ESAB | TXH 121 | Instruction manual | ESAB TXH 121 Vartotojo vadovas

ESAB TXH 121 Vartotojo vadovas
TXH™
TXH 121, TXH 151, TXH 201,
TXH 251, TXH 252, TXH 401
Instrukcijos
0463 349 101 LT 20170614
TURINYS
SAUGA ..........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ...................................................................................
4
ĮVADAS ..........................................................................................................
7
2.1
Apžvalga....................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
8
4
EKSPLOATAVIMAS.......................................................................................
10
4.1
Bendroji informacija.................................................................................
10
4.2
Jungtys......................................................................................................
10
4.3
Elektrodo pasirinkimas ............................................................................
10
4.4
Šlifavimas..................................................................................................
11
4.5
Lanksčiojo degiklio lenkimas..................................................................
11
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
12
5.1
Kasdienė priežiūra ...................................................................................
12
6
GEDIMŲ ŠALINIMAS ....................................................................................
13
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
14
SRAUTO CHARAKTERISTIKA............................................................................
15
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
16
SUSIDĖVINČIOS DALYS .....................................................................................
19
PRIEDAI ................................................................................................................
26
1
2
5
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 349 101
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 349 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti
ir nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
• Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
• Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
• Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
• Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
• Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
• EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
• Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
• Nelaikykite galvos garų debesyje.
• Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
• Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius
su filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
• Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 349 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
• Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
• Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
• Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
• Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
• Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 349 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
2.1
Apžvalga
TIG degikliai TXH 121–TXH 401 yra skirti rankiniam suvirinimui TIG būdu atlikti. Jie gali būti
aušinami vandeniu arba oru. Kai kurie modeliai gali būti pateikiami su lanksčiomis
galvutėmis, leidžiančiomis laisvai judėti ankštose vietose.
Informaciją apie priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
Kartu su TIG degikliu tiekiami šie priedai:
•
•
•
elektrodas:
○ Ø 1,6 mm (0,063 col.) TXH 121
○ Ø 1,6 mm (0,063 col.) TXH 151
○ Ø 2,4 mm (0,094 col.) TXH 201
○ Ø 2,4 mm (0,094 col.) TXH 251
○ Ø 2,4 mm (0,094 col.) TXH 252
○ Ø 3,2 mm (0,126 col.) TXH 401
susidėvinčios dalys
naudojimo instrukcija
0463 349 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Darbo temperatūros diapazonas Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14 iki +104 °F)
Gabenimo temperatūra
Nuo -20 iki +55 °C (nuo +4 iki +131 °F)
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
121
121V
121F
151
151V
151F
121Fr
151r
121r
A/%
-
-
-
150 / 35
150 / 35
150 / 35
120 / 60
120 / 60
120 / 60
120 / 60
120 / 60
120 / 60
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-3,2
(0,0390,126 col.)
(0,0390,126 col.)
(0,0390,126 col.)
(0,0390,126 col.)
(0,0390,126 col.)
(0,0390,126 col.)
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
X
-
X
X
-
X
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
TXH
201
201V
201F
251wr
252w
401w
401w HD
201Fr
251wFr
252wF
401wr
401wr HD
201r
A/%
151Fr
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
70
70
70
70
(158 °F)
(158 °F)
(158 °F)
(158 °F)
200 / 35
200 / 35
200 / 35
-
-
400 / 35
400 / 35
150 / 60
150 / 60
150 / 60
250 / 60
250 / 60
350 / 60
400 / 100
140 / 100 140 / 100 140 / 100 200 / 100 200 / 100 300 / 100
1,0-4,0
1,0-4,0
1,0-4,0
1,0-3,2
1,0-3,2
1,0-4,8
1,0-4,8
(0,039–0, (0,039–0, (0,039–0, (0,039(0,039- (0,039–0, (0,039–0,
157 col.) 157 col.) 157 col.) 0,126 col.) 0,126 col.) 189 col.) 189 col.)
0463 349 101
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
Ar / He
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
4 ir 8 m
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
(13 ir
26 pėd.)
X
-
X
X
X
X
X
15
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
113
113
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
1
1
1
1
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
(0,26
gpm)
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Apsaugos klasė
Degiklių apsaugos klasė pagal įrenginį (EN 60 529)
IP3X
Enclosure class
The IP code indicates the enclosure class, i.e. the degree of protection against penetration
by solid objects of 2.5 mm Ø and greater. Omitting second characteristic numeral.
0463 349 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 EKSPLOATAVIMAS
4
EKSPLOATAVIMAS
4.1
Bendroji informacija
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
Perskaitykite suvirinimo komponentų, pvz., maitinimo šaltinio, naudojimo instrukcijas ir
atitinkamai viską prijunkite.
4.2
Jungtys
Kruopščiai priveržkite degiklio jungtis, kad išvengtumėte jungties perkaitimo, trukdžių,
mechaninio sugadinimo arba skysčio ar dujų nuotėkio.
Prijunkite vandens jungtis prie degiklio taip, kad raudonas gnybtas visada būtų prijungtas prie
atitinkamo raudono gnybto, o mėlyni gnybtai visada būtų prijungti prie atitinkamų mėlynų
gnybtų.
4.3
Elektrodo pasirinkimas
Lydant volframo elektrodo lydinį su 1–2 % lantano arba cerio, elektronų iškrova padidėja:
užtikrinamas geresnis uždegimas ir pakartotinis uždegimas, todėl pagerėja lanko stabilumas.
Lydyto volframo elektrodų ilgesnis eksploatavimo laikas, jie palaiko didesnę srovę ir palieka
mažiau volframo likučių suvirinimo vietoje.
Gryno volframo elektrodas (kintamoji Žalias
srovė)
WP
Naudojamas lengvųjų
metalų lydiniams virinti.
Cerio lydinio volframo elektrodas
(KS/NS)
Pilkas
WC20
Naudojamas lengviesiems
metalams, tokiems kaip
aliuminis ir magnis, virinti.
Virinant elektrodo galiukas
turi būti užapvalintas.
Lantano lydinio volframo elektrodas
(NS)
Auksinė
WL15
Paprastai naudojamas
nerūdijančiajam plienui,
plienui, variui, titanui ir
pan. virinti.
Lantano lydinio volframo elektrodas
(KS/NS)
Juodas
WL10
Naudojamas lengvųjų
metalų lydiniams,
nerūdijančiam plienui,
plienui, variui, titanui ir
pan. virinti.
Pasirinkimo lentelė
A / kintamoji srovė
A / nuolatinė srovė
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
10-60
-
15-100
70-80
20-100
50-100
60-90
70-160
80-140
80-160
2,4 mm
9,8/11,2/12,7 mm
100-160
(0,094 col.) (0,386/0,441/0,500 col.
)
90-130
110-200
150-210
120-230
1,0 mm
(0,039 col.)
6,4/8,0 mm
(0,252/0,315 col.)
1,6 mm
6,4/8,0/9,8 mm
(0,063 col.) (0,252/0,315/0,386 col.
)
0463 349 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 EKSPLOATAVIMAS
3,2 mm
(0,126 col.)
11,2/12,7 mm
(0,441/0,500 col.)
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
4,0 mm
(0,157 col.)
12,7 mm (0,500 col.)
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
4.4
Šlifavimas
Šlifuokite volframo elektrodus vadovaudamiesi toliau pateikta lentele.
PASTABA!
Volframo elektrodai turi būti šlifuojami išilgai. Nušlifavus netinkamai lankas gali
būti nestabilus. Didinant suvirinimo srovę, kampas taip pat turi būti didinamas.
Virinant kintamąja srove, elektrodo galas turi būti šiek tiek užapvalintas. Tokiu atveju
elektrodo šlifuoti nereikia. Pakanka šiek tiek palyginti kraštą. Tinkamai didinant apkrovą
elektrodas susiformuoja pats. Jei virinant kintamąja srove galiukas tampa rutulio formos,
vadinasi, srovė yra per stipri naudojamo skersmens elektrodui.
Suvirinimo srovė
Elektrodo kampas
20 A
30°
20-100 A
30°–90°
100-200 A
90°-120°
virš 200 A
120°
4.5
Lanksčiojo degiklio lenkimas
Lanksčiojo degiklio naudojimo trukmė yra
ribota. Didžiausias leidžiamas lenkimo
kampas – 45 laipsniai.
Tinkamai naudojant degiklio galvutės
naudojimo trukmę galima pailginti.
Lenkdami visada prilaikykite degiklio galvutę
nykščiu. Taip nesugadinsite jo lenkdami
smailiu kampu.
0463 349 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 PRIEŽIŪRA
5
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš valant reikia atjungti nuo elektros tinklo.
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
5.1
•
•
•
•
•
Kasdienė priežiūra
Patikrinkite, ar nepažeisti ir neužsilenkę jokie kabeliai ir žarnos.
Patikrinkite, ar dujų purkštukas nesugedęs ir tinka numatytam darbui.
Patikrinkite, ar apsauginės dujos teka tolygiai ir be apribojimų.
Patikrinkite, ar elektrodas nepažeistas ir ar jis buvo nušlifuotas tinkamu kampu.
Patikrinkite vandens srovę įrenginio grįžtamojoje linijoje.
0463 349 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 GEDIMŲ ŠALINIMAS
6
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Perskaitykite suvirinimo komponentų, pvz., maitinimo šaltinio, naudojimo instrukcijas.
Jei nepavyksta išspręsti problemos vadovaujantis toliau pateiktais nurodymais, kreipkitės į
pardavėją arba gamintoją.
Problema
Priežastis
Sprendimas
Lankas neužsidega
• Sugadintas kabelis arba blogas
kontaktas.
• Elektrodo degikliui blogai
tiekiamas deguonis.
• Apsauginėse dujose yra
priemaišų (drėgmės, oro).
• Naudojamas elektrodas yra per
didelis arba per storas esant
silpnai srovei.
•
•
•
•
Neveikia strektė
• Valdymo kabelis nutrauktas /
sugadintas.
• Patikrinkite / suremontuokite.
Netinkamas dujų
skydas
• Apsauginėse dujose yra
priemaišų (drėgmės, oro).
• Pagrindo medžiagoje yra
priemaišų (rūdžių, tepalo).
• Nepakanka arba visiškai nėra
apsauginių dujų.
• Suvirinimo vietoje yra per
didelis skersvėjis.
• Suvirinant purškiamo srauto
dalelės prikibo prie dujų lęšio
arba dujų apgaubo.
• Praplaukite dujomis.
• Išvalykite pagrindo medžiagą.
• Patikrinkite dujų baliono / žarnų
turinį ir nustatytą slėgį.
• Apsaugokite suvirinimo zoną
apsauginiais ekranais.
• Išvalykite arba pakeiskite.
0463 349 101
- 13 -
Patikrinkite kabelį ir kontaktą.
Nušlifuokite elektrodą išilgai.
Praplaukite dujomis.
Pakeiskite mažesniu elektrodu.
© ESAB AB 2017
7 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti įgaliotas techninės priežiūros inžinierius.
Naudokite tik originalias atsargines ir susidėvinčias dalis.
TXH 121, TXH 151, TXH 201, TXH 251, TXH 252, TXH 401 sukurti ir išbandyti laikantis
tarptautinio ir Europos standartų IEC-/ EN 60974-7. Baigęs (-ę) priežiūros ar remonto
darbus, tuos darbus atlikęs (-ę) asmuo (-enys) atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų
pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 349 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
SRAUTO CHARAKTERISTIKA
SRAUTO CHARAKTERISTIKA
Srauto charakteristika
P = Pressure
Q = Flow rate
0463 349 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
F=flexible body, V=valve, w=water cooled, HD=Heavy Duty
Ordering no.
Type
Torch head
OKC 25 OKC 50 Connec Connec Wate
tion
tion Tig
r
ESAB
150i/
std
200i
Switc Valve
F
4m 8m 4m 8m 4m 8m 4m 8m
h
head
13 26 13 26 13 26 13 26
ft ft ft ft ft ft ft ft
0700300522 TXH™ 121
X
0700300523 TXH™ 121V
X
0700300524 TXH™ 121
X
0700300525 TXH™ 121F
X
X
0700300526 TXH™ 121F
X
X
0700300527 TXH™ 121
X
0700300528 TXH™ 121V
0700300530 TXH™ 121F
X
X
0700300531 TXH™ 121F
X
X
0700300532 TXH™ 121
X
0700300533 TXH™ 121F
X
0700300534 TXH™ 121
X
0700300535 TXH™ 121F
X
0700300536 TXH™ 151
X
0700300537 TXH™ 151V
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300541 TXH™ 151F
X
X
0700300542 TXH™ 151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300547 TXH™ 151F
X
X
0700300548 TXH™ 151
X
0700300549 TXH™ 151F
X
0700300550 TXH™ 151
X
0700300551 TXH™ 151F
X
0700300552 TXH™ 201
X
X
X
X
- 16 -
X
X
X
X
X
X
X
0700300546 TXH™ 151F
X
X
X
0700300545 TXH™ 151V
X
X
X
0700300543 TXH™ 151V
X
X
X
0700300540 TXH™ 151F
0463 349 101
X
X
X
0700300539 TXH™ 151V
0700300553 TXH™ 201V
X
X
X
0700300544 TXH™ 151
X
X
0700300529 TXH™ 121
0700300538 TXH™ 151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
0700300554 TXH™ 201F
X
0700300555 TXH™ 201
X
0700300556 TXH™ 201V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0700300557 TXH™ 201F
X
0700300558 TXH™ 201
X
0700300559 TXH™ 201F
X
0700300560 TXH™ 201
X
0700300855 TXH™
252w
X
0700300858 TXH™
252wF
X
0700300856 TXH™
252w
X
0700300859 TXH™
252wF
X
0700300565 TXH™
401w
X
X
X
X
0700300566 TXH™
401w HD
X
X
X
X
0700300567 TXH™
401w
X
X
X
X
0700300568 TXH™
401w HD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F=flexible body, V=valve, w=water cooled, HD=Heavy Duty
Ordering no.
Type
Torch head
OKC 50
Switch F head 4 m/
13 ft
0700300620
TXH™ 121r
X
0700300621
TXH™ 121Fr
X
0700300622
TXH™ 121r
X
0700300623
TXH™ 121Fr
X
0700300624
TXH™ 151r
X
0700300625
TXH™ 151Fr
X
0700300626
TXH™ 151r
X
0700300627
TXH™ 151Fr
X
0700300628
TXH™ 201r
X
0700300629
TXH™ 201Fr
X
0700300630
TXH™ 201r
X
0700300631
TXH™ 201Fr
X
0700300632
TXH™ 251wr
X
0700300633
TXH™ 251wFr
X
0700300634
TXH™ 251wr
X
0463 349 101
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 17 -
Water
8 m/
26 ft
X
X
X
X
4 m/
13 ft
X
X
X
8 m/
26 ft
Connection
ESAB std
X
X
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
0700300635
TXH™ 251wFr
X
0700300636
TXH™ 401wr
X
X
X
X
0700300637
TXH™ 401wr HD
X
X
X
X
0700300638
TXH™ 401wr
X
X
X
X
0700300639
TXH™ 401wr HD
X
X
X
X
0459839087
Spare parts list
Ordering no.
Type
X
X
Torch head
Switch
F head
OKC 50
X
Connection
ESAB std
X
Water
8m 12m 16m 8m 12m 16m
26ft 39ft 52ft 26ft 39ft 52ft
0700300682 TXH™ 251WF
X
X
X
X
0700300683 TXH251™ WF
X
X
0700300806 TXH401™ WF
X
X
X
X
0700300662 TXH™ 201
nuotolinis ratas
X
X
X
X
0700300663 TXH™ 251W
nuotolinis ratas
X
X
X
X
X
0700300659 TXH™ 251W
nuotolinis ratas
X
X
X
X
X
0700300660 TXH™ 401W
nuotolinis ratas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PASTABA!
CAN based adapter, is to be used for connection of above TIG torches with
remote function, see Accessories in “PRIEDAI”, p. 26.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 349 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
Tungsten
Diameter
electrodes Eco
Colour
Code
Current
-
0151 574 009
Wolfram, pure
Ø 1,6
Green
WP
AC
0151 574 245 -
Wolfram, pure
Ø 2,0
Green
WP
AC
0151 574 210 0151 574 010
Wolfram, pure
Ø 2,4
Green
WP
AC
0151 574 211
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3,2
Green
WP
AC
-
0151 574 012
Wolfram, pure
Ø 4,0
Green
WP
AC
0151 574 237 0151 574 037
Cerium 2%
Ø 1,6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242 -
Cerium 2%
Ø 2,0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238 0151 574 038
Cerium 2%
Ø 2,4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239 0151 574 039
Cerium 2%
Ø 3,2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240 0151 574 040
Cerium 2%
Ø 4,0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230 0151 574 050
Lantan 1.5%
Ø 1,0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231 0151 574 051
Lantan 1.5%
Ø 1,6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232 -
Lantan 1.5%
Ø 2,0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233 0151 574 052
Lantan 1.5%
Ø 2,4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234 0151 574 053
Lantan 1.5%
Ø 3,2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235 0151 574 054
Lantan 1.5%
Ø 4,0
Gold
WL15
AC/DC
-
Lantan 1.5%
Ø 4,8
Gold
WL15
AC/DC
0463 349 101
0151 574 055
- 19 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0365 310 051
Medium
0365 310 050
Short
0365 310 049
2
3
4
5
6
7
0463 349 101
Ø 1,0
Heat shield
0366 960 017
Standard collet
0365 310 028
Ø 1,6
0365 310 029
Ø 2,0
0365 310 030
Ø 2,4
0365 310 091
Ø 1,0
Standard collet body
0365 310 037
Ø 1,6
0365 310 038
Ø 2,0
0365 310 039
Ø 2,4
0365 310 091
Ø 0,5
Gas lens body
0157 121 016
Ø 1,0
0157 121 017
Ø 1,6
0157 121 018
Ø 3,2
0157 121 041
Ø 6,4 (Nr. 4)
Standard ceramic cup 0365 310 044
Ø 8,0 (Nr. 5)
0365 310 045
Ø 9,8 (Nr. 6)
0365 310 046
Ø 11,2 (Nr. 7)
0365 310 047
Ø 12,7 (Nr. 8)
0365 310 048
Ø 15,9 (Nr. 10)
0588 000 440
Ø 6,4
Gas lens cup
0157 121 032
Ø 8,0
0157 121 033
Ø 9,8
0157 121 034
Ø 11,2
0157 121 039
Ø 12,7
0157 121 040
- 20 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
0463 349 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
Ø 1,0
Cup gasket
0366 960 016
Standard collet
0157 123 010
Ø 1,6
0157 123 011
Ø 2,4
0157 123 012
Ø 3,2
0157 123 013
Ø 4,0
0157 123 014
4
Gas lens insulator
0366 960 020
5
Insulator large gas
lens
0366 960 021
Standard collet body
0157 123 015
6
7
8
Ø 1,0
Ø 1,6
0157 123 016
Ø 2,4
0157 123 017
Ø 3,2
0157 123 018
Ø 4,0–4,8
0157 123 019
Ø 1,0
0463 349 101
0157 123 021
Ø 1,6
0157 123 022
Ø 2,4
0157 123 023
Ø 3,2
0157 123 024
Ø 4,0
0157 123 025
Ø 1,0
Ø 1,6
9
Gas lens body
Large diameter gas
lens body
0157 123 083
0157 123 084
Ø 2,4
0157 123 085
Ø 3,2
0157 123 086
Ø 4,0–4,8
0157 123 087
Ø 6,4 (Nr. 4)
Standard ceramic cup 0157 123 052
Ø 8,0 (Nr. 5)
0157 123 053
Ø 9,8 (Nr. 6)
0157 123 054
Ø 11,2 (Nr. 7)
0157 123 055
Ø 12,7 (Nr. 8)
0157 123 056
Ø 15,9 (Nr. 10)
0588 000 442
Ø 19,0 (Nr. 12)
0588 000 441
- 22 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
10
Ø 6,4
Ø 8,0
11
0157 123 057
0157 123 058
Ø 9,8
0157 123 059
Ø 11,2
0157 123 060
Ø 12,7
0157 123 061
Ø 17,5
0588 000 439
Ø 9,8
Ø 12,7
0463 349 101
Standard gas lens
cup
Large diameter gas
lens cup
0157 123 088
0157 123 089
Ø 15,9
0588 000 438
Ø 19,0
0157 123 098
Ø 24,0
0588 000 437
- 23 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses for TXH torches
Bold = standard delivery
Item
Size
Denomination
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
Ø 1,0
Cup gasket
0366 960 018
Standard collet
0157 123 010
Ø 1,6
4
5
Ø 2,4
0157 123 011
Heavy duty collet
Ø 3,2
0157 123 078
Ø 4,0
0157 123 079
Ø 4,8
0157 123 074
Ø 0,5-2,4
Collet body
Ø 3,2–4,8
6
Ø 6,4 (Nr. 4)
Ø 8,0 (Nr. 5)
7
0463 349 101
0157 123 077
0157 123 081
0157 123 082
Standard gas lens
ceramic cup
0157 123 057
0157 123 058
Ø 9,8 (Nr. 6)
0157 123 059
Ø 11,2 (Nr. 7)
0157 123 060
Ø 12,7 (Nr. 8)
0157 123 061
Ø 17,5
0588 000 439
Ø 1,0
Gas lens body
0157 123 091
Ø 1,6
0157 123 092
Ø 2,4
0157 123 093
Ø 3,2
0157 123 094
Ø 4,0
0157 123 095
Ø 4,8
0157 123 075
- 24 -
© ESAB AB 2017
SUSIDĖVINČIOS DALYS
0463 349 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
PRIEDAI
0366 960 049
Protective cable cover with zipper
4 m (13 ft)
0366 960 050
Protective cable cover with zipper
8 m (26 ft)
0155 716 880
Gas flow meter
0365 803 010
Water quick coupling
Male
0365 803 002
Water quick coupling
Female
0366 960 066
Spot welding set for;
TXH 151, 151r, 151F, 151Fr, 151V, 201,
Ø 6,4, 8,0, 9,8, 11,2 ir 12,7 mm
201r, 201V, 201F, 201Fr
(0,252, 0,315, 0,386, 0,441 ir
Gas nozzle
0,500 col.)
0368 846 880
Accessory kit for;
Contains:
TXH 121V, 121r, 121F, 121Fr, 251wr,
251wFr, 252w, 252wF
1 Back cap, short
1 Back cap, medium
3 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet body, 2.4 mm (0.094 in.)
2 Collet body, 3.2 mm (0.126 in.)
3 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
3 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
4 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
1 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
1 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Gas lens nozzle, 8.0 mm
(0.315 in.)
1 Valve stem, VS-2
2 O-ring
2 O-ring for valve
0463 349 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
0368 846 881
Accessory kit for;
Contains:
TXH 151, 151r, 151F, 151Fr, 151V, 201, 1 Back cap, short
201r, 201V, 201F, 201Fr
2 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 1.6 mm (0.063 in.)
2 Collet body, 2.4 mm (0.094 in.)
2 Collet body, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
3 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
3 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
2 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
1 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 1.6 mm (0.063 in.)
1 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
1 Valve stem
2 O-ring
2 O-ring for valve
0368 846 882
Accessory kit for;
Contains:
TXH 401w, 401wr, 401w HD, 401wr HD 1 Back cap, short
1 Collet, 1.0 mm (0.039 in.)
4 Collet, 1.6 mm (0.063 in.)
3 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Collet, 3.2 mm (0.126 in.)
2 Collet body, 0.5 mm (0.020 in.)
2 Collet body, 0.5–2.4 mm
(0.020–0.094 in.)
3 Heat shield
1 Gas nozzle, 6.4 mm (0.252 in.)
1 Gas nozzle, 8.0 mm (0.315 in.)
2 Gas nozzle, 9.8 mm (0.386 in.)
3 Gas nozzle, 11.2 mm (0.441 in.)
3 Gas nozzle, 12.7 mm (0.500 in.)
1 Gas lens, 2.4 mm (0.094 in.)
1 Gas lens, 3.2 mm (0.126 in.)
1 Heat shield
2 O-ring
0463 349 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
Extension cables with OKC connections (not for TXHr)
0466 705 880
Air cooled
8 m (26 ft), max current 200 A
0466 705 882
Air cooled
16 m (52 ft), max current 200 A
0466 705 881
Water cooled
8 m (26 ft), max current 400 A
0466 705 883
Water cooled
16 m (52 ft), max current 400 A
TIG adaptors
0459 491 912
Remote adaptor kit RA T1 for TXHr,
12-pole incl. holder and 0.25 m (9.8 in.)
cable
0459 491 913
Remote adaptor kit RA T1 for TXHFr,
10-pole incl. holder and 0.25 m (9.8 in.)
cable
0463 349 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
0463 349 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising