ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Manual de utilizare

ESAB Tig 3000i AC/DC Manual de utilizare
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Manual de instrucțiuni
0459 942 201 RO 20170502
Valid for: 039-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ..................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ........................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă .................................................................................
4
INTRODUCERE .............................................................................................
8
2.1
Echipament ...............................................................................................
8
2.2
Panou de comandă...................................................................................
8
3
DATE TEHNICE .............................................................................................
9
4
INSTALARE ...................................................................................................
11
4.1
Instrucţiuni de ridicare.............................................................................
11
4.2
Locaţie .......................................................................................................
11
4.3
Alimentare de la reţeaua electrică ..........................................................
11
OPERARE......................................................................................................
13
5.1
Conexiuni și dispozitive de control ........................................................
13
5.2
Semnificaţiile simbolurilor ......................................................................
14
5.3
Comanda ventilatorului............................................................................
14
5.4
Protecție la supraîncălzire .......................................................................
14
ÎNTREŢINERE ...............................................................................................
15
6.1
Inspecția și curățarea...............................................................................
15
7
DEPANARE....................................................................................................
16
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
17
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
18
NUMERE DE CATALOG.......................................................................................
20
ACCESORII ..........................................................................................................
21
2
5
6
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0459 942 201
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0459 942 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
• Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
• Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
• Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
• Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
• Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
• Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
• Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
• Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
• Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
• Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
• Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
0459 942 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
• Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
• Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
• Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în
mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
• Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
• Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0459 942 201
-6-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0459 942 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Tig 3000i c.a./c.c. este o sursă de alimentare pentru sudură TIG pentru curent alternativ
(c.a.) sau curent continuu (c.c.). Mai poate fi utilizată şi pentru sudura MMA.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
Manual de instrucţiuni pentru sursa de alimentare pentru sudură, manual de instrucţiuni
pentru panoul de comandă şi cablu de retur de 5 m.
Manualele de instrucțiuni în alte limbi se pot descărca de pe site-ul web: www.esab.com
2.2
Panou de comandă
TA24 c.a./c.c.
Consultaţi manualul de instrucţiuni separat pentru descrierea detaliată a panoului de
comandă.
0459 942 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Tig 3000i c.a./c.c.
Tensiune reţea de alimentare
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Rețea de alimentare
Ssc min 5,3 MVA
Curent primar
Imax TIG
18 A
Imax MMA
22 A
Cerere de Putere fără sarcină în modul de
economisire energie,
6,5 min. după sudură
26 W
Domeniu de reglare
TIG, c.a.*/c.c.
4-300 A
MMA
16-300 A
Sarcina admisibilă la TIG, c.a./c.c.
35% ciclu de funcționare
300 A/22 V
60% ciclu de funcționare
240 A/19,6 V
100% ciclu de funcționare
200 A/18 V
Sarcină admisibilă la MMA
30% ciclu de funcționare
300 A/32 V
60% ciclu de funcționare
230 A/29,2 V
100% ciclu de funcționare
190 A/27,6 V
Factor de putere la curent maxim
TIG c.a.
0,85
TIG c.c.
0,90
MMA
0,91
Eficiență la curent maxim
TIG c.a.
71 %
TIG c.c.
71 %
MMA
76 %
Tensiune circuit deschis
MMA
58 V
Temperatură de exploatare
de la -10 până la +40°C
Temperatură de transport
de la -20 până la +55°C
Presiune sonoră ponderată A constantă
< 70 dB
Dimensiuni L x l x h
652 x 249 x 423 mm
Greutate
48,5 kg
Clasă de izolaţie transformator
H
Clasă de protecţie carcasă
IP 23
Clasă de aplicaţie
*) Curentul minim pe durata sudurii cu c.a. depinde de aliajul utiliyat pentru plăcile din
aluminiu şi de cât de curată este suprafaţa acestora.
0459 942 201
-9-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
Rețea de alimentare, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe rețea în conformitate cu IEC 61000-3-12
0459 942 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai
la o sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
4.1
Instrucţiuni de ridicare
4.2
Locaţie
Poziționați sursa de alimentare pentru sudură astfel încât orificiile de admisie și evacuare a
aerului de răcire să nu fie obstrucționate.
4.3
Alimentare de la reţeaua electrică
Verificaţi dacă sursa de alimentare pentru sudură este conectată la
tensiunea corectă a reţelei de alimentare şi dacă este protejată prin
siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o conexiune de
împământare de protecție, în conformitate cu normele aplicabile.
Plăcuţa cu date de conectare la alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului
Tig 3000i c.a./c.c.
Tensiune reţea de
alimentare
Suprafaţă cablu de rețea
mm2
0459 942 201
TIG
MMA
400 V 1-3~ 50/60 Hz
400 V 1-3~ 50/60 Hz
4 mm/fază
4 mm/fază
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
Tig 3000i c.a./c.c.
TIG
MMA
Curent de fază I1eff
9A
12 A
Siguranţă
protecţie la supratensiune
10 A
16 A
16 A
16 A
tip C MCB
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Pentru alte regiuni,
cablurile de alimentare trebuie să fie adecvate aplicaţiei și să îndeplinească
reglementările locale și naționale.
NOTĂ!
Sursa de alimentare pentru sudură este proiectată pentru conectare la un sistem
de 230/400 volți cu patru conductori.
Dacă sursa de alimentare trebuie utilizată în țări cu tensiune de alimentare mai
mare, sursa de alimentare trebuie să fie conectată printr-un transformator de
siguranță.
0459 942 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
5.1
Conexiuni și dispozitive de control
1
Panou de comandă, consultaţi manualul
de instrucţiuni separat
5
Conexiune pentru cablul de retur
2
Comutator de tensiune de la reţea
6
Conexiune pentru cablu de sudură sau
arzător de sudură
3
Conexiune pentru gazul de protecție
7
Conexiune pentru semnal de pornire de
la arzătorul de sudură
4
Conexiune la magistrala CAN pentru
unitatea de răcire sau pentru unitatea de
telecomandă
8
Conexiune pentru gaz la arzător
0459 942 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5.2
Semnificaţiile simbolurilor
MMA
5.3
TIG
Clemă de retur
Comanda ventilatorului
Sursa de alimentare are un sistem de temporizare, ceea ce înseamnă că ventilatoarele
continuă să funcționeze timp de 6,5 minute după oprirea sudurii, iar unitatea trece în modul
de economisire a energiei. Ventilatoarele pornesc din nou când se reîncepe sudura.
Ventilatoarele funcţionează la viteză redusă pentru curenţi de sudură de până la 110 A şi la
viteză maximă pentru curenţi mai mari.
5.4
Protecție la supraîncălzire
Sursa de alimentare pentru sudură are un circuit de protecție la supraîncălzire, care intră în
funcțiune dacă temperatura devine prea ridicată. Într-un astfel de caz, curentul de sudură
este întrerupt şi pe panoul de control se afişează un cod de defect.
Circuitul de protecţie la supraîncălzire se resetează automat când temperatura a scăzut.
0459 942 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
Numai persoanele cu cunoștințe corespunzătoare de electricitate (personal autorizat) pot
demonta plăcile de siguranță pentru conectare sau pentru efectuarea lucrărilor de service,
întreținere sau reparație a echipamentului de sudură.
6.1
Inspecția și curățarea
Sursa de alimentare
Verificați în mod regulat ca sursa de alimentare pentru sudură să nu fie înfundată cu
murdărie.
Frecvenţa și metodele de curățare care se aplică depind de: procesul de sudură, durata
arcului, amplasarea, precum și mediul înconjurător. În mod normal, este suficient să se
curețe sursa de alimentare cu aer comprimat (la presiune redusă) o dată pe an.
Îmbâcsirea sau blocarea orificiilor de intrare şi de ieşire a aerului conduc la supraîncălzire.
Arzător de sudură
•
Componentele uzate ale arzătorului de sudură trebuie să fie curățate și înlocuite la
intervale regulate pentru a obține un avans fără probleme al sârmei. Curățați cu
regularitate ghidajul pentru sârmă prin suflare și curățați vârful de contact.
0459 942 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări şi
inspecţii recomandate.
Tip problemă
Măsură corectivă
Lipsă arc.
• Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de la rețea
este conectat.
• Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
• Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a
curentului.
Curentul de sudură este
întrerupt în timpul sudurii.
• Verificați dacă a funcționat protecția la supraîncălzire
(pe panoul de control este afișat codul de defect E6).
• Verificați siguranțele alimentării de la rețea.
Protecția la supraîncălzire se
declanșează frecvent.
• Asiguraţi-vă că nu depăşiţi valorile nominale pentru
sursa de alimentare pentru sudură (adică unitatea nu
este suprasolicitată).
Performanțe de sudură slabe.
• Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
• Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a
curentului.
• Verificaţi dacă se utilizează electrozii potriviţi.
• Verificați siguranțele alimentării de la rețea.
0459 942 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Tig 3000i c.a./c.c. este proiectat şi testat în conformitate cu standardele internaţionale
şi europene IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 şi IEC/EN 60974-10. Unitatea de service
care a efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că
produsul se conformează în continuare standardului menţionat.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0459 942 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0459 942 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
0459 942 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
Documentaţia tehnică este disponibilă pe Internet la: www.esab.com
0459 942 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
ACCESORII
0459 366 890
0460 060 880
Trolley 2 wheel
Trolley 4 wheel
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800
Includes 5 m cable
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Utilizarea oricărui alt lichid de răcire decât cel
prescris ar putea deteriora echipamentul. În
cazul unei astfel de deteriorări, toate garanțiile
oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 942 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 912
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0156 743 907
Return cable 5 m 50 mm2
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
0459 942 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
0459 942 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising