ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Vartotojo vadovas

ESAB Tig 3000i AC/DC Vartotojo vadovas
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Instrukcijos
0459 942 201 LT 20170502
Valid for: 039-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ..........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ...................................................................................
4
ĮVADAS ..........................................................................................................
7
2.1
Įranga.........................................................................................................
7
2.2
Valdymo skydas .......................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
8
4
MONTAVIMAS ...............................................................................................
10
4.1
Nurodymai dėl kėlimo ..............................................................................
10
4.2
Vieta ...........................................................................................................
10
4.3
Elektros maitinimo tinklas .......................................................................
10
EKSPLOATAVIMAS.......................................................................................
12
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai..................................................................
12
5.2
Simbolių išaiškinimas ..............................................................................
13
5.3
Aušintuvo valdiklis...................................................................................
13
5.4
Apsauga nuo perkaitimo..........................................................................
13
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
14
6.1
Apžiūra ir valymas....................................................................................
14
7
TRIKČIŲ SEKIMAS .......................................................................................
15
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
16
SCHEMA ...............................................................................................................
17
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
19
PRIEDAI ................................................................................................................
20
2
5
6
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0459 942 201
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0459 942 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti
ir nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
• Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
• Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
• Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
• Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
• Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
• EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
• Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
• Nelaikykite galvos garų debesyje.
• Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
• Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius
su filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
• Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0459 942 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
• Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
• Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
• Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
• Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
• Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0459 942 201
-6-
© ESAB AB 2017
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
Tig 3000i AC/DC – tai TIG suvirinimo maitinimo šaltinis, skirtas kintamajai srovei (AC) arba
nuolatinei srovei (DC). Jį taip pat galima naudoti MMA suvirinimui.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami šie priedai:
Suvirinimo maitinimo šaltinio naudojimo instrukcija, valdymo skydo naudojimo instrukcija ir 5
m grįžtamuoju kabeliu.
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu adresu www.esab.com
2.2
Valdymo skydas
TA24 AC/DC
Žr. atskirą naudojimo instrukciją, kurioje valdymo skydas aprašytas detaliai.
0459 942 201
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Tig 3000i AC/DC
Elektros tinklo įtampa
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas
Ssc min 5,3 MVA
Pirminė srovė
Imaks. TIG
18 A
Imaks. MMA
22 A
Energijos poreikis, kai nėra apkrovos
energijos taupymo režimu,
6,5 min. po suvirinimo
26 W
Nuostatų intervalas
TIG, AC* / DC
4-300 A
MMA
16-300 A
Leidžiamas įkrovis su TIG, AC / DC
35% našumo ciklo
300 A / 22 V
60% darbo ciklo
240 A / 19,6 V
100 % darbo ciklo
200 A / 18 V
Leidžiama apkrova su MMA
30% darbo ciklo
300 A / 32 V
60% darbo ciklo
230 A / 29,2 V
100 % darbo ciklo
190 A / 27,6 V
Galios faktorius esant didžiausiai srovei
TIG AC
0,85
TIG DC
0,90
MMA
0,91
Efektyvumas esant didžiausiai srovei
TIG AC
71 %
TIG DC
71 %
MMA
76 %
Atviros grandinės įtampa
MMA
58 V
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki + 40 °C
Gabenimo temperatūra
nuo –20 iki 55 °C
Nuolatinis A dažninės charakteristikos
garso slėgis
< 70 dB
Matmenys, ilgis x plotis x aukštis
652 x 249 x 423 mm
Svoris
48,5 kg
Transformatoriaus izoliacijos klasė
H
Gaubto apsaugos klasė
IP 23
Taikymo klasė
0459 942 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
*) Minimali srovė virinant su kintamąja srove (AC) priklauso nuo lydinio, naudojamo aliuminio
plokštelėms ir jų paviršiaus švarumo.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
0459 942 201
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
4.1
Nurodymai dėl kėlimo
4.2
Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angos
nebūtų uždengtos.
4.3
Elektros maitinimo tinklas
Patikrinkite, ar suvirinimo maitinimo šaltinis prijungtas prie tinkamos
įtampos elektros tinklo ir ar jis apsaugotas tinkamo dydžio saugikliu.
Turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas, atitinkantis galiojančias
normas.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo jungties duomenimis
Rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės duomenys ir mažiausiasis kabelio
skerspjūvio plotas
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Elektros tinklo įtampa
400 V 1–3~ 50 / 60 Hz
400 V 1–3~ 50 / 60 Hz
Elektros tinklo kabelio
skerspjūvis mm2
4 mm / fazė
4 mm / fazė
0459 942 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Fazės srovė I1eff
9A
12 A
Saugiklis
su apsauga nuo viršįtampio
10 A
16 A
16 A
16 A
tipas C MCB
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Kituose regionuose maitinimo kabeliai turi
būti tinkami prietaisui ir atitikti vietines ir šalyje galiojančias normas.
PASTABA!
Suvirinimo maitinimo šaltinis skirtas prijungti prie 230 / 400 voltų sistemos su
keturiais konduktoriais.
Jei maitinimo šaltinis turi būti naudojamas šalyse, kuriose tiekiama aukštesnės
įtampos srovė, maitinimo šaltinis turi būti jungiamas per saugos transformatorių.
0459 942 201
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1
Valdymo skydas, žr. atskirą naudojimo
instrukciją
5
Grįžtamojo kabelio jungtis
2
Elektros tinklo jungiklis
6
Suvirinimo kabelio arba suvirinimo
degiklio jungtis
3
Apsauginių dujų jungtis
7
Suvirinimo degiklio paleidimo signalo
jungtis
4
CAN jungtis aušinimo įrenginiui arba
nuotolinio valdymo įtaisui
8
Degiklio dujų jungtis
0459 942 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5.2
Simbolių išaiškinimas
MMA
5.3
TIG
Grįžtamasis spaustuvas
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinis turi laiko valdiklį, t. y. aušintuvai veikia 6,5 min. po to, kai suvirinimas
baigiamas ir įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvai vėl įsijungia
pradėjus virinti.
Jei suvirinimo srovė neviršija 110 A, aušintuvai veikia sumažintu greičiu, esant stipresnei
srovei jie veikia pilnu pajėgumu.
5.4
Apsauga nuo perkaitimo
Suvirinimo maitinimo šaltinyje yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija, kuri įsijungia, jei
temperatūra tampa per aukšta. Kai tai įvyksta, suvirinimo srovė nutraukiama ir valdymo
skyde pasirodo klaidos kodas.
Apsauga nuo perkaitimo automatiškai išsijungia, kai temperatūra sumažėja.
0459 942 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
6.1
Apžiūra ir valymas
Srovės šaltinis
Reguliariai tikrinkite, ar suvirinimo maitinimo šaltinis neužterštas purvu.
Tai, kas kiek laiko ir kokiu būdu reikia valyti įrenginį, priklauso nuo suvirinimo proceso,
išlenkimo trukmės, padėties ir aplinkos sąlygų. Paprastai pakanka maitinimo šaltinį nupūsti
sausu suslėgtu oru (sumažintu slėgiu) kartą per metus.
Priešingu atveju dėl užsikimšusių arba užblokuotų oro įsiurbimo ir išleidimo angų įrenginys
gali perkaisti.
Suvirinimo degiklis
•
Susidėvinčios suvirinimo degiklio dalys turi būti valomos ir keičiamos reguliariais
intervalais, kad būtų užtikrintas tinkamas vielos tiekimas. Reguliariai valykite vielos
kreiptuvą ir kontaktinį galiuką.
0459 942 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
7 TRIKČIŲ SEKIMAS
7
TRIKČIŲ SEKIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros darbus
atliekančiam technikui.
Trikties tipas
Taisymas
Nėra lanko.
• Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo jungiklis.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungti suvirinimo srovės
tiekimo ir grįžtamasis kabeliai.
• Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės stiprio vertė.
Suvirinimo srovė nutraukiama
suvirinimo metu.
• Patikrinkite, ar neįsijungė apsauga nuo perkaitimo
(valdymo skyde rodomas klaidos kodas E6).
• Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Dažnai įsijungia apsaugos nuo • Patikrinkite, ar neviršijate nustatytos suvirinimo
perkaitimo funkcija.
maitinimo šaltinio reikšmės (t. y., ar įrenginys nebuvo
perkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
0459 942 201
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungti suvirinimo srovės
tiekimo ir grįžtamasis kabeliai.
• Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės stiprio vertė.
• Patikrinkite, ar naudojami tinkami elektrodai.
• Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
- 15 -
© ESAB AB 2017
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
„Tig 3000i AC/DC“ sukurtas ir išbandytas laikantis tarptautinių ir Europos IEC/EN
60974-1, IEC/EN 60974-3 ir IEC/EN 60974-10 standartų. Priežiūros arba remonto
darbus atlikęs priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą
standartą.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0459 942 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0459 942 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0459 942 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0459 942 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
PRIEDAI
0459 366 890
0460 060 880
Trolley 2 wheel
Trolley 4 wheel
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800
Includes 5 m cable
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Naudojant kitą aušinimo skystį nei nurodyta
galima sugadinti įrangą. Taip sugadinus įrangą
ESAB garantija netaikoma.
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 942 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 912
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0156 743 907
Return cable 5 m 50 mm2
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
0459 942 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising