ESAB | MXL™ 150v | Instruction manual | ESAB MXL™ 150v Používateľská príručka

ESAB MXL™ 150v Používateľská príručka
MXL™ 150v, MXL™ 200,
MXL™ 270, MXL™ 340
Návod na použitie
0459 560 101 SK 20170322
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ ...............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ....................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ..........................................................................
4
2
ÚVOD .............................................................................................................
7
3
PREPRAVA A BALENIE................................................................................
8
4
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
9
5
PREVÁDZKA .................................................................................................
10
5.1
Nasadenie vložky .....................................................................................
10
5.2
Montáž „labutieho krku“ ..........................................................................
10
5.3
Montáž centrálneho adaptéra k zariadeniu ............................................
11
5.4
Nastavenie úrovne ochranného plynu ...................................................
11
5.5
Kontrolný zoznam ....................................................................................
11
5.6
Výmena drôtu............................................................................................
11
ÚDRŽBA ........................................................................................................
12
6.1
Prehľad ......................................................................................................
12
6.2
Káblový zväzok.........................................................................................
12
6.3
Čistenie posuvu drôtu..............................................................................
12
6.4
Špirálová vložka/vložka PTFE .................................................................
12
6.5
Čistenie labutieho krku ............................................................................
13
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH..............................................................
14
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA ..........................................................................
15
9
V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE ..............................................................
16
10
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ..................................................
17
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ......................................................................................
18
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV ......................................................................
19
DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU ......................................................
21
PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................
23
6
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0459 560 101
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0459 560 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
• Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
• Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
• Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
• Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
• Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
• Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
• Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
• Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
• Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0459 560 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
• Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
• Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
• Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
• Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
• Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0459 560 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Zváracie horáky MIG/MAG tejto série sú určené výlučne na oblúkové zváranie obalenou
elektródou pomocou inertného plynu (MIG) alebo aktívneho plynu (MAG) pre priemyselné
a komerčné použitie kvalifikovanými zamestnancami. Horáky sú dostupné len v manuálnych
verziách.
0459 560 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 PREPRAVA A BALENIE
3
PREPRAVA A BALENIE
Komponenty sú starostlivo kontrolované a balené, napriek tomu môže dôjsť počas prepravy
k poškodeniu.
Kontrola pri prijatí tovaru
Skontrolujte správnosť zásielky podľa prepravného listu.
V prípade poškodenia
Skontrolujte balenie a komponenty, či nie sú poškodené (vizuálna kontrola).
V prípade sťažností
V prípade poškodenia balenia alebo komponentov počas prepravy:
•
•
Okamžite kontaktujte posledného dopravcu.
Ponechajte si obal (pre prípad kontroly zo strany dopravcu alebo dodávateľa alebo na
vrátenie tovaru).
Skladovanie v uzavretom priestore
Teplota okolia pre prepravu a skladovanie: -25°C až +55°C
Relatívna vlhkosť vzduchu: max. 90 % pri teplote 20 °C
0459 560 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zvárací horák
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Typ chladenia
Vzduch
Vzduch
Vzduch
Vzduch
Dovolené zaťaženie pri 20 % prerušovanosti*
Oxid uhličitý CO2
150 A
Zmes plynov Ar/CO2
150 A
Dovolené zaťaženie pri 35 % prerušovanosti*
Oxid uhličitý CO2
120 A
200 A
270 A
340 A
Zmes plynov Ar/CO2
120 A
170 A
260 A
320 A
Odporúčaný prietok
plynu
8-15
l/min.
10-18
l/min.
10-18
l/min.
10-20
l/min.
0,6 – 0,8 mm
0,6 – 1,0 mm
0,8 – 1,2 mm
0,8 – 1,2 mm
Zväzok hadíc 2,5 m
1,1 kg
−
−
−
Zväzok hadíc 3,0 m
−
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
Zväzok hadíc 4,0 m
−
2,0 kg
2,6 kg
3,7 kg
Štandardná dĺžka
2,5 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
Štandardný kábel
ovládania
2-pólový
2-pólový
2-pólový
2-pólový
Max. tlak
Priemer drôtu
2,5 baru
Hmotnosť
Káblový zväzok
* Kapacita môže byť pri pulznom zváraní znížená až o 30 %.
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
Všeobecné údaje o horáku s odkazom na normu IEC/EN 60 974−7
Typ napätia:
Jednosmerné napätie
Typ drôtu:
Štandardný okrúhly drôt
Meranie napätia:
Vrcholová hodnota 113 V
Ochrana pripojenia zariadenia krytom (EN 60 IP3X
529):
Ochranný plyn:
0459 560 101
CO2 alebo Ar/CO2
-9-
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
Zváracie horáky MXL môžu byť použité v akejkoľvek zváracej polohe.
Spínač horáka na rukoväti MXL je vhodný pre napätie 42 V a maximálny prúd 1 A.
5.1
Nasadenie vložky
Nasaďte správnu vložku vedenia drôtu pre príslušnú aplikáciu podľa typu a priemeru drôtu.
Prečítajte si kapitolu ÚDRŽBA, časť Špirálová vložka/vložka PTFE.
POZOR!
Informácie o inštalácii nových vložiek a o správnom postupe montáže
nájdete v kapitole Údržba.
Špirálová vložka = pre oceľové drôty
Vložka PTFE = pre hliníkové, medené a niklové drôty, ako aj drôty
z nehrdzavejúcej ocele
5.2
Montáž „labutieho krku“
Nasledujúce obrázky ukazujú, ako namontovať rôzne typy zváracích horákov.
1. Plynová dýza
2. Kontaktný hrot
3. Pružina dýzy
0459 560 101
4. Adaptér hrotu
5. Plynový difuzér
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5.3
1.
2.
Montáž centrálneho adaptéra k zariadeniu
Skontrolujte, či je vložka vedenia drôtu nasadená správne.
Vložte strednú vidlicu do zásuvky v jednotke posuvu drôtu a zaistite ju pevným
utiahnutím matice adaptéra.
5.4
Nastavenie úrovne ochranného plynu
Nastavte požadované množstvo plynu pomocou regulátora plynu. Typ a množstvo plynu,
ktorý sa má použiť, závisí od toho, čo sa chystáte zvárať.
5.5
Kontrolný zoznam
Pred pripojením k jednotke posuvu drôtu skontrolujte káblový zväzok a uistite sa, že je
vložka na vedenie drôtu vhodná pre priemer a typ použitého drôtu.
Skontrolujte spotrebné diely na pevnom konci labutieho krku a uistite sa, či sa používa
správny kontaktný hrot a ďalšie položky podľa priemeru a typu drôtu.
5.6
Výmena drôtu
Pri výmene drôtu sa uistite, že je koniec drôtu odihlovaný.
Vložte drôt do jednotky posuvu drôtu v súlade s návodom na obsluhu.
Pri vkladaní drôtu stlačte tlačidlo posunu drôtu na jednotke posuvu drôtu.
0459 560 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Prehľad
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Zvárací horák
Čistenie a výmena opotrebovaných častí zváracieho horáka by sa mali vykonávať
v pravidelných intervaloch, aby sa dosiahlo bezproblémové podávanie drôtu. Vedenie drôtu
pravidelne čistite tlakovým vzduchom a vyčistite kontaktný hrot.
VÝSTRAHA!
Pred vykonaním čistenia, údržby alebo opravy musíte dodržať nasledujúci postup
vypnutia.
1.
2.
Vypnite napájací zdroj.
Zatvorte prívod plynu.
Uistite sa, že napájací zdroj a plyn ostávajú vypnuté po celý čas počas údržby
zariadenia.
6.2
Káblový zväzok
Skontrolujte dotiahnutie všetkých matíc.
Ak je vložka opotrebovaná alebo špinavá, vymeňte ju.
Vymeňte poškodené, deformované alebo opotrebované diely.
6.3
Čistenie posuvu drôtu
Odpojte káblový zväzok horáka zo zariadenia a vyrovnajte ho.
Odskrutkujte maticu a vytiahnite vložku vedenia drôtu. Odstráňte ďalšie diely z labutieho
krku.
Odstráňte oceľové piliny vyfúknutím stlačeným vzduchom cez kanál drôtu z obidvoch strán.
Umiestnite vložku do kanála drôtu a maticu opätovne naskrutkujte.
POZOR!
Nové vložky je potrebné orezať na správnu dĺžku. Postupujte podľa nasledujúcich
tipov a návrhov:
6.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Špirálová vložka/vložka PTFE
Odskrutkujte všetky armatúry od labutieho krku.
Odskrutkujte presuvnú maticu na strednej vidlici.
Odstráňte starú vložku a potom zatlačte vodiacu špirálovú vložku čo najďalej cez
hadicu.
Uistite sa, že je kábel natiahnutý čo najrovnejšie.
Ručne utiahnite presuvnú maticu.
Orežte presah zo špirály na labuťom krku a opätovne odstráňte vodiacu špirálovú
vložku.
Plynulý prechod ku kontaktnému hrotu dosiahnete obrúsením konca špirály približne
pod uhlom 40°. Odihlujte rezaciu hranu.
Zatlačte nabrúsenú vodiacu špirálovú vložku cez hadicu do návarky držiaka.
0459 560 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
8.
9.
Naskrutkujte presuvnú maticu do polohy a upevnite ju pomocou prispôsobiteľného
kľúča.
Opätovne priskrutkujte armatúry.
6.5
•
•
Čistenie labutieho krku
Pravidelne čistite vnútro plynovej dýzy, čím odstránite rozstrek zvárania. Odporúčame
tiež použiť sprej proti rozstreku ESAB®.
Skontrolujte spotrebný materiál, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia,
a v prípade potreby ho vymeňte.
0459 560 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Ak nižšie uvedené opatrenia nie sú úspešné, obráťte sa na svojho predajcu alebo výrobcu.
Preštudujte si návod na obsluhu súčastí zváracieho systému, napr. zváracieho zdroja
a jednotky podávania drôtu.
Problém
Príčina
Riešenie
Horák je príliš horúci
• Kontaktný hrot/klieštiny nie • Skontrolujte a utiahnite
sú dostatočne utiahnuté
• Skontrolujte a utiahnite
• Prúdové spoje na strane
horáka a ku obrobku sú
uvoľnené
Spínač nefunguje
• Prerušený alebo chybný
ovládací kábel.
• Skontrolujte alebo opravte
ho.
Drôt je pripálený na kontaktný
hrot
• Nesprávne nastavenie
parametrov
• Opotrebovaný kontaktný
hrot.
• Skontrolujte alebo opravte
nastavenie
• Vymeňte
Nepravidelný posuv drôtu
• Vložka je blokovaná
• Kontaktný hrot sa
nezhoduje s priemerom
drôtu
• Na jednotke posuvu drôtu
je nastavené nesprávne
napätie
• Prefúknite v oboch
smeroch.
• Vymeňte kontaktný hrot
• Opravte podľa pokynov
výrobcu
Krátky oblúk medzi plynovou
dýzou a obrobkom
• Iskriaci mostík medzi
kontaktným hrotom
a plynovou dýzou
• Vyčistite a vystriekajte
vnútro plynovej dýzy
Premenlivý oblúk
• Kontaktný hrot sa
nezhoduje s priemerom
drôtu alebo je
opotrebovaný
• Nesprávne nastavené
zváracie parametre
• Vložka je opotrebovaná
• Skontrolujte a vymeňte
kontaktný hrot.
• Opravte zváracie
parametre.
• Vymeňte vedenie drôtu
Pórovité zvary
• Veľké množstvo odstreku
• Vyčistite plynovú dýzu
v plynovej dýze.
• Skontrolujte obsah
• Nedostatočný prívod alebo
plynovej fľaše/hadíc
úplná absencia
a nastavenie tlaku
ochranného plynu
• Miesto zvárania odtieňte
• Prúdenie vzduchu
ochrannými krytmi
narušuje ochranný plyn
0459 560 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
8 DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Systém zváracích horákov sa vyrába hlavne z ocele, plastov a neželezných kovov. Musí sa
zneškodňovať v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia.
0459 560 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
9 V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE
9
V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE
V prípade núdzovej situácie je nutné okamžite vypnúť zdroj napájania.
Ďalšie informácie o tom, čo robiť v takých prípadoch, nájdete v návode na obsluhu k
napájaciemu zdroju.
0459 560 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
10 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
10
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
Zariadenia MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 sú navrhnuté a testované v súlade
s medzinárodnými a európskymi normami 60974-7. Povinnosťou servisnej jednotky,
ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej
zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0459 560 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering number
Type
Description
Notes
0700 200 001
MXL™ 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL™ 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL™ 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL™ 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL™ 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL™ 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL™ 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0459 560 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Pos
Denomination
Ordering no.
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck
Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck
Standard
0700 200 051
104
Swan neck
Standard
0700 200 052
105
Swan neck
Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut
complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector 0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
111
Support sleeve
x
x
x
0459 560 101
MXL MXL MXL MXL Notes
150v 200 270 340
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
0700 200 150
x
- 19 -
MXL 200/ 270/
340
MXL 150v
Incl trigger pos
106
MXL 150v
Incl trigger pos
106
© ESAB AB 2017
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
0459 560 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Bold = standard delivery
Item
1
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0700 200 054 0700 200 054
standard Ø 15 mm
0700 200 055
standard Ø 16 mm
straight Ø 16 mm
0700 200 056
0700 200 057 0700 200 057
straight Ø 18 mm
0700 200 058
straight Ø 19 mm
conical Ø 9.5 mm
0700 200 059
0700 200 060 0700 200 060
conical Ø 11.5 mm
0700 200 061
conical Ø 12 mm
Nozzle / tip insulator
2
3
0700 200 062
0700 200 105 0700 200 105
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063 0700 200 063
W0.8 M6x25
0700 200 064 0700 200 064
W0.9 M6x25
0700 200 065 0700 200 065
W1.0 M6x25
0700 200 066 0700 200 066
W0.8 M6x28
0700 200 068 0700 200 068
W0.9 M6x28
0700 200 069 0700 200 069
W1.0 M6x28
0700 200 070 0700 200 070
W1.2 M6x28
0700 200 071 0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 078 0700 200 078
Nozzle spring
4
0700 200 079
Tip adaptor
M6, MXL 150v
M6, MXL 200
5
MXL™ 340
0700 200 076
0700 200 072
M6, 35 mm MXL 270
0700 200 073
M6-Alu, MXL 270
0700 200 067
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
Gas diffusor white
0700 200 080
0459 560 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Item
6
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
MXL™ 340
Steel liner
W0.6 - W0.8 2.5 m
0700 200 099
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088
PTFE liner
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 089 0700 200 089 0700 200 089
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 090 0700 200 090 0700 200 090
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092
0459 560 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0465 451 880
Remote kit*
* Diaľkové ovládanie je určené iba na použitie spolu so zariadením na podávanie drôtu
Warrior Feed.
0459 560 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising