ESAB | MXL™ 150v | Instruction manual | ESAB MXL™ 150v Brugermanual

ESAB MXL™ 150v Brugermanual
MXL™ 150v, MXL™ 200,
MXL™ 270, MXL™ 340
Brugsanvisning
0459 560 101 DK 20170322
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ..................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler.............................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger .....................................................................
4
2
INDLEDNING .................................................................................................
7
3
TRANSPORT OG EMBALLAGE...................................................................
8
4
TEKNISKE DATA...........................................................................................
9
5
DRIFT .............................................................................................................
10
5.1
Montering af liner .....................................................................................
10
5.2
Montering af svanehalsen .......................................................................
10
5.3
Montering af den centrale adapter på udstyret .....................................
11
5.4
Indstilling af niveauet for beskyttelsesgas ............................................
11
5.5
Kontrolliste................................................................................................
11
5.6
Udskiftning af tråd....................................................................................
11
VEDLIGEHOLDELSE ....................................................................................
12
6.1
Oversigt .....................................................................................................
12
6.2
Kabelsamling ............................................................................................
12
6.3
Rengøring af trådfremføringen ...............................................................
12
6.4
Spiralliner/teflon-liner ..............................................................................
12
6.5
Rengøring af svanehalsen.......................................................................
13
7
FEJLFINDING ................................................................................................
14
8
DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE .....................................................
15
9
I TILFÆLDE AF EN NØDSITUATIONI ..........................................................
16
10
BESTILLING AF RESERVEDELE.................................................................
17
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
18
RESERVEDELSLISTE..........................................................................................
19
SLIDDELE.............................................................................................................
21
TILBEHØR ............................................................................................................
23
6
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0459 560 101
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0459 560 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
• Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
• Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
• Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
• Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
• Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
• Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0459 560 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
• Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
• Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
• Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
• Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0459 560 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
MIG/MAG-svejsebrænderne i denne serie er udelukkende beregnet til lysbuesvejsning med
inaktiv gas (MIG) eller aktiv gas (MAG) til industriel og kommerciel brug og må kun benyttes
af medarbejdere med den rette træning. Svejsebrænderne fås kun i manuelt betjente
versioner.
0459 560 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TRANSPORT OG EMBALLAGE
3
TRANSPORT OG EMBALLAGE
Komponenterne er omhyggeligt kontrolleret og pakket, men kan blive beskadiget under
forsendelsen.
Kontrol ved modtagelse af leverance
Kontroller, at forsendelsen stemmer overens med fragtsedlen.
I tilfælde af skade
Kontroller emballagen og komponenterne for skader (visuel inspektion).
I tilfælde af klager
Hvis emballagen og/eller nogle af komponenterne er blevet beskadiget under transport, skal
du:
•
•
Kontakte det sidste transportfirma med det samme.
Beholde emballagen (så transportfirmaet eller leverandøren kan kontrollere den, eller
varerne kan returneres).
Opbevares i lukket rum
Omgivende temperatur under transport og opbevaring: -25 °C til +55 °C
Relativ luftfugtighed:op til 90 % ved 20 °C
0459 560 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 TEKNISKE DATA
4
TEKNISKE DATA
Svejsebrænder
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Køletype
Luft
Luft
Luft
Luft
Tilladt belastning ved 20 % intermittens *
Kuldioxid CO2
150 A
Blandet gas, Ar/CO2
150 A
Tilladt belastning ved 35 % intermittens *
Kuldioxid CO2
120 A
200 A
270 A
340 A
Blandet gas, Ar/CO2
120 A
170 A
260 A
320 A
Anbefalet gasflow
8-15
l/min
10-18
l/min
10-18
l/min
10-20
l/min
0,6-0,8 mm
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
0,8-1,2 mm
2,5 m slangepakke
1,1 kg
–
–
–
3,0 m slangepakke
–
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
4,0 m slangepakke
–
2,0 kg
2,6 kg
3,7 kg
Standardlængde
2,5 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
Standardstyrekabel
2-polet
2-polet
2-polet
2-polet
Maks. tryk
Tråddiameter
2,5 bar
Vægt
Kabelsamling
* Kapaciteten reduceres muligvis med op til 30 % under pulssvejsning.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Generelle data for brænderen i henhold til IEC/EN 60 974-7
Spændingstype:
Jævnstrømsspænding
Trådtype:
Rund standardtråd
Spændingsmåling:
Spidsspænding 113 V
Forbindelsesbeskyttelse på udstyrsside (EN
60 529):
IP3X
Beskyttelsesgas:
CO2 eller Ar/CO2
0459 560 101
-9-
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
MXL-svejsebrændere kan bruges i alle svejsepositioner.
Brænderkontakten på MXL-håndtaget er egnet til 42 V, maksimalt 1 A
5.1
Montering af liner
Monter den korrekte liner til trådføringen, der passer til anvendelsen, og som er i
overensstemmelse med trådtypen og tråddiameteren. Se afsnittet "Spiralliner/teflon-liner" i
kapitlet "VEDLIGEHOLDELSE".
BEMÆRK!
Se kapitlet "Vedligeholdelse" for at få oplysninger om den korrekte
fremgangsmåde for montering, og hvordan du monterer nye linere
Spiralliner = til ståltråd
Teflon-liner = til tråd af aluminium, kobber, nikkel og rustfrit stål
5.2
Montering af svanehalsen
De følgende figurer viser, hvordan du samler de forskellige svejsebrændertyper.
1. Gasdyse
2. Kontaktpunkt
3. Dysefjeder
0459 560 101
4. Adapter til kontaktpunkt
5. Gasspreder
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.3
1.
2.
Montering af den centrale adapter på udstyret
Kontroller, at trådfremføringens liner er monteret korrekt.
Sæt den centrale stikprop ind i stikket på trådboksen, og fastgør den ved at spænde
adapterens møtrik godt fast.
5.4
Indstilling af niveauet for beskyttelsesgas
Indstil den nødvendige mængde gas på gasregulatoren. Typen og mængden af gas, der skal
anvendes, afhænger af den pågældende svejseopgave.
5.5
Kontrolliste
Kontroller kabelsamlingen, inden den tilsluttes trådboksen, for at bekræfte, at trådlineren er
egnet til tråddiameteren og trådtypen.
Kontroller de faste dele og forbrugsdelene på svanehalsen for at bekræfte, at der anvendes
det korrekte kontaktpunkt osv. til tråddiameteren og trådtypen.
5.6
Udskiftning af tråd
Når tråden udskiftes, skal eventuelle grater for enden af tråden fjernes.
Sæt tråden ind i trådboksen i overensstemmelse med brugsanvisningen.
Tryk på tasten til manuel trådfremføring på trådboksen, når tråden indsættes.
0459 560 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Oversigt
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Svejsebrænder
Rengøring og udskiftning af sliddele i svejsebrænderen skal foretages regelmæssigt, så
trådfremføringen kan fungere uden problemer. Trådfremføringen skal blæses ren, og
kontaktpunktet skal rengøres jævnligt.
ADVARSEL!
Følg fremgangsmåden nedenfor til afbrydelse af driften inden rengøring, service
og reparationsarbejde.
1.
2.
Sluk for strømforsyningen.
Luk for gasforsyningen.
Sørg for, at strømforsyningen og gassen er afbrudt under hele servicearbejdet på
udstyret.
6.2
Kabelsamling
Kontroller, at alle møtrikker er spændt.
Udskift lineren, hvis den er slidt eller beskidt.
Udskift beskadigede, deforme eller slidte dele.
6.3
Rengøring af trådfremføringen
Frakobl brænderens kabelsamling fra udstyret, og ret samlingen ud.
Skru møtrikken af, og træk trådfremføringens liner ud. Fjern andre dele fra svanehalsen.
Blæs trykluft gennem trådfremføreren fra begge ender for at fjerne spåner fra tråden.
Sæt lineren ind i trådfremføreren, og skru møtrikken på igen.
BEMÆRK!
Nye linere skal tilskæres til den korrekte længde. Følg nedenstående tip og
forslag:
6.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spiralliner/teflon-liner
Skru alle fittings på svanehalsen af.
Skru omløbermøtrikken på den midterste stikprop af.
Fjern den gamle liner, og skub derefter trådfremføringens spiralliner gennem slangen
så langt som muligt.
Sørg for, at kablet er strakt mere eller mindre helt ud.
Spænd omløbermøtrikken med hånden.
Skær overhænget af spiralen på svanehalsen, og fjern trådfremføringens spiralliner
igen.
For at opnå en smidig overgang til kontaktpunktet skal enden af spiralen slibes til en
vinkel på ca. 40°. Fjern grater fra skærkanten.
Skub trådfremføringens tilspidsede spiralliner gennem slangen til holderens nippel.
0459 560 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
8.
9.
Skru omløbermøtrikken på plads, og spænd den med kombinationsskruenøglen.
Skru fittingerne på igen.
6.5
•
•
Rengøring af svanehalsen
Rengør indersiden af gasdysen regelmæssigt for at fjerne svejsesprøjt, og spray med
et ESAB®-middel til beskyttelse mod svejsesprøjt.
Kontroller forbrugsdelene for synlige skader, og udskift dem efter behov.
0459 560 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Hvis de nedenfor anførte tiltag ikke lykkes, skal du kontakte din forhandler eller producenten.
Læs brugsanvisningen til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden og trådboksen.
Problem
Årsag
Løsning
Brænderen bliver for varm
• Kontaktpunkt/fastspændin
gspatroner er ikke spændt
nok
• Tilslutningerne på
brænderen og til
arbejdsemnet er løse
• Kontroller og spænd
• Kontroller og spænd
Kontakten fungerer ikke
• Styrekabel afbrudt/defekt.
• Kontroller/reparer.
Tråden er brændt tilbage på
kontaktpunktet
• Forkert
parameterindstilling
• Slidt kontaktmundstykke.
• Kontroller eller juster
indstillingen
• Udskift
Ujævn trådfremføring
• Liner er blokeret
• Blæs rent i begge
• Kontaktpunkt og
retninger.
tråddiameter passer ikke til • Udskift kontaktpunktet.
hinanden
• Korrekt i henhold til
• Forkert spænding er
producentens anvisninger
indstillet på trådboksen
Kort bue mellem gasdyse og
arbejdsemne
• Opbygning af sprøjt
mellem kontaktpunkt og
gasdyse
Varierende lysbue
• Kontaktpunkter passer
• Kontroller og udskift
ikke til tråddiameteren,
kontaktpunktet.
eller kontaktpunktet er slidt • Indstil korrekte
• Der er indstillet forkerte
svejseparametre.
svejseparametre
• Udskift trådfremføringen
• Liner er slidt
Porøse svejsninger
• For meget svejsestænk i
gasdysen.
• Utilstrækkelig eller slet
ingen beskyttelsesgas
• Træk forstyrrer
beskyttelsesgassen
0459 560 101
- 14 -
• Rengør og smør
indersiden af gasdysen
• Rengør gasdysen
• Kontroller indholdet i
gasflasken/slangerne og
trykindstillingen
• Afskærm svejseområdet
med beskyttende skærme
© ESAB AB 2017
8 DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE
8
DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
Svejsebrændersystemet består hovedsageligt af stål, plastik og ikke-jernholdigt metal og skal
bortskaffes i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
0459 560 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
9 I TILFÆLDE AF EN NØDSITUATIONI
9
I TILFÆLDE AF EN NØDSITUATIONI
I tilfælde af en nødsituation skal strømforsyningen straks afbrydes.
Se brugsanvisningen "Strømkilde" for oplysninger om yderligere handlinger i sådanne
tilfælde.
0459 560 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
10 BESTILLING AF RESERVEDELE
10
BESTILLING AF RESERVEDELE
MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 er designet og testet i overensstemmelse med
de internationale og europæiske standarder 60974-7. Den serviceafdeling, der har
udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er
i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0459 560 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Type
Description
Notes
0700 200 001
MXL™ 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL™ 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL™ 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL™ 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL™ 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL™ 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL™ 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0459 560 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Pos
Denomination
Ordering no.
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck
Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck
Standard
0700 200 051
104
Swan neck
Standard
0700 200 052
105
Swan neck
Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut
complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector 0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
111
Support sleeve
x
x
x
0459 560 101
MXL MXL MXL MXL Notes
150v 200 270 340
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
0700 200 150
x
- 19 -
MXL 200/ 270/
340
MXL 150v
Incl trigger pos
106
MXL 150v
Incl trigger pos
106
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
0459 560 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
SLIDDELE
Bold = standard delivery
Item
1
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0700 200 054 0700 200 054
standard Ø 15 mm
0700 200 055
standard Ø 16 mm
straight Ø 16 mm
0700 200 056
0700 200 057 0700 200 057
straight Ø 18 mm
0700 200 058
straight Ø 19 mm
conical Ø 9.5 mm
0700 200 059
0700 200 060 0700 200 060
conical Ø 11.5 mm
0700 200 061
conical Ø 12 mm
Nozzle / tip insulator
2
3
0700 200 062
0700 200 105 0700 200 105
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063 0700 200 063
W0.8 M6x25
0700 200 064 0700 200 064
W0.9 M6x25
0700 200 065 0700 200 065
W1.0 M6x25
0700 200 066 0700 200 066
W0.8 M6x28
0700 200 068 0700 200 068
W0.9 M6x28
0700 200 069 0700 200 069
W1.0 M6x28
0700 200 070 0700 200 070
W1.2 M6x28
0700 200 071 0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 078 0700 200 078
Nozzle spring
4
0700 200 079
Tip adaptor
M6, MXL 150v
M6, MXL 200
5
MXL™ 340
0700 200 076
0700 200 072
M6, 35 mm MXL 270
0700 200 073
M6-Alu, MXL 270
0700 200 067
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
Gas diffusor white
0700 200 080
0459 560 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Item
6
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
MXL™ 340
Steel liner
W0.6 - W0.8 2.5 m
0700 200 099
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088
PTFE liner
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 089 0700 200 089 0700 200 089
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 090 0700 200 090 0700 200 090
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092
0459 560 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0465 451 880
Remote kit*
* Fjernbetjeningssættet er kun beregnet til brug sammen med Warrior Feed.
0459 560 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising