teploty, zhasne, keď napájací zdroj vychladne a bude znovu pripravený na
použitie.
Err 3
Porucha napájacieho zdroja
Prívod energie do napájacieho zdroja je príliš nízky alebo príliš vysoký.
Postup: Skontrolujte, či je napájanie stabilné, či sú všetky vodiče pripojené, či
je napätie siete (všetky 3 fázy) v poriadku a reštartujte systém. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Err 4
Porucha komunikácie
Komunikácia v napájacom zdroji je narušená.
Postup: Reštartujte napájací zdroj. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
Err 5
Porucha pamäte
Poškodenie pamäte programu. Táto porucha môže znemožniť predvolené
funkcie alebo iné funkcie s uloženými hodnotami.
Postup: Odstráňte signalizáciu chyby z displeja stlačením tlačidla na paneli.
Reštartujte napájací zdroj. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na servisného
technika.
Err 6
Porucha časovania
Elektronika napájacieho zdroja nedokáže vykonať všetky funkcie načas.
Postup: Reštartujte napájací zdroj. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
Err 7
Porucha OCV
Napätie na svorkách (OCV) je príliš vysoké alebo elektronické ovládanie OCV
je narušené.
Postup: Reštartujte napájací zdroj. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
0463 415 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
9 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
9
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Napájací zdroj ES 300i je navrhnutý a otestovaný v súlade s medzinárodnými a európskymi
normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Osoba vykonávajúca servis alebo opravu
zariadenia zodpovedá za to, že zariadenie bude naďalej spĺňať požiadavky uvedených
noriem.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 415 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 415 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Zoznam náhradných
dielov
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Electrode holder OKC 50, 3 m
0700 006 888
Electrode holder OKC 50, 5 m
0700 006 903
Return cable OKC 50, 3 m
0700 006 889
Return cable OKC 50, 5 m
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0445 536 881
ER 1 Remote control
(5 m (16.4 ft) interconnection cable, 6 pin,
included)
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0463 415 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising