ESAB | TXH 121 | Instruction manual | ESAB TXH 121 Brugermanual

ESAB TXH 121 Brugermanual
TXH™
TXH 121, TXH 151, TXH 201,
TXH 251, TXH 252, TXH 401
Brugsanvisning
0463 349 101 DK 20170614
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ..................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler.............................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger .....................................................................
4
INDLEDNING .................................................................................................
7
2.1
Oversigt .....................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA...........................................................................................
8
4
DRIFT .............................................................................................................
10
4.1
Generelt .....................................................................................................
10
4.2
Tilslutninger ..............................................................................................
10
4.3
Elektrodevalg ............................................................................................
10
4.4
Slibning .....................................................................................................
11
4.5
Bøjning af den fleksible brænder............................................................
11
VEDLIGEHOLDELSE ....................................................................................
12
5.1
Dagligt .......................................................................................................
12
6
FEJLAFHJÆLPNING ....................................................................................
13
7
BESTILLING AF RESERVEDELE.................................................................
14
FLOWEGENSKABER ..........................................................................................
15
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
16
SLIDDELE.............................................................................................................
19
TILBEHØR ............................................................................................................
26
1
2
5
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 349 101
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 349 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
• Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
• Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
• Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
• Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
• Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
• Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 349 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
• Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
• Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
• Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
• Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 349 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Oversigt
TIG-svejsebrændere TXH 121 -TXH 401 er beregnet til manuel TIG-svejsning og kan fås
med vand- eller luftkøling. Visse modeller kan fås med flex-hoveder til ubegrænset
bevægelse i trange områder.
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
TIG-svejsebrænderen leveres med:
•
•
•
en elektrode:
○ Ø 1,6 mm (0,063 in.) TXH 121
○ Ø 1,6 mm (0,063 in.) TXH 151
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) TXH 201
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) TXH 251
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) TXH 252
○ Ø 3,2 mm (0,126 in.) TXH 401
sliddele
en brugsanvisning
0463 349 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Driftstemperaturområde
-10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
Transporttemperatur
-20 til +55 °C (+4 til +131 °F)
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
121
121V
121F
151
151V
151F
121Fr
151r
121r
A/%
-
-
-
150/35
150/35
150/35
120/60
120/60
120/60
120/60
120/60
120/60
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
(0,039–
0,126 in.)
(0,039–
0,126 in.)
(0,039–
0,126 in.)
(0,039–
0,126 in.)
(0,039–
0,126 in.)
(0,039–
0,126 in.)
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
X
-
X
X
-
X
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
201
201V
201F
251wr
252w
401w
401w HD
201Fr
251wFr
252wF
401wr
401wr HD
201r
A/%
151Fr
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
70
70
70
70
(158 °F)
(158 °F)
(158 °F)
(158 °F)
200/35
200/35
200/35
-
-
400/35
400/35
150/60
150/60
150/60
250/60
250/60
350/60
400/100
140/100
140/100
140/100
200/100
200/100
300/100
1,0-4,0
1,0-4,0
1,0-4,0
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-4,8
1,0-4,8
(0,039–
(0,039–
(0,039–
(0,039–
(0,039–
(0,039–
(0,039–
0,157 in.) 0,157 in.) 0,157 in.) 0,126 in.) 0,126 in.) 0,189 in.) 0,189 in.)
0463 349 101
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
Ar/He
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
4 og 8 m
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
(13 og
26 fod)
X
-
X
X
X
X
X
15
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
113
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
1
1
1
1
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Beskyttelsesklasse
Svejsebrændernes beskyttelsesklasse, maskinside (EN 60 529) IP3X
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande på Ø 2,5 mm og derover. Andet ciffer udelades.
0463 349 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 DRIFT
4
DRIFT
4.1
Generelt
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
Læs brugsanvisningen til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden, og tilslut i henhold til
denne.
4.2
Tilslutninger
Spænd tilslutningerne til brænderen nøje for at undgå overophedning af tilslutningen,
tilslutningsinterferens, mekanisk beskadigelse eller lækage af gas eller væske.
Tilslut vandtilslutningerne til brænderen, således at den røde terminal altid er tilsluttet den
tilsvarende røde terminal, og de blå terminaler altid er tilsluttet de tilsvarende blå terminaler.
4.3
Elektrodevalg
Ved at legere wolframelektroden med 1-2 % lanthan eller cerium øges elektronudledningen,
hvilket giver bedre strygning og genstrygning af buen, og dermed øget buestabilitet.
Legerede wolframelektroder har længere brugslevetid, tolererer højere strøm og har mindre
tendens til at efterlade wolframrester i svejsningen.
Ren wolframelektrode (AC)
Grøn
WP
Benyttes ved svejsning af
lette metallegeringer
Cerium-legeret wolframelektrode
(AC/DC)
Grå
WC20
Benyttes ved svejsning af
lette metaller, såsom
aluminium og magnesium.
Elektrodespidsen skal
være rundet ved svejsning
Lanthan-legeret wolframelektrode
(DC)
Guld
WL15
Benyttes normalt ved
svejsning af rustfrit stål,
stål, kobber, titanium osv.
Lanthan-legeret wolframelektrode
(AC/DC)
Sort
WL10
Benyttes ved svejsning af
lette metallegeringer,
rustfrit stål, stål, kobber,
titanium osv.
Valgtabel
A / AC
A / DC
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
1,0 mm
(0,039 in)
6,4/8,0 mm
(0,252/0,315 in.)
10-60
-
15-100
70-80
20-100
1,6 mm
(0,063 in)
6,4/8,0/9,8 mm
(0,252/0,315/0,386 in.)
50-100
60-90
70-160
80-140
80-160
2,4 mm
(0,094 in)
9,8/11,2/12,7 mm
(0,386/0,441/0,500 in.)
100-160
90-130
110-200
150-210
120-230
3,2 mm
(0,126 in)
11,2/12,7 mm
(0,441/0,500 in.)
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
4,0 mm
(0,157 in)
12,7 mm (0,500 in)
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
0463 349 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 DRIFT
4.4
Slibning
Slib wolframelektroder i henhold til følgende tabel:
BEMÆRK!
Wolframelektroder skal slibes i længderetningen. Hvis de slibes forkert, kan buen
blive ustabil. Når svejsestrømmen øges, skal vinklen også øges.
Ved svejsning med vekselstrøm (AC) skal elektrodespidsen rundes let. Slibning af elektroden
er da unødvendigt. Let slibning af kanten er tilstrækkeligt. Elektroden former sig selv, hvis
den forsigtigt overbelastes. Hvis spidsen bliver kugleformet under svejsning med
vekselstrøm, er det et tegn på, at strømmen er for kraftig til den anvendte elektrodediameter.
Svejsestrøm
Elektrodevinkel
20 A
30°
20-100 A
30°–90°
100-200 A
90°-120°
over 200 A
120°
4.5
Bøjning af den fleksible brænder
Levetiden på den fleksible svejsebrænder er
begrænset. Den maksimale bøjningsvinkel
bør være 45 grader.
Brænderhovedets levetid kan forlænges ved
at benytte den korrekte teknik.
Sørg altid for, at brænderhovedet
understøttes af tommelfingeren, når du bøjer
det. Dette forhindrer beskadigelse ved skarpe
bøjninger.
0463 349 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 VEDLIGEHOLDELSE
5
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
ADVARSEL!
Netstrømmen skal frakobles før rengøring.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
5.1
•
•
•
•
•
Dagligt
Kontroller, at ingen kabler og slanger er beskadigede, og at de ikke er bukket.
Kontroller, at gasdysen er uden defekter og egnet til den pågældende arbejdsopgave.
Kontroller, at beskyttelsesgassen strømmer jævnt og uden begrænsning.
Kontroller, at elektroden er uskadt, og at elektroden er slebet til den korrekte vinkel.
Kontroller vandflowet ved enhedens returledning.
0463 349 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 FEJLAFHJÆLPNING
6
FEJLAFHJÆLPNING
Læs brugsanvisningen til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden.
Hvis de anførte tiltag ikke lykkes, skal du kontakte din forhandler eller producenten.
Problem
Årsag
Løsning
Lysbuen tænder
ikke, når den
stryges
• Kabel eller kontakt ringe.
• Brænderelektrode kraftigt
oxideret.
• Der er urenheder i
beskyttelsesgassen (fugt, luft).
• Den anvendte elektrode er for
stor eller stumpet ved svag
strøm
• Kontroller kablet og kontakten.
• Slib igen i elektrodens
længderetning.
• Skyl ren med gas.
• Udskift med en mindre
elektrode.
Ingen
udløserfunktion
• Styrekabel afbrudt/defekt.
• Kontroller/reparer.
Gasbeskyttelse er
ringe
• Der er urenheder i
beskyttelsesgassen (fugt, luft).
• Der er urenheder i råmaterialet
(rust, smøremiddel).
• Utilstrækkelig eller slet ingen
beskyttelsesgas.
• For meget træk på
svejsestedet.
• Svejsesprøjt har sat sig fast på
gaslinsen eller gashætten.
• Skyl ren med gas.
• Rengør råmaterialet.
• Kontroller indholdet i
gasflasken/slangerne og
trykindstillingen.
• Afskærm svejseområdet med
beskyttende skærme.
• Rengør eller udskift.
0463 349 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker. Benyt kun originale reservedele og sliddele.
TXH 121, TXH 151, TXH 201, TXH 251, TXH 252, TXH 401 er designet og testet i
overensstemmelse med internationale og europæiske standarder IEC-/ EN 60974-7. Når
service- og reparationsarbejde afsluttes, skal den/de personer, der udfører arbejdet, sikre, at
produktet fortsat er i overensstemmelse med kravene i ovennævnte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 349 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
FLOWEGENSKABER
FLOWEGENSKABER
Flowegenskaber
P = Pressure
Q = Flow rate
0463 349 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
F=flexible body, V=valve, w=water cooled, HD=Heavy Duty
Ordering no.
Type
Torch head
OKC 25 OKC 50 Connec Connec Wate
tion
tion Tig
r
ESAB
150i/
std
200i
Switc Valve
F
4m 8m 4m 8m 4m 8m 4m 8m
h
head
13 26 13 26 13 26 13 26
ft ft ft ft ft ft ft ft
0700300522 TXH™ 121
X
0700300523 TXH™ 121V
X
0700300524 TXH™ 121
X
0700300525 TXH™ 121F
X
X
0700300526 TXH™ 121F
X
X
0700300527 TXH™ 121
X
0700300528 TXH™ 121V
0700300530 TXH™ 121F
X
X
0700300531 TXH™ 121F
X
X
0700300532 TXH™ 121
X
0700300533 TXH™ 121F
X
0700300534 TXH™ 121
X
0700300535 TXH™ 121F
X
0700300536 TXH™ 151
X
0700300537 TXH™ 151V
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300541 TXH™ 151F
X
X
0700300542 TXH™ 151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300547 TXH™ 151F
X
X
0700300548 TXH™ 151
X
0700300549 TXH™ 151F
X
0700300550 TXH™ 151
X
0700300551 TXH™ 151F
X
0700300552 TXH™ 201
X
X
X
X
- 16 -
X
X
X
X
X
X
X
0700300546 TXH™ 151F
X
X
X
0700300545 TXH™ 151V
X
X
X
0700300543 TXH™ 151V
X
X
X
0700300540 TXH™ 151F
0463 349 101
X
X
X
0700300539 TXH™ 151V
0700300553 TXH™ 201V
X
X
X
0700300544 TXH™ 151
X
X
0700300529 TXH™ 121
0700300538 TXH™ 151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
0700300554 TXH™ 201F
X
0700300555 TXH™ 201
X
0700300556 TXH™ 201V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300557 TXH™ 201F
X
0700300558 TXH™ 201
X
0700300559 TXH™ 201F
X
0700300560 TXH™ 201
X
0700300855 TXH™
252w
X
0700300858 TXH™
252wF
X
0700300856 TXH™
252w
X
0700300859 TXH™
252wF
X
0700300565 TXH™
401w
X
X
X
X
0700300566 TXH™
401w HD
X
X
X
X
0700300567 TXH™
401w
X
X
X
X
0700300568 TXH™
401w HD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F=flexible body, V=valve, w=water cooled, HD=Heavy Duty
Ordering no.
Type
Torch head
OKC 50
Switch F head 4 m/
13 ft
0700300620
TXH™ 121r
X
0700300621
TXH™ 121Fr
X
0700300622
TXH™ 121r
X
0700300623
TXH™ 121Fr
X
0700300624
TXH™ 151r
X
0700300625
TXH™ 151Fr
X
0700300626
TXH™ 151r
X
0700300627
TXH™ 151Fr
X
0700300628
TXH™ 201r
X
0700300629
TXH™ 201Fr
X
0700300630
TXH™ 201r
X
0700300631
TXH™ 201Fr
X
0700300632
TXH™ 251wr
X
0700300633
TXH™ 251wFr
X
0700300634
TXH™ 251wr
X
0463 349 101
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 17 -
Water
8 m/
26 ft
X
X
X
X
4 m/
13 ft
X
X
X
8 m/
26 ft
Connection
ESAB std
X
X
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
0700300635
TXH™ 251wFr
X
0700300636
TXH™ 401wr
X
X
X
X
0700300637
TXH™ 401wr HD
X
X
X
X
0700300638
TXH™ 401wr
X
X
X
X
0700300639
TXH™ 401wr HD
X
X
X
X
0459839087
Spare parts list
Ordering no.
Type
X
X
Torch head
Switch
F head
OKC 50
X
Connection
ESAB std
X
Water
8m 12m 16m 8m 12m 16m
26ft 39ft 52ft 26ft 39ft 52ft
0700300682 TXH™ 251WF
X
X
X
X
0700300683 TXH251™ WF
X
X
0700300806 TXH401™ WF
X
X
X
X
0700300662 TXH™ 201
Wheel Remote
X
X
X
X
0700300663 TXH™ 251W
Wheel Remote
X
X
X
X
X
0700300659 TXH™ 251W
Wheel Remote
X
X
X
X
X
0700300660 TXH™ 401W
Wheel Remote
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BEMÆRK!
CAN based adapter, is to be used for connection of above TIG torches with
remote function, see Accessories in “TILBEHØR”, side 26.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 349 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
SLIDDELE
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
Tungsten
Diameter
electrodes Eco
Colour
Code
Current
-
0151 574 009
Wolfram, pure
Ø 1,6
Green
WP
AC
0151 574 245 -
Wolfram, pure
Ø 2,0
Green
WP
AC
0151 574 210 0151 574 010
Wolfram, pure
Ø 2,4
Green
WP
AC
0151 574 211
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3,2
Green
WP
AC
-
0151 574 012
Wolfram, pure
Ø 4,0
Green
WP
AC
0151 574 237 0151 574 037
Cerium 2%
Ø 1,6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242 -
Cerium 2%
Ø 2,0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238 0151 574 038
Cerium 2%
Ø 2,4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239 0151 574 039
Cerium 2%
Ø 3,2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240 0151 574 040
Cerium 2%
Ø 4,0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230 0151 574 050
Lantan 1.5%
Ø 1,0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231 0151 574 051
Lantan 1.5%
Ø 1,6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232 -
Lantan 1.5%
Ø 2,0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233 0151 574 052
Lantan 1.5%
Ø 2,4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234 0151 574 053
Lantan 1.5%
Ø 3,2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235 0151 574 054
Lantan 1.5%
Ø 4,0
Gold
WL15
AC/DC
-
Lantan 1.5%
Ø 4,8
Gold
WL15
AC/DC
0463 349 101
0151 574 055
- 19 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0365 310 051
Medium
0365 310 050
Short
0365 310 049
2
3
4
5
6
7
0463 349 101
Ø 1,0
Heat shield
0366 960 017
Standard collet
0365 310 028
Ø 1,6
0365 310 029
Ø 2,0
0365 310 030
Ø 2,4
0365 310 091
Ø 1,0
Standard collet body
0365 310 037
Ø 1,6
0365 310 038
Ø 2,0
0365 310 039
Ø 2,4
0365 310 091
Ø 0,5
Gas lens body
0157 121 016
Ø 1,0
0157 121 017
Ø 1,6
0157 121 018
Ø 3,2
0157 121 041
Ø 6,4 (nr. 4)
Standard ceramic cup 0365 310 044
Ø 8,0 (nr. 5)
0365 310 045
Ø 9,8 (nr. 6)
0365 310 046
Ø 11,2 (nr. 7)
0365 310 047
Ø 12,7 (nr. 8)
0365 310 048
Ø 15,9 (nr. 10)
0588 000 440
Ø 6,4
Gas lens cup
0157 121 032
Ø 8,0
0157 121 033
Ø 9,8
0157 121 034
Ø 11,2
0157 121 039
Ø 12,7
0157 121 040
- 20 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0463 349 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
Ø 1,0
Cup gasket
0366 960 016
Standard collet
0157 123 010
Ø 1,6
0157 123 011
Ø 2,4
0157 123 012
Ø 3,2
0157 123 013
Ø 4,0
0157 123 014
4
Gas lens insulator
0366 960 020
5
Insulator large gas
lens
0366 960 021
Standard collet body
0157 123 015
6
7
8
Ø 1,0
Ø 1,6
0157 123 016
Ø 2,4
0157 123 017
Ø 3,2
0157 123 018
Ø 4,0-4,8
0157 123 019
Ø 1,0
0463 349 101
0157 123 021
Ø 1,6
0157 123 022
Ø 2,4
0157 123 023
Ø 3,2
0157 123 024
Ø 4,0
0157 123 025
Ø 1,0
Ø 1,6
9
Gas lens body
Large diameter gas
lens body
0157 123 083
0157 123 084
Ø 2,4
0157 123 085
Ø 3,2
0157 123 086
Ø 4,0-4,8
0157 123 087
Ø 6,4 (nr. 4)
Standard ceramic cup 0157 123 052
Ø 8,0 (nr. 5)
0157 123 053
Ø 9,8 (nr. 6)
0157 123 054
Ø 11,2 (nr. 7)
0157 123 055
Ø 12,7 (nr. 8)
0157 123 056
Ø 15,9 (nr. 10)
0588 000 442
Ø 19,0 (nr. 12)
0588 000 441
- 22 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
10
Ø 6,4
Ø 8,0
11
0157 123 057
0157 123 058
Ø 9,8
0157 123 059
Ø 11,2
0157 123 060
Ø 12,7
0157 123 061
Ø 17,5
0588 000 439
Ø 9,8
Ø 12,7
0463 349 101
Standard gas lens
cup
Large diameter gas
lens cup
0157 123 088
0157 123 089
Ø 15,9
0588 000 438
Ø 19,0
0157 123 098
Ø 24,0
0588 000 437
- 23 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
Ø 1,0
Cup gasket
0366 960 018
Standard collet
0157 123 010
Ø 1,6
4
5
Ø 2,4
0157 123 011
Heavy duty collet
Ø 3,2
0157 123 078
Ø 4,0
0157 123 079
Ø 4,8
0157 123 074
Ø 0,5-2,4
Collet body
Ø 3,2-4,8
6
Ø 6,4 (nr. 4)
Ø 8,0 (nr. 5)
7
0463 349 101
0157 123 077
0157 123 081
0157 123 082
Standard gas lens
ceramic cup
0157 123 057
0157 123 058
Ø 9,8 (nr. 6)
0157 123 059
Ø 11,2 (nr. 7)
0157 123 060
Ø 12,7 (nr. 8)
0157 123 061
Ø 17,5
0588 000 439
Ø 1,0
Gas lens body
0157 123 091
Ø 1,6
0157 123 092
Ø 2,4
0157 123 093
Ø 3,2
0157 123 094
Ø 4,0
0157 123 095
Ø 4,8
0157 123 075
- 24 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0463 349 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0366 960 049
Protective cable cover with zipper
4 m (13 ft)
0366 960 050
Protective cable cover with zipper
8 m (26 ft)
0155 716 880
Gas flow meter
0365 803 010
Water quick coupling
Male
0365 803 002
Water quick coupling
Female
0366 960 066
Spot welding set for;
TXH 151, 151r, 151F, 151Fr, 151V, 201,
Ø 6,4, 8,0, 9,8, 11,2 og12,7 mm
201r, 201V, 201F, 201Fr
(0,252, 0,315, 0,386, 0,441 og
Gas nozzle
0,500 in.)
0368 846 880
Accessory kit for;
Contains:
TXH 121V, 121r, 121F, 121Fr, 251wr,
251wFr, 252w, 252wF
1 Back cap, short
1 Back cap, medium
3 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet body, 2.4 mm (0.094 in.)
2 Collet body, 3.2 mm (0.126 in.)
3 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
3 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
4 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
1 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
1 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Gas lens nozzle, 8.0 mm
(0.315 in.)
1 Valve stem, VS-2
2 O-ring
2 O-ring for valve
0463 349 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0368 846 881
Accessory kit for;
Contains:
TXH 151, 151r, 151F, 151 Fr, 151V,
201, 201r, 201V, 201F, 201 Fr
1 Back cap, short
2 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet body, 2.4 mm (0.094 in.)
2 Collet body, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
3 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
3 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
2 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
1 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 882
Accessory kit for;
Contains:
TXH 401w, 401wr, 401w HD, 401wr HD 1 Back cap, short
1 Collet, 1.0 mm (0.039 in.)
4 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
3 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 0.5 mm (0.020 in.)
2 Collet body, 0.5–2.4 mm
(0.020–0.094 in.)
3 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
1 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
2 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
3 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
3 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Gas lens, 3.2 mm (0.126 in.)
1 Heat shield
2 O-ring
0463 349 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Extension cables with OKC connections (not for TXHr)
0466 705 880
Air cooled
8 m (26 ft), max current 200 A
0466 705 882
Air cooled
16 m (52 ft), max current 200 A
0466 705 881
Water cooled
8 m (26 ft), max current 400 A
0466 705 883
Water cooled
16 m (52 ft), max current 400 A
TIG adaptors
0459 491 912
Remote adaptor kit RA T1 for TXHr,
12-pole incl. holder and 0.25 m (9.8 in.)
cable
0459 491 913
Remote adaptor kit RA T1 for TXHFr,
10-pole incl. holder and 0.25 m (9.8 in.)
cable
0463 349 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0463 349 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising