ESAB | U82 | Instruction manual | ESAB U82 Navodila za uporabo

ESAB U82 Navodila za uporabo
Aristo®
U82
Navodila za uporabo
0460 896 501 SI 20170323
Valid for: from program version 1.27H
VSEBINA
1
VARNOST ......................................................................................................
6
2
UVOD .............................................................................................................
8
2.1
Nadzorna plošča Aristo U82....................................................................
2.1.1
2.2
Tipke in gumbi ........................................................................................
Lokacija .....................................................................................................
8
8
2.3
Povezava USB ..........................................................................................
2.3.1
2.4
Vstavite kartico USB...............................................................................
Prvi korak – izbira jezika ..........................................................................
2.5
Zaslon ........................................................................................................
2.5.1
2.5.2
2.6
Simboli na zaslonu .................................................................................
Ikona za VRD in prikaz napake ..............................................................
Splošno o nastavljanju in nastavitvah ...................................................
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
Nastavljanje številskih vrednosti.............................................................
Nastavljanje/izbira med ponujenimi možnostmi .....................................
Nastavitve z vklopom/izklopom ..............................................................
PREKLIČI (QUIT) in ENTER ..................................................................
13
13
14
14
14
MENIJI ...........................................................................................................
15
3.1
Meni Konfiguracije (Configuration) .........................................................
Meni orodja (Tools) .................................................................................
Meni nastavljanja varilnih parametrov (Weld data setting) .....................
Meni merjenja (Measure) .......................................................................
Meni pomnilnika varilnih parametrov (Weld data memory) ....................
Meni hitrega režima (Fast mode) ...........................................................
15
16
16
17
18
19
19
VARJENJE MIG/MAG....................................................................................
20
4.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov .....................
4.1.1
4.1.2
4.1.3
20
20
22
4.2
Varjenje MIG/MAG s funkcijo kratkostičnega in pršilnega obloka. .........
Varjenje MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka................................
Varjenje MIG/MAG s funkcijo SuperPulse, primarnim/sekundarnim,
kratkostičnega/pršilnim oblokom/pulziranjem .........................................
Razlage pomenov in učinkov nastavitev ...............................................
4.2.1
4.2.2
4.3
QSet .......................................................................................................
Sinergijska skupina ................................................................................
SuperPulse................................................................................................
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Kombinacije žic in plina ..........................................................................
Različne metode pulziranja ....................................................................
Podajalnik žice .......................................................................................
33
34
34
34
VARJENJE MMA ...........................................................................................
37
5.1
Varjenje MMA DC ......................................................................................
37
5.2
Varjenje MMA AC ......................................................................................
37
5.3
Razlage pomenov in učinkov nastavitev ...............................................
38
VARJENJE TIG..............................................................................................
39
6.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov .....................
6.1.1
6.1.2
6.2
TIG DC brez pulziranja ...........................................................................
TIG DC s pulziranjem .............................................................................
Razlage pomenov in učinkov nastavitev ...............................................
39
39
39
3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
4
5
6
0460 896 501
Glavni meni (Main)....................................................................................
9
9
10
10
11
12
13
24
26
32
32
40
© ESAB AB 2017
VSEBINA
6.3
7
8
9
Razlaga drugih funkcij .............................................................................
44
ŽLEBLJENJE PO POSTOPKU OBLOK-ZRAK ............................................
45
7.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov .....................
45
7.2
Razlaga funkcij .........................................................................................
45
UPRAVLJANJE POMNILNIKA......................................................................
46
8.1
Postopek dela z nadzorno ploščo...........................................................
46
8.2
Shranjevanje .............................................................................................
47
8.3
Priklic.........................................................................................................
48
8.4
Brisanje .....................................................................................................
49
8.5
Kopiranje ...................................................................................................
49
8.6
Urejanje .....................................................................................................
51
8.7
Ime .............................................................................................................
52
KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)...........................................
53
9.1
Zaklepanje s kodo (Code lock)................................................................
9.1.1
9.1.2
9.2
Stanje zaklepanja s kodo .......................................................................
Vnos/urejanje gesla (Specify/edit lock code)..........................................
Daljinsko upravljanje ...............................................................................
53
54
54
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3
Pozabi preglasitev (Forget override) ......................................................
Konfiguracija digitalne enote za daljinsko upravljanje ............................
Konfiguracija analogne enote za daljinsko upravljanje...........................
Območje vhodov (Scale on inputs) ........................................................
Privzete nastavitve MIG/MAG ..................................................................
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.4
Način sprožilca pištole (2-koračni/4-koračni)..........................................
Konfiguracija 4-koračnega načina ..........................................................
Konfiguracija programskih tipk ...............................................................
Meritev napetosti pri pulznem delovanju ................................................
Podajalnik AVC.......................................................................................
»Release pulse«.....................................................................................
Regulator napetosti, izravnana statične elektrike ...................................
Zakasnitev aktivacije polnjenja kraterja ..................................................
Čas zakasnitve izklopa obloka ob začetku varjenja ...............................
Prikaz ocenjene moči v amperih ............................................................
Privzete vrednosti MMA ...........................................................................
9.5
Programske tipke v hitrem režimu..........................................................
61
9.6
Dvojni viri zagona.....................................................................................
62
9.7
Omogočenje nadzorne plošče med daljinskim upravljanjem ..............
62
9.8
Nadzor WF.................................................................................................
62
9.9
Samodejno shranjevanje .........................................................................
62
9.10
Omejitve mer za konec varjenja ..............................................................
62
9.11
Zahtevana prijava za varjenje..................................................................
63
9.12
Preklapljanje varilnih parametrov s sprožilcem ....................................
63
9.13
Več podajalnikov žice ..............................................................................
65
9.14
Funkcije kakovosti (Quality functions)...................................................
66
9.15
Vzdrževanje...............................................................................................
66
0460 896 501
54
55
55
55
56
56
57
58
59
60
60
60
60
60
60
61
61
© ESAB AB 2017
VSEBINA
9.16
Merska enota dolžine ...............................................................................
67
9.17
Frekvenca merjenja vrednosti.................................................................
67
9.18
Koda za registracijo .................................................................................
67
TOOLS (ORODJA) ........................................................................................
68
10.1
Dnevnik napak ..........................................................................................
10.1.1
10.2
Opisi kod napak......................................................................................
Izvoz/uvoz..................................................................................................
68
69
10.3
Upravitelj datotek (File manager)............................................................
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.4
Brisanje datoteke/mape (Delete) ............................................................
Preimenovanje datoteke/mape (Rename)..............................................
Ustvarjanje nove mape (Create) ............................................................
Kopiranje in lepljenje datotek (Copy, Paste)...........................................
Urejanje mej nastavitev ...........................................................................
10.5
Urejanje mej merjenja ..............................................................................
76
10.6
Proizvodna statistika ...............................................................................
77
10.7
Funkcije kakovosti (Quality functions)...................................................
10.7.1
10.8
Shranjevanje podatkov kakovosti ...........................................................
Uporabnikovi sinergijski podatki (User defined synergic data) ..........
78
79
10.8.1
10.8.2
10.8.3
10.9
Vnesite koordinate napetosti/podajanja žice. .........................................
Določanje kombinacije žice/plina ...........................................................
Ustvarjanje lastne kombinacije žice/plina ...............................................
Koledar (Calendar) ...................................................................................
10.10
Uporabniški računi (User accounts).......................................................
83
10.11
Podatki o enoti (Unit information)...........................................................
83
NAROČANJE REZERVNIH DELOV..............................................................
85
STRUKTURA MENIJEV .......................................................................................
86
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN ..............................................................................
92
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ...............................................................................
99
10
11
73
73
74
75
75
75
75
80
80
81
82
82
PRIKLJUČKI ......................................................................................................... 100
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0460 896 501
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
1
VARNOST
OPOMBA!
Pri ESAB je bila naprava preizkušena pri splošni nastavitvi. Za varnost in
delovanje pri drugačni nastavitvi odgovarja integrator sistema.
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
4.
5.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
Pred namestitvijo ali uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta NAVODILA so namenjena izkušenim uporabnikom. Če niste v celoti
seznanjeni z načeli delovanja in varnostnimi ukrepi za delo z opremo za obločno
varjenje, prosimo, da preberete knjižico "Varnostni ukrepi in varno delo pri
obločnem varjenju, rezanju in žlebljenju", obrazec 52-529. Neusposobljenemu
osebju NE dovolite nameščanja, uporabe ali vzdrževanja opreme. Dokler niste v
celoti prebrali in razumeli teh navodil, NE poskušajte nameščati ali uporabljati te
opreme. Če teh navodil ne razumete v celoti, se za dodatne informacije obrnite
na svojega dobavitelja. Pred namestitvijo ali uporabo opreme se obvezno
seznanite z varnostnimi ukrepi.
0460 896 501
-6-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
0460 896 501
-7-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Da vam bo vaša varilna oprema čim bolje služila, vam priporočamo, da preberete ta
navodila.
Splošna navodila za upravljanje najdete v priročnikih za napajalni transformator in podajalnik
žice.
Besedilo je na zaslonu na voljo v naslednjih jezikih: angleškem, švedskem, finskem,
norveškem, danskem, nemškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, španskem,
portugalskem, madžarskem, poljskem, ameriškem, češkem, kitajskem in turškem.
OPOMBA!
Funkcije nadzorne plošče se lahko razlikujejo, kar je odvisno od izdelka, na
katerem je plošča vgrajena.
2.1
Nadzorna plošča Aristo U82
Nadzorna plošča je dobavljena skupaj z nosilcem z vijaki in navodili za uporabo v angleščini.
Na ploščo je nameščen 1,2-metrski kabel. V okviru dodatne opreme sta na voljo tudi
pomnilnik USB in podaljšek; glejte poglavje »PRIBOR« v tem priročniku.
Navodila za uporabo v drugih jezikih lahko prenesete s spletnega mesta www.esab.com
1.
Reža za pomnilnik USB
2.
Gumb za premikanje kazalca
3.
Zaslon
4.
Programske tipke
5.
Meni
6.
Enter
7.
Gumb za povečevanje ali zmanjševanje
nastavljenih vrednosti in nastavljanje
napetosti, #
8.
Gumb za povečevanje ali zmanjševanje
nastavljenih vrednosti in nastavljanje
hitrosti podajanja žice, *
2.1.1
Tipke in gumbi
Programske tipke (4)
Petim tipkam v vrsti pod zaslonom se funkcije spreminjajo. Te so
»programske« tipke, ker so njihove funkcije lahko različne in so
odvisne od trenutnega menija. Trenutna funkcija vsake programske
tipke je navedena v spodnji vrstici zaslona.
Ko je določena funkcija aktivna, je ustrezna tipka prikazana v beli
barvi:
0460 896 501
-8-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
Menijska tipka (5)
Z gumbom MENI (MENU)
se lahko od koderkoli vrnete v glavni meni.
Tipka Enter (6)
Z gumbom Enter
potrdite izbiro.
Gumb za kazalec (2)
Z levim gumbom pomikate kazalec po vrsticah na zaslonu.
Gumba plus in minus (7, 8)
Z desnima gumboma povečujete ali zmanjšujete vrednost nastavitve. Ob gumbih je simbol –
lojtra (#) ali zvezdica (*). Večino nastavitev lahko spreminjate s katerim koli gumbom,
nekatere nastavitve pa le z določenim.
2.2
Lokacija
Na hrbtni strani ima nadzorna plošča zložljivo
oporo, ki vam omogoča, da ploščo odložite in
še vedno nemoteno gledate zaslon. S to
oporo lahko nadzorno ploščo tudi trajno
namestite, npr. obesite na podajalnik žice.
2.3
Povezava USB
Programe lahko prenašate med nadzorno ploščo in zunanjimi pomnilniki USB. Več si oglejte
v poglavju »Izvoz/uvoz«
Datoteke, ki jih ustvarjate v nadzorni plošči, so shranjene kot datoteke vrste xml. Pomnilnik
USB lahko za uporabo formatirate v obliki FAT 32.
Pri normalni rabi ni nevarnosti okužbe opreme z virusi Da tako nevarnost odpravite v celoti,
vam priporočamo, da pomnilniških kartic, ki jih uporabljate s to opremo, ne uporabljate nikjer
drugje.
Nekateri pomnilniki USB niso združljivi s to opremo. Priporočena je uporaba pomnilniških
kartic USB priznanih proizvajalcev. ESAB ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki
jo lahko povzroči nepravilna raba pomnilniške kartice USB.
0460 896 501
-9-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2.3.1
Vstavite kartico USB.
Postopek je naslednji:
•
•
•
•
•
Izklopite glavno stikalo varilnega transformatorja.
Odprite pokrov na levi strani nadzorne plošče.
Priključite pomnilniško kartico USB na konektor USB.
Zaprite pokrov.
Vklopite glavno stikalo varilnega transformatorja.
2.4
Prvi korak – izbira jezika
Ta meni se prikaže na zaslonu ob prvem zagonu opreme.
Nadzorna plošča je tovarniško nastavljena na angleški jezik. Postopek izbire drugega jezika
je naslednji:
Glavni meni odprite s pritiskom tipke MENI (MENU)
.
Z levim gumbom pomaknite kazalec v vrstico KONFIGURACIJA (CONFIGURATION).
Pritisnite tipko ENTER
0460 896 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
2 UVOD
Pomaknite kazalec na vrstico JEZIK (LANGUAGE). Ob pritisku na ENTER se na zaslonu
prikaže seznam jezikov, ki so na voljo za nadzorno ploščo.
Postavite kazalec na vrstico z izbranim jezikom in pritisnite ENTER.
2.5
Zaslon
Kazalec
Kazalec je na zaslonu prikazan kot osenčeno polje okoli besedila, ki je prikazano v beli
barvi, ko je kazalec na njem. V priročniku je izbira prikazana v krepki pisavi.
0460 896 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
2 UVOD
Puščice in drsniki
Če besedilo v vrstici sega čez rob prikaza, na to opozarja črna puščica na koncu besedila.
Če je na seznamu več vrstic, kot jih je prikazanih, je ob desnem robu zaslona prikazan
navpični drsnik.
Besedilna okenca
Na dnu zaslona je pet besedilnih okenc z opisi trenutnih funkcij programskih tipk,
razporejenih pod zaslonom.
Režim varčevanja energije
Da je življenjska doba opreme za osvetlitev ozadja čim daljša, se osvetlitev po treh minutah
mirovanja izklopi.
2.5.1
0460 896 501
Simboli na zaslonu
A
Izbrani nabor varilnih parametrov
B
S = Meje nastavitev aktivirane
M = Meje merjenja aktivirane
C
Izbrani podajalnik žice
D
Ikona za stanje VRD in prikaz v primeru
napake; glejte »Ikona za VRD in prikaz
napake«, stran 13.
E
Številka priklicanega mesta iz
pomnilnika
F
Za povečanje/zmanjšanje vrednosti
parametra uporabite gumb plus/minus z
oznako #.
G
Izmerjeni tok motorja
H
Za povečanje/zmanjšanje vrednosti
parametra uporabite gumb plus/minus z
oznako *.
- 12 -
© ESAB AB 2017
2 UVOD
I
2.5.2
Režim urejanja, mesto v pomnilniku, ki
ga urejate
Ikona za VRD in prikaz napake
Ta ikona se uporablja pri dveh ločenih prikazih:
•
•
Prikaz stanja VRD v povezanem varilnem transformatorju
Prikaz v primeru napake
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka, ne
preseže 35 V. Funkcija VRD je v varilnem transformatorju blokirana, ko sistem zazna začetek
varjenja. Aktivna ali izklopljena funkcija VRD označuje enaka ikona kot napako. Glejte
spodnjo tabelo.
Ikona
Ikona ni prikazana.
Stanje VRD
Stanje napake
Funkcija VRD ni aktivna.
Če je prišlo do napake, glejte
»Dnevnik napak« v poglavju
»ORODJA«.
Funkcija VRD je aktivna.
Če je prišlo do napake, glejte
»Dnevnik napak« v poglavju
»ORODJA«.
Funkcija VRD je aktivna.
Ni napak.
Funkcija VRD ni aktivna.
Ni napak.
OPOMBA!
Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih, na katerih je
vgrajena.
2.6
Splošno o nastavljanju in nastavitvah
Na voljo so tri glavne vrste nastavitev:
•
•
•
Nastavljanje številskih vrednosti
Nastavljanje/izbira med ponujenimi možnostmi
Nastavljanje – vklop ali izklop režima.
2.6.1
Nastavljanje številskih vrednosti
Številske vrednosti nastavljate tako, da vrednost povečujete/zmanjšujete z enim od gumbov
plus/minus. Številne vrednosti lahko spreminjate tudi z enoto za daljinsko upravljanje.
0460 896 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2.6.2
Nastavljanje/izbira med ponujenimi možnostmi
Pri nekaterih nastavitvah lahko izbirate med možnostmi na seznamu.
Primer takega seznama:
Na sliki stoji kazalec na vrstici MIG/MAG. S pritiskom na ENTER na tem mestu izberete
možnost MIG/MAG. Če želite izbrati katero drugo možnost, z levim gumbom pomaknite
kazalec navzgor ali navzdol v želeno vrstico. Nato pritisnite ENTER. Če želite zapreti
seznam, ne da bi izbrali katero od možnosti, pritisnite PREKLIČI (QUIT)
2.6.3
Nastavitve z vklopom/izklopom
Nekatere funkcije je mogoče vklopiti (ON) ali izklopiti (OFF). Primer take funkcije je funkcija
sinergije pri varjenju MIG/MAG in varjenju MMA. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite z izbiro
ustrezne možnosti (ON ali OFF) po zgoraj opisanem postopku.
2.6.4
PREKLIČI (QUIT) in ENTER
Funkcija desne »programske« tipke je v glavnem PREKLIČI (QUIT), občasno pa ima druge
funkcije.
•
S pritiskom tipke PREKLIČI (QUIT) se vrnete na prejšnji zaslon/v prejšnji meni.
V tem priročniku se tipka
•
imenuje ENTER.
S pritiskom tipke ENTER uveljavite izbrano možnost na meniju ali seznamu.
0460 896 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
3 MENIJI
3
MENIJI
Nadzorna plošča ima več različnih menijev. Meniji so: Glavni meni (Main), Konfiguracija
(Configuration), Orodja (Tools), Nastavitve varilnih parametrov (Weld data setting), Merjenje
(Measure), Pomnilnik varilnih parametrov (Weld data memory) in Hitri režim (Fast mode).
Zgradbe menijev so navedene v prilogi Drevo menija »MENU STRUCTURE« na koncu tega
priročnika. Med zagonom je kratek čas prikazan tudi zagonski zaslon s podatki o različici
programa.
Zagonski zaslon
3.1
Glavni meni (Main)
V glavnem meniju (MAIN) lahko spreminjate proces varjenja, postopek varjenja, vrsto žice
ipd.
Iz tega menija lahko vstopite v vse druge podmenije.
0460 896 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
3 MENIJI
3.1.1
Meni Konfiguracije (Configuration)
V meniju KONFIGURACIJA (CONFIGURATION) lahko spreminjate jezik in druge osnovne
nastavitve, merske enote itd.
3.1.2
Meni orodja (Tools)
V meniju ORODJA (TOOLS) lahko prenašate datoteke, izberete prikaz statistike kakovosti
in proizvodnih podatkov, pregledujete dnevnike napak itd.
0460 896 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
3 MENIJI
3.1.3
Meni nastavljanja varilnih parametrov (Weld data setting)
V meniju nastavljanja varilnih parametrov (WELD DATA SETTING) lahko spreminjate
različne varilne parametre. Oblika menija je odvisna od izbranega procesa varjenja. Primer
kaže meni za varjenje MIG/MAG s funkcijo kratkostičnega in pršilnega obloka.
0460 896 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
3 MENIJI
3.1.4
Meni merjenja (Measure)
V meniju MERJENJA (MEASURE) lahko med samim varjenjem opazujete merjene
vrednosti različnih varilnih parametrov.
Na zaslonu merjenja lahko spreminjate vrednosti nekaterih parametrov. Katere parametre
lahko spreminjate, je odvisno od nastavljenega procesa varjenja. Parametri, katerih
vrednosti lahko spreminjate, so označeni s simbolom # ali *.
Merjene vrednosti ostanejo prikazane na zaslonu tudi po koncu varjenja. Ne izgubijo se niti
ob vašem preklopu v kateri drug meni. Če pa katero od nastavitev spremenite, ko varjenje
ne poteka, se ustrezna merjena vrednost ponastavi na nič, da je ne bi napačno tolmačili.
NASVET:Pri pulznem varjenju lahko izberete, ali je za napetost prikazana povprečna
vrednost ali vrednost konice. Nastavitev je mogoče prilagajati v okviru privzetih nastavitev
MIG/MAG, glejte poglavje »Privzete nastavitve MIG/MAG«.
0460 896 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
3 MENIJI
3.1.5
Meni pomnilnika varilnih parametrov (Weld data memory)
V meniju POMNILNIK VARILNIH PARAMETROV (WELD DATA MEMORY) lahko shranite,
prikličete iz pomnilnika, izbrišete ali kopirate nabore varilnih parametrov. Za shranjevanje
naborov varilnih parametrov je v pomnilniku na voljo 255 mest.
Za podrobnejša navodila glejte poglavje »UPRAVLJANJE POMNILNIKA«.
3.1.6
Meni hitrega režima (Fast mode)
V režimu HITRI REŽIM (FAST MODE) lahko »povežete« programske tipke z mesti varilnih
parametrov v pomnilniku. To lahko naredite v meniju Konfiguracija (Configuration). Številka
izbranega mesta v pomnilniku je prikazana v desnem zgornjem kotu.
Za podrobnejša navodila glejte poglavje »Programske tipke hitrega režima«.
0460 896 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
4
VARJENJE MIG/MAG
Glavni meni (Main) → Proces (Process)
Pri varjenju MIG/MAG se tali elektroda, ki se kontinuirano dodaja v obliki žice, zvarno talino
pa ščiti zaščitni plin.
Za prenos kapljic iz obloka je uporabljeno pulziranje, ki zagotavlja stabilen oblok brez
škropljenja tudi pri nizkih vrednostih varilnih parametrov.
Za premere žic, ki jih je mogoče uporabiti za varjenje MIG/MAG s postopkom
KRATKOSTIČNEGA IN PRŠILNEGA OBLOKA in PULZIRAJOČEGA OBLOKA, glejte
prilogo "DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN" na koncu tega priročnika.
Če je izbran proces MIG/MAG, lahko izbirate med štirimi postopki varjenja: z levim gumbom
izberite možnost Postopek (Method) in nato pritisnite ENTER. Izberite eno od možnosti
kratkostičnega in pršilnega, pulzirajočega, superpulzirajočega obloka ali QSet in spet
pritisnite ENTER.
4.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov
4.1.1
Varjenje MIG/MAG s funkcijo kratkostičnega in pršilnega obloka.
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Napetost
8–60 V
0,25 V (prikazano
na eno
decimalko)
Hitrost podajanja žice1)
0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Induktanca
0–100 %
1%
x
x
Tip regulatorja
1–12, 17
1
x
x
Odvisnost od3)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
–
–
Predtok plina
0,1–25 s
0,1 s
x
Počasni zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
»Vroči zagon«
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
0460 896 501
- 20 -
Odvisno
od
sinergije
x
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
x
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Odvisno
od
sinergije
Nastavljivo
pri
sinergiji
Trajanje vročega zagona
0,0–10,0 s
0,1 s
x
Podajanje žice pri vročem Celotno območje
zagonu
podajanja žice
0,1 m/min
x
Napetost pri »hot start«
8,0–60,0 V
0,25 V (prikazano
na eno
decimalko)
Zaznavanje dotika5)
10–16 A (0–16 A)
Mehki zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
Začetni parameter R
8–60
0,25 (prikazano z
enim decimalnim
mestom)
Polnjenje kraterja
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Čas zapolnjevanja
kraterja
0–10 s
0,1 s
x
x
x
x
x
Končno podajanje žice pri 1,5 m/min pri tekoči 0,1 m/min
zapolnj. kraterja
hitrosti podajanja
žice
Končna napetost zapolnj. 8–24,7 V
kraterja
x
x
Končni čas polnjenja
kraterja
0,0–5,0 s
0,1 s
Prekinitveni pulz
10 %–120 %
1%
x
»Sprostitev pulza«6)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
Čas odgorevanja
0–1 s
0,01 s
x
SCT7)
IZKLOP, VKLOP ali –
SINERGIJSKO
Tok plina po varjenju
0,1–25 s
0,1 s
Meje nastavitev
1–50
–
–
–
Meje merjenja
1–50
–
–
–
Točkovno varjenje8)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Čas točkovnega varjenja
0–25 s
0,1 s
x
1)Območje
x
x
x
x
nastavitve je odvisno od uporabljenega podajalnika žice.
3)Območje
nastavitve je odvisno od uporabljenega podajalnika žice. Linija sinergije ob
dobavi: polna žica (Fe ER70S), zaščitni plin CO2 z žico debeline 1,2 mm.
5)Pri
varilnih transformatorjih serije 5000 se uporablja 0–16 A.
6)Območje
nastavitve je odvisno od uporabljenega podajalnika žice. Nastavljanje v okviru
privzetih nastavitev MIG/MAG v meniju s konfiguracijami.
0460 896 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
7)Če
je SCT vklopljen, je nastavitev Čas odgorevanja nastavljena na -0,05 s. Če je SCT
izklopljen, je uporabljena shranjena vrednost za Čas odgorevanja. Če je SCT nastavljen na
SINERGIJSKO delovanje, je vrednost SCT (VKLOP ali IZKLOP) pridobljena iz sinergijske
krivulje.
8)Točkovnega
varjenja ni mogoče izbrati (vklopiti), če je sprožilec varilne pištole v
4-koračnem načinu.
4.1.2
Varjenje MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Napetost
10–50 V
0,25 V (prikazano
na eno
decimalko)
Hitrost podajanja žice1)
0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Tok impulza2)
100–650 A
1A
x
Čas pulza
1,7–25,5 ms
0,1 ms
x
Frekvenca pulzov
16–312 Hz
2 Hz
x
Tok ozadja
4–300 A
1A
x
Slope
1–9
1
x
Odvisnost od3)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
–
Ka
0–100 %
1%
x
Ki
0–100 %
1%
x
Predtok plina
0,1–25 s
0,1 s
x
Počasni zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
»Touch sense«5)
10–16 A (0–16 A)
Mehki zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Začetni parameter S
8–60
0,25 (prikazano z
enim decimalnim
mestom)
»Vroči zagon«
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Trajanje vročega zagona
0,0–10,0 s
0,1 s
x
Podajanje žice pri vročem Celotno območje
zagonu
podajanja žice
0,1 m/min
x
Napetost pri »hot start«
8,0–50,0 V
0,25 V (prikazano
na eno
decimalko)
x
Impulzni tok za "vroči
zagon"2)
100–650 A
1A
x
Tok ozadja za "vroči
zagon"
4–300 A
1A
x
0460 896 501
- 22 -
Odvisno
od
sinergije
x
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
x
x
x
x
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Odvisno
od
sinergije
Impulzna frekvenca za
"vroči zagon"
16–312 Hz
2 Hz
x
Začetni parameter R
8,0–50,0
0,25 (prikazano z
enim decimalnim
mestom)
x
Zaznavanje dotika
10–16 A
Nastavljivo
pri
sinergiji
Polnjenje kraterja (s/brez IZKL (OFF) ali VKL
pulziranja)
(ON)
–
x
Čas zapolnjevanja
kraterja
0,1 s
x
0–10 s
Končno podajanje žice pri 1,5 m/min pri tekoči 0,1 m/min
zapolnj. kraterja
hitrosti podajanja
žice
x
Končna napetost zapolnj. 8–33,2 V
kraterja
x
Končni tok pulza
100–najv. A
x
Končni tok ozadja
12–50 A
x
Končna frekvenca
20–270 Hz
x
Končni čas polnjenja
kraterja
0,0–5,0 s
0,1 s
Prekinitveni pulz
20 %–200 %
1%
x
»Sprostitev pulza«6)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
Čas odgorevanja
0–1 s
0,01 s
x
SCT7)
IZKLOP, VKLOP ali –
SINERGIJSKO
Tok plina po varjenju
0,1–25 s
0,1 s
Meje nastavitev
1–50
–
–
–
Meje merjenja
1–50
–
–
–
Točkovno varjenje8)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Čas točkovnega varjenja
0–25 s
0,1 s
x
1)Območje
2)Najnižji
3)Linija
5)Pri
x
x
x
x
nastavitve je odvisno od uporabljenega podajalnika žice.
tok ozadja in najnižji tok pulza sta odvisna od vrste izdelka, ki ga uporabljate.
sinergije ob dobavi: polna žica (Fe ER70S), zaščitni plin CO2 z žico debeline 1,2 mm.
varilnih transformatorjih serije 5000 se uporablja 0–16 A.
6)Nastavljanje
v okviru privzetih nastavitev MIG/MAG v meniju s konfiguracijami.
7)Če
je SCT vklopljen, je nastavitev Čas odgorevanja nastavljena na -0,05 s. Če je SCT
izklopljen, je uporabljena shranjena vrednost za Čas odgorevanja. Če je SCT nastavljen na
SINERGIJSKO delovanje, je vrednost SCT (VKLOP ali IZKLOP) pridobljena iz sinergijske
krivulje.
0460 896 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
8)Točkovnega
varjenja ni mogoče izbrati (vklopiti), če je sprožilec varilne pištole v
4-koračnem načinu.
4.1.3
Varjenje MIG/MAG s funkcijo SuperPulse, primarnim/sekundarnim,
kratkostičnega/pršilnim oblokom/pulziranjem
Glavni meni → Proces → Postopek → Faza → Postopek
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Faza
Primarna ali
sekundarna
–
x
Postopek
Kratkostični/pršilni
oblok ali pulziranje
–
x
Napetost
10–50 V
0,25 V (prikazano
na 1 decimalko)
Hitrost podajanja žice1)
0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Induktanca
0–100 %
1%
x
Tok impulza2)
100–650 A
1A
x
Čas pulza
1,7–25,5 ms
0,1 ms
x
Frekvenca pulzov
16–312 Hz
2 Hz
x
Tok ozadja
4–300 A
1A
x
Slope
1–9
1
x
Ka
0–100 %
1%
x
Ki
0–100 %
1%
x
Tip regulatorja
Odvisno
od
sinergije
x
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
x
x
1
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
Čas faze varjenja
0,10–2,50 s
0,01 s
x
Predtok plina
0,1–25 s
0,1 s
x
Počasni zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Mehki zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Začetni parameter S
8,0–60,0
0,25 (prikazano z
enim decimalnim
mestom)
»Vroči zagon«
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Trajanje vročega zagona
0,0–10,0 s
0,1 s
x
0,1 m/min
x
Odvisnost
od3)
Podajanje žice pri vročem Celotno območje
zagonu
podajanja žice
–
x
Napetost vročega zagona –14 do +27 V
–
Impulzni tok za "vroči
zagon"2)
100–650 A
1A
x
Tok ozadja za "vroči
zagon"
4–300 A
1A
x
0460 896 501
–
- 24 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Odvisno
od
sinergije
Impulzna frekvenca za
"Vroči zagon"
16–312 Hz
2 Hz
x
Začetni parameter R
8,0–50,0
0,25 (prikazano z
enim decimalnim
mestom)
x
Zaznavanje dotika5)
10–16 A (0–16 A)
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
Polnjenje kraterja (s/brez IZKL (OFF) ali VKL
pulziranja)
(ON)
–
x
Čas zapolnjevanja
kraterja
0,1 s
x
0–10 s
Končno podajanje žice pri 1,5 m/min pri tekoči 0,1 m/min
zapolnj. kraterja
hitrosti podajanja
žice
x
Končna napetost zapolnj. 8–33,2 V
kraterja
x
Končni tok pulza
100–najv. A
x
Končni tok ozadja
12–50 A
x
Končna frekvenca
20–270 Hz
x
Končni čas polnjenja
kraterja
0,0–5,0 s
Prekinitveni impulz
%
Čas odgorevanja
0–1 s
SCT7)
IZKLOP, VKLOP ali –
SINERGIJSKO
Tok plina po varjenju
0,1–25 s
0,1 s
Meje nastavitev
1–50
–
–
–
Meje merjenja
1–50
–
–
–
Točkovno varjenje
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Čas točkovnega varjenja
0–25 s
0,1 s
x
»Sprostitev pulza«6)
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
1)Območje
2)Najnižji
3)Linija
5)Pri
0,1 s
x
0,01 s
x
x
x
x
x
nastavitve je odvisno od uporabljenega podajalnika žice.
tok ozadja in najnižji tok pulza sta odvisna od vrste izdelka, ki ga uporabljate.
sinergije ob dobavi: polna žica (Fe ER70S), zaščitni plin CO2 z žico debeline 1,2 mm.
varilnih transformatorjih serije 5000 se uporablja 0–16 A.
6)Nastavlja
se med osnovnimi nastavitvami MIG/MAG v meniju s konfiguracijami.
7)Če
je SCT vklopljen, je nastavitev Čas odgorevanja nastavljena na -0,05 s. Če je SCT
izklopljen, je uporabljena shranjena vrednost za Čas odgorevanja. Če je SCT nastavljen na
SINERGIJSKO delovanje, je vrednost SCT (VKLOP ali IZKLOP) pridobljena iz sinergijske
krivulje.
0460 896 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
4.2
Razlage pomenov in učinkov nastavitev
Napetost
Ko napetost višate, se dolžina varilnega obloka povečuje, kopel zvarne taline pa je bolj vroča
in širša.
Pomena nastavitve napetosti se pri delovanju s sinergijo in delovanju brez sinergije
razlikujeta. V režimu sinergije nastavljate pozitivni ali negativni odmik od sinergijske krivulje
napetosti. Pri delovanju brez sinergije nastavljate absolutno vrednost napetosti.
Napetost je mogoče nastavljati v meniju merjenja, nastavljanja varilnih parametrov ali hitrega
režima. Če uporabljate enoto daljinskega upravljanja, lahko hitrost podajanja žice nastavljate
tudi z nje.
Hitrost podajanja žice
Tu nastavite zahtevano hitrost podajanja žice v metrih na minuto.
Hitrost podajanja žice nastavljate v meniju merjenja, nastavljanja varilnih parametrov ali
hitrega režima. Če uporabljate enoto daljinskega upravljanja, lahko hitrost podajanja žice
nastavljate tudi z nje.
Induktanca
Višja induktanca zagotavlja širše območje zvarne taline in manj škropljenja. Pri
nižji induktanci je zvok rezkejši, lok pa je stabilen in bolj koncentriran.
Induktanco nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo kratkostičnega/pršilnega obloka.
Tip regulatorja
Vpliva na proces kratkega stika in na toploto v varu.
Nastavitve ne spreminjajte.
Tok impulza
Večja od obeh vrednosti toka pri impulznem varjenju.
Tok pulza nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri izklopljeni funkciji
sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Čas pulza
Čas, v katerem je pulzni tok vklopljen, v okviru periode pulza.
Tok pulza nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri izklopljeni funkciji
sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Frekvenca pulzov
Čas toka ozadja, ki skupaj s časom pulza sestavlja celotno periodo pulza.
Frekvenco pulza nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri izklopljeni funkciji
sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Tok ozadja
Manjša od obeh vrednosti toka pri varjenju s pulznim tokom.
0460 896 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Tok ozadja nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri izklopljeni funkciji
sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Tok
Čas
Varjenje MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka
A = tok ozadja
B = čas pulza
C = perioda pulza
D = tok pulza
Slope
»Naklon« pomeni, da tok pulza postopoma raste do nastavljene vrednosti in po koncu
počasi pada. Parameter naklona nastavite v devetih korakih, vsak korak ustreza času 100
µs.
Naklon vpliva na zvok pri varjenju. Pri večjem naklonu je zvok varjenja glasnejši in bolj oster.
Pri premajhnem naklonu pa lahko v najslabšem primeru pride celo do tega, da pulz ne more
odrezati kapljice.
Parameter naklona nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri izklopljeni
funkciji sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Ka
Ka je konstanta proporcionalnega člena in določa ojačanje regulatorja. Pri nizki vrednosti
regulator vzdržuje konstantno vrednost napetosti manj natančno.
Parameter »Ka« je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → interne
konstante pri izklopljeni funkciji sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
Ki
Ki je konstanta integracijskega člena, ki odpravlja odstopanje v daljšem času. Tudi tukaj
manjša vrednost pomeni šibkejše delovanje regulatorja.
Parameter »Ki« je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → interne
konstante pri izklopljeni funkciji sinergije.
Parameter je pomemben le pri varjenju MIG/MAG s funkcijo pulzirajočega obloka.
0460 896 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Odvisnost od
Za vsako kombinacijo vrste in premera žice ter plinske mešanice je potrebno posebno
razmerje med hitrostjo podajanja žice in napetostjo (dolžino obloka), da nastane stabilen,
funkcionalen oblok. Napetost (dolžina obloka) se prilagaja samodejno, skladno z izbrano
vnaprej programirano sinergijsko linijo, kar zelo poenostavlja določanje pravilnih varilnih
parametrov. Povezava med hitrostjo podajanja in drugimi parametri je imenovana
sinergijska linija.
Za kombinacije žic in plinov glejte prilogo glejte prilogo "DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN" na
koncu tega priročnika.
Naročite lahko tudi druge pakete sinergijskih linij, ki pa jih mora namestiti pooblaščeni
serviser ESAB.
Za ustvarjanje lastnih sinergijskih linij glejte poglavje "Uporabnikovi sinergijski podatki".
Sinergijsko linijo aktivirate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Prikaz ocene moči v amperih
Glede na izbrano sinergijsko linijo je ocenjena moč v amperih izračunana na podlagi
trenutne hitrosti podajanja žice. Funkcijo nastavite v meniju konfiguracije → privzete
nastavitve MIG/MAG.
Ocena moči v amperih je prikazana kot referenčna vrednost za primere, ko varilec ne pozna
nastavitve hitrosti podajanja žice. Odvisno od uporabljene vrste spoja in izstopanja (razdalja
od vrha do obdelovalca) obstaja rahla razlika med oceno moči v amperih in dejansko
izmerjeno močjo v amperih. Večje odstopanje pomeni, da je treba za optimalne rezultate
varjenja izstopanje prilagoditi.
Ocenjena moč v amperih je v meniju MEASURE (MERITVE) prikazana, ko prilagajate
hitrost podajanja žice ali napetost.
Ocena moči v amperih ni nikoli prikazana pri varjenju s sinergijskimi skupinami ROBOT
ali SAT, tudi če je "Prikaz ocene moči v amperih" vklopljen (ON).
0460 896 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Faza
Pri tej funkciji izbirate med primarno in sekundarno fazo.
V primarni fazi nastavljate visoke vrednosti podatkov, v sekundarni pa nizke vrednosti.
Nastavitve določajo, ali naj bodo za urejanje dostopni primarni ali sekundarni podatki. Poleg
tega določajo tudi, katere podatke zadevajo meritve in daljinski režimi. Hitrost podajanja
žice, prikazana na zaslonu merjenja, pomeni hitrost v izbrani fazi. Napetost, tok in varilni
izhod pa so prikazani na osnovi meritev v obeh fazah.
Lahko izberete različni sinergijski liniji za primarno in sekundarno fazo.
Primarno ali sekundarno fazo je mogoče izbrati v meniju za nastavljanje varjenja »MIG/MAG
SET« pri izbrani funkciji SuperPulse in izklopljeni sinergiji.
Predtok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Predtok plina je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → podatki za
zagon.
Počasni zagon
Pri počasnem zagonu se žica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja,
dokler ne vzpostavi električnega stika z obdelovancem.
Pri funkciji »vročega zagona« je njegova vrednost 50 % časa »vročega zagona«.
Počasni zagon je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → podatki za
zagon.
Mehki zagon
Mehki zagon pomeni, da se ob kratkem stiku med varilno žico in obdelovancem podajanje
žice ustavi. Podajalnik žice varilno žico navije nazaj toliko, da se kratek stik z obdelovancem
prekine in da se spet vzpostavi oblok. Nato začne podajalnik žice varilno žico spet podajati v
delovni smeri in sistem znova požene varjenje.
Mehki zagon je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → podatki za
zagon.
Funkcija je mogoča pri podajalnikih žice, ki podpirajo vzvratni pomik varilne žice.
Začetni parameter R
Začetni parameter R omogoča natančno nastavitev električnega obloka ob začetku varjenja.
Sinergija mora biti izklopljena, da bo za parameter na voljo.
»Vroči zagon«
Funkcija »vročega zagona« na začetku varjenja za nastavljen čas zviša hitrost podajanja
žice in napetost. Glavni namen tega zvišanja je zagotoviti več energije na začetku varjenja in
s tem zmanjšati nevarnost nezadostnega zlitja na začetku vara.
Sinergija – vroči zagon
Na začetku varjenja lahko za določen čas zvišate hitrost podajanja žice glede na nastavljeno
hitrost; s tem zagotovite več energije na začetku vara in boljše prodiranje vara v varjenec.
Zvišanje hitrosti je izraženo relativno glede na običajno hitrost podajanja žice. Čas začne
šteti ob vzpostavitvi obloka in je enak nastavljenemu času funkcije »hot start«. Funkcija
sinergija zviša hitrost podajanja žice za 2 m/min.
0460 896 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Brez sinergije – vroči zagon
Če izberete način brez sinergije, je napetost mogoče nastaviti.
Med delovanjem brez sinergije in pulziranjem je mogoče nastaviti napetost, tok pulza, tok
ozadja in frekvenco.
OPOMBA!
Hitrost podajanja žice in napetost pri funkciji »vročega zagona« je mogoče
nastaviti tudi na negativni vrednosti. To možnost lahko uporabite pri velikih
vrednostih varilnih parametrov za gladek začetek varjenja in »postopno
naraščanje« varilnih parametrov.
Funkcijo »vročega zagona« je mogoče aktivirati na zaslonu merjenja ali v meniju
nastavljanja varilnih parametrov → podatki zagona.
»Zaznavanje dotika«
Sistem zazna, kdaj pride žica v stik z varjencem.
Zaznavanje dotika je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov → podatki
zagona.
Velja samo za robotsko varjenje.
Polnjenje kraterja
Funkcija polnjenja kraterja omogoča nadzorovano zmanjšanje toplote in velikosti kopeli
zvarne taline ob zaključku vara. Tako zmanjšate nevarnost por, toplotnih razpok in
nastajanja kraterja na varu.
Pri pulznem varjenju lahko izbirate med polnjenjem kraterja s pulziranjem ali brez pulziranja.
Hitrejše je polnjenje kraterja brez pulziranja. Pulzno polnjenje kraterja traja nekoliko dlje,
vendar pri primerno izbranih vrednostih zagotavlja zapolnitev kraterja brez škropljenja.
Sinergija – polnjenje kraterja
V sinergijskem režimu nastavljate čas polnjenja kraterja in končno hitrost podajanja žice za
polnjenje kraterja s pulziranjem in brez pulziranja. Napetost in parametre pulzov sinergija
zmanjša na končno vrednost.
Brez sinergije – polnjenje kraterja
Če sinergijska funkcija ni vključena, lahko z nastavitvami dosežete spremembo dolžine
obloka ob zaključku polnjenja kraterja. Nastaviti je mogoče tudi končni čas za končno
vrednost polnjenja kraterja.
Pri polnjenju kraterja brez pulziranja lahko nastavite končno napetost. Pri polnjenju kraterja
s pulziranjem lahko nastavite končno napetost, končni tok pulza, končni tok ozadja in
končno frekvenco.
Končne vrednosti parametrov so lahko enake ali nižje od nastavljenih vrednosti za trajno
varjenje. Če znižate vrednosti parametrov za trajno varjenje pod nastavljene končne
vrednosti, se samodejno znižajo tudi končne vrednosti. Če pa nastavitve za trajno varjenje
zvišate, se končne vrednosti ne zvišajo samodejno.
Primer:
Končna hitrost podajanja žice je nastavljena na 4 m/min, lahko pa jo tudi znižate na 3,5
m/min. Tudi končna hitrost podajanja žice se samodejno zniža na 3,5 m/min. Če nato hitrost
podajanja žice spet zvišate, končna hitrost podajanja žice ostane nastavljena na 3,5 m/min.
Funkcijo polnjenja kraterja je mogoče aktivirati na zaslonu merjenja ali v meniju nastavljanja
varilnih parametrov → podatki ustavitve.
0460 896 501
- 30 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Prekinitveni pulz
Prekinitveni pulz je pulz za preprečevanje nastanka kroglic na žici po koncu varjenja.
Velja za varjenje MIG/MAG s kratkostičnim/pršilnim oblokom in kratkim pulziranjem. Pri
pulznem delovanju je prekinitveni pulz sinhroniziran z zaključnim pulzom.
Preščipnjeni (pinch-off) pulz je mogoče nastaviti v meniju za nastavljanje varilnih parametrov
→ podatki ustavitve.
Čas odgorevanja
Čas odgorevanja je čas, ki preteče od trenutka, ko se žica začne ustavljati, do
trenutka, ko varilni transformator izklopi varilno napetost. Če je ta čas prekratek,
bo po koncu varjenja preostanek žice daljši, zato se lahko prej ujame v strjujočo
se zvarno talino. Če je ta čas predolg, bo preostanek žice krajši, kar pomeni, da
lahko oblok udari nazaj v kontaktno točko.
Odgorevanje (burnback) žice je mogoče nastaviti v meniju za nastavljanje varilnih
parametrov → podatki ustavitve.
Zaključek
Tu lahko nastavite Končni pulz ali SCT (Short Circuit Termination). SCT je funkcija, ki ob
zaključku varjenja oddaja niz malih kratkih stikov, dokler podajanje žice ni popolnoma
ustavljeno in se stik z obdelovancem prekine.
Zaključek je mogoče nastaviti v v meniju nastavljanja varilnih parametrov → podatki
ustavitve.
Funkcija je mogoča pri podajalnikih žice, ki podpirajo vzvratni tek varilne žice.
»Release pulse«
Če se žica zatakne v obdelovancu, sistem to zazna. S tokovnim pulzom žico sprosti s
površine.
Velja za varjenje MIG/MAG s kratkostičnim/pršilnim oblokom in kratkim pulziranjem. Med
pulziranjem je dokončanje sinhronizirano s pulzom ali zaključnim pulzom, ki ga je mogoče
nastaviti med 20 in 200 %.
Funkcijo nastavite v meniju konfiguracije → privzete nastavitve MIG/MAG.
Naknadni pretok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin še po izklopu obloka.
Tok plina po varjenju je mogoče nastaviti v meniju za nastavljanje varilnih parametrov →
parametri ustavitve.
Meje nastavitev in meje merjenja
Pri mejah nastavljate številko mej. Navodila za nastavljanje so na voljo v poglavju »Urejanje
mej nastavljanja« in v poglavju »Urejanje mej merjenja«.
Meje aktivirate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
0460 896 501
- 31 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Točkovno varjenje
Točkovno varjenje uporabljate za točkovno varjenje tenkih plošč.
OPOMBA!
Časa varjenja ni mogoče skrajšati s sprostitvijo sprožilnega stikala.
Točkovno varjenje aktivirate in čas točkovnega varjenja nastavite v meniju nastavljanja
varilnih parametrov.
4.2.1
QSet
QSet se uporablja za lažjo nastavitev parametrov varjenja. Z gumboma plus in minus lahko
dolžino obloka povečate ali zmanjšate v območju od –18 do +18 korakov.
SHORT ARC
Na začetku varjenja z novo vrsto varilne žice/plina QSet samodejno nastavi vse potrebne
varilne parametre. Po tem QSet shrani vse parametre, potrebne za kakovostno varjenje.
Napetost se samodejno prilagaja spremembam hitrosti podajanja žice.
SPRAY
Ko se približujete območju razpršenega obloka, se mora vrednost QSet povečati. Pri varjenju
s popolnoma razpršenim oblokom funkcijo QSet deaktivirajte. Ohranijo se vsi parametri, ki jih
je nastavila funkcija QSet, razen napetosti, ki jo morate nastaviti.
Priporočilo: Prvi var (6 sekund) s QSet opravite na preizkusnem obdelovancu, da pridobite
pravilne parametre.
Vrednost QSet je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov procesa
MIG/MAG in postopka SHORT/SPRAY (KRATKI STIK/PRŠENJE).
4.2.2
Sinergijska skupina
Pri strojnem varjenju je mogoče izbirati med tremi sinergijskimi skupinami:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
SAT
0460 896 501
- 32 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Razmerja med hitrostjo varjenja in debelino plošče pri posameznih sinergijskih
skupinah so naslednja:
Debelina plošče
Hitrosti varjenja
A = linija STANDARD
B = linija ROBOT
C = linija SAT
Sinergijska skupina ROBOT je uporabljena pri robotiziranem varjenju in drugih vrstah
strojnega varjenja. Primerna je za višje hitrosti prenosa od standardnih.
SAT je kratica za Swift Arc Transfer (hiter prenos obloka). Ta sinergijska skupina je primerna
za visoke hitrosti prenosa, ekstremne kote in debeline plošč od 2 do 3 mm.
Za kombinacije žic in plinov za SAT glejte prilogo glejte prilogo "DIMENZIJE ZA ŽICO IN
PLIN" na koncu tega priročnika.
Sinergijsko skupino je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov procesa
MIG/MAG.
4.3
SuperPulse
Glavni meni → Proces → Postopek
Postopek SuperPulse se uporablja za boljši nadzor nad zvarno talino in strjevanjem. Kopel
zvarne taline ima med zaporednima pulzoma čas za strditev.
Prednosti uporabe funkcije SuperPulse:
•
•
•
•
Manjša občutljivost na odstopanja širine korenske špranje
Boljše obvladovanje kopeli zvarne taline med pozicijskim varjenjem
Boljše obvladovanje penetracije in profila penetracije
Manjša občutljivost na neenakomerno prevajanje toplote
Funkcijo SuperPulse je mogoče opisati kot programirano preklapljanje med dvema
nastavitvama MIG/MAG. Časovne intervale določajo časovne nastavitve primarne in
sekundarne faze.
Varjenje se v vsakem primeru začne s primarno fazo. Če je izbrana funkcija »hot start«,
poleg časa primarne faze parametri primarne faze veljajo tudi v času te funkcije. Pri polnjenju
kraterja so vedno uporabljeni parametri sekundarne faze. Če je ukaz za ustavitev aktiviran v
trajanju primarne faze, proces takoj preklopi na uporabo parametrov sekundarne faze. Var se
zaključi s parametri sekundarne faze.
0460 896 501
- 33 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
4.3.1
Kombinacije žic in plina
Za kombinacije žic in plinov glejte prilogo glejte prilogo "DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN" na
koncu tega priročnika.
4.3.2
Različne metode pulziranja
V nadaljevanju je prikazano, katero metodo pulziranja lahko uporabljate pri različnih
debelinah plošč, ki jih varite.
Toplota
Mere plošče
A = Pulziranje v primarni fazi in kratkostični oblok sekundarni fazi
B = Pulziranje v primarni fazi in pulziranje v sekundarni fazi
C = Pršenje v primarni fazi in pulziranje v sekundarni fazi
4.3.3
Podajalnik žice
Pri varjenju s postopkom SuperPulse uporabljajte izključno podajalnik žice Feed 3004.
Varnostni ukrepi
Pri postopku SuperPulse je podajalnik žice zelo obremenjen. Da ne ogrozite varnosti
delovanja podajalnika žice, upoštevajte mejne vrednosti v spodnjem diagramu.
0460 896 501
- 34 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Razlika v hitrosti podajanja žice
Grafa za hitrosti 15 m/min in 20 m/min se nanašata na primarno hitrost podajanja žice. Čas
cikla je vsota časa primarne faze in časa sekundarne faze.
Razlika med primarno in sekundarno hitrostjo podajanja žice ne sme presegati vrednosti, ki
jo določajo grafi za primarno hitrost podajanja žice.
Primer: Če je čas cikla 0,25 s in je primarna hitrost podajanja žice 15 m/min, razlika med
primarno in sekundarno hitrostjo podajanja žice ne sme presegati 6 m/min
Primer varjenja A
V tem primeru je prikazano varjenje plošče debeline 10 mm z aluminijasto žico premera
1,2 mm v zaščitni atmosferi argona.
Z nadzorno ploščo opravite naslednje nastavitve:
Proces
Superpulse
Superpulse
Faza
Primarna
Sekundarna
Postopek
Kratkostični/pršilni oblok
Pulziranje
Žica
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Zaščitni plin
Ar
Ar
Premer žice
1,2 mm
1,2 mm
Napetost
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Hitrost podajanja žice
15,0 m/min
11,0 m/min
Čas faze
0,1 s
0,1 s
Primarni in sekundarni čas sta 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Razlika med hitrostma podajanja žice je 15,0 m/min – 11,0 m/min = 4 m/min.
0460 896 501
- 35 -
© ESAB AB 2017
4 VARJENJE MIG/MAG
Primer varjenja B
V tem primeru je prikazano varjenje plošče debeline 6 mm z aluminijasto žico premera
1,2 mm v zaščitni atmosferi argona.
Z nadzorno ploščo opravite naslednje nastavitve:
Proces
Superpulse
Superpulse
Faza
Primarna
Sekundarna
Postopek
Pulziranje
Pulziranje
Žica
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Zaščitni plin
Ar
Ar
Premer žice
1,2 mm
1,2 mm
Napetost
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Hitrost podajanja žice
12,5 m/min
9,0 m/min
Čas faze
0,15 s
0,15 s
Primarni in sekundarni čas sta 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Razlika med hitrostma podajanja žice je 12,5 m/min – 9,0 m/min = 3,5 m/min.
0460 896 501
- 36 -
© ESAB AB 2017
5 VARJENJE MMA
5
VARJENJE MMA
Glavni meni (Main) → Proces (Process)
Varjenje MMA pomeni varjenje z oplaščenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo, njen plašč pa
ustvarja zaščitno žlindro.
Za premere žic, ki jih je mogoče uporabiti za varjenje MMA glejte prilogo "DIMENZIJE ZA
ŽICO IN PLIN" na koncu tega priročnika.
5.1
Varjenje MMA DC
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Tok1)
16–650 A
1A
Sila obloka
0–100 %
1%
x
Faktor min. toka
0–100 %
1%
x
Tip regulatorja
0–1
Odvisnost od
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
–
Vroči zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Trajanje vročega zagona
1–30
1
x
Amplituda vročega
zagona
%
–
x
Meje nastavitev
0–50
1
–
–
Meje merjenja
0–50
1
–
–
1)Največji
5.2
Odvisno
od
sinergije
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
x
–
tok glede na vrsto uporabljenega izdelka.
Varjenje MMA AC
Nastavitve
Območje
nastavitev
V korakih po
Tok1)
16–650 A
1A
Sila obloka
0–100 %
1%
x
Faktor min. toka
0–100 %
1%
x
Tip regulatorja
0–1
Odvisnost od
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
–
Vroči zagon
IZKL (OFF) ali VKL
(ON)
–
x
Trajanje vročega zagona
1–30
Amplituda vročega
zagona
%
–
x
Meje nastavitev
0–50
1
–
–
Meje merjenja
0–50
1
–
–
1)Največji
0460 896 501
Odvisno
od
sinergije
Nastavljivo
pri
sinergiji
x
x
–
x
tok glede na vrsto uporabljenega izdelka.
- 37 -
© ESAB AB 2017
5 VARJENJE MMA
5.3
Razlage pomenov in učinkov nastavitev
DC, enosmerni tok
Večji tok pomeni širšo kopel zvarne taline in boljšo penetracijo v obdelovanec.
Tok je mogoče nastaviti v meniju merjenja, nastavljanja varilnih parametrov ali hitrega
režima.
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na
spremembo dolžine obloka. Manjša vrednost omogoča mirnejši oblok z manj
škropljenja.
Silo obloka nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov pri deaktivirani funkciji
sinergije.
Faktor min. toka
Faktor minimalnega toka se uporablja pri nekaterih posebnih vrstah elektrod.
Nastavitve ne spreminjajte.
Tip regulatorja
Vpliva na proces kratkega stika in na toploto v varu.
Nastavitve ne spreminjajte.
Odvisnost od
Sinergija pri varjenju MMA pomeni, da varilni transformator samodejno optimizira svoje
delovanje glede na izbrana vrsto in premer elektrode.
Sinergijo pri varjenju MMA aktivirate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Vroči zagon
Vroči zagon poveča tok varjenja za nastavljiv čas na začetku varjenja in tako
zmanjša tveganje slabega zlitja na začetku zvara.
Funkcijo »hot start« pri varjenju MMA aktivirate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Meje nastavitev in meje merjenja
Pri mejah nastavljate številko mej. Navodila za nastavljanje so na voljo v poglavju
»ORODJA« v podpoglavjih »Urejanje mej nastavljanja« in »Urejanje mej merjenja«.
Meje aktivirate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
0460 896 501
- 38 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
6
VARJENJE TIG
Glavni meni (Main) → Proces (Process)
Varjenje TIG
Pri varjenju TIG se tali material obdelovanca z oblokom, ki ga vzpostavi
volframova elektroda, ki se sama ne tali. Kopel taline in elektrodo ščiti zaščitni
plin.
Pulzni tok
Pulziranje se uporablja za izboljšan nadzor nad zvarno talino in strjevanjem.
Frekvenca pulzov je nastavljena tako nizko, da se lahko zvarna talina med pulzi
vsaj delno strdi. Nastavitev pulziranja obsega štiri parametre: tok pulza, čas
pulza, tok ozadja in čas ozadja.
6.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov
6.1.1
TIG DC brez pulziranja
Nastavitve
Območje nastavitev
V korakih po
HF/LiftArc™
HF ali LiftArc™
–
Začetek TIG v živo1)
–
–
2-/4-koračni način2)
2-koračni ali 4-koračni način –
Tok1)
4–500 A
1A
Čas dvigovanja (slope up)2)
0–25 s
0,1 s
Čas spuščanja (slope down)2)
0–25 s
0,1 s
Predtok plina2)
0–25 s
0,1 s
Tok plina po varjenju2)
0–25 s
0,1 s
HF-impulz za samodejni zagon2)
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
–
HF-impulz za zagon2)
4–500 A
1A
Meje nastavitev
0–50
1
Meje merjenja
0–50
1
1)Odvisno
od vrste uporabljenega izdelka.
2)Neustrezno
6.1.2
ali nevidno za Začetek TIG v živo.
TIG DC s pulziranjem
Nastavitve
Območje nastavitev
V korakih po
HF/LiftArc™
HF ali LiftArc™
–
2-/4-koračni način
2-koračni ali 4-koračni način –
Tok impulza1)
4–500 A
1A
Tok ozadja
4–500 A
1A
Čas pulza
0,001–5 s
0,001 s
Čas ozadja
0,001–5 s
0,001 s
Čas dvigovanja (slope up)
0–25 s
0,1 s
Čas spuščanja (slope down)
0–25 s
0,1 s
0460 896 501
- 39 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
Nastavitve
Območje nastavitev
V korakih po
Predtok plina
0–25 s
0,1 s
Tok plina po varjenju
0–25 s
0,1 s
HF-impulz za samodejni zagon
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
–
HF-impulz za zagon
4–500 A
1A
Meje nastavitev
0–50
1
Meje merjenja
0–50
1
1)Največji
6.2
tok glede na vrsto uporabljenega izdelka.
Razlage pomenov in učinkov nastavitev
Zagon HF
Funkcija Zagon HF vzpostavi oblok tako, da sproži iskro z elektrode na
obdelovanec takrat, ko se elektroda približa obdelovancu.
LiftArc™
Funkcija LiftArc™ vzpostavi oblok, ko se elektroda dotakne obdelovanca in se
potem dvigne stran.
Vzpostavljanje obloka pri funkciji LiftArc™:
1.
2.
3.
Z elektrodo se dotaknite obdelovanca.
Ko pritisnete sprožilno stikalo, začne teči nizek tok.
Dvignite elektrodo od obdelovanca: Vzpostavi se oblok in tok samodejno naraste na
nastavljeno vrednost.
LiftArc™ je mogoče aktivirati v glavnem meniju → postopek zagona.
Začetek TIG v živo
Pri »začetku TIG v živo« oblok vzpostavite tako, da se z volframovo elektrodo dotaknete
varjenca in jo potem dvignete od njega.
0460 896 501
- 40 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
- »TIG v živo« aktivirate v procesnem meniju.
2-koračni način
A = predtok plina
B = dvig naklona
C = spuščanje naklona
D = naknadni tok plina
Funkcije, ki delujejo pri uporabi dvohodnega upravljanja varilnega gorilnika.
Pri 2-koračnem načinu delovanja s pritiskom na sprožilec pištole TIG (1) odprete predhodni
tok plina (če ga uporabljate) in vzpostavite oblok. Tok se dvigne na nastavljeno vrednost (kot
določa funkcija dvigovanja, če se uporablja). Ko sprožilec (2) sprostite, zmanjšate tok (ali pa
začnete spuščanje, če funkcija »slope« deluje) in izklopite oblok. Sledi pretok plina po
varjenju, če se uporablja.
2-koračni način je mogoče aktivirati v glavnem meniju → režim proženja ali na zaslonu
merjenja.
4-koračni način
A = predtok plina
B = dvig naklona
C = spuščanje naklona
D = naknadni tok plina
Funkcije, ki delujejo pri uporabi štirihodnega upravljanja varilnega gorilnika.
Pri 4-koračnem načinu delovanja s pritiskom sprožilca (1) odprete predtok plina (če se
uporablja). Po koncu časa predtoka plina naraste električni tok do pilotskega nivoja (nekaj
amperov) in vzpostavi se oblok. S sprostitvijo prožilca (2) povečate tok na nastavljeno
vrednost (z dvigovanjem, če se uporablja funkcija »slope«). Ob koncu varjenja ponovno
pritisnete sprožilec (3), kar zmanjša tok nazaj na pilotski nivo (s spuščanjem, če se
uporablja funkcija »slope«). S ponovno sprostitvijo sprožilca (4) izključite oblok in odprete
tok plina po varjenju.
4-koračni način je mogoče aktivirati v glavnem meniju → režim proženja ali na zaslonu
merjenja.
0460 896 501
- 41 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
Tok
Večji tok pomeni širšo kopel zvarne taline in boljšo penetracijo v obdelovanec.
Tok je mogoče nastaviti v meniju merjenja, nastavljanja varilnih parametrov ali hitrega
režima.
Pomemben je le pri varjenju TIG s konstantnim tokom.
Tok impulza
Večja od obeh vrednosti toka pri impulznem varjenju. Pri pulznem delovanju tok pulzira tudi
med dvigovanjem in spuščanjem.
Tok pulza nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Pomemben je le pri varjenju TIG s pulziranjem.
Tok ozadja
Manjša od obeh vrednosti toka pri varjenju s pulznim tokom.
Tok ozadja nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Pomemben je le pri varjenju TIG s pulziranjem.
Čas pulza
Čas, v katerem je pulzni tok vklopljen, v okviru periode pulza.
Čas pulza nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Pomemben je le pri varjenju TIG s pulziranjem.
Čas ozadja
Čas toka ozadja, ki skupaj s časom pulza sestavlja celotno periodo pulza.
Čas ozadja nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Pomemben je le pri varjenju TIG s pulziranjem.
Tok
Čas
Varjenje TIG s pulziranjem
A = tok ozadja
B = čas ozadja
C = čas pulza
D = tok pulza
0460 896 501
- 42 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
Naraščanje
Funkcija naraščanja pomeni, da po vzpostavitvi obloka TIG tok postopoma
naraste na nastavljeno vrednost. To omogoča »nežnejše« gretje elektrode in
omogoči varilcu, da pravilno postavi elektrodo, preden varilni tok doseže polno
vrednost.
Strmino dvigovanja (»slope up«) nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Spuščanje
Varjenje TIG uporablja spuščanje, pri katerem tok »počasi« nadzorovano pada,
tako da pri zaključku varjenja ne nastanejo kraterji in/ali razpoke.
Strmino spuščanja (»slope down«) nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Predtok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Predtok plina nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Naknadni pretok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin še po izklopu obloka.
Tok plina po varjenju nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Impulz za samodejni zagon
Ta funkcija se uporablja za hitro vzpostavitev stabilnega obloka.
Predgrevanje
Volframova elektroda
Nastavljena vrednost
Zaščitni plin
Ø
Barva
Tip
Ar
Ar + 30 % He
1,6
Zelena
WP
–
–
1,6
Zelena
WP
30
35
1,6
Zlata
WL15
20
20
1,6
Zlata
WL15
30
35
2,4
Zelena
WP
45
–
2,4
Zelena
WP
55
60
2,4
Zlata
WL15
40
40
2,4
Zlata
WL15
45
50
3,2
Zelena
WP
55
–
3,2
Zelena
WP
65
65
3,2
Zlata
WL15
60
60
3,2
Zlata
WL15
70
70
4,0
Zelena
WP
70
75
4,0
Zelena
WP
80
85
0460 896 501
- 43 -
© ESAB AB 2017
6 VARJENJE TIG
4,0
Zlata
WL15
65
65
4,0
Zlata
WL15
70
75
WP = elektroda iz čistega volframa, WL15 = elektroda iz zlitine volframa in lantana.
Predgrevanje elektrode nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Parameter je pomemben le pri varjenju TIG AC.
Frekvenca
Nižja frekvenca (izmeničnega toka) prenaša več toplote v obdelovanec in
povzroča širšo kopel zvarne taline.
Pri višji frekvenci je oblok ožji, sila obloka pa večja (ožja kopel zvarne taline).
Frekvenco je mogoče nastaviti v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Parameter je pomemben le pri varjenju TIG AC.
Ravnovesje
Zagotavljanje uravnovešenja med delom periode pozitivne (+) elektrode in
delom periode negativne (–) elektrode pri varjenju z izmeničnim tokom (AC).
Manjša vrednost uravnovešenja bolj segreva elektrodo in bolje prebija oksid na
obdelovancu.
Pri višji vrednosti ravnovesja se obdelovanec bolj segreva in penetracija je
boljša.
Ravnovesje nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Parameter je pomemben le pri varjenju TIG AC.
Zamik
S to funkcijo lahko zvišate ali znižate ničelno raven.
Pri zvišani ničelni ravni se bolj segreje obdelovanec in penetracija je močnejša.
Pri znižani ničelni ravni se elektroda bolj segreje in penetracija v obdelovanec je šibkejša.
Zamik nastavljate v meniju nastavljanja varilnih parametrov.
Parameter je pomemben le pri varjenju TIG AC.
6.3
Razlaga drugih funkcij
Prepihovanje s plinom
Prepihovanje s plinom se uporablja pri merjenju pretoka plina ali za odstranitev
preostankov vlage iz plinskih cevi pred začetkom varjenja. Prepihovanje s
plinom teče, dokler je pritisnjen gumb, in zanj ni potrebna napetost ali podajanje
žice.
Prepihovanje s plinom aktivirate na zaslonu merjenja.
0460 896 501
- 44 -
© ESAB AB 2017
7 ŽLEBLJENJE PO POSTOPKU OBLOK-ZRAK
7
ŽLEBLJENJE PO POSTOPKU OBLOK-ZRAK
Glavni meni (Main) → Proces (Process)
Pri žlebljenju po postopku oblok-zrak uporabljate posebno elektrodo z grafitno palico in
bakrenim plaščem.
Med grafitno palico in obdelovancem se vzpostavi oblok, ki tali material. Curek zraka
odpihuje staljeni material.
Za žlebljenje po postopku oblok-zrak lahko uporabljate elektrode naslednjih premerov: 4,0,
5,0, 6,0, 8,0 in 10 mm.
Žlebljenje po postopku oblok-zrak z varilnimi transformatorji zmogljivosti pod 400 A ni
priporočeno.
7.1
Nastavitve v meniju za nastavljanje varilnih parametrov
Nastavitve
Območje nastavitev
V korakih po
Napetost
8–60 V
1V
7.2
Razlaga funkcij
Napetost
Višja napetost zagotovi širšo kopel zvarne taline in boljšo penetracijo v obdelovanec.
Napetost nastavljate na zaslonu merjenja, v meniju nastavljanja varilnih parametrov ali v
meniju hitrega režima.
Induktanca
OPOMBA!
Nastavitve ne spreminjajte.
Tip regulatorja
Vpliva na proces kratkega stika in na toploto v varu.
Nastavitve ne spreminjajte.
0460 896 501
- 45 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8
UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8.1
Postopek dela z nadzorno ploščo
Nadzorno ploščo sestavljata dva dela: delovni pomnilnik in pomnilnik varilnih parametrov.
Shranjevanje
Delovni pomnilnik
Pomnilnik varilnih parametrov
Priklic
V delovnem pomnilniku ustvarite popoln nabor nastavitev varilnih parametrov, ki ga lahko
nato shranite v pomnilnik varilnih parametrov.
Med varjenjem proces upravlja nabor vrednosti v delovnem pomnilniku. Zaradi tega je
mogoče nabor varilnih parametrov priklicati iz pomnilnika varilnih parametrov v delovni
pomnilnik.
Delovni pomnilnik vedno vsebuje najnovejše nastavitve varilnih parametrov. Prikličete jih
lahko tudi iz pomnilnika varilnih parametrov ali njihove nastavitve spremenite posamično. To
pomeni, da delovni pomnilnik nikoli ni prazen in nikoli ne vsebuje »ničel«.
Glavni meni → Pomnilnik → Pomnilnik varilnih parametrov
Nadzorna plošča ima prostora za shranitev do 255 naborov varilnih parametrov. Vsak
nabor je oštevilčen (z oznako 1 do 255).
V pomnilniku varilnih parametrov lahko tudi brišete in kopirate nabore parametrov in jih
prikličete v delovni pomnilnik.
V nadaljevanju so prikazani primeri shranjevanja, priklica, kopiranja in brisanja.
0460 896 501
- 46 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8.2
Shranjevanje
Če je pomnilnik varilnih parametrov prazen, je na zaslonu naslednja slika.
Shranili bomo nabor varilnih parametrov. Dodeljen mu bo položaj 5 v pomnilniku. Pritisnite
gumb STORE (SHRANI). Prikaže se mesto 1. Z vrtenjem enega od gumbov za nastavljanje
se pomaknite na mesto 5. Pritisnite gumb STORE (SHRANI).
Z enim od gumbov izberite peto vrstico. Pritisnite gumb STORE (SHRANI).
Na zaslonu se prikaže naslednja slika.
Deli nabora podatkov na 5. mestu so zdaj prikazani na dnu zaslona.
0460 896 501
- 47 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8.3
Priklic
Priklicali bomo shranjen nabor parametrov.
Z enim od gumbov izberite vrstico. Pritisnite gumb RECALL (PRIKLIC).
Z gumbom YES (DA) potrdite, da želite priklicati nabor parametrov št. 5.
Ikona v zgornjem desnem kotu zaslona merjenja kaže, s katerega mesta v pomnilniku je bil
priklican nabor parametrov.
0460 896 501
- 48 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8.4
Brisanje
V meniju pomnilnika je mogoče tudi izbrisati enega ali več naborov parametrov.
Izbrisali bomo nabor parametrov, ki smo ga shranili v zgoraj opisanem primeru.
Izberite nabor parametrov. Pritisnite tipko DELETE.
Z gumbom YES (DA) potrdite izbris.
Z gumbom NE (NO) se vrnete v meni pomnilnika.
8.5
Kopiranje
Postopek kopiranja nabora varilnih parametrov na drugo mesto v pomnilniku je naslednji:
Izberite mesto v pomnilniku, ki ga želite kopirati, in pritisnite »1 2« (2. FUNK.).
0460 896 501
- 49 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
Pritisnite gumb COPY (KOPIRAJ).
Kopirali bomo vsebino mesta 5 na mesto 50.
Z enim od gumbov se pomaknite na izbrano mesto v pomnilniku – v našem primeru na
mesto 50.
Pritisnite gumb YES (DA).
Nabor parametrov, shranjen na mestu 5, se je kopiral na mesto 50.
Z gumbom PREKLIČI (QUIT) se vrnite v meni pomnilnika.
0460 896 501
- 50 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
8.6
Urejanje
Postopek urejanja nabora varilnih parametrov je naslednji:
Izberite mesto v pomnilniku, ki ga želite urejati, in pritisnite »1 2« (2. FUNK.). Nato pritisnite
EDIT (UREDI).
Prikaže se del glavnega menija s simbolom
, kar pomeni, da je aktiviran način urejanja.
Izberite nastavitev, ki jo želite urediti, in pritisnite tipko ENTER. S seznama izberite postavko
in pritisnite tipko ENTER.
Za pomik na možnost WELD DATA SETTING (NASTAVLJANJE VARILNIH PARAMETROV)
pritisnite gumb SET (NASTAVI). Izberite vrednosti, ki jih želite urediti, in jih nastavite z
gumboma plus/minus. Končajte z gumbom QUIT (PREKLIČI).
0460 896 501
- 51 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE POMNILNIKA
Tako ste uredili in shranili nastavitve nabora varilnih parametrov, shranjen na mestu 5 v
pomnilniku.
8.7
Ime
Postopek, s katerim dodelite shranjenemu naboru parametrov ime, je naslednji:
Izberite mesto v pomnilniku, ki ga želite poimenovati, in pritisnite »1 2« (2. FUNK.). Nato
pritisnite EDIT (UREDI).
Za pomik na možnost WELD DATA SETTING (NASTAVLJANJE VARILNIH PARAMETROV)
pritisnite gumb SET (NASTAVI). Izberite UREDI OPIS (EDIT DESCRIPTION). Pritisnite tipko
ENTER.
Zdaj lahko uporabite tipkovnico na naslednji način:
•
•
Z levim gumbom in smernimi puščicami pomaknite kazalec na želeni znak na
tipkovnici. Pritisnite tipko ENTER. Na ta način lahko vnesete celotni niz znakov,
dolžine do 40 znakov.
Niz shranite s pritiskom tipke DONE (KONČANO). Različica, ki ste ji dodelili ime, je
zdaj prikazana na seznamu.
0460 896 501
- 52 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9
KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
Glavni meni (Main) → Meni konfiguracije (Configuration)
Ta meni vsebuje naslednje podmenije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jezik, glejte podpoglavje »Prvi korak – izbira jezika« v poglavju "UVOD".
Zaklepanje s kodo (Code lock)
Daljinski upravljalnik
Privzete nastavitve MIG/MAG
Privzete vrednosti MMA
Programske tipke v hitrem režimu
Dvojni viri zagona
Omogočenje nadzorne plošče med daljinskim upravljanjem
Nadzor WF
Samodejno shranjevanje
Omejitve mer za konec varjenja
Zahtevana prijava za varjenje
Preklapljanje varilnih parametrov s sprožilcem
Več podajalnikov žice
Funkcije kakovosti (Quality functions)
Vzdrževanje
Merska enota dolžine
Frekvenca merjenja vrednosti
Koda za registracijo
9.1
Zaklepanje s kodo (Code lock)
Glavni meni (Main) → Meni konfiguracije (Configuration) → Zaklepanje s kodo (Code
lock)
Pri aktiviranem zaklepanju s kodo morate za preklop z zaslona merjenja, iz režima
daljinskega upravljanja ali iz menija hitrega režima v kak drug meni uporabiti geslo.
Zaklepanje s kodo aktivirate v meniju konfiguracije.
0460 896 501
- 53 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.1.1
Stanje zaklepanja s kodo
S stanjem zaklepanja s kodo lahko funkcijo zaklepanja aktivirate/deaktivirate, ne da bi (pri
deaktiviranju) nastavljeno kodo izbrisali. Če koda ni nastavljena, se pri aktiviranju prikaže
tipkovnica, s katero vpišete novo kodo.
Izstop iz funkcije stanja zaklepanja s kodo.
Pri izklopljenem zaklepanju s kodo lahko zaslon merjenja ali menija hitrega režima zaprete
brez omejitev s tipko QUIT (PREKLIČI) oziroma MENU (MENI), če želite vstopiti v katerega
od menijev.
Če je vklopljeno in želite zaslon zapreti, zaprite REM ali pritisnite programsko tipko »1 2« (2.
FUNK.). Pojavi se naslednji zaslon z opozorilom uporabniku o zaklepanju s kodo.
PRITISNITE ENTER ZA KODO ... (PRESS
ENTER FOR LOCK CODE...)
Če pritisnete tipko QUIT (PREKLIČI), se vrnete v dosedanji meni; s pritiskom tipke ENTER
se premaknete na korak, v katerem morate vnesti geslo.
Zdaj morate vstopiti v meni s tipkovnico, v katerem lahko vnesete geslo. Za vsakim znakom
pritisnite ENTER, nato pa celotno kodo potrdite še s tipko DONE (ZAKLJUČI).
Odpre se naslednje besedilno okence:
ENOTA ODKLENJENA (UNIT UNLOCKED)!
Če ste vnesli napačno geslo, se prikaže obvestilo o napaki, nato pa lahko izberete, ali želite
geslo vnesti še enkrat ali pa se vrniti v prvotni meni (zaslon merjenja ali meni hitrega režima).
Če ste vnesli pravilno geslo, se sprosti prehod v drug meni, zaklepanje s kodo pa ostane
aktivirano. To pomeni, da lahko začasno zaprete zaslon merjenja ali meni hitrega režima; ko
se boste vrnili v enega od teh menijev, pa bo zaklepanje s kodo spet veljavno.
9.1.2
Vnos/urejanje gesla (Specify/edit lock code)
V meniju vnosa/urejanja gesla (Specify/edit lock code) lahko spremenite obstoječe geslo ali
vnesete novega. Geslo ima lahko do 16 znakov (črk in številk).
9.2
Daljinsko upravljanje
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Daljinsko upravljanje
(Remote controls)
Če enota za daljinsko upravljanje nima vodila CAN, jo je treba priključiti prek adapterja za
daljinsko upravljanje. Ta funkcija ne podpira varjenja SuperPulse.
Enoto za daljinsko upravljanje po priključitvi aktivirajte na zaslonu merjenja s programsko
tipko DALJINSKO (REMOTE).
0460 896 501
- 54 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.2.1
Pozabi preglasitev (Forget override)
Kazalec pomaknite v vrstico REMOTE CONTROLS (DALJINSKO UPRAVLJANJE). Z
gumbom ENTER odprite seznam možnosti.
Ko je funkcija FORGET OVERRIDE (POZABI PREGLASITEV) aktivna »ON«, se pred
začetkom vsakega zvara samodejno odpre nabor parametrov, ki ste ga odprli nazadnje.
Tako morebitne nastavitve parametrov med zadnjim varjenjem ne bodo upoštevane pri
naslednjem zvaru.
9.2.2
Konfiguracija digitalne enote za daljinsko upravljanje
Brez adapterja za daljinsko upravljanje
Ob priklopu enote za daljinsko upravljanje z vodilom CAN, se konfiguracija izvede
samodejno, DIGITAL OP (DIGITALNO OP).
Z adapterjem za daljinsko upravljanje
Določite, katero vrsto digitalne enote za daljinsko upravljanje priključujete.
Pomaknite kazalec na vrstico DIGITALNO OP (DIGITAL OP) in s tipko ENTER prikažite
seznam, s katerega izberete ustrezno možnost.
BINARNO KODIRANO
• 32-programska enota
10-PROGR
• 10-programska enota *
* ali varilna pištola z izbiranjem programov RS3.
9.2.3
Konfiguracija analogne enote za daljinsko upravljanje
Brez adapterja za daljinsko upravljanje
Ko priključite enoto za daljinsko upravljanje z vodilom CAN, se samodejno izvede
konfiguriranje ANALOG 1 in ANALOG 2 Konfiguracije ne morete spreminjati.
Z adapterjem za daljinsko upravljanje
Med uporabo adapterja daljinskega upravljalnika: pri uporabi analogne enote za daljinsko
upravljanje lahko na nadzorni plošči določite, katere potenciometre (največ 2) želite
uporabljati.
Potenciometra se na nadzorni plošči imenujeta ANALOG 1 in ANALOG 2 ter pri varjenju
MIG/MAG določata nastavitve varilnih parametrov, npr. parameter podajanja žice (ANALOG
1) in parameter napetosti (ANALOG 2).
0460 896 501
- 55 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
Pomaknite kazalec na vrstico ANALOG 1 in
pritisnite ENTER; prikaže se seznam.
Na tem mestu lahko določite, ali bo potenciometer ANALOG 1 uporabljen za hitrost pomika
žice (WIRE SPEED) ali pa ne bo uporabljen (NONE).
Izberite vrstico WIRE SPEED in pritisnite ENTER.
Pomaknite kazalec na vrstico ANALOG 2 in
pritisnite ENTER; prikaže se seznam.
Na tem mestu lahko določite, ali bo potenciometer ANALOG 2 uporabljen za napetost
VOLTAGE ali pa ne bo uporabljen (NONE).
Izberite vrstico VOLTAGE in pritisnite ENTER.
Vsi konfiguracijski podatki za enoto daljinskega upravljanja veljajo za vse priključene
podajalnike žice. Če uporabljate dvojni podajalnik žice in odstranite nastavitev ANALOG 1 iz
konfiguracije, bo sprememba veljala za oba podajalnika žice.
9.2.4
Območje vhodov (Scale on inputs)
Nastavite lahko krmilno območje potenciometrov. To določite z nastavitvijo najmanjše in
največje vrednosti z gumboma plus/minus na nadzorni plošči.
Upoštevajte, da lahko meje napetosti nastavite različno za režim sinergije in režim brez
sinergije. V režimu sinergije nastavljate napetost kot odstopanje (pozitivno ali negativno) od
vrednosti sinergije. V režimu brez sinergije nastavljate absolutno vrednost napetosti. Ko ste
v režimu sinergije, velja nastavljena vrednost za sinergijo. Izven režima sinergije pa
nastavitev pomeni absolutno vrednost.
Razlikujejo se tudi meje krmiljenja med varjenji »kratkostični/pršilni oblok« in varjenjem s
pulziranjem v režimu brez sinergije.
Vrednost po ponastavitvi
Sinergija kratkostičnega/pršilnega obloka in
pulziranja
najmanj –10 V
največ 10 V
Kratkostični/pršilni oblok brez sinergije
najmanj 8 V
največ 60 V
Pulziranje brez sinergije
najmanj 8 V
največ 50 V
9.3
Privzete nastavitve MIG/MAG
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Privzete nastavitve
MIG/MAG (MIG/MAG defaults)
V tem meniju lahko nastavite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Način sprožilca pištole (2-koračni/4-koračni)
Konfiguracija 4-koračnega načina
Konfiguracija programskih tipk
Meritev napetosti pri pulznem delovanju
Podajalnik AVC
»Sprostitev pulza«
Regulator napetosti, izravnana statične elektrike
Zakasnitev aktivacije polnjenja kraterja
Čas zakasnitve izklopa obloka ob začetku varjenja
Prikaz ocenjene moči v amperih
0460 896 501
- 56 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.3.1
Način sprožilca pištole (2-koračni/4-koračni)
2-koračni način
A = predtok plina
B = vroči zagon
C = varjenje
D = polnjenje kraterja
E = naknadni tok plina
Funkcije, ki delujejo pri uporabi 2-koračnega upravljanja varilnega gorilnika.
Predtok plina (če se uporablja) se odpre ob pritisku na sprožilec varilne pištole (1). Nato se
začne varjenje. Ko sprožilec sprostite (2), se začne polnjenje kraterja (če je izbrano), varilni
tok pa se izklopi. Odpre se pretok plina po varjenju (če je izbran).
NASVET: Če med polnjenjem kraterja spet pritisnete na sprožilec, se bo polnjenje kraterja
nadaljevalo, dokler boste pritiskali sprožilec (črtkana črta). Polnjenje kraterja lahko prekinete
s hitrim pritiskom in sprostitvijo sprožilca med polnjenjem kraterja.
2-koračni način je mogoče vklopiti na zaslonu merjenja, v meniju konfiguracije ali s
programsko tipko na zaslonu merjenja.
4-koračni način
Pri 4-koračnem načinu so 3 položaji zagona in 2 položaja ustavitve. To je začetni in končni
položaj 1. Pri ponastavitvi je izbran položaj 1. Glejte poglavje »Konfiguracija 4-koračnega
načina«.
A = predtok plina
B = vroči zagon
C = varjenje
D = polnjenje kraterja
E = naknadni tok plina
Funkcije, ki delujejo pri uporabi 4-koračnega upravljanja
varilnega gorilnika.
Predtok plina se odpre ob pritisku na sprožilec varilne pištole (1). Sprostitev sprožilca začne
postopek varjenja. Ob ponovnem pritisku sprožilca (3) se začne polnjenje kraterja (če je
izbrano), vrednosti varilnih parametrov pa so zmanjšane. Ko sprožilec spet sprostite (4),
varjenje popolnoma preneha in odpre se pretok plina po koncu varjenja (če je izbran).
NASVET: Polnjenje kraterja se ustavi, ko spustite sprožilec. Če pa držite sprožilec pritisnjen,
se polnjenje kraterja nadaljuje (črtkana črta).
4-koračni način je mogoče vklopiti na zaslonu merjenja, v meniju konfiguracije ali s
programsko tipko na zaslonu merjenja. Načina (4-koračnega) delovanja sprožilca varilne
pištole ni mogoče izbrati, če je vklopljeno točkovno varjenje.
0460 896 501
- 57 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.3.2
Konfiguracija 4-koračnega načina
V konfiguraciji 4-koračnega načina lahko nastavljate različne funkcije zagona in ustavitve.
Nastavitev začetka pri 4-koračnem načinu
•
•
Upravljanje predtoka plina s sprožilcem; glejte poglavje »4-koračni način«.
Časovno krmiljen predtok plina.
A = pretok plina
B = podajanje žice
C = predtok plina
D = varjenje
Pritisnite sprožilec (1); odpre se predtok plina; po nastavljenem času predtoka se začne
varjenje. Sprostite sprožilec (2).
•
Upravljanje funkcije »hot start« s sprožilcem
A = pretok plina
B = podajanje žice
C = predtok plina
D = vroči zagon
E = varjenje
Pritisnite sprožilec (1); odpre se predtok plina; funkcija »hot start« deluje, dokler ne sprostite
sprožilca (2).
Nastavitev konca pri 4-koračnem načinu
•
•
Časovno upravljanje polnjenja kraterja z možnostjo podaljšanja; glejte poglavje
»4-koračni način«.
Upravljanje časa polnjenja kraterja s sprožilcem
A = pretok plina
B = podajanje žice
C = varjenje
D = polnjenje kraterja
Pritisnite sprožilec (3); začne se polnjenje kraterja in traja nastavljeni čas. Če v tem času
sprostite sprožilec (4), se polnjenje kraterja skrajša in varjenje se prekine.
0460 896 501
- 58 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.3.3
Konfiguracija programskih tipk
Programske tipke so opisane v predhodnem besedilu. Pri varjenju MIG/MAG lahko
uporabnik pomene teh tipk nastavi tako, da jih izbere s seznama možnosti. Funkcije je
mogoče dodeliti sedmim programskim tipkam.
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
niso potrebni
Prepihovanje s plinom
Koračno pomikanje žice
2- ali 4-koračni način (2-stroke/4-stroke)
VKL/IZKL polnjenja kraterja (Crater filling ON/OFF)
VKL/IZKL funkcije »creep start« (Creep start ON/OFF)
VKL/IZKL funkcije »hot start« (Hot start ON/OFF)
Preklop varilnih parametrov z gorilnikom
Na zaslonu sta dva stolpca: eden za funkcije in drugi za številske tipke.
Nadzorna plošča ima pet programskih tipk. S pritiskom tipke »1 2« (2. FUNK.) postane na
voljo dodatnih 5 programskih gumbov.
Pri dodeljevanju funkcij tem tipkam velja oštevilčenje tipk od leve proti desni na naslednji
način:
Postopek dodelitve nove funkcije programski tipki je naslednji:
•
•
•
Kazalec pomaknite v vrstico brez funkcije NONE in pritisnite programsko tipko,
dodeljeno funkciji, ki jo želite dodeliti novi programski tipki.
Ponovite ta postopek s programsko tipko s številko, ki jo želite uporabiti.
Postavite kazalec na vrstico, katere funkcijo želite dodeliti novi programski tipki, in
pritisnite programsko tipko, ki naj ji bo funkcija dodeljena.
Funkcije lahko dodelite tudi drugim programskim tipkam – povežite funkcije v levem stolpcu
s številkami tipk v desnem stolpcu.
0460 896 501
- 59 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.3.4
Meritev napetosti pri pulznem delovanju
Možne so naslednje meritve napetosti pri pulznem delovanju:
•
•
Najvišja vrednost napetosti PULZA: Napetost je merjena le v območju pulza in je pred
prikazom na zaslonu filtrirana.
Povprečna vrednost napetosti, AVERAGE
Napetost se meri neprekinjeno in se pred prikazom filtrira.
Merjene vrednosti, prikazane na zaslonu, se uporabljajo kot vhodni podatki za notranje in
zunanje funkcije kakovosti.
9.3.5
Podajalnik AVC
Po priklopu podajalne enote za žico AVC (ARC VOLTAGE CONTROL) vstopite v podmeni
konfiguracije v meniju osnovnih nastavitev MIG/MAG. V vrstici podajalne enote AVC pritisnite
ENTER in izberite možnost VKL (ON). Sistem nato samodejno prilagodi konfiguracijo, tako
da je primerna za podajalno enoto AVC.
9.3.6
»Release pulse«
Če se žica zatakne v obdelovancu, sistem to zazna. S tokovnim pulzom žico sprosti s
površine.
Za omogočenje te funkcije izberite možnost RELEASE PULSE v seznamu OSNOVNE
NASTAVITVE MIG/MAG (MIG/MAG BASIC SETTINGS), pritisnite tipko ENTER in nato
izberite možnost VKL (ON).
9.3.7
Regulator napetosti, izravnana statične elektrike
IZRAVNAVA STATIČNE ELEKTRIKE Z REGULATORJEM NAPETOSTI bo običajno
VKLOPLJENA (ON).
Funkcija se uporablja za posebne uporabnikove rešitve.
9.3.8
Zakasnitev aktivacije polnjenja kraterja
ZAKASNITEV AKTIVACIJE POLNJENJA KRATERJA je čas zakasnitve, ki mora poteči po
začetku varjenja, da se vklopi funkcija POLNJENJA KRATERJA, ko je možnost polnjenja
kraterja omogočena.
Privzeta vrednost ZAKASNITVE AKTIVACIJE POLNJENJA KRATERJA je 1,0 s.
9.3.9
Čas zakasnitve izklopa obloka ob začetku varjenja
Čas zakasnitve določa obdobje, ki se začne ob začetku varjenja in zaključi ob (začetek
varjenja + ČAS ZAKASNITVE IZKLOPA OBLOKA OB ZAČETKU VARJENJA).
Če je v določenem časovnem obdobju zaznanih večvklopov in izklopov obloka, izklopi
obloka niso posredovani, če je zadnji dogodek pred iztekom določenega obdobja vklop
obloka.
Če je v določenem časovnem obdobju zaznanih več vklopov in izklopov obloka in je zadnji
dogodek pred koncem določenega obdobja izklop obloka, je po izteku določenega obdobja
posredovan izklop obloka.
Posredovan je samo prvi vklop obloka, do katerega pride v določenem obdobju.
Primer: Če je v določenem časovnem obdobju zaznano zaporedje vklop, izklop in ponoven
vklop obloka,varilni transformator povezani opremi posreduje le prvi vklop obloka. Izklop
obloka je v varilnem transformatorju najprej zakasnjen, nato pa je tudi izbrisan, če je prejeta
informacija o vklopu obloka.
0460 896 501
- 60 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
Privzeta vrednost za ČAS ZAKASNITVE IZKLOPA OBLOKA OB ZAČETKU VARJENJA
0,00 s.
Funkcija se uporablja za posebne uporabnikove rešitve.
9.3.10
Prikaz ocenjene moči v amperih
Glede na izbrano sinergijsko linijo je ocenjena moč v amperih izračunana na podlagi trenutne
hitrosti podajanja žice. Privzeto je ta funkcija IZKLOPLJENA (OFF).
Ocenjena moč v amperih ni nikoli prikazana pri varjenju s sinergijskima skupinama
ROBOT ali SAT, tudi, če je prikaz ocene moči v amperih VKLOPLJEN.
9.4
Privzete vrednosti MMA
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Privzete nastavitve MMA
(MMA defaults)
Spustno varjenje
Spustno varjenje se uporablja pri varjenju z nerjavnimi elektrodami. Ta tehnika vključuje
izmenično vzpostavljanje in ugašanje obloka, tako da se doseže boljša regulacija dovoda
toplote. Elektrodo je treba samo rahlo dvigniti, da oblok ugasne.
Na voljo imate možnosti VKL (ON) in IZKL (OFF).
9.5
Programske tipke v hitrem režimu
V meniju hitrega režima so prikazane programske tipke VARILNI PARAMETRI 1 (WELD
DATA 1) do VARILNI PARAMETRI 4 (WELD DATA 4). Postopek njihovega konfiguriranja je
naslednji:
Kazalec pomaknite v vrstico SOFT KEY NUMBER (ŠTEVILKA PROGRAMSKE TIPKE).
Tipke so oštevilčene z 1 do 4 od leve proti desni. Z gumboma plus/minus označite številko
želene tipke.
Nato se z levim gumbom pomaknite navzdol v naslednjo vrstico ASSOCIATED WELD DATA
(DODELJENI VARILNI PARAMETRI). Tu lahko listate po naborih varilnih parametrov,
shranjenih v pomnilniku varilnih parametrov. Z gumboma plus/minus izberite številko mesta
želenega nabora parametrov. Shranite s pritiskom tipke STORE (KONČANO). Če želite
shranjeni nabor izbrisati, pritisnite tipko DELETE (IZBRIŠI).
0460 896 501
- 61 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.6
Dvojni viri zagona
Če je ta možnost aktivirana (ON), lahko varjenje MIG/MAG sprožite z zagonskim vhodom iz
podajalnika žice ali z zagonskim vhodom TIG varilnega transformatorja. Varjenje morate
prekiniti z zagonskim vhodom iz istega vira, ki je varjenje sprožil.
9.7
Omogočenje nadzorne plošče med daljinskim upravljanjem
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Omogočenje nadzorne
plošče med daljinskim upravljanjem (Panel remote enable)
Običajno v režimu daljinskega upravljanja na nadzorni plošči ne morete nastavljati vrednosti.
Če je funkcija PANEL REMOTE ENABLE (OMOGOČENJE NADZORNE PLOŠČE MED
DALJINSKIM UPRAVLJANJEM) aktivirana (ON), je mogoče tok/podajanje žice ali napetost
nastaviti daljinsko ali z nadzorne plošče.
V primeru uporabe funkcije PANEL REMOTE ENABLE (OMOGOČENJE NADZORNE
PLOŠČE MED DALJINSKIM UPRAVLJANJEM) skupaj z nastavljenimi omejitvami, lahko s
tem omejite nastavljanje parametrov na določeno območje. To velja za naslednje nastavitve:
podajanje žice in napetost pri varjenju MIG/MAG, tok pri varjenju MMA in TIG, tok pulza pri
varjenju TIG s pulziranjem.
9.8
Nadzor WF
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Nadzor WF (WF
supervision)
Funkcija WF SUPERVISION naj bo normalno aktivirana (VKL). Funkcija se uporablja za
posebne uporabnikove rešitve.
9.9
Samodejno shranjevanje
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Samodejno shranjevanje
(Auto save mode)
Če katero od nastavitev parametrov iz nabora, priklicanega z mesta v pomnilniku varilnih
parametrov, spremenite, se sprememba samodejno shrani v pomnilnik varilnih parametrov
ob priklicu novega nabora parametrov iz pomnilnika.
Če varilne parametre ročno shranite na mesto v pomnilniku, onemogočite naslednje
samodejno shranjevanje.
Mesto v pomnilniku, na katerem je shranjen nabor varilnih parametrov, je prikazano v
desnem zgornjem kotu zaslona merjenja.
9.10
Omejitve mer za konec varjenja
Main menu → Configuration menu → Measure limits stop weld (Glavni meni →
Nastavitve → Omejitve mer za konec varjenja)
Funkcija nadzoruje vedenje v primeru nastopa napake pri omejitvi mer.
Na voljo so tri nastavitve:
•
•
•
Vključen
ON,SUPERVISE (VKLOP, NADZOR)
Izključen
Če je možnost Omejitve mer za konec varjenja vklopljena (ON) in se pojavi napaka pri
omejitvi mer, je varjenje nemudoma dokončano.
Nastavitev ON,SUPERVISE (VKLOP, NADZOR) je mogoče izbrati, če je uporabljena
funkcionalnost USER ACCOUNTS (UPORABNIŠKI RAČUNI). Če je izbrana nastavitev
0460 896 501
- 62 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
ON,SUPERVISE (VKLOP, NADZOR) in se pojavi napaka pri omejitvi mer, je varjenje
nemudoma zaustavljeno in skrbnik ali izkušen uporabnik morata vnesti svoje geslo,
preden bo varjenje mogoče nadaljevati. (Za podatke o uporabniških računih in ravneh
uporabniških računov, glejte posebno poglavje "User accounts" (Uporabniški računi) v
navodilih za uporabo.)
Privzeto je ta funkcija IZKLOPLJENA (OFF).
9.11
Zahtevana prijava za varjenje
Main menu → Configuration menu → Login required to weld (Glavni meni →
Nastavitve → Zahtevana prijava za varjenje)
Če je aktivirana možnost Zahtevana prijava za varjenje, morajo biti za varjenje uporabniški
računi aktivirani in uporabnik mora biti prijavljen.
9.12
Preklapljanje varilnih parametrov s sprožilcem
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Preklapljanje varilnih
parametrov s sprožilcem (Trigger weld data switch)
Ta funkcija omogoča preklapljanje med obstoječimi nabori varilnih parametrov z dvakratnim
zaporednim pritiskom na sprožilec varilne pištole. Izbirati je mogoče med enojnim klikom ali
dvoklikom. Enojni klik je en hiter klik. Dvoklik sta dva hitra klika.
PRVO ZAMENJAVO V ZAPOREDJU IZKLOPA OBLOKA je mogoče nastaviti na NAPREJ ali
ZAČETEK
NAPREJ – PREKLOP PODATKOV S SPROŽILCEM preklopi s trenutnega pomnilnika na
naslednjega v zaporedju.
ZAČETEK – PREKLOP PODATKOV S SPROŽILCEM pri IZKLOPLJENEM OBLOKU
preklopi s trenutnega pomnilnika na naslednjega v zaporedju, če so od zadnjega sproženja
preklopa podatkov potekle 4 sekunde.
PREKLOP PODATKOV S SPROŽILCEM v 4 sekundah od zadnjega sproženega preklopa
podatkov s trenutnega pomnilnika preklopi na naslednji pomnilnik v zaporedju.
Preklapljate lahko med največ 5 izbranimi mesti pomnilnika, glejte poglavje »UPRAVLJANJE
POMNILNIKA«.
OFF (IZKL) – Brez preklopa med varilnimi parametri.
ARC OFF (OBLOK IZKL) – Uporabnik med varjenjem ne more preklapljati med položaji
pomnilnika.
ON (VKL ) – Uporabnik lahko kadarkoli preklopi med položaji pomnilnika.
3-PROG – Dodajanje 3 pomnilniških mest. Izberite 2-koračni način (glejte poglavje 9.3.1).
3-Prog je razširjena oblika 2-koračnega pristopa s preklopom podatkov s sprožilcem s 3
pomnilniškimi mesti. Preklop podatkov s sprožilcem sproži preklop na pomnilniško mesto 1
ob pritisku sprožilnika varilne pištole. Nato se začne varjenje. Po sprostitvi sprožilnega
stikala, Preklop podatkov s sprožilcem sproži preklop na pomnilniško mesto 2 in varjenje
poteka dalje. Preklop podatkov s sprožilcem sproži preklop na pomnilniško mesto 3, ob
vnovičnem pritisku sprožilnega stikala varilne pištole. Ko sprožilno stikalo sprostite drugič, se
začne polnjenje kraterja (če je izbrano), varilni tok pa se izklopi. Odpre se pretok plina po
varjenju (če je izbran).
0460 896 501
- 63 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
Aktiviranje preklopa med varilnimi parametri
Kazalec pomaknite v vrstico TRIGGER WELD DATA SWITCH (PREKLAPLJANJE
VARILNIH PARAMETROV S SPROŽILCEM) in pritisnite ENTER. Izberite možnosti OFF
(Izklop), ARC OFF (Izklop obloka), ON (Vklop) ali 3-PROG (3 pomnilniška mesta). Pritisnite
tipko ENTER.
Izbira varilnih parametrov iz pomnilnika
Kazalec pomaknite v vrstico ADD/DELETE WELD DATA (DODAJ/IZBRIŠI VARILNE
PARAMETRE).
Z gumboma plus/minus izberite številke mest v pomnilniku, na katerih so shranjeni trenutni
varilni parametri, in pritisnite tipko STORE (SHRANI).
V vrstici SELECTED WELD DATA IZBRANI VARILNI PARAMETRI) so prikazani izbrani
varilnih parametri v ustreznem zaporedju, od leve proti desni. Nazadnje izbrani nabor varilnih
parametrov je prikazan pod to vrstico na zaslonu.
Za odstranitev varilnih parametrov opravite enak postopek kot zgoraj, vendar pritisnite
DELETE (IZBRIŠI).
0460 896 501
- 64 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.13
Več podajalnikov žice
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Več podajalnikov žice
(Multiple wire feeders)
Pri priklapljanju več podajalnikov žice (največ 4) morate uporabljati podajalnike žice brez
enote varilnih parametrov, to je pri prazni nadzorni plošči.
Vsi podajalniki žice imajo tovarniško nastavljeno identifikacijsko številko 1.
Pri priklapljanju več podajalnikov žice morate najprej spremeniti identifikacijske podatke
(številko vozlišča, ID) enega od podajalnikov.
Identifikacijsko številko spremenite tako:
•
•
•
Priklopite prvi podajalnik žice in odprite meni meni MULTIPLE WIRE FEEDERS VEČ
PODAJALNIKOV ŽICE).
Aktivirajte podajalnik žice tako, da pritisnete in sprostite sprožilec.
Nato v prvi vrstici preberite, kakšno ID-številko ima podajalnik žice (prvič mora biti ta
številka 1). Nato izberite novo ID-številko med 2 in 4.
Kazalec pomaknite v vrstico SELECT A NEW ID NUMBER (IZBERI NOV ŠTEVILSKI ID). Z
gumboma plus/minus nastavite želeno številko od 1 do 4. Pritisnite tipko ENTER.
V zgornji vrstici se vrednost ID-številke spremeni na želeno novo vrednost.
•
•
Priključite drugi podajalnik žice.
Aktivirajte ta podajalnik žice tako, da pritisnete in sprostite sprožilec. Zdaj lahko
preberete, da ima podajalnik ID-številko 1.
S tem je konfiguriranje zaključeno in opremo lahko začnete uporabljati. Na ta način lahko
konfigurirate in uporabljate štiri podajalnike žice. Pri uporabi več podajalnikov žice ni toliko
pomembno, kakšne ID-številke so jim dodeljene, pač pa to, da so ID-številke različne in da je
mogoče ločevati med podajalniki.
Pazite, da ne dodelite enake ID-številke dvema podajalnikoma. Če se zmotite, lahko težavo
odpravite tako, da enega od podajalnikov odklopite in ponovite celotni zgornji postopek.
Številski ID povezanih podajalnikov žic lahko preverite tako, da odprete meni MULTIPLE
WIRE FEEDERS (VEČ PODAJALNIKOV ŽICE) in pritisnete sprožilec.
V vrstici CONNECTED WIRE FEEDERS ID (PRIKLOPLJENI PODAJALNIKI) lahko
preberete številske ID vseh priklopljenih podajalnikov.
0460 896 501
- 65 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.14
Funkcije kakovosti (Quality functions)
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Funkcije kakovosti
(Quality functions)
Pogoje arhiviranja opravljenih zvarov je mogoče nastaviti v meniju Quality functions (Funkcije
kakovosti) v konfiguracijskem meniju.
Izberite to vrstico in pritisnite ENTER. Če je izbrana možnost VKL (ON), se vsak zvar shrani
v obliki besedilne datoteke s pripono .aqd; sistem vsak dan ustvari novo datoteko. V datoteki
so zapisani naslednji podatki:
•
•
•
•
•
čas začetka zvara,
trajanje varjenja,
največji, najmanjši in povprečni tok med varjenjem,
največja, najmanjša in povprečna napetost med varjenjem,
največji, najmanjši in povprečni izhod med varjenjem.
Več informacij o funkcijah kakovosti je na voljo v poglavju »Funkcije kakovosti«.
9.15
Vzdrževanje
Glavni meni (Main) → Meni konfiguracije (Configuration) → Vzdrževanje (Maintenance)
V tem meniju nastavite interval vzdrževanja, npr. število začetkov varjenja, ki jih je mogoče
izvesti pred izvajanjem vzdrževalnih del (npr. sprememba kontaktne konice). Za nastavitev
števila začetkov zvarov, po katerem je treba opraviti vzdrževalna opravila, izberite vrstico
MAINTENANCE INTERVAL (INTERVAL VZDRŽEVANJA ) in pritisnite ENTER. Želeno
število nastavite z gumboma plus/minus. Ko predpisani interval poteče, se v dnevnik napak
vpiše koda napake 54. Napako ponastavite s programsko tipko RESET (PONASTAVI).
Če je namesto števila začetkov za interval nastavljena TOTAL RUNNING TIME LIMIT (MEJA
SKUPNEGA ČASA DELOVANJA), sledi klic pooblaščenega serviserja ESAB.
0460 896 501
- 66 -
© ESAB AB 2017
9 KONFIGURACIJSKI MENI (CONFIGURATION)
9.16
Merska enota dolžine
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Merska enota dolžine
(Unit of length)
V tem meniju izberete mersko enoto za dolžino: cole ali metrične enote.
9.17
Frekvenca merjenja vrednosti
Glavni meni (Main) → Konfiguracijski meni (Configuration) → Frekvenca merjenja
vrednosti (Measure value frequency)
V tem meniju z enim od gumbov plus/minus nastavite frekvenco merjenja vrednosti v
območju od 1 do 10 Hz. Frekvenca merjenja vrednosti vpliva le na merilne podatke pri
izračunu podatkov kakovosti.
9.18
Koda za registracijo
Konfiguracijski meni (Configuration) → Koda za registracijo (Register key)
S funkcijo REGISTER KEY KODA ZA REGISTRACIJO) lahko odklenete nekatere funkcije, ki
niso vključene v osnovno različico nadzorne plošče. Za informacije o teh funkcijah glejte
podpoglavje »MIG/MAG« v poglavju »STRUKTURA MENIJEV«.
Za dostop do teh funkcij se obrnite na ESAB. Sporočite serijsko številko enote in prejeli boste
kodo za registracijo, ki jo morate nato vnesti v meniju REGISTER KEY (KODA ZA
REGISTRACIJO).
Pritisnite ENTER KEY (VNESI KODO) in kodo vnesite s tipkovnico, ki se pojavi na zaslonu. Z
levim gumbom in smernimi puščicami pomaknite kazalec na želeni znak na tipkovnici.
Pritisnite tipko ENTER. Po registraciji niza znakov pritisnite tipko DONE (ZAKLJUČI).
Kodo aktivirajte s tipko ACTVTE (AKTIVIRAJ). Prikaže se sporočilo: KEY ACTIVATED
(KODA JE AKTIVIRANA). Če registracija ni uspela, se prikaže sporočilo: INCORRECT KEY
(NAPAČNA KODA). Preverite kodo in poskusite ponovno.
0460 896 501
- 67 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
10
TOOLS (ORODJA)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools)
Ta meni vsebuje naslednje podmenije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dnevnik napak (Error log)
Izvoz/uvoz (Export/Import)
Upravitelj datotek (File manager)
Urejanje mej nastavitev (Edit setting limits)
Urejanje nastavitev merjenja (Edit measurement value settings)
Proizvodna statistika (Production statistics)
Funkcije kakovosti (Quality functions)
Uporabnikovi sinergijski podatki (User defined synergic data)
Koledar (Calendar)
Uporabniški računi (User accounts)
Podatki o enoti (Unit information)
10.1
Dnevnik napak
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Dnevnik napak (Error log)
Kode napak kažejo, da je pri varjenju prišlo do napake. Kode se prikažejo na zaslonu s
pomočjo dvižnega menija. V zgornjem desnem kotu zaslona se pojavi klicaj
.
OPOMBA!
izgine takoj, ko odprete podmeni dnevnika napak.
Vse napake, do katerih pride pri uporabi opreme, se dokumentirajo kot sporočila o napakah v
dnevniku napak. V dnevniku je lahko shranjenih do 99 sporočil o napakah. Ko se dnevnik
napak napolni, tj. ko je v njem 99 sporočil o napakah, se ob naslednjem sporočilu o napaki
samodejno izbriše najstarejše dosedanje sporočilo.
V meniju dnevnika napak lahko preberete naslednje podatke:
•
•
•
•
•
Številka napake
Datum nastopa napake
Čas nastopa napake
Enota, na kateri je prišlo do napake
Koda upravljanja napake
Enote
0460 896 501
- 68 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
1 = hladilna enota
4 = enota za daljinsko upravljanje
2 = varilni transformator
5 = enota AC
3 = enota za podajanje
žice
8 = nadzorna plošča
10.1.1
Opisi kod napak
Koda napake Opis
1
Napaka programskega pomnilnika, (EPROM)
V programskem pomnilniku je prišlo do napake.
Ta napaka ne onemogoči nobene funkcije.
Ukrep: Ponovno zaženite napravo. Če se napaka ponavlja, pokličite
serviserja.
2
Napaka pomnilnika RAM v mikroprocesorju
Mikroprocesor ne more brati in zapisovati v določeno mesto v notranjem
pomnilniku ter iz njega.
Ta napaka ne onemogoči nobene funkcije.
Ukrep: Ponovno zaženite napravo. Če se napaka ponavlja, pokličite
serviserja.
3
Napaka zunanjega pomnilnika RAM
Mikroprocesor ne more brati in zapisovati v določeno mesto v zunanjem
pomnilniku ter iz njega.
Ta napaka ne onemogoči nobene funkcije.
Ukrep: Ponovno zaženite napravo. Če se napaka ponavlja, pokličite
serviserja.
4
Napajalna napetost 5 V je prenizka
Napajalna napetost je prenizka.
Trenutni postopek varjenja se ustavi in ga ni mogoče začeti znova.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka
ponavlja, pokličite serviserja.
5
Srednja enosmerna napetost je zunaj območja
Napetost je previsoka ali prenizka. Previsoka napetost se lahko pojavlja
zaradi zelo močnih prehodnih pojavov na omrežnem napajalniku ali zaradi
šibkega dovoda energije (visoka induktivnost dovoda ali izguba faze).
Močnostna enota se ustavi in je ni mogoče znova zagnati.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka
ponavlja, pokličite serviserja.
6
Visoka temperatura
Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem.
Postopek varjenja se ustavi in ga ni mogoče zagnati znova, dokler se zaščita
ne ponastavi.
Ukrep: Preverite, ali dovodne in odvodne odprtine za hladilni zrak niso
prekrite ali zamašene z umazanijo. Preverite uporabljeno razmerje vklopa in
se prepričajte, da oprema ni preobremenjena.
0460 896 501
- 69 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Koda napake Opis
7
Visok primarni tok
Močnostna enota odjema prevelik tok iz enosmerne napajalne enote.
Močnostna enota se ustavi in je ni mogoče znova zagnati.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka še
naprej pojavlja, pokličite serviserja.
8
Napajanje 1. Nizka napetost baterije
Baterijo na matični plošči krmilne enote W82 je treba zamenjati. Če ta ni
zamenjana, bo celotna vsebina pomnilnika z varnostnim napajanjem spomin
ob izklopu izgubljena.
Ukrep: Obrnite se na pooblaščenega serviserja ESAB.
9
Napajanje 2
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
10
Napajanje 3
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
11
Servoenota za tok/servoenota za regulacijo hitrosti podajanja žice
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
12
Napaka v komunikaciji (opozorilo)
Obremenitev sistemskega vodila CAN je začasno prevelika.
Močnostna enota ali podajalna enota za žico je lahko izgubila stik z
nadzorno ploščo.
Ukrep: Preverite opremo in se prepričajte, da je priključena samo ena
podajalna enota za žico ali samo ena enota za daljinsko upravljanje. Če se
napaka ponavlja, pokličite serviserja.
14
Napaka v komunikaciji
Sistemsko vodilo CAN je začasno prenehalo delovati zaradi prekomerne
obremenitve.
Trenutni postopek varjenja se ustavi.
Ukrep: Preverite opremo in se prepričajte, da je priključena samo ena
podajalna enota za žico ali samo ena enota za daljinsko upravljanje. Izklopite
glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka ponavlja, pokličite
serviserja.
15
Sporočila izgubljena
Mikrokrmilnik ne uspe dovolj hitro obdelati dohodnih sporočil, zato so bile
informacije izgubljene.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka
ponavlja, pokličite serviserja.
16
Visoka napetost odprtega tokokroga
Napetost pri odprtem tokokrogu je bila previsoka.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka
ponavlja, pokličite serviserja.
0460 896 501
- 70 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Koda napake Opis
17
Izgubljen stik z drugo enoto
Trenutne aktivnosti so prekinjene in začetek varjenja je onemogočen.
To napako lahko povzroči prekinitev povezave (npr. kabla CAN) med enoto
varilnih parametrov in drugo enoto. Prizadeta enota je navedena v dnevniku
napak.
Ukrep: Preverite kable CAN. Če se napaka še naprej pojavlja, pokličite
serviserja.
19
Napaka podatkovnega pomnilnika RAM z baterijskim napajanjem
Baterija nima zadostne napetosti.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Nadzorna plošča
se ponastavi. Nastavitve so ponastavljene na angleščino, MIG/MAG,
SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm. Če napake ni mogoče odpraviti, se
obrnite na serviserja.
22
Preliv medpomnilnika oddajnika
Nadzorna plošča informacij ne more poslati drugim enotam z ustrezno
hitrostjo.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto.
23
Preliv medpomnilnika sprejemnika
Nadzorna plošča ne more dovolj hitro obdelati informacij, ki jih je prejela od
drugih enot.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto.
25
Nezdružljiv format varilnih parametrov
Do napake lahko pride, ko poskušate varilne parametre shraniti na kartico
USB. Kartica USB ima drugačen format kot pomnilnik varilnih parametrov.
Ukrep: Uporabite drugo kartico USB.
26
Programska napaka
Procesor ni mogel normalno opraviti programiranih nalog.
Program se bo samodejno znova zagnal. Trenutni postopek varjenja bo
prekinjen. Ta napaka ne onemogoči nobene funkcije.
Ukrep: Preglejte delo s programi med varjenjem. Če se napaka še naprej
pojavlja, pokličite serviserja.
27
Zmanjkalo je žice/Napaka pri zaznavanju opreme
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
28
Izgubljeni programski podatki
Program se ne izvaja.
Ukrep: Izklopite glavno napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka še
naprej pojavlja, pokličite serviserja.
29
Ni pretoka hladilne vode
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ta napaka se pojavi, če ni dosežen zadosten pretok hladilne vode 10 sekund
po bujenju iz stanja pripravljenosti.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
0460 896 501
- 71 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Koda napake Opis
30
Napaka, predolg čas regulacije
Predolg čas regulacije (samo pri MIG/MAG).
32
Ni pretoka plina
Napaka pri napajanju z zunanjega vira.
Ukrep: Preverite navodila za povezane enote.
40
Nezdružljive enote
Priključena je neustrezna podajalna enota za žico. Ni mogoče začeti
varjenja.
Ukrep: Priključite ustrezno podajalno enoto za žico.
54
Iztekel se je servisni interval
Iztekel se je servisni interval za menjavo kontaktne konice.
Ukrep: Zamenjajte kontaktno konico.
60
Napaka v komunikaciji
Notranje sistemsko vodilo CAN trenutno ne deluje, ker je preobremenjeno.
Trenutni postopek varjenja se zaustavi.
Ukrep: Preverite, ali je oprema pravilno povezana. Izklopite glavno
napajanje, da ponastavite enoto. Če se napaka še naprej pojavlja, pokličite
serviserja.
64
Napaka pri nalaganju vrste krmiljenja
Nepodprta vrsta krmiljenja U82 za varilni transformator ob zagonu/priklicu
podatkov pomnilnika.
Ukrep: Spremenite vrsto regulatorja.
70
Presežena omejitev merjene vrednosti toka
Merjene vrednosti toka presegajo svoje meje.
Ukrep: Preverite pravilno nastavitev mej toka ter tudi kakovost zvara.
71
Presežena omejitev merjene vrednosti napetosti
Merjene vrednosti napetosti presegajo svoje meje.
Ukrep: Preverite pravilno nastavitev mej napetosti ter tudi kakovost zvara.
72
Presežena omejitev merjene vrednosti moči
Merjene vrednosti moči presegajo svoje meje.
Ukrep: Preverite pravilno nastavitev mej moči ter tudi kakovost zvara.
73
Presežena omejitev merjene vrednosti toka WF
Merjene vrednosti toka WF presegajo svoje meje.
Ukrep: Preverite pravilno nastavitev mej toka WF ter tudi kakovost zvara.
75
Opozorilo: preračunavanje sinergijskih podatkov
Preračunavanje sinergijskih podatkov.
Ukrep: Za potrditev preračunanih podatkov pritisnite tipko Enter.
0460 896 501
- 72 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Koda napake Opis
76
Za varjenje se morate prijaviti
Začetek varjenja je zavrnjen, ker uporabnik ni prijavljen. Do te napake lahko
pride samo, če je aktivna funkcija "Potrebna prijava za storitev".
Ukrep: Aktivirajte uporabniški račun in se prijavite.
78
Manjka ustrezen potopni/pršilni vod
Kratki/pršilni vod, ki ustreza izbrani sinergijski liniji za impulzno varjenje
(sestavljajo ga isti material, plinska mešanice in dimenzije), ni na voljo.
Ukrep: Ustvarite ustrezen uporabniško določen kratki/pršilni vod in ponovno
zaženite.
10.2
Izvoz/uvoz
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Izvoz/uvoz (Export/Import)
V meniju izvoza/uvoza lahko prenašate podatke iz nadzorne plošče in vanjo prek kartice
USB.
Prenašate lahko naslednje podatke:
• Nabori varilnih parametrov Izvoz/uvoz
• Sistemske nastavitve
Izvoz/uvoz
• Meje nastavitev
Izvoz/uvoz
• Meje merjenja
Izvoz/uvoz
• Dnevnik napak
Izvoz
• Dnevnik funkcij kakovosti
Izvoz
• Proizvodna statistika
Izvoz
• Sinergijske linije
Izvoz/uvoz
• Osnovne nastavitve
Izvoz/uvoz
Vstavite kartico USB. Za navodila za vstavljanje pomnilniškega modula glejte poglavje
»Povezava USB«. Izberite vrstico s podatki, ki jih želite prenesti. za izvoz podatkov pritisnite
EXPORT (IZVOZ), za uvoz pa IMPORT (UVOZ).
10.3
Upravitelj datotek (File manager)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Upravitelj datotek (File manager)
Z upraviteljem datotek lahko upravljate podatke tudi na kartici USB (C:\). Z upraviteljem
datotek lahko ročno brišete in kopirate varilne parametre in podatke kakovosti.
0460 896 501
- 73 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Ko vstavite pomnilnik USB, se pojavi osnovna mapa pomnilnika, če še ni izbrana nobena
druga.
Upravitelj datotek si zapomni, v kateri mapi ste ga uporabljali nazadnje, tako da se naslednjič
vrnete na isto mesto v strukturi datotek.
Koliko pomnilnika je še prostega, lahko preverite s tipko INFO (INFO).
Podatke posodobite s pritiskom UPDATE (POSODOBI).
Za dostop do funkcij brisanja, spreminjanja imena, ustvarjanja nove mape, kopiranja ali
lepljenja pritisnite ALT. Prikaže se seznam možnosti. Ko je izbrana mapa (..), lahko v njej
samo ustvarite novo mapo ali prilepite vanjo prej kopirano datoteko. Če ste izbrali datoteko,
se na seznamu v primeru predhodnega kopiranja pojavijo še možnosti RENAME
(PREIMENUJ), COPY (KOPIRAJ) in PASTE (PRILEPI).
Izberite mapo ali datoteko in pritisnite ALT.
To je prikazano po pritisku na ALT.
10.3.1
Brisanje datoteke/mape (Delete)
Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite ALT.
0460 896 501
- 74 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Izberite možnost DELETE (IZBRIŠI) in
pritisnite ENTER.
Datoteka ali mapa je izbrisana. Izbrišete lahko samo prazno mapo – najprej morate izbrisati
datoteke v mapi, šele nato mapo.
10.3.2
Preimenovanje datoteke/mape (Rename)
Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati, in pritisnite ALT.
Izberite možnost RENAME (PREIMENUJ) in
pritisnite ENTER.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Z levim gumbom se pomikate po vrsticah, s smernima
tipkama pa v levo in desno. Izberite želeni znak/funkcijo in pritisnite ENTER.
10.3.3
Ustvarjanje nove mape (Create)
Izberite mesto, na katerem želite ustvariti novo mapo, in pritisnite ALT
Izberite NEW FOLDER (NOVA MAPA) in
pritisnite ENTER.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Z levim gumbom se pomikate po vrsticah, s smernima
tipkama pa v levo in desno. Izberite želeni znak/funkcijo in pritisnite ENTER.
10.3.4
Kopiranje in lepljenje datotek (Copy, Paste)
Izberite datoteko, ki jo želite kopirati, in pritisnite ALT.
Izberite možnost COPY (KOPIRAJ) in
pritisnite ENTER.
Kazalec premaknite v mapo, v katero želite kopirati datoteko, in pritisnite tipko ALT (ALT).
Izberite možnost PASTE (PRILEPI) in
pritisnite ENTER.
Ime kopije ima pred izvirnim imenom še predpono »Copy of«, npr. »Copy of WeldData.awd«.
10.4
Urejanje mej nastavitev
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Urejanje mej nastavitev (Edit setting limits)
V tem meniju lahko nastavite spodnje in zgornje meje vrednosti za različne postopke
varjenja. Te meje ne smejo presegati mejnih vrednosti, za katere je dimenzioniran varilni
transformator. Na voljo imate 50 mest za shranjevanje. Izberite vrstico praznega mesta in
0460 896 501
- 75 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
pritisnite tipko ENTER. Izberite proces (MIG/MAG, MMA, TIG) in pritisnite tipko ENTER. Pri
varjenju MIG/MAG lahko nastavite min. in maks. vrednosti napetosti in hitrosti podajanja
žice.
Pri varjenju MMA in TIG lahko nastavite min. in maks. vrednosti toka.
Ko dokončate nastavitev vrednosti, pritisnite STORE (SHRANI). Na vprašanje, ali naj bo
mejna vrednost shranjena na izbrano mesto, pritisnite NO (NE) ali YES (DA). Vrednost,
shranjena na mestu, je prikazana v vrstici na dnu zaslona. V prikazanem primeru je na mestu
2 shranjena vrednost mej 20–394 A za varjenje MMA.
Možnost AUTO (SAMODEJNO) samodejno nastavi meje v skladu z omejitvami, ki so
nastavljene za vsakega od varilnih postopkov.
Na vprašanje, ali naj bodo mejne vrednosti nastavitev nastavljene samodejno, pritisnite NO
(NE) ali YES (DA), nato pa še tipko STORE (SHRANI), če želite ohraniti nastavitve.
10.5
Urejanje mej merjenja
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Urejanje mej merjenja (Edit measure limits)
V tem meniju lahko nastavite lastne meje merjenja za različne postopke varjenja. Na voljo
imate 50 mest za shranjevanje. Izberite vrstico praznega mesta in pritisnite tipko ENTER. Za
izbiro postopka pritisnite ENTER. Nato na seznamu izberite postopek in spet pritisnite tipko
ENTER.
Nastavljate lahko naslednje vrednosti:
Za varjenje MIG/MAG
•
•
•
•
napetost: čas (0–10 s), najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
tok: čas (0–10 s), najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
izhodna moč: najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
tok podajalne enote za žico: najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
0460 896 501
- 76 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Nasvet: Če želite preprečiti težave s podajanjem, še posebej pri robotskem varjenju,
priporočamo, da določite za tok podajalnega motorja največjo vrednost. Visok tok motorja
označuje težave s podajanjem. Da ugotovite pravilno največjo vrednost, priporočamo, da en
mesec opazujete tok motorja med varjenjem. Takrat izberite primerno največjo vrednost.
Za varjenje MMA in TIG
•
•
•
napetost: čas (0–10 s), najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
tok: čas (0–10 s), najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
izhodna moč: najmanj, največ, najnižje povprečje, najvišje povprečje
Z enim od desnih gumbov nastavite želeno vrednost in pritisnite tipko STORE (SHRANI).
V pogovornem okencu se prikaže vprašanje, ali res želite shraniti vrednost na izbrano
mesto. Vrednost shranite s pritiskom na YES (DA). Vrednost, shranjena na mestu, je
prikazana v vrstici na dnu zaslona.
Z možnostjo AUTO (SAMODEJNO) so omejitve nastavljene samodejno v skladu z nazadnje
uporabljenimi merilnimi vrednostmi.
Na vprašanje, ali naj bodo vrednosti meritev nastavljene samodejno, pritisnite NE (NO) ali
DA (YES), nato pa še tipko SHRANI (STORE), če želite ohraniti nastavitve.
10.6
Proizvodna statistika
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Proizvodna statistika (Production statistics)
Med podatke proizvodne statistike spadajo skupni čas obloka, skupna količina materiala in
število zvarov od zadnje ponastavitve. Poleg tega sistem hrani tudi podatka o času obloka in
količini porabljenega materiala pri zadnjem zvaru. V informacijo sistem izračuna tudi količino
staljene žice na enoto dolžine in hrani čas zadnje ponastavitve.
Če je čas obloka krajši od ene sekunde, se število zvarov ne poveča. Zato statistika ne
prikazuje količine materiala, porabljenega za take kratke zvare. Sta pa porabljeni material in
čas obloka za take zvare vključena v skupno količino porabljenega materiala in skupni čas.
0460 896 501
- 77 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
S tipko RESET (PONASTAVI) ponastavite vse števce. Sistem hrani podatek o datumu in
času zadnje ponastavitve.
Če števcev ne ponastavljate, se vsi števci ponastavijo samodejno, ko eden od njih doseže
svojo zgornjo mejo.
Zgornje meje vrednosti števcev
Čas
999 ur, 59 minut, 59 sekund
Masa
13350000 gramov
Količina
65535
Poraba materiala se ne šteje, kadar uporabljate posebne strankine sinergijske linije.
10.7
Funkcije kakovosti (Quality functions)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Funkcije kakovosti (Quality functions)
Funkcije kakovosti hranijo podatke o nekaterih pomembnih varilnih podatkih posameznih
zvarov.
Med te funkcije spadajo:
•
•
•
•
•
Čas začetka zvara
Trajanje varjenja
Največji, najmanjši in povprečni tok med varjenjem
Največja, najmanjša in povprečna napetost med varjenjem
Največji, najmanjši in povprečni izhod med varjenjem
Če želite izračunati dovedeno toploto, označite izbrani zvar. Med zvari se pomikate z desnim
zgornjim gumbom (#), dolžino zvara pa nastavite s spodnjim gumbom (*). Pritisnite tipko
UPDATE (POSODOBI) in varilna enota izračuna dovedeno toploto za izbrani zvar.
V vrstici na dnu je prikazano število zvarov od zadnje ponastavitve. Shranite lahko podatke
za največ 100 zvarov. Ko število zvarov s shranjenimi podatki preseže 100, se začnejo
najstarejši podatki prepisovati. Sistem zabeleži samo podatke za varjenja, ki trajajo več kot
eno sekundo.
Na zaslonu so prikazani podatki za najnovejši zabeleženi zvar, lahko pa listate tudi po
podatkih drugih zvarov. S tipko RESET (PONASTAVI) izbrišete vse dnevnike.
0460 896 501
- 78 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Opis programov varilnih parametrov
Vsak program varilnih parametrov je lahko opremljen s kratkim opisom. Odprite meni SET
(NASTAVI), nato pa še podmeni EDIT DESCRIPTION (UREDI OPIS). Tu lahko z vdelano
tipkovnico pravkar priklicanemu programu varilnih parametrov dodelite opis z največjo
dolžino 40 znakov. Lahko pa tudi izbrišete ali spremenite obstoječi opis.
Če ima program varilnih parametrov dodeljen opis, je na zaslonih MEMORY (POMNILNIK),
MEASURE (MERJENJE) ali REMOTE (DALJINSKO) namesto varilnih parametrov prikazan
ta opis.
10.7.1
Shranjevanje podatkov kakovosti
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Izvoz/uvoz (Export/Import)
Datoteke, ki jih ustvarjate v nadzorni plošči, so shranjene kot datoteke vrste xml. Pomnilnik
USB lahko za uporabo formatirate kot enoto FAT. Nadzorno ploščo lahko uporabljate s
programsko opremo ESAB WeldPoint, ki je na voljo ločeno.
Vstavite pomnilnik USB; glejte poglavje »Upravitelj datotek«.
Izberite QUALITY FUNCTION LOG (DNEVNIK FUNKCIJ KAKOVOSTI) in pritisnite EXPORT
(IZVOZI).
Vsi podatki o kakovosti (podatki o 100 zadnjih zvarih), shranjeni v nadzorni plošči, so
shranjeni v pomnilnik USB.
Datoteka se shrani v mapo z imenom QData. Mapa QData se ustvari samodejno, ko vstavite
pomnilnik USB.
Več informacij o funkcijah kakovosti je na voljo v poglavju »Funkcije kakovosti«.
0460 896 501
- 79 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
10.8
Uporabnikovi sinergijski podatki (User defined synergic data)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Uporabnikovi sinergijski podatki (User defined
synergic data)
Lahko ustvarite lastne sinergijske linije za hitrost podajanja žice in napetost. Shranite lahko
do deset sinergijskih linij.
Novo sinergijsko linijo ustvarite v dveh korakih:
•
Določite sinergijsko linijo z vrsto koordinat napetosti/hitrosti podajanja žice – glejte
točke A–D na spodnji sliki.
Napetost
Podajanje žice
•
Določite kombinacijo žice/plina, za katero naj velja sinergijska linija.
10.8.1
Vnesite koordinate napetosti/podajanja žice.
Za sinergijsko linijo za postopek kratkostičnega/pršilnega obloka so potrebne štiri koordinate,
za pulzni postopek pa dve koordinati. Te koordinate shranite na ločena mesta v pomnilniku
varilnih parametrov.
Kratkostični/pršilni oblok
•
•
•
•
Vstopite v glavni meni in izberite proces MIG/MAG ter postopek SHORT/SPRAY.
Vtipkajte želene vrednosti napetosti in hitrosti podajanja žice za prvo koordinato.
Vstopite v meni POMNILNIK (MEMORY) in shranite prvo koordinato na izbrano mesto
v pomnilniku.
Štiri koordinate linije za postopek kratkostičnega/pršilnega obloka lahko shranite na
poljubna mesta. Tovarniško so shranjene na mestih 96, 97, 98 in 99.
Na mesto z višjo številko morajo biti shranjene višje vrednosti napetosti, začetnega
parametra R in hitrosti podajanja žice kot na neposredno predhodno mesto z nižjo
številko.
Parametra induktanca in tip regulatorja morata imeti enake vrednosti na vseh štirih
mestih.
Določite potrebno število koordinat in opravite postopek, opisan v poglavju »Določanje
kombinacije žice/plina«.
Pulziranje
•
•
Vstopite v glavni meni in izberite proces MIG/MAG ter postopek PULZNO (PULSING).
Vtipkajte želene vrednosti napetosti in hitrosti podajanja žice za prvo koordinato.
0460 896 501
- 80 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
•
•
Vstopite v meni POMNILNIK (MEMORY) in shranite prvo koordinato na izbrano mesto
v pomnilniku.
Na mesto z višjo številko morajo biti shranjene višje vrednosti napetosti, hitrosti žice,
frekvence pulzov, amplitude pulzov, začetnega parametra R in toka ozadja kot na
predhodno mesto z nižjo številko.
Parametri varjenja čas pulza, Ka, Ki in naklon morajo imeti na obeh mestih enake
vrednosti.
Določite potrebno število koordinat in opravite postopek, opisan v poglavju »Določanje
kombinacije žice/plina«.
10.8.2
Določanje kombinacije žice/plina
Kazalec premaknite v vrstico WIRE (ŽICA) in pritisnite ENTER.
S seznama izberite možnost in pritisnite tipko
ENTER.
Na enak način izberite SHIELDING GAS
(ZAŠČITNI PLIN) in pritisnite ENTER.
Na enak način izberite WIRE DIAMETER
(ZAŠČITNI PLIN) in pritisnite ENTER.
Izberite vrstico SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1 (OBLIKOVANJE SINERGIJSKE LINIJE
1) in pritisnite STORE (SHRANI).
Postopek je zaključen – ustvarili ste sinergijsko linijo.
OPOMBA!
Za vsako vrsto pulziranja je potrebna ustrezna sinergija kratkostičnega/pršilnega
obloka.
0460 896 501
- 81 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
Zato vas pri ustvarjanju sinergijske linije za varjenje s pulziranjem sistem vsakič opozori, da
je treba ustvariti ustrezno linijo za postopek kratkostičnega/pršilnega obloka. To sporočilo se
glasi: POZOR! Ni ustrezne sinergijske linije za postopek kratkostičnega/pršilnega obloka (No
corresponding synergic line for short-/sprayarc).
10.8.3
Ustvarjanje lastne kombinacije žice/plina
Seznam kombinacij žice/plina lahko razširite z do desetimi lastnimi možnostmi. Na dnu
vsakega seznama je prazna vrstica (---). Postavite kazalec na to vrstico in pritisnite ENTER;
prikaže se tipkovnica, s katero lahko vnesete svoje možnosti.
Izberite to vrstico --- in pritisnite ENTER.
Tipkovnico nadzorne plošče uporabljate
na naslednji način:
• Z levim gumbom in smernimi puščicami
pomaknite kazalec na želeni znak na
tipkovnici. Pritisnite tipko ENTER. Na ta
način lahko vnesete celotni niz znakov,
dolžine do 16 znakov.
• Pritisnite DONE (ZAKLJUČI). Različica z
dodeljenim imenom je zdaj prikazana na
seznamu.
Imenovano različico izbrišete na naslednji način:
•
•
Izberite svojo kombinacijo žice/plina na seznamu.
Pritisnite tipko DELETE.
OPOMBA!
Imenovane kombinacije žice/plina ni mogoče izbrisati, če je vključena v naboru
varilnih parametrov, ki je trenutno v delovnem pomnilniku.
10.9
Koledar (Calendar)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Calendar (Koledar)
Tu nastavljate datum in uro.
Izberite vrstico, ki jo želite nastaviti: leto,
mesec, dan, ure, minute, sekunde in časovni
pas. Z enim od desnih gumbov nastavite
vrednost. Pritisnite SET (NASTAVI).
0460 896 501
- 82 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
10.10
Uporabniški računi (User accounts)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Uporabniški računi (User accounts)
Včasih je za zaščito podatkov kakovosti nujno omejiti poseganje nepooblaščenih oseb v
varilni transformator.
V tem meniju vnesete uporabniško ime, raven uporabniškega računa in dostopno geslo.
Izberite USER NAME (NOVA MAPA) in
pritisnite ENTER. Pomaknite se navzdol na
prazno vrstico in pritisnite ENTER. S
tipkovnico s pomočjo levega gumba in
smernih tipk vnesite uporabniško ime in
pritisnite ENTER. Možnih je skupaj 16
uporabniških računov. V datotekah podatkov
kakovosti je navedeno, kateri uporabnik je
napravil kateri zvar.
Pod ACCOUNT LEVEL (RAVEN RAČUNA) je mogoče izbirati med:
•
•
•
•
Skrbnik; ima polni dostop (omogočeno dodajanje novih uporabnikov)
Višji uporabnik; ima dostop do vseh vsebin, razen:
○ zaklepanje s kodo
○ Več podajalnikov žic
○ koledar
○ uporabniških računov
Običajni uporabnik; ima dostop do menija merjenja
Uporabnik pomnilnika varjenja lahko odpre meritveni meni, vendar ne more
spremeniti napetosti ali hitrosti podajanja žice
○ Varilec lahko v pomnilniku dostopi do pomnilnika varilnih podatkov za priklic
ostalih podatkov v pomnilniku.
○ Varilec v pomnilniku ne more shranjevati ali urejati podatkov v varilnih
parametrih.
V vrstici USER PASSWORD (UPORABNIKOVO GESLO) s tipkovnico vnesite geslo. Ko
vklopite varilni transformator in aktivirate nadzorno ploščo, sistem zahteva vnos dostopnega
gesla.
Če želite onemogočiti to funkcijo in želite namesto tega omogočiti dostop do transformatorja
in upravljalne plošče vsem uporabnikom, izberite USER ACCOUNTS OFF (IZKL
UPORABNIŠKIH RAČUNOV).
Sprememba uporabnika
Ta meni je viden ob vklopljeni funkciji USER
ACCOUNTS. Omogoča spremembo
uporabnika. Vnesite geslo uporabnika in se
prijavite ali pa se s tipko QUIT vrnite v meni
orodij.
10.11
Podatki o enoti (Unit information)
Glavni meni (Main) → Orodja (Tools) → Podatki o enoti (Unit information)
V tem meniju lahko prikažete naslednje podatke:
0460 896 501
- 83 -
© ESAB AB 2017
10 TOOLS (ORODJA)
•
•
•
ID stroja (Machine ID)
ID vozlišča (Node ID)
2 = varilni transformator
3 = podajanje žice
8 = nadzorna plošča
Različica programske opreme
0460 896 501
- 84 -
© ESAB AB 2017
11 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
11
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni serviser. Uporabljajte
izključno originalne nadomestne in obrabne dele.
U82 je zasnovan in testiran v v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi 60974-1 in
60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti,
da je izdelek še vedno skladen z navedenim standardom.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0460 896 501
- 85 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
STRUKTURA MENIJEV
0460 896 501
- 86 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
0460 896 501
- 87 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
0460 896 501
- 88 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
0460 896 501
- 89 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
0460 896 501
- 90 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA MENIJEV
Funkcionalne razlike
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 501
- 91 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (Fe ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (Fe E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Metal powder cored wire (Fe E70 MCW)
Metal powder cored stainless wire (Ss MCW)
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless wire (Ss ER316LSi)
0460 896 501
- 92 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5183) Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Metal powder cored Stainless wire (Ss MCW)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 501
- 93 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 2% O2
1,0
Ar + 30% He + 1% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
0460 896 501
- 94 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
Wire type
Shielding gas
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
Wire diameter
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209 FCAW)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Ss ER347Si
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Almg ER5087
Ar
1,0 1,2 1,6
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
0460 896 501
- 95 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8 % CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1,0NIZKO
1,0VISOKO
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 501
- 96 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2, 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8, 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8, 1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2, 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
0460 896 501
- 97 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ZA ŽICO IN PLIN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17–29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19–29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8
20–26
Ss 307
Ar + 2% CO2
1,0
12–21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5–14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7–14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9–12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6–12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16–27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15–27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16–28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18–29,5
0460 896 501
- 98 -
© ESAB AB 2017
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 501
- 99 -
© ESAB AB 2017
PRIKLJUČKI
PRIKLJUČKI
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 501
- 100 -
© ESAB AB 2017
PRIKLJUČKI
0460 896 501
- 101 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising