ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Instrukcja obsługi

ESAB Tig 3000i AC/DC Instrukcja obsługi
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Instrukcja obsługi
0459 942 201 PL 20170502
Valid for: 039-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ......................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli ...................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ....................................................
4
WPROWADZENIE .........................................................................................
8
2.1
Wyposażenie.............................................................................................
8
2.2
Panel sterowania ......................................................................................
8
3
DANE TECHNICZNE .....................................................................................
9
4
MONTAŻ ........................................................................................................
11
4.1
Instrukcja podnoszenia............................................................................
11
4.2
Lokalizacja ................................................................................................
11
4.3
Zasilanie sieciowe ....................................................................................
11
OPERACJA ...................................................................................................
13
5.1
Przyłącza i sterowanie .............................................................................
13
5.2
Objaśnienie symboli ................................................................................
14
5.3
Sterowanie wentylatorem ........................................................................
14
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ......................................................
14
KONSERWACJA ...........................................................................................
15
6.1
Kontrola i czyszczenie .............................................................................
15
7
USUWANIE USTEREK ..................................................................................
16
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .........................................................
17
SCHEMAT .............................................................................................................
18
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ................................................................................
20
AKCESORIA .........................................................................................................
21
2
5
6
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0459 942 201
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0459 942 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
• Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
• Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
• Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
• Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
• Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
• Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
• Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
• Trzymaj głowę z dala od oparów.
• Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
0459 942 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
• Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
• Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
• Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
• Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
• Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
• Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
• Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w
zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń klasy A.
0459 942 201
-6-
© ESAB AB 2017
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub
elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji
odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0459 942 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Tig 3000i AC/DC to źródło prądu spawania TIG dla prądu przemiennego (AC) i stałego (DC).
Może ono być używane także w przypadku spawania MMA.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
2.1
Wyposażenie
Wraz ze źródłem prądu są dostarczane:
Instrukcja obsługi źródła prądu spawania, instrukcja obsługi panelu sterowania oraz
5-metrowy kabel powrotny.
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej: www.esab.com
2.2
Panel sterowania
TA24 AC/DC
Szczegółowy opis panelu sterowania znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi.
0459 942 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Tig 3000i AC/DC
Napięcie sieciowe
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Zasilanie sieciowe
Ssc min. 5,3 MVA
Prąd pierwotny
Imaks. TIG
18 A
Imaks. MMA
22 A
Zapotrzebowanie na prąd jałowy w trybie
oszczędzania energii,
6,5 min. po spawaniu
26 W
Zakres ustawień
TIG, AC* / DC
4-300 A
MMA
16-300 A
Obciążenie dopuszczalne przy TIG, AC/DC
35% cyklu pracy
300 A/22 V
60% cyklu pracy
240 A/19,6 V
100% cyklu pracy
200 A/18 V
Obciążenie dopuszczalne przy MMA
30% cyklu pracy
300 A/32 V
60% cyklu pracy
230 A/29,2 V
100% cyklu pracy
190 A/27,6 V
Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym
TIG AC
0,85
TIG DC
0,90
MMA
0,91
Sprawność przy prądzie maksymalnym
TIG AC
71 %
TIG DC
71 %
MMA
76 %
Napięcie jałowe
MMA
58 V
Temperatura pracy
Od -10 do +40°C
Temperatura transportu
Od -20 do +55°C
Stałe ciśnienie akustyczne, ważone A
< 70 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.
652 x 249 x 423 mm
Waga
48,5 kg
Klasa izolacji transformatora
H
Stopień ochrony
IP 23
Klasa zastosowania
*) Prąd minimalny podczas spawania przy użyciu prądu zmiennego zależy od stopu, z
jakiego wykonano płyty aluminiowe oraz czystości ich powierzchni.
0459 942 201
-9-
© ESAB AB 2017
3 DANE TECHNICZNE
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40 °C / 104 °F lub niższej.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
Zasilanie sieciowe, Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
0459 942 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby
urządzenie zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub
równej Ssc, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
Parametry techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
4.1
Instrukcja podnoszenia
4.2
Lokalizacja
Źródło prądu spawania należy tak ustawić, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były
zablokowane.
4.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdzić, czy źródło prądu spawania zostało podłączone do
zasilania sieciowego o odpowiednim napięciu oraz czy jest
zabezpieczone przez odpowiedniej mocy bezpiecznik. Zgodnie z
przepisami należy zastosować odpowiednie uziemienie.
Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączania zasilania
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Napięcie sieciowe
400 V 1-3~ 50/60 Hz
400 V 1-3~ 50/60 Hz
Przekrój przewodu
sieciowego w mm2
4 mm / faza
4 mm / faza
0459 942 201
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAŻ
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Prąd fazowy I1eff
9A
12 A
Bezpiecznik
zwłoczny
10 A
16 A
16 A
16 A
typu C MCB (miniaturowy
bezpiecznik automatyczny)
UWAGA!
Przekrój przewodów sieciowych i wielkości bezpieczników podane powyżej są
zgodne z przepisami szwedzkimi. Dla innych regionów kable zasilające muszą
być odpowiednie do zastosowania i zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
UWAGA!
Źródło prądu spawania jest przeznaczone do układu czterożyłowego o napięciu
230/400 V.
Jeśli źródło prądu ma być używane w kraju o wyższym napięciu sieciowym,
należy je podłączyć przez transformator zabezpieczający.
0459 942 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 OPERACJA
5
OPERACJA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
5.1
Przyłącza i sterowanie
1
Panel sterowania, patrz oddzielna
instrukcja obsługi
5
Przyłącze przewodu masowego
2
Przełącznik napięcia sieciowego
6
Przyłącze kabla spawania lub uchwytu
spawalniczego
3
Przyłącze gazu osłonowego
7
Przyłącze dla sygnału startowego z
uchwytu elektrody
4
Przyłącze CAN chłodnicy lub urządzenia
zdalnego sterowania
8
Przyłącze gazu uchwytu
0459 942 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OPERACJA
5.2
Objaśnienie symboli
MMA
5.3
TIG
Zacisk powrotny
Sterowanie wentylatorem
Źródło prądu posiada regulator czasowy, dzięki czemu wentylatory pracują dodatkowe 6,5
minuty po zakończeniu spawania, a urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii.
Wentylatory uruchamiają się przy ponownym rozpoczęciu spawania.
Wentylatory pracują z prędkością ograniczoną w przypadku prądu spawania o natężeniu nie
przekraczającym 110 A oraz z pełną prędkością w przypadku prądu o wyższym natężeniu.
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Źródło prądu spawania posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, które załączy się, jeśli
temperatura będzie zbyt wysoka. W takich przypadkach prąd spawania zostaje przerwany, a
na panelu sterowania wyświetlany jest kod usterki.
Kiedy temperatura obniży się, nastąpi automatyczny reset zabezpieczenia przed
przegrzaniem.
0459 942 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
Tylko osoby posiadające odpowiednią wiedzę elektryczną (upoważniony personel) mogą
zdejmować osłony zabezpieczające w celu instalacji lub napraw serwisowych, konserwacji
lub prac naprawczych sprzętu spawalniczego.
6.1
Kontrola i czyszczenie
Źródło prądu
Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu spawania nie są
zablokowane zanieczyszczeniami.
Częstotliwość i metoda czyszczenia zależą od: procesu spawania, czasu trwania łuku,
lokalizacji oraz otoczenia. Zazwyczaj wystarcza raz w roku przedmuchać źródło prądu
suchym sprężonym powietrzem (o zmniejszonym ciśnieniu).
W przeciwnym razie zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowodują
przegrzanie.
Uchwyt spawalniczy
•
Regularne czyszczenie i wymiana części eksploatacyjnych uchwytu spawalniczego
zapewnią bezproblemowe podawanie drutu. Należy regularnie przedmuchiwać
prowadnicę drutu i czyścić końcówkę kontaktową.
0459 942 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 USUWANIE USTEREK
7
USUWANIE USTEREK
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Działanie naprawcze
Brak łuku.
• Sprawdź, czy przełącznik zasilania sieciowego został
załączony.
• Sprawdź, czy obwód spawania został prawidłowo
podłączony.
• Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu.
W trakcie spawania wystąpiła
przerwa w dostawie prądu
spawania.
• Sprawdzić, czy zadziałało zabezpieczenie przed
przegrzaniem (na panelu sterowania wyświetlany jest
kod usterki E6).
• Sprawdź bezpieczniki zasilania sieciowego.
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem często się
załącza.
• Upewnij się, że nie zostały przekroczone wartości
znamionowe źródła prądu spawania (tj. że urządzenie
nie jest przeciążone).
Słaba wydajność spawania.
• Sprawdź, czy obwód spawania został prawidłowo
podłączony.
• Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu.
• Sprawdź, czy używane są odpowiednie elektrody.
• Sprawdź bezpieczniki zasilania sieciowego.
0459 942 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Model Tig 3000i AC/DC został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z
międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 oraz
IEC/EN 60974-10. Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub
naprawę, należy upewnienie się, że produkt nadal jest zgodny z wymienioną normą.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz ostatnia strona tego dokumentu. Przy składaniu zamówienia należy podać typ
produktu, numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części
zamiennych. Ułatwi to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0459 942 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHEMAT
SCHEMAT
0459 942 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHEMAT
0459 942 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0459 942 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
AKCESORIA
0459 366 890
0460 060 880
Trolley 2 wheel
Trolley 4 wheel
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800
Includes 5 m cable
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Stosowanie chłodziwa innego niż zalecane
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
W takim przypadku przestają obowiązywać
wszelkie zobowiązania gwarancyjne firmy
ESAB.
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 942 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 912
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0156 743 907
Return cable 5 m 50 mm2
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
0459 942 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
AKCESORIA
0459 942 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising