ESAB | Mig 5002c | Instruction manual | ESAB Mig 5002c Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Mig 5002c Lietotāja rokasgrāmata
Origo™
Mig 4002c
Mig 5002c
Mig 6502c
Lietošanas pamācība
0463 264 001 LV 20170310
Valid for: serial no. 136-, 740-, 745-, 801-, 806-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .......................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ........................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ..................................................................................
4
IEVADS ..........................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums................................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI ...........................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA..............................................................................................
12
4.1
Novietošana ..............................................................................................
12
4.2
Komponentu montēšana .........................................................................
13
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve ..................................................................
14
EKSPLUATĀCIJA..........................................................................................
16
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ..............................................................
17
5.2
Aizsardzība pret pārkaršanu ...................................................................
17
5.3
Ūdens savienojums..................................................................................
17
5.4
Ūdens plūsmas drošības slēdzis ............................................................
18
5.5
MIG/MAG un FCAW-S metināšana ..........................................................
18
5.6
MMA metināšana ......................................................................................
18
5.7
TIG metināšana.........................................................................................
18
APKOPE ........................................................................................................
20
6.1
Pārbaude un tīrīšana ................................................................................
6.1.1
6.1.2
6.2
Barošanas avots.....................................................................................
Metināšanas deglis.................................................................................
Dzesēšanas šķidruma uzpilde ................................................................
20
20
20
2
5
6
20
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ...........................................................................
21
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA .................................................................
22
TĪRĪŠANA .............................................................................................................
23
DIAGRAMMA........................................................................................................
24
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI ..........................................................................
27
PASŪTĪJUMA NUMURI ........................................................................................
29
PIEDERUMI ..........................................................................................................
30
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 264 001
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0463 264 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
• Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
• Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
• Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
• Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
• Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
• EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
• Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
• Neturiet galvu dūmos.
• Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
• Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
• Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0463 264 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
• Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
• Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
• Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
• Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
• Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0463 264 001
-6-
© ESAB AB 2017
2 IEVADS
2
IEVADS
Mig 4002c, Mig 5002c un Mig 6502c ir metināšanas barošanas avoti, kas paredzēti
MIG/MAG metināšanai, kā arī metināšanai ar pulverstiepli (FCAW-S), tiešai TIG metināšanai
(tikai ar dažiem no vadības paneļiem) un metināšanai ar pārklātiem un celulozes elektrodiem
(MMA).
Barošanas avotus paredzēts izmantot kopā ar šādām stieples padeves ierīcēm:
•
•
•
Feed 3004/4804
MobileFeed 300
YardFeed 2000
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
Atgriezeniskais kabelis, 5 m, ar atgriezenisko skavu
Plaukts gāzes balonam
Piestiprināšanas ķēde gāzes balonam
Vadošā rēdze stieples padeves ierīcei
Dzesēšanas ierīce (ja tiek lietota)
Lietošanas pamācība
0463 264 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Mig 4002c
Elektrotīkla spriegums
380/400–415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400–415/440–460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
60% darba ciklā
400 A / 34,0 V
100 % darba ciklā
310 A/30,0 V
Pieļaujamā slodze pie MMA
60% slodzes cikla
400 A / 36,0 V
100 % darba ciklā
310 A/33,0 V
Metināšanas diapazons 1)
MIG/MAG
20 A/15 V - 400 A/34,0 V
MMA
20 A/20,8 V - 400 A/36,0 V
Atvērtas ķēdes spriegums
MIG/MAG bez VRD funkcijas 3)
68,0 V
MMA bez VRD funkcijas 3)
62,0 V
VRD funkcija deaktivizēta 4)
56,0 V
VRD funkcija aktivizēta 4)
< 35,0 V
Atvērtas ķēdes jauda
500 W
ar dzesēšanas ierīci
700 W
enerģijas taupīšanas režīmā
60 W
(15 min pēc pēdējās metināšanas)
2)
Jaudas koeficients pie
maksimālās strāvas
MMA
0,88
Efektivitāte pie maksimālās
strāvas
MMA
70%
Kontroles spriegums
42,0 V, 50/60 Hz
Izmēri g × pl × a
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 collas)
Svars
149 kg (328,5 mārciņas)
ar dzesēšanas ierīci
163 kg (359,4 mārciņas)
Darba temperatūra
No -10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Transportēšanas temperatūra
No -20 līdz +55 °C (no -4 līdz +131 °F)
Drošības klase
IP 23
Lietojuma klasifikācija
1)
Metināšanas diapazoni ir atšķirīgi atbilstoši iespējamajam iestatījumu diapazonam panelī.
2)
Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai MIG/MAG.
3)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes nav VRD specifikāciju.
0463 264 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
4)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes ir VRD specifikācijas. VRD
funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
Mig 5002c
Elektrotīkla spriegums
380/400–415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400–415/440–460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
60% darba ciklā
500 A/39,0 V
100 % darba ciklā
400 A / 34,0 V
Pieļaujamā slodze pie MMA
60% slodzes cikla
500 A/40,0 V
100 % darba ciklā
400 A / 36,0 V
Metināšanas diapazons 1)
MIG/MAG
20 A/15,0 V - 500 A/39,0 V
MMA
20 A/20,8 V - 500 A/40,0 V
Atvērtas ķēdes spriegums
MIG/MAG bez VRD funkcijas 3)
68,0 V
MMA bez VRD funkcijas 3)
62,0 V
VRD funkcija deaktivizēta
4)
56,0 V
VRD funkcija aktivizēta 4)
< 35,0 V
Atvērtas ķēdes jauda
550 W
ar dzesēšanas ierīci
750 W
enerģijas taupīšanas režīmā
60 W
(15 min pēc pēdējās metināšanas)
2)
Jaudas koeficients pie
maksimālās strāvas
MMA
0,90
Efektivitāte pie maksimālās
strāvas
MMA
72%
Kontroles spriegums
42,0 V, 50/60 Hz
Izmēri g × pl × a
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 collas)
Svars
185 kg (407,9 mārciņas)
ar dzesēšanas ierīci
199 kg (438,7 mārciņas)
Darba temperatūra
No -10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Transportēšanas temperatūra
No -20 līdz +55 °C (no -4 līdz +131 °F)
Drošības klase
IP 23
Lietojuma klasifikācija
1)
Metināšanas diapazoni ir atšķirīgi atbilstoši iespējamajam iestatījumu diapazonam panelī.
2)
Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai MIG/MAG.
3)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes nav VRD specifikāciju.
0463 264 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
4)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes ir VRD specifikācijas. VRD
funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
Mig 6502c
Elektrotīkla spriegums
380/400–415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400–415/440–460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
60% darba ciklā
650 A/44,0 V
100 % darba ciklā
500 A/39,0 V
Pieļaujamā slodze pie MMA
60% slodzes cikla
650 A/44,0 V
100 % darba ciklā
500 A/40,0 V
Metināšanas diapazons 1)
MIG/MAG
20 A/15,0 V - 650 A/39,0 V
MMA
20 A/20,8 V - 650 A/40,0 V
Atvērtas ķēdes spriegums
MIG/MAG bez VRD funkcijas 3)
68,0 V
MMA bez VRD funkcijas 3)
62,0 V
VRD funkcija deaktivizēta
4)
56,0 V
VRD funkcija aktivizēta 4)
< 35,0 V
Atvērtas ķēdes jauda
670 W
ar dzesēšanas ierīci
870 W
enerģijas taupīšanas režīmā
60 W
(15 min pēc pēdējās metināšanas)
2)
Jaudas koeficients pie
maksimālās strāvas
MMA
0,90
Efektivitāte pie maksimālās
strāvas
MMA
76%
Kontroles spriegums
42,0 V, 50/60 Hz
Izmēri g × pl × a
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 collas)
Svars
222 kg (489,4 mārciņas)
ar dzesēšanas ierīci
236 kg (520,3 mārciņas)
Darba temperatūra
No -10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Transportēšanas temperatūra
No -20 līdz +55 °C (no -4 līdz +131 °F)
Drošības klase
IP 23
Lietojuma klasifikācija
1)
Metināšanas diapazoni ir atšķirīgi atbilstoši iespējamajam iestatījumu diapazonam panelī.
2)
Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai MIG/MAG.
3)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes nav VRD specifikāciju.
0463 264 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
4)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes ir VRD specifikācijas. VRD
funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
Dzesēšanas ierīce
Dzesēšanas jauda
1,0 kW temperatūrā 25 °C (77 °F) un plūsmā
1,0 l/min (0,26 gal./min)
Aukstumaģents
ESAB lietošanai gatavais dzesēšanas šķidruma
maisījums
Aukstumaģenta daudzums
5 l (1,45 gal)
Maksimālā plūsma
2,1 l/min (0,55 gal./min)
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0463 264 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
BRĪDINĀJUMS!
Strāvas avota celšanai jāizmanto
siksnas. Rokturis ir paredzēts tikai tā
vilkšanai.
4.1
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
0463 264 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4.2
Komponentu montēšana
BRĪDINĀJUMS!
Transportēšanas laikā barošanas avota aizmugurējie riteņi ir fiksēti uz priekšu
vērstā pozīcijā. Pirms lietošanas iestatiet riteņus aizmugurējā pozīcijā.
0463 264 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir
pieslēgts atbilstošam elektrotīkla spriegumam un
vai tas ir aizsargāts ar atbilstošu drošinātāju.
Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši
noteikumiem.
Transformatoru primārā puse jāpievieno tā, kā
norādīts sadaļā “Savienošanas norādījumi”.
• T1 Pamattransformators
• TC1 Palīgtransformators
• TC2 CO2 sildītājs (opcija)
Parametru plāksnīte ar padeves savienojuma datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla
spriegums
Mig 4002c
230 V
380 V
400 - 415 V
440 - 460 V
500 V
60% slodzes cikla
56 A
34 A (45 A*)
32 A (43 A*)
29 A (39 A*)
26 A (35 A*)
100 % darba ciklā
43 A
26 A
25 A
23 A
20 A
4 G 10 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
Primārā tinuma
strāva
Elektrotīkla
kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
Pretviļņu
drošinātājs
35 A
25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 20 A ( 50 A*)
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla
spriegums
Mig 5002c
230 V
380 V
400 - 415 V
440 - 460 V
500 V
60% slodzes cikla
75 A
45 A (53 A*)
43 A (50 A*)
39 A (48 A*)
34 A (42 A*)
100 % darba ciklā
57 A
35 A
33 A
30 A
26 A
Primārā tinuma
strāva
0463 264 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla
kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
Pretviļņu
drošinātājs
Mig 5002c
4 G 16 mm2
63 A
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*)
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla
spriegums
4 G 6 mm2
Mig 6052c
230 V
380 V
400 - 415 V
440 - 460 V
500 V
60% slodzes cikla
103A
62 A (68 A*)
59 A (65 A*)
53 A (69 A*)
47 A (52 A*)
100 % darba ciklā
80 A
48 A
46 A
42 A
37 A
4 G 25 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
Primārā tinuma
strāva
Elektrotīkla
kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
Pretviļņu
drošinātājs
80 A
50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*)
* AAG (loka gaisa dozēšana)
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Citos reģionos padeves kabeļiem ir jābūt
piemērotiem to lietošanas veidam un jāatbilst vietējai un valsts likumdošanai.
0463 264 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja to
lieto uz nelīdzenas vai slīpas virsmas.
0463 264 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Elektrotīkla barošanas slēdzis 0 / 1
6
Savienojums SARKANS dzesēšanas
ūdenim no stieples padeves ierīces
2
Indikatora lampiņa, strāvas padeve
IESLĒGTA
7
Savienojums ZILS dzesēšanas ūdenim
uz stieples padeves ierīci
3
Indikatora lampiņa, pārkaršana / kļūme
8
Metināšanas strāvas kabeļa savienojums
(+)
4
Metināšanas strāvas kabeļa savienojums 9
(+)
5
Metināšanas strāvas kabeļa savienojums
(-)
5.2
Vadības kabeļa ligzda (no / uz stieples
padeves ierīci)
Aizsardzība pret pārkaršanu
Barošanas avotam ir viens termiskās pārslodzes slēdzis, kas nostrādā, ja iekšējā
temperatūra kļūst pārāk augsta. Ja tā notiek, metināšanas strāva tiek pārtraukta, un iedegas
oranžā indikatora lampiņa barošanas avota priekšpusē.
Termiskās pārslodzes slēdža atiestate notiek automātiski, kad temperatūra ir pazeminājusies
un indikatora lampiņa nodziest.
5.3
Ūdens savienojums
Stieples padeves ierīce ir aprīkota ar noteikšanas sistēmu ELP, (ESAB loģiskais sūknis), kas
pārbauda, vai ir pievienotas metināšanas degļa ūdens šļūtenes. Kad tiek pievienots ar ūdeni
dzesējams metināšanas deglis, ūdens sūknis sāk darboties.
Pievienojot dzesējošā ūdens šļūtenes uz stieples padeves ierīci/no tās, barošanas avota
elektrotīkla ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim jābūt IZSLĒGTĀ pozīcijā.
0463 264 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
PIEZĪME.
Ja ar ūdeni dzesēts metināšanas deglis tiek lietots tad, kad sūknis nedarbojas,
metināšanas degli var sabojāt, tādēļ nav ieteicams lietot stieples padeves ierīces
bez ELP.
5.4
Ūdens plūsmas drošības slēdzis
Dzesēšanas šķidruma zuduma gadījumā ūdens plūsmas drošības slēdzis pārtrauc
metināšanas strāvu, un iedegas oranžā indikatora lampiņa barošanas avota priekšpusē.
Ūdens plūsmas drošības slēdzis ir piederums. Pasūtīšanas numuru skatiet sadaļā
PIEDERUMI.
5.5
MIG/MAG un FCAW-S metināšana
Loks kausē nepārtraukti padoto stiepli. Metināšanas laukumu aizsargā ekranējošā gāze.
MIG/MAG un FCAW-S metināšanas barošanas avota komplektācijā iekļauti:
•
•
•
•
stieples padeves ierīci
metināšanas degli
barošanas avota un stieples padeves ierīces savienošanas kabeli
ekranējošās gāzes balons.
5.6
MMA metināšana
MMA metināšana var būt dēvēta arī par metināšanu ar pārklātiem elektrodiem. Lokam degot,
elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
Metināšanas gadījumā ar pārklātiem un celulozes elektrodiem barošanas avota
komplektācijā ir:
•
metināšanas kabelis ar elektroda spaili.
5.7
TIG metināšana
TIG metināšanā tiek kausēts sagataves metāls, izmantojot lokizlādi, ko veido volframa
elektrods, kas pats nekūst. Metināšanas laukumu un elektrodu aizsargā ekranējošā gāze.
TIG metināšanai barošanas avota komplektācijā ir iekļauts:
•
•
•
TIG deglis ar volframa elektrodu un gāzes vārstu;
argona gāzes balons;
argona gāzes regulators.
0463 264 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
“Tiešā TIG startēšana”
Izmantojot tiešo TIG startēšanu, volframa elektrodam ir jāskar sagatave. Kad elektrods tiek
pacelts no sagataves, loks aizdegas pie iestatītās strāvas vērtības.
0463 264 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
6.1.1
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav netīrs.
Barošanas avots ir regulāri jāizpūš tīrs ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir samazināts
spiediens; skatiet sadaļu TĪRĪŠANA. Netīrā vidē tas ir jādara daudz biežāk.
Citādi gaisa ieplūdes/izplūdes atveres var aizsprostoties un izraisīt pārkaršanu. Lai no tā
izvairītos, var lietot gaisa filtru.
Gaisa filtrs ir piederums. Pasūtīšanas numurs ir pieejams sadaļā PIEDERUMI.
6.1.2
Metināšanas deglis
Dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai nodrošinātu netraucētu metināšanas procesu.
6.2
Dzesēšanas šķidruma uzpilde
Aukstumaģents
Izmantojiet tikai ESAB apstiprinātu aukstumaģentu. Ar
neapstiprinātiem aukstumaģentiem var sabojāt iekārtu un
apdraudēt produkta drošību. Informāciju par pasūtīšanu
skatiet lietošanas rokasgrāmatas sadaļā PIEDERUMI.
• Uzpildiet ar dzesēšanas šķidrumu.
(Šķidruma līmenis nedrīkst pārsniegt augšējo atzīmi,
taču nedrīkst būt arī zemāks par apakšējo atzīmi.)
• Atvienojiet dzesētāja šļūteni izplūstošajam ūdenim
(metināšanas degļa savienojums zilā krāsā), lai
izlaistu iekšā palikušo gaisu.
• Pievienojiet dzesētāja šļūteni atpakaļ.
PIEZĪME.
Dzesēšanas šķidrums jāuzpilda, ja tiek pievienots metināšanas deglis vai
savienojumu kabeļi, kas ir 5 metrus gari vai garāki Kad ūdens uzpildes laikā
veicat tā līmeņa regulēšanu, dzesētāja šļūteni nav nepieciešams atvienot.
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
0463 264 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms vēršanās pie pilnvarotā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
apskates metodes.
Kļūmes veids
Darbības
Nav loka.
• Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir ieslēgts.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis un
atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Metināšanas strāvas padeve
tiek pārtraukta metināšanas
laikā.
• Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši termiskās pārslodzes
drošinātāji (uz to norāda oranža lampiņa priekšējā
panelī).
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves drošinātājus.
Bieži nostrādā termiskās
pārslodzes drošinātāji.
• Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
• Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas barošanas avota
nominālās vērtības (piemēram, vai ierīce nav
pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis un
atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
• Pārbaudiet, vai tiek izmantotas atbilstošas metināšanas
stieples.
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves drošinātājus.
0463 264 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Mig 4002cw, Mig 4002c, Mig 5002cw, Mig 5002c, Mig 6502cw, Mig 6502c ir izstrādāti un
pārbaudīti saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem 60974-1, 60974-2 un
60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontdarbus, ir jānodrošina, lai
izstrādājums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0463 264 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
TĪRĪŠANA
TĪRĪŠANA
0463 264 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0463 264 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
Diagram (1)
0463 264 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
Diagram (2)
0463 264 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
0463 264 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
0463 264 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
PASŪTĪJUMA NUMURI
PASŪTĪJUMA NUMURI
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Ordering no. Denomination
Notes
0349 309 780 Mig 4002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 300 Mig 4002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 350 Mig 5002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 330 Mig 5002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 390 Mig 6502cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 370 Mig 6502c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 320 Mig 4002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 310 Mig 4002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 360 Mig 5002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 340 Mig 5002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 400 Mig 6502cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 380 Mig 6502c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 300 544 Spare parts list
Mig 4002c - Mig 6502c
Tehniskā dokumentācija ir pieejama šādā vietnē: www.esab.com
0463 264 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
PIEDERUMI
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Wire feed unit with control panel MA23
0460 526 887 Feed 3004
0460 526 897 Feed 3004 with water
0460 526 987 Feed 4804
0460 526 997 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel MA24
0460 526 889 Feed 3004
0460 526 899 Feed 3004 with water
0460 526 989 Feed 4804
0460 526 999 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel U6
0460 526 886 Feed 3004
0460 526 896 Feed 3004 with water
0460 526 986 Feed 4804
0460 526 996 Feed 4804 with water
Wire feed unit without control panel, for U82
0460 526 881 Feed 3004
0460 526 891 Feed 3004 with water
0460 526 981 Feed 4804
0460 526 991 Feed 4804 with water
Control panel U82
0460 820 880 Control panel U82
0460 820 881 Control panel U82 Plus
Wire feed unit with control panel MA23
0459 906 887 YardFeed 2000
0459 906 897 YardFeed 2000 with water
Wire feed unit with control panel U6
0459 906 886 YardFeed 2000
0459 906 896 YardFeed 2000 with water
0463 264 001
- 30 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 313 055 A24 Control panel Kit
0349 302 250 Transformer for CO2 heater
0349 302 251 Water flow guard
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l/2,64 gal)
Iekārtu var sabojāt, izmantojot dzesēšanas
šķidrumus, kas atšķiras no ieteiktajiem. Šāda
bojājuma gadījumā visas ESAB garantijas
saistības vairs nav spēkā.
0349 302 252 Filter
0463 264 001
- 31 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 303 362 Holder for welding torch and cables
0349 311 512 Adapter (12 pole to 10 pole)
0349 311 700 Strain relief
Connection set for YardFeed 2000, 50 mm2
0459 528 562 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 563 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 564 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 565 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 566 50.0 m (164.0 ft)
Connection set water 50 mm2
0459 528 572 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 573 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 574 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 575 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 576 50.0 m (164.0 ft)
0463 264 001
- 32 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Connection set for Feed 3004/ 4804, 70 mm2
0459 528 780 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 782 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 783 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 784 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 785 35.0 m (114.8 ft)
Connection set water 70 mm2
0459 528 790 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 792 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 793 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 794 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 795 35.0 m (114.8 ft)
Connection set for Feed 3004/ 4804, 95 mm2
0459 528 980 1.7 m (5.6 ft)
Connection set water 95 mm2
0459 528 990 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 991 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 992 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 993 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 994 25.0 m (82.0 ft)
0463 264 001
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising