ESAB | Mig 5002c | Instruction manual | ESAB Mig 5002c Ръководство за употреба

ESAB Mig 5002c Ръководство за употреба
Origo™
Mig 4002c
Mig 5002c
Mig 6502c
Ръководство за експлоатация
0463 264 001 BG 20170310
Valid for: serial no. 136-, 740-, 745-, 801-, 806-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ ...........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .........................................................................
4
1.2
Мерки за безопасност ............................................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................
8
2.1
Оборудване .............................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .................................................................................
9
4
МОНТАЖ .......................................................................................................
13
4.1
Разположение..........................................................................................
13
4.2
Сглобяване на компонентите ...............................................................
14
4.3
Захранване от електрическата мрежа ................................................
15
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .........................................................................................
17
5.1
Съединения и устройства за управление .........................................
18
5.2
Защита срещу прегряване ....................................................................
18
5.3
Съединение за вода...............................................................................
18
5.4
Предпазно устройство за водния поток ............................................
19
5.5
MIG/MAG и FCAW-S заваряване ...........................................................
19
5.6
MMA заваряване .....................................................................................
19
5.7
TIG заваряване........................................................................................
19
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ....................................................................
21
6.1
Проверка и почистване .........................................................................
6.1.1
6.1.2
6.2
Захранващ източник .............................................................................
Заваръчна горелка ...............................................................................
Допълване с охлаждаща течност ........................................................
21
21
21
2
5
6
22
7
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.................................................
23
8
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .............................................................
24
ПОЧИСТВАНЕ .....................................................................................................
25
СХЕМА .................................................................................................................
26
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ........................................................................
29
НОМЕРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРЪЧКА ........................................................
31
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................................
32
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 264 001
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0463 264 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
• Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с
ръководството за работа.
• Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
• Изолирайте себе си от работното място и земята.
• Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
• Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
• Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
• Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
• Дръжте главата си далеч от димните газове.
• Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
0463 264 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
• Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
• Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
• Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
• Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
• Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
• Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
• Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0463 264 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 264 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Mig 4002c, Mig 5002c и Mig 6502c са захранващи източници, предназначени за
заваряване MIG/MAG, както и за заваряване с тръбообразна тел с прахов пълнеж
(FCAW-S), за заваряване с волфрамов електрод в среда на инертен газ (TIG) (само с
някои панели за управление) и с обмазани електроди и такива с целулозни полимери
(MMA).
Захранващите източници са предназначени за работа със следните апарати за
подаване на заваръчна тел:
•
•
•
Feed 3004/4804
MobileFeed 300
YardFeed 2000
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.1
Оборудване
Захранващият източник се доставя в комплект с:
•
•
•
•
•
•
Обратен 5 m кабел с щипка
Стелаж за бутилка с газ
Закрепваща верига за бутилката с газ
Водещ щифт за устройството за подаване на телта
Охлаждащ блок (ако е приложим)
Ръководство за експлоатация
0463 264 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Mig 4002c
Мрежово напрежение
380/400 – 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 – 415/440 – 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Допустимо натоварване при MIG/MAG
60% работен цикъл
400 A/34,0 V
100% работен цикъл
310 A/30,0 V
Допустимо натоварване при MMA
60% работен цикъл
400 A/36,0 V
100% работен цикъл
310 A/33,0 V
Диапазон на заваряване 1)
MIG/MAG
20 A/15 V – 400 A/34,0 V
MMA
20 A/20,8 V – 400 A/36,0 V
Напрежение при отворена верига
MIG/MAG без функция VRD 3)
68,0 V
MMA без функция VRD 3)
62,0 V
деактивирана функция VRD 4)
56,0 V
активирана функция VRD 4)
< 35,0 V
Мощност при отворена верига 500 W
с охлаждащ блок
700 W
в режим на пестене на енергия
(15 мин. след последното
заваряване) 2)
60 W
Коефициент на мощност при
максимален ток
MMA
0,88
Ефективност при максимален
ток
MMA
70%
Управляващо напрежение
42,0 V, 50/60 Hz
Размери, д x ш x в
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 инча)
Тегло
149 kg (328,5 lb)
с охлаждащ блок
163 kg (359,4 lb)
Работна температура
–10 до +40°C (+14 до +104°F)
Температура при превоз
–20 до +55°C (–4 до +131°F)
Клас на защита на корпуса
IP 23
Класификация на
приложението
1)
Диапазоните на заваряване са различни поради възможния диапазон на настройка
на панела.
2)
Режимът на пестене на енергия действа само в MIG/MAG.
0463 264 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3)
Валидно за захранващи източници без технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни.
4)
Валидно за захранващи източници с технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството на панела
за управление.
Mig 5002c
Мрежово напрежение
380/400 – 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 – 415/440 – 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Допустимо натоварване при MIG/MAG
60% работен цикъл
500 A/39,0 V
100% работен цикъл
400 A/34,0 V
Допустимо натоварване при MMA
60% работен цикъл
500 A/40,0 V
100% работен цикъл
400 A/36,0 V
Диапазон на заваряване 1)
MIG/MAG
20 A/15,0 V – 500 A/39,0 V
MMA
20 A/20,8 V – 500 A/40,0 V
Напрежение при отворена верига
MIG/MAG без функция VRD 3)
68,0 V
MMA без функция VRD 3)
62,0 V
деактивирана функция VRD 4)
56,0 V
активирана функция VRD 4)
< 35,0 V
Мощност при отворена верига 550 W
с охлаждащ блок
750 W
в режим на пестене на енергия
(15 мин. след последното
заваряване) 2)
60 W
Коефициент на мощност при
максимален ток
MMA
0,90
Ефективност при максимален
ток
MMA
72%
Управляващо напрежение
42,0 V, 50/60 Hz
Размери, д x ш x в
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 инча)
Тегло
185 kg (407,9 lb)
с охлаждащ блок
199 kg (438,7 lb)
Работна температура
–10 до +40°C (+14 до +104°F)
Температура при превоз
–20 до +55°C (–4 до +131°F)
Клас на защита на корпуса
IP 23
Класификация на
приложението
0463 264 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
1)
Диапазоните на заваряване са различни поради възможния диапазон на настройка
на панела.
2)
Режимът на пестене на енергия действа само в MIG/MAG.
3)
Валидно за захранващи източници без технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни.
4)
Валидно за захранващи източници с технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството на панела
за управление.
Mig 6502c
Мрежово напрежение
380/400 – 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 – 415/440 – 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Допустимо натоварване при MIG/MAG
60% работен цикъл
650 A/44,0 V
100% работен цикъл
500 A/39,0 V
Допустимо натоварване при MMA
60% работен цикъл
650 A/44,0 V
100% работен цикъл
500 A/40,0 V
Диапазон на заваряване 1)
MIG/MAG
20 A/15,0 V – 650 A/39,0 V
MMA
20 A/20,8 V – 650 A/40,0 V
Напрежение при отворена верига
MIG/MAG без функция VRD 3)
68,0 V
MMA без функция VRD 3)
62,0 V
деактивирана функция VRD 4)
56,0 V
активирана функция VRD 4)
< 35,0 V
Мощност при отворена верига 670 W
с охлаждащ блок
870 W
в режим на пестене на енергия
(15 мин. след последното
заваряване) 2)
60 W
Коефициент на мощност при
максимален ток
MMA
0,90
Ефективност при максимален
ток
MMA
76%
Управляващо напрежение
42,0 V, 50/60 Hz
Размери, д x ш x в
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 инча)
Тегло
222 kg (489,4 lb)
с охлаждащ блок
236 kg (520,3 lb)
Работна температура
–10 до +40°C (+14 до +104°F)
Температура при превоз
–20 до +55°C (–4 до +131°F)
0463 264 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Mig 6502c
Клас на защита на корпуса
IP 23
Класификация на
приложението
1)
Диапазоните на заваряване са различни поради възможния диапазон на настройка
на панела.
2)
Режимът на пестене на енергия действа само в MIG/MAG.
3)
Валидно за захранващи източници без технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни.
4)
Валидно за захранващи източници с технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството на панела
за управление.
Охлаждащ блок
Охлаждаща мощност
1,0 kW при 25°C (77°F) и дебит 1,0 l/min (0,26
gpm)
Охлаждаща течност
Охладителен агент от ESAB, готов за употреба
Количество на охладителната
течност
5 l (1,45 gal)
Максимален поток
2,1 l/min (0,55 gpm)
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за температура 40 °C / 104 °F или по-ниска.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
Клас на приложение
Символът
означава, че захранващият източник е предназначен за използване в
участъци с повишена опасност от електрически ток.
0463 264 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова
среда продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За повдигане на захранващия
източник е необходимо да се
използват подемни колани.
Ръкохватката е предназначена
единствено за теглене.
4.1
Разположение
Поставете захранващия източник за заваряването така, че входните и изходните
отвори за охлаждащия въздух да бъдат свободни.
0463 264 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.2
Сглобяване на компонентите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По време на транспортиране задните колела на източника на захранване са
в предно положение. Преди употреба поставете колелата в предно
положение..
0463 264 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.3
Захранване от електрическата мрежа
Проверете дали захранващия източник за
заваряването е свързан към захранване с
необходимото напрежение и дали е защитен с
правилно оразмерени предпазители.
Необходимо е да се изгради защитна
заземителна връзка в съответствие с
изискванията.
Първичната страна на трансформаторите
трябва да бъде свързана в съответствие с
главата "Инструкция за свързване".
• T1 Главен трансформатор
• TC1 Спомагателен трансформатор
• TC2 CO2 нагревател (опция)
Табелка с технически данни, съдържаща информация
за захранването
Препоръчителен размер на предпазителите и минимално сечение на кабелите
3~ 50/60 Hz
Мрежово
напрежение
Mig 4002c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60 % работен
цикъл
56 A
34 A (45 A*)
32 A (43 A*)
29 A (39 A*)
26 A (35 A*)
100 % работен
цикъл
43 A
26 A
25 A
23 A
20 A
Площ на
сечението на
захранващия
кабел
4 G 10 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
Ток в
първичната
намотка
Предпазител за
свръхнапрежени
е
0463 264 001
35 A
25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 20 A ( 50 A*)
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
3~ 50/60 Hz
Мрежово
напрежение
Mig 5002c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60 % работен
цикъл
75 A
45 A (53 A*)
43 A (50 A*)
39 A (48 A*)
34 A (42 A*)
100 % работен
цикъл
57 A
35 A
33 A
30 A
26 A
Площ на
сечението на
захранващия
кабел
4 G 16 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
Ток в
първичната
намотка
Предпазител за
свръхнапрежени
е
63 A
35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*)
3~ 50/60 Hz
Мрежово
напрежение
Mig 6052c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60 % работен
цикъл
103A
62 A (68 A*)
59 A (65 A*)
53 A (69 A*)
47 A (52 A*)
100 % работен
цикъл
80 A
48 A
46 A
42 A
37 A
Площ на
сечението на
захранващия
кабел
4 G 25 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
Ток в
първичната
намотка
Предпазител за
свръхнапрежени
е
80 A
50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*)
* AAG (Въздушно дъгово заваряване с надраскване)
ЗАБЕЛЕЖКА!
Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на
предпазителите съответстват на изискванията на наредбите в Швеция. За
други региони захранващите кабели трябва да са подходящи за
приложението и да отговарят на местните и национални разпоредби.
0463 264 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Укрепете оборудването - особено
ако е разположено върху неравна
или наклонена повърхност.
0463 264 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.1
Съединения и устройства за управление
1
Ключ за мрежовото захранване 0 / 1
6
ЧЕРВЕНО съединение за
охлаждащата вода от телоподаващия
апарат
2
Индикаторна лампа за включено
захранване (ON)
7
СИНЬО съединение за охлаждащата
вода към телоподаващия апарат
3
Индикаторна лампа,
прегряване/повреда
8
Съединение за заваръчния токов
кабел (+)
4
Съединение за заваръчния токов
кабел (+)
9
Гнездо за управляващия кабел (от/до
телоподаващия апарат)
5
Съединение за заваръчния токов
кабел (-)
5.2
Защита срещу прегряване
Захранващият източник има защита срещу прегряване, която сработва, ако
вътрешната температура стане прекалено висока. Когато това стане, заваръчният ток
се прекъсва и светва оранжевата индикаторна лампа върху предната страна на
захранващия източник.
Когато температурата спадне, защитата срещу прегряване се връща автоматично в
начално състояние и индикаторната лампа изгасва.
5.3
Съединение за вода
Телоподаващият апарат е снабден със система за откриване ELP, (ESAB Logic Pump
(логика на помпата на ESAB), която проверява дали са свързани маркучите за вода на
горелката за заваряване. При свързване на горелката за заваряване с водно
охлаждане водната помпа се включва.
При свързване на маркучите за охлаждащата вода към/от телоподаващия апарат,
превключвателят ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) на захранващия източник трябва да бъде в
положение OFF (ИЗКЛ).
0463 264 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако горелката за заваряване с водно охлаждане се използва, когато
помпата не е включена, горелката за заваряване може да се повреди,
затова не се препоръчва използване на телоподаващия апарат без ELP.
5.4
Предпазно устройство за водния поток
Предпазното устройство за водния поток прекъсва заваръчния ток при липса на
охлаждаща течност и оранжевата индикаторна лампа върху предната страна на
захранващия източник светва.
Предпазното устройство за водния поток е принадлежност. Номера за поръчка можете
да видите в главата "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
5.5
MIG/MAG и FCAW-S заваряване
Електрическата дъга стапя непрекъснато подавана тел. Заваръчната зона е защитена
от защитен газов поток. За MIG/MAG и FCAW-S заваряване захранващият източник се
окомплектова с:
•
•
•
•
устройство за подаване на заваръчната жица (телоподаващ апарат)
заваръчна горелка
свързващ кабел между захранващия източник и телоподаващия апарат
бутилка за защитен газ
5.6
MMA заваряване
ММА заваряването се нарича също и заваряване с електроди с покритие. Запалването
на дъгата стопява електрода, а неговото покритие образува защитна шлака.
За заваряване с електроди с покритие и с такива с целулозни полимери захранващият
източник се окомплектова с:
•
заваръчен кабел със скоба за електроди.
5.7
TIG заваряване
TIG заваряването стопява метала на работния детайл с помощта на дъга от
волфрамов електрод, който по време на заварката не се топи. Заваръчната зона и
електродът са защитени от защитна газова среда. За TIG заваряване захранващият
източник се окомплектова с:
•
•
•
TIG горелка с волфрамов електрод и газов клапан
бутилка за газ аргон
регулатор за подаването на газ аргон
0463 264 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
„Стартиране на TIG под напрежение“
При „Стартиране на TIG под напрежение“ волфрамовият електрод трябва да докосва
работния детайл. След това при повдигане на електрода от работния детайл, дъгата
се запалва при зададеното ниво на тока.
0463 264 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
Сваляне на обезопасяващите плоскости за свързване, сервизни дейности, поддръжка
или ремонт на заваръчното оборудване може да се извършва само от лица с
подходяща електротехническа квалификация (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Проверка и почистване
6.1.1
Захранващ източник
Редовно проверявайте захранващия източник за замърсяване.
Захранващият източник трябва редовно да се почиства чрез продухване със сух
сгъстен въздух под ниско налягане, вижте главата "ПОЧИСТВАНЕ". В замърсена среда
това трябва да се извършва на по-кратки интервали.
В противен случай входовете/изходите за въздух могат да се запушат и това да
предизвика прегряване. За да избегнете това, можете да използвате въздушен филтър.
Въздушният филтър е принадлежност. Номера за поръчка можете да намерите в
главата "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
6.1.2
Заваръчна горелка
За безпроблемно заваряване износващите се части трябва да бъдат почиствани и
заменяни на редовни интервали.
0463 264 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6.2
Допълване с охлаждаща течност
Охлаждаща течност
Използвайте само одобрена от ESAB охлаждаща
течност. Неодобрени охлаждащи течности могат да
повредят оборудването и да изложат на риск
безопасността на продукта. За информация за
изготвяне на поръчка вижте главата
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" в инструкцията за експлоатация.
• Напълнете с охлаждаща течност.
(Нивото на течността не трябва да превишава
горния маркер, нито да е под долния).
• Откачете маркуча за изходящата вода (синьото
съединение на горелката за заваряване), за да
излезе намиращият се вътре въздух.
• Свържете маркуча за охлаждащата течност отново.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Трябва да напълните догоре с охлаждаща течност, ако свързвате
заваръчна горелка или ако свързващите кабели са дълги 5 или повече
метра. При коригиране на нивото на водата чрез допълване не е
необходимо да откачате маркучите за охлаждащата течност.
ВНИМАНИЕ!
Хладилният агент трябва да се третира като химичен отпадък.
0463 264 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
7 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да повикате квалифициран сервизен техник, опитайте следните
препоръчителни проверки и огледи.
Неизправност
Действия
Няма дъга.
• Проверете дали е включен главният мрежов
прекъсвач.
• Проверете правилното свързване на кабела за
заваръчен ток и възвратния кабел.
• Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
По време на заваряване
заваръчният ток прекъсва.
• Проверете дали не се е сработила защитата срещу
топлинно претоварване (сигнализирано от оранжева
индикаторна лампа от предната страна).
• Проверете предпазителите за захранването.
Защитата срещу топлинно
претоварване се
задейства често.
• Проверете дали не са задръстени въздушните
филтри.
• Проверете дали не сте надвишили нормираните
стойности, определени за захранващия източник (т.е.
дали апаратът не е претоварен).
Лошо качество на
заварките.
• Проверете правилното свързване на кабела за
заваръчен ток и възвратния кабел.
• Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
• Проверете дали използвате правилния тип
заваръчна тел.
• Проверете предпазителите за захранването.
0463 264 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
8 ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
8
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
Mig 4002cw, Mig 4002c, Mig 5002cw, Mig 5002c, Mig 6502cw, Mig 6502c са
конструирани и изпитани в съответствие с международните и европейските
стандарти 60974-1, 60974-2 и 60974-10. Сервизното звено, извършило
обслужването или ремонтната дейност, трябва да провери дали продуктът
продължава да отговаря на посочения стандарт.
Резервни части и консумативи можете да поръчвате чрез най-близкия търговски
представител на ESAB, вижте задната корица на настоящия документ. При заявка,
моля, посочете типа на продукта, серийния номер, обозначение и номер на резервната
част в съответствие със списъка на резервните части. Това улеснява и гарантира
правилна доставка.
0463 264 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ
0463 264 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
СХЕМА
0463 264 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
Diagram (1)
0463 264 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
Diagram (2)
0463 264 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
0463 264 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
0463 264 001
- 30 -
© ESAB AB 2017
НОМЕРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРЪЧКА
НОМЕРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРЪЧКА
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Ordering no. Denomination
Notes
0349 309 780 Mig 4002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 300 Mig 4002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 350 Mig 5002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 330 Mig 5002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 390 Mig 6502cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 370 Mig 6502c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 320 Mig 4002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 310 Mig 4002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 360 Mig 5002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 340 Mig 5002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 400 Mig 6502cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 380 Mig 6502c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 300 544 Spare parts list
Mig 4002c - Mig 6502c
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com
0463 264 001
- 31 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Wire feed unit with control panel MA23
0460 526 887 Feed 3004
0460 526 897 Feed 3004 with water
0460 526 987 Feed 4804
0460 526 997 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel MA24
0460 526 889 Feed 3004
0460 526 899 Feed 3004 with water
0460 526 989 Feed 4804
0460 526 999 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel U6
0460 526 886 Feed 3004
0460 526 896 Feed 3004 with water
0460 526 986 Feed 4804
0460 526 996 Feed 4804 with water
Wire feed unit without control panel, for U82
0460 526 881 Feed 3004
0460 526 891 Feed 3004 with water
0460 526 981 Feed 4804
0460 526 991 Feed 4804 with water
Control panel U82
0460 820 880 Control panel U82
0460 820 881 Control panel U82 Plus
Wire feed unit with control panel MA23
0459 906 887 YardFeed 2000
0459 906 897 YardFeed 2000 with water
Wire feed unit with control panel U6
0459 906 886 YardFeed 2000
0459 906 896 YardFeed 2000 with water
0463 264 001
- 32 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 313 055 A24 Control panel Kit
0349 302 250 Transformer for CO2 heater
0349 302 251 Water flow guard
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l/2,64 gal)
Използването на друга охлаждаща течност,
различна от предписаната, може да повреди
оборудването. В случай на такава повреда
всички ангажименти по гаранцията от ESAB
спират да се прилагат.
0349 302 252 Filter
0463 264 001
- 33 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 303 362 Holder for welding torch and cables
0349 311 512 Adapter (12 pole to 10 pole)
0349 311 700 Strain relief
Connection set for YardFeed 2000, 50 mm2
0459 528 562 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 563 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 564 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 565 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 566 50.0 m (164.0 ft)
Connection set water 50 mm2
0459 528 572 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 573 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 574 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 575 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 576 50.0 m (164.0 ft)
0463 264 001
- 34 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Connection set for Feed 3004/ 4804, 70 mm2
0459 528 780 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 782 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 783 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 784 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 785 35.0 m (114.8 ft)
Connection set water 70 mm2
0459 528 790 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 792 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 793 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 794 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 795 35.0 m (114.8 ft)
Connection set for Feed 3004/ 4804, 95 mm2
0459 528 980 1.7 m (5.6 ft)
Connection set water 95 mm2
0459 528 990 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 991 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 992 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 993 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 994 25.0 m (82.0 ft)
0463 264 001
- 35 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising