ESAB | MXL™ 150v | Instruction manual | ESAB MXL™ 150v Používateľská príručka

ESAB MXL™ 150v Používateľská príručka
MXL™ 150v, MXL™ 200,
MXL™ 270, MXL™ 340
Návod k používání
0459 560 101 CZ 20170322
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření .............................................................................
4
2
ÚVOD .............................................................................................................
7
3
DODÁVKA A BALENÍ ...................................................................................
8
4
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
9
5
OBSLUHA......................................................................................................
10
5.1
Nasazení vložky ........................................................................................
10
5.2
Sestavení vyrovnávací trubky .................................................................
10
5.3
Připevnění sestavy středového adaptéru k vybavení ...........................
11
5.4
Nastavení úrovně ochranného plynu .....................................................
11
5.5
Kontrolní seznam .....................................................................................
11
5.6
Výměna drátu............................................................................................
11
ÚDRŽBA ........................................................................................................
12
6.1
Přehled ......................................................................................................
12
6.2
Kabelová sestava .....................................................................................
12
6.3
Vyčistěte podavač drátu. .........................................................................
12
6.4
Spirálová vložka / Vložka PTFE...............................................................
12
6.5
Čištění vyrovnávací trubky......................................................................
13
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................
14
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE ...........................................................................
15
9
V NOUZOVÉ SITUACI ...................................................................................
16
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..........................................................
17
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
18
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................................
19
SPOTŘEBNÍ DÍLY.................................................................................................
21
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
23
6
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0459 560 101
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0459 560 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
• Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
• Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
• Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
• Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
• Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
• Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
• Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní
kabel na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a
kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
• Kryjte si hlavu před výpary.
• Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
• Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
• Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0459 560 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
• Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
• Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
• Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
• Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
• Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0459 560 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Svařovací hořáky pro svařování MIG/MAG z této série jsou určeny výhradně ke svařování
v ochranné atmosféře za použití inertního plynu (MIG) nebo aktivního plynu (MAG)
v průmyslových a komerčních aplikacích, prováděnému náležitě vyškolenými pracovníky.
Hořáky jsou k dispozici pouze v ručním provedení.
0459 560 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 DODÁVKA A BALENÍ
3
DODÁVKA A BALENÍ
Součásti jsou pečlivě zkontrolované a zabalené, ale může se stát, že se během přepravy
poškodí.
Postup kontroly po převzetí zboží
Prohlédněte dodací list a zkontrolujte, že se jedná o správnou dodávku.
V případě poškození
Zkontrolujte balení a součásti, zda nejsou poškozené (vizuální prohlídka).
V případě reklamace
Jestliže během přepravy došlo k poškození obalu a/nebo součástí:
•
•
Ihned kontaktujte posledního dopravce.
Ponechte si obal (pro případnou kontrolu ze strany přepravce nebo dodavatele,
případně pro vrácení zboží).
Skladování v uzavřeném prostoru
Teplota prostředí pro přepravu a skladování: -25 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu: až 90 % při teplotě 20 °C
0459 560 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svařovací hořák
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Typ chlazení
Vzduch
Vzduch
Vzduch
Vzduch
Přípustná zátěž při 20% periodičnosti *
Oxid uhličitý CO2
150 A
Směsný plyn Ar/CO2
150 A
Přípustná zátěž při 35% periodičnosti
Oxid uhličitý CO2
120 A
200 A
270 A
340 A
Směsný plyn Ar/CO2
120 A
170 A
260 A
320 A
Doporučený průtok plynu
8-15
l/min
10-18
l/min
10-18
l/min
10-20
l/min
0,6-0,8 mm
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
0,8-1,2 mm
Souprava s 2,5 m hadicí
1,1 kg
−
−
−
Souprava s 3,0 m hadicí
−
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
Souprava s 4,0m hadicí
−
2,0 kg
2,6 kg
3,7 kg
2,5 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
Dvoupólový
Dvoupólový
Dvoupólový
Dvoupólový
Max. tlak
Průměr drátu
2,5 bar
Hmotnost
Kabelová sestava
Standardní délka
Standardní řídicí kabel
* Při impulsním svařování může být kapacita snížena až o 30 %.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Všeobecné údaje o hořáku podle normy IEC/EN 60 974-7
Typ napětí:
Stejnosměrné napětí
Typ drátu:
Standardní drát kruhového průřezu
Měření napětí:
Vrcholová hodnota 113V
Ochrana zapojení strany zařízení
(EN 60 529):
IP3X
Ochranný plyn:
CO2 nebo Ar/CO2
0459 560 101
-9-
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může
způsobit rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
Svařovací hořáky MXL lze používat v jakékoliv svařovací poloze.
Spínač hořáku v držadle MXL je vhodný pro 42 V, maximálně 1,0 A.
5.1
Nasazení vložky
Podle potřeby nasaďte vhodnou vodicí vložku drátu pro danou aplikaci, která bude odpovídat
typu a průměru drátu. Viz kapitola „ÚDRŽBA“, část „Spirálová vložka / Vložka PTFE“.
POZOR!
Informace o způsobu instalace nových vložek a správném postupu
sestavení najdete v kapitole „Údržba“.
Spirálová vložka = pro ocelové dráty
Vložka PTFE = pro hliníkové, měděné a nerezové dráty
5.2
Sestavení vyrovnávací trubky
Následující čísla uvádějí, jak sestavit různé typy svařovacích hořáků.
1. Plynová hubice
2. Kontaktní špička
3. Pružina hubice
0459 560 101
4. Adaptér pro špičku
5. Plynový difuzér
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.3
1.
2.
Připevnění sestavy středového adaptéru k vybavení
Zkontrolujte, zda je správně nasazena vodicí vložka drátu.
Vložte středovou zástrčku do zásuvky na jednotce podavače drátu a připevněte ji tak,
že pevně utáhnete matici adaptéru.
5.4
Nastavení úrovně ochranného plynu
Na plynovém regulátoru nastavte požadované množství plynu. Typ a množství plynu, který
se má použít, závisí na plánovaném svařovacím úkolu.
5.5
Kontrolní seznam
Zkontrolujte sestavu kabelu, než ji připojíte k jednotce podavače, abyste se ujistili, že vložka
drátu je vhodná pro daný průměr a typ drátu.
Zkontrolujte pevný konec odtavných částí na vyrovnávací trubce, zda je použita správná
kontaktní špička atd. pro daný průměr a typ drátu.
5.6
Výměna drátu
Při vyměňování drátu se ujistěte, že je jeho konec zbaven otřepů.
Vložte drát do podavače podle návodu k obsluze.
Při vkládání drátu stiskněte posunovací tlačítko na podavači.
0459 560 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Přehled
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Svařovací hořák
Čištění a výměna opotřebených částí svařovacího hořáku by se měla provádět
v pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu. Pravidelně
profukujte vodicí vložku drátu a čistěte kontaktní špičku.
VAROVÁNÍ!
Před zahájením čištění, servisu nebo oprav musíte vypnout zařízení podle
následujícího postupu.
1.
2.
Vypněte napájecí zdroj.
Zavřete přívod plynu.
Zajistěte, aby po celou dobu práce na zařízení zůstaly napájení a plyn vypnuté.
6.2
Kabelová sestava
Zkontrolujte, zda jsou všechny matice pevně utažené.
Pokud je vložka opotřebená nebo znečištěná, vyměňte ji.
Vyměňte poškozené, zdeformované nebo opotřebené součásti.
6.3
Vyčistěte podavač drátu.
Odpojte kabelovou sestavu hořáku od zařízení, položte ho a vyrovnejte.
Odšroubujte matici a vytáhněte vodicí vložku drátu. Odstraňte další součásti z vyrovnávací
trubky.
Stlačeným vzduchem profoukněte trubku pro drát z obou konců, abyste odstranili kovové
piliny z drátu.
Vložte vložku do trubky pro drát a znovu našroubujte matici.
POZOR!
Nové vložky se musí oříznout na správnou délku. Řiďte se následujícími radami a
doporučeními:
6.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spirálová vložka / Vložka PTFE
Odšroubujte z vyrovnávací trubky všechny montážní prvky.
Odšroubujte spojovací matici na středové zástrčce.
Odstraňte starou vložku a potom zatlačte spirálovou vložku co nejdále do hadice.
Zkontrolujte, zda je kabel natažený víceméně rovně.
Rukou utáhněte spojovací matici.
Odřízněte vyčnívající část spirály na konci vyrovnávací trubky a znovu odstraňte
vodicí spirálovou vložku.
Aby vznikl hladký přechod ke kontaktní špičce, obruste konec spirály do úhlu přibl.
40 stupňů. Odstraňte z ostří otřepy.
Protlačte naostřenou spirálovou vodicí vložku hadicí do vsuvky držáku.
0459 560 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
8.
9.
Našroubujte spojovací matici do správné polohy a utáhněte ji francouzským klíčem.
Znovu našroubujte montážní prvky.
6.5
•
•
Čištění vyrovnávací trubky
Pravidelně čistěte vnitřek plynové hubice, abyste odstranili rozstříkaný materiál ze
svařování, a postříkejte ho ochranným prostředkem ESAB®.
Vizuálně zkontrolujte spotřební materiál, a bude-li třeba, vyměňte ho.
0459 560 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Nebudou-li níže popsaná opatření úspěšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Přečtěte si návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje a podavače.
Problém
Příčina
Řešení
Hořák se příliš ohřívá
• Nedostatečně utažená
kontaktní špička/upínací
pouzdro
• Uvolněné připojení proudu
na straně hořáku a
obrobku
• Zkontrolujte a utáhněte
• Zkontrolujte a utáhněte
Spínač nefunguje
• Přerušený/vadný řídicí
kabel.
• Zkontrolujte/opravte.
Drát je připálen na kontaktní
špičce
• Špatné nastavení
parametrů
• Opotřebená kontaktní
špička.
• Zkontrolujte nebo opravte
nastavení
• Vyměňte
Nepravidelné podávání drátu
• Zablokovaná vložka
• Profoukněte v obou
• Průměry kontaktní špičky a
směrech.
drátu si neodpovídají
• Vyměňte kontaktní špičku
• Špatně nastavený tah na
• Opravte podle pokynů
podavači
výrobce
Zkratový oblouk mezi
plynovou hubicí a obrobkem.
• Přemostění z
rozstříkaného kovu mez
kontaktní špičkou a
plynovou hubicí
Nepravidelný oblouk
• Kontaktní špička
• Zkontrolujte a vyměňte
neodpovídá průměru drátu
kontaktní špičku.
nebo je opotřebená
• Opravte svařovací
• Nesprávně nastavené
parametry.
svařovací parametry
• Vyměňte vodicí vložku
• Opotřebená vložka
drátu
Porézní svary
• Velké množství
rozstříkaného kovu
v plynové hubici.
• Nedostatečný nebo žádný
ochranný plyn
• Průvan narušuje ochranný
plyn
0459 560 101
- 14 -
• Vyčistěte a nastříkejte
vnitřek plynové hubice
• Vyčistěte plynovou hubici
• Zkontrolujte obsah lahve
se stlačeným plynem /
hadic a nastavení tlaku
• Zakryjte svařované místo
ochrannými zástěnami
© ESAB AB 2017
8 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Systém svařovacího hořáku je vyroben zejména z oceli, plastu a neželezitého kovu a musí
se likvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
0459 560 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
9 V NOUZOVÉ SITUACI
9
V NOUZOVÉ SITUACI
V nouzové situaci se musí okamžitě vypnout napájecí zdroj.
Další činnost za takových okolností najdete v návodu k použití napájecího zdroje.
0459 560 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
10 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Hořáky MXL 150v, MXL 200, MXL 270 a MXL 340 jsou navrženy a přezkoušeny
v souladu s mezinárodními a evropskými normami 60974-7. Servisní služba, která
provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené
normě.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0459 560 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Type
Description
Notes
0700 200 001
MXL™ 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL™ 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL™ 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL™ 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL™ 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL™ 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL™ 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0459 560 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Pos
Denomination
Ordering no.
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck
Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck
Standard
0700 200 051
104
Swan neck
Standard
0700 200 052
105
Swan neck
Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut
complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector 0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
111
Support sleeve
x
x
x
0459 560 101
MXL MXL MXL MXL Notes
150v 200 270 340
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
0700 200 150
x
- 19 -
MXL 200/ 270/
340
MXL 150v
Incl trigger pos
106
MXL 150v
Incl trigger pos
106
© ESAB AB 2017
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
0459 560 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Bold = standard delivery
Item
1
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0700 200 054 0700 200 054
standard Ø 15 mm
0700 200 055
standard Ø 16 mm
straight Ø 16 mm
0700 200 056
0700 200 057 0700 200 057
straight Ø 18 mm
0700 200 058
straight Ø 19 mm
conical Ø 9.5 mm
0700 200 059
0700 200 060 0700 200 060
conical Ø 11.5 mm
0700 200 061
conical Ø 12 mm
Nozzle / tip insulator
2
3
0700 200 062
0700 200 105 0700 200 105
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063 0700 200 063
W0.8 M6x25
0700 200 064 0700 200 064
W0.9 M6x25
0700 200 065 0700 200 065
W1.0 M6x25
0700 200 066 0700 200 066
W0.8 M6x28
0700 200 068 0700 200 068
W0.9 M6x28
0700 200 069 0700 200 069
W1.0 M6x28
0700 200 070 0700 200 070
W1.2 M6x28
0700 200 071 0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 078 0700 200 078
Nozzle spring
4
0700 200 079
Tip adaptor
M6, MXL 150v
M6, MXL 200
5
MXL™ 340
0700 200 076
0700 200 072
M6, 35 mm MXL 270
0700 200 073
M6-Alu, MXL 270
0700 200 067
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
Gas diffusor white
0700 200 080
0459 560 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Item
6
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
MXL™ 340
Steel liner
W0.6 - W0.8 2.5 m
0700 200 099
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088
PTFE liner
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 089 0700 200 089 0700 200 089
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 090 0700 200 090 0700 200 090
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092
0459 560 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0465 451 880
Remote kit*
* Sada dálkového ovládání se používá pouze společně se zařízením Warrior Feed.
0459 560 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising