ESAB | MXL™ 150v | Instruction manual | ESAB MXL™ 150v Användarmanual

ESAB MXL™ 150v Användarmanual
MXL™ 150v, MXL™ 200,
MXL™ 270, MXL™ 340
Bruksanvisning
0459 560 101 SE 20170322
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET....................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.........................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ....................................................................................
4
2
INLEDNING....................................................................................................
7
3
TRANSPORT OCH EMBALLAGE ................................................................
8
4
TEKNISKA DATA...........................................................................................
9
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE .......................................................................
10
5.1
Ansluta ledaren ........................................................................................
10
5.2
Sätta ihop svanhalsen .............................................................................
10
5.3
Sätta dit centrumadaptern på utrustningen...........................................
11
5.4
Ställa in nivån av skyddsgas...................................................................
11
5.5
Checklista .................................................................................................
11
5.6
Byta tråd ....................................................................................................
11
UNDERHÅLL .................................................................................................
12
6.1
Översikt .....................................................................................................
12
6.2
Slangpaket ................................................................................................
12
6.3
Rengöra trådmatningen ...........................................................................
12
6.4
Spiralledare/PTFE-ledare .........................................................................
12
6.5
Rengöra svanhalsen ................................................................................
13
7
FELSÖKNING ................................................................................................
14
8
DEMONTERING OCH SKROTNING .............................................................
15
9
NÖDSITUATIONER .......................................................................................
16
10
RESERVDELSBESTÄLLNING......................................................................
17
BESTÄLLNINGSNUMMER ..................................................................................
18
RESERVDELSFÖRTECKNING............................................................................
19
SLITDELAR ..........................................................................................................
21
TILLBEHÖR ..........................................................................................................
23
6
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0459 560 101
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0459 560 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
• Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
• Isolera dig från arbetet och marken.
• Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
• Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
• Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
• Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp.
Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som
möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0459 560 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
• Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
• Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
• Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
• Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0459 560 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INLEDNING
2
INLEDNING
MIG/MAG-svetspistolerna i den här serien är uteslutande avsedda för bågsvetsning med
inert (MIG) eller aktiv (MAG) skyddsgas i industriella och kommersiella miljöer av personer
med lämplig utbildning. Pistolerna är bara tillgängliga i manuella versioner.
0459 560 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TRANSPORT OCH EMBALLAGE
3
TRANSPORT OCH EMBALLAGE
Komponenterna kontrolleras och packas noggrant, men skador kan ändå uppstå under
transporten.
Kontrollprocedur vid leveransmottagning
Kontrollera att försändelsen överensstämmer med fraktsedeln.
Vid skada
Kontrollera visuellt emballaget och komponenterna med avseende på skada.
Vid klagomål
Om emballaget och/eller några komponenter är transportskadade:
•
•
Kontakta omedelbart den transportör som senast hanterat försändelsen.
Behåll emballaget för eventuell inspektion från transportörens eller leverantörens sida,
eller återsändning av leveransen.
Förvara i slutet utrymme
Omgivande temperatur för transport och förvaring: -25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet: upp till 90% vid en temperatur på 20 °C
0459 560 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 TEKNISKA DATA
4
TEKNISKA DATA
Svetspistol
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Typ av kylning
Luft
Luft
Luft
Luft
Tillåten belastning vid 20 % intermittens*
Koldioxid CO2
150 A
Blandad gas, Ar/CO2
150 A
Tillåten belastning vid 35% intermittens*
Koldioxid CO2
120 A
200 A
270 A
340 A
Blandad gas, Ar/CO2
120 A
170 A
260 A
320 A
Rekommenderat gasflöde
8-15
l/min
10-18
l/min
10-18
l/min
10-20
l/min
0,6-0,8 mm
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
0,8-1,2 mm
2,5 m slangpaket
1,1 kg
−
−
−
3,0 m slangpaket
−
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
4,0 m slangpaket
−
2,0 kg
2,6 kg
3,7 kg
2,5 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
2−polig
2−polig
2−polig
2−polig
Max. tryck
Tråddimension
2,5 bar
Vikt
Slangpaket
Standardlängd
Standardmanöverkabel
* Kapaciteten kan minska med upp till 30 % vid pulssvetsning.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Svetspistolens allmänna data enligt IEC/EN 60 974-7
Spänningstyp:
Likspänning
Trådtyp:
Rund standardtråd
Spänningsmätning:
Toppspänning 113V
Anslutningsskydd på utrustningssidan (EN 60 IP3X
529):
Skyddsgas:
0459 560 101
CO2 eller Ar/CO2
-9-
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
MXL-svetspistoler kan användas i alla svetslägen.
Brännarbrytaren i MXL-handtaget är anpassat för 42 V och högst 1 A.
5.1
Ansluta ledaren
Anslut en trådledare som är lämplig för användningen, trådtypen och trådens diameter. Se
avsnittet ”UNDERHÅLL”, avsnittet ”Spiralledare/PTFE-ledare”.
OBSERVERA!
Information hur du installerar nya ledare och hur hopsättningen går till
finns i kapitlet ”Underhåll”
Spiralledare = för trådar av stål
PTFE-ledare = för trådar av aluminium, koppar, nickel och rostfritt stål
5.2
Sätta ihop svanhalsen
Följande bilder visar hur de olika typerna av svetsbrännare sätts ihop
1. Gasmunstycke
2. Kontaktmunstycke
3. Munstycksfjäder
0459 560 101
4. Kåpadapter
5. Gasspridare
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.3
1.
2.
Sätta dit centrumadaptern på utrustningen
Kontrollera att trådledaren är korrekt ditsatt.
Sätt in centrumpluggen i uttaget på trådmatningsenheten och fäst genom att dra åt
adaptermuttern ordentligt.
5.4
Ställa in nivån av skyddsgas
Ställ in den nödvändiga gasmängden med gasregulatorn. Typen och mängden gas som ska
användas beror på svetsarbetet som genomförs.
5.5
Checklista
Kontrollera kabeln innan den ansluts till trådmatningsenheten. Se till att trådledaren är
lämplig för trådens diameter och typ.
Kontrollera slitdelarna på svanhalsens fasta del och att kontaktmunstycket m.m. som
används passar för trådens diameter och typ.
5.6
Byta tråd
Kontrollera att trådens ände har avgradats när du byter tråd.
Sätt in tråden i trådmatningsenheten enligt bruksanvisningen.
Tryck på trådmatningsknappen på trådmatningsenheten när du sätter in tråden.
0459 560 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
6.1
Översikt
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Svetspistol
Rengöring och byte av svetsbrännarens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
säkerställa störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och rengör
kontaktmunstycket.
VARNING!
Utför denna avstängningsprocedur innan du inleder rengöring, service eller
reparationer.
1.
2.
Slå av strömmen.
Stäng av gasen.
Se till att strömkällan och gasen är avstängda under hela den tid som servicen
pågår.
6.2
Slangpaket
Se till att alla muttrar har dragits åt.
Byt ut ledaren om den är sliten eller smutsig.
Byt ut skadade, deformerade eller slitna delar.
6.3
Rengöra trådmatningen
Koppla loss svetspistolen från utrustningen och lägg den rakt.
Skruva loss muttern och dra ut trådledaren. Ta bort de övriga delarna från svanhalsen.
Blås in tryckluft genom trådledaruttaget från båda ändarna så att spån från tråden blåses ur.
Sätt in ledaren i trådledaruttaget och skruva fast muttern igen.
OBSERVERA!
Nya trådledare måste kapas till rätt längd. Ta hänsyn till följande tips och råd:
6.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spiralledare/PTFE-ledare
Skruva loss alla kopplingar från svanhalsen.
Skruva loss anslutningsmuttern från centrumpluggen.
Ta bort den gamla ledaren. Tryck spiralledaren genom slangen så långt som det går.
Se till att kabeln är sträckt och någorlunda rak.
Dra åt anslutningsmuttern för hand.
Kapa den del av spiralen som sticker ut utanför svanhalsen. Ta bort spiralledaren igen.
Slipa änden av spiralen i en vinkel på ca 40° så att övergången till kontaktmunstycket
blir jämn. Grada av snittet.
Tryck den slipade spiralledaren genom slangen till hållarnippeln.
Skruva fast anslutningsmuttern och dra åt den med multinyckeln.
Skruva fast kopplingarna igen.
0459 560 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6.5
•
•
Rengöra svanhalsen
Rengör gaskåpans insida regelbundet från svetssprut och spreja med ESAB®
svetssprej.
Kontrollera om förbrukningsdelarna är synligt skadade och byt ut dem vid behov.
0459 560 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om de nedanstående åtgärderna inte avhjälper
felet.
Läs bruksanvisningen för svetskomponenterna, t.ex. strömkällan och trådmatarenheten.
Problem
Orsak
Åtgärd
Pistolen blir för het
• Kontaktmunstycket/spännh • Kontrollera och dra åt
ylsan är inte tillräckligt
• Kontrollera och dra åt
åtdragen.
• Strömanslutningarna på
sidan av pistolen och
arbetsstycket är lösa
Kontakten fungerar inte
• Avbrott/fel i manöverkabel. • Kontrollera/reparera.
Trådavbränningen äter sig
bakåt i kontaktmunstycket vid
stopp
• Felaktiga
parameterinställningar
• Kontaktmunstycket är
slitet.
• Kontrollera eller justera
inställningen
• Ersätt
Ojämn trådmatning
• Trådledaren blockerad
• Kontaktmunstycket och
tråddiametern passar inte
ihop
• Fel spänning inställd i
trådmatarenheten
• Blås rent i båda
riktningarna.
• Byt ut kontaktmunstycket
• Korrigera enligt
tillverkarens instruktioner
Ljusbåge mellan gaskåpan
och arbetsstycket
• Svetssprut har bildat en
brygga mellan
kontaktmunstycket och
gaskåpan
• Rengör och spreja insidan
av gaskåpan
Varierande ljusbåge
• Kontaktmunstycket passar
inte till tråddiametern eller
är slitet
• Fel svetsparametrar
inställda
• Trådledaren sliten
• Kontrollera och byt ut
kontaktmunstycket.
• Ställ in rätt
svetsparametrar.
• Byt ut trådledaren
Porösa svetsar
• Stora mängder svetssprut i • Rengör gasmunstycket
gaskåpan.
• Kontrollera innehållet i
• Otillräckligt eller inget
gasflaskan/slangarna och
skyddsgasskydd
kontrollera inställt tryck
• Skyddsgasen blåser bort
• Skydda svetsstället med
på grund av drag
skärmar
0459 560 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
8 DEMONTERING OCH SKROTNING
8
DEMONTERING OCH SKROTNING
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
Svetspistolutrustningen är huvudsakligen tillverkad av stål, plast och ickejärnmetaller, och
ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
0459 560 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
9 NÖDSITUATIONER
9
NÖDSITUATIONER
Om en nödsituation uppstår måste strömkällan stängas av omedelbart.
Mer information om vad som ska göras i sådana situationer finns i anvisningen ”Strömkälla”.
0459 560 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
10 RESERVDELSBESTÄLLNING
10
RESERVDELSBESTÄLLNING
MXL 150v, MXL 200, MXL 270 och MXL 340 har utformats och testats i enlighet med
den internationella europeiska standarden 60974-7. Det åvilar den eller de som utfört
service på eller reparation av apparaten att se till att apparaten fortfarande uppfyller
kraven i ovan nämnda standard.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0459 560 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Type
Description
Notes
0700 200 001
MXL™ 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL™ 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL™ 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL™ 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL™ 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL™ 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL™ 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0459 560 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
Pos
Denomination
Ordering no.
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck
Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck
Standard
0700 200 051
104
Swan neck
Standard
0700 200 052
105
Swan neck
Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut
complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector 0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
111
Support sleeve
x
x
x
0459 560 101
MXL MXL MXL MXL Notes
150v 200 270 340
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
0700 200 150
x
- 19 -
MXL 200/ 270/
340
MXL 150v
Incl trigger pos
106
MXL 150v
Incl trigger pos
106
© ESAB AB 2017
RESERVDELSFÖRTECKNING
0459 560 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
SLITDELAR
SLITDELAR
Bold = standard delivery
Item
1
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0700 200 054 0700 200 054
standard Ø 15 mm
0700 200 055
standard Ø 16 mm
straight Ø 16 mm
0700 200 056
0700 200 057 0700 200 057
straight Ø 18 mm
0700 200 058
straight Ø 19 mm
conical Ø 9.5 mm
0700 200 059
0700 200 060 0700 200 060
conical Ø 11.5 mm
0700 200 061
conical Ø 12 mm
Nozzle / tip insulator
2
3
0700 200 062
0700 200 105 0700 200 105
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063 0700 200 063
W0.8 M6x25
0700 200 064 0700 200 064
W0.9 M6x25
0700 200 065 0700 200 065
W1.0 M6x25
0700 200 066 0700 200 066
W0.8 M6x28
0700 200 068 0700 200 068
W0.9 M6x28
0700 200 069 0700 200 069
W1.0 M6x28
0700 200 070 0700 200 070
W1.2 M6x28
0700 200 071 0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 078 0700 200 078
Nozzle spring
4
0700 200 079
Tip adaptor
M6, MXL 150v
M6, MXL 200
5
MXL™ 340
0700 200 076
0700 200 072
M6, 35 mm MXL 270
0700 200 073
M6-Alu, MXL 270
0700 200 067
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
Gas diffusor white
0700 200 080
0459 560 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SLITDELAR
Item
6
Denomination
MXL™ 150v
MXL™200
MXL™ 270
MXL™ 340
Steel liner
W0.6 - W0.8 2.5 m
0700 200 099
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088
PTFE liner
W0.6 - W0.8 3.0 m
0700 200 089 0700 200 089 0700 200 089
W0.6 - W0.8 4.0 m
0700 200 090 0700 200 090 0700 200 090
W0.9 - W1.2 3.0 m
0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091
W0.9 - W1.2 4.0 m
0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092
0459 560 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0465 451 880
Remote kit*
* Fjärrkontrollsatsen är endast avsedd att användas tillsammans med Warrior Feed.
0459 560 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising