ESAB | Mig C420 PRO | Instruction manual | ESAB Mig C420 PRO Uputstvo za upotrebu

ESAB Mig C420 PRO Uputstvo za upotrebu
Origo™
Mig C420 PRO
Priručnik s uputama
0463 272 001 HR 20170310
Valid for: serial no. 627-xxx-xxxx, 120-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ..................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA...............................................................................
4
1.2
Mjere opreza .............................................................................................
4
UVOD .............................................................................................................
7
2.1
Oprema ......................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .......................................................................................
8
4
INSTALACIJA ................................................................................................
10
4.1
Položaj .......................................................................................................
10
4.2
Sklapanje dijelova ....................................................................................
10
4.3
Električne instalacije ................................................................................
11
4.4
Dovod električne mreže ...........................................................................
11
RAD................................................................................................................
13
5.1
Priključci i upravljački uređaji .................................................................
14
5.2
Pokretanje .................................................................................................
14
5.3
Zaštita od pregrijavanja ...........................................................................
15
5.4
Priključak za vodu ....................................................................................
15
5.5
Zaštita protoka vode ................................................................................
15
5.6
Stanje mirovanja.......................................................................................
15
5.7
Mig C420w PRO / Mig C420 PRO ............................................................
15
5.8
Promjena polariteta ..................................................................................
16
5.9
Pritisak dopremanja žice .........................................................................
16
5.10
Zamjena i umetanje žice ..........................................................................
16
ODRŽAVANJE ...............................................................................................
18
6.1
Pregled i čišćenje .....................................................................................
18
6.2
Nadopunjavanje rashladnog sredstva ...................................................
19
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA .....................................................................
20
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .....................................................
21
ČIŠĆENJE ............................................................................................................
22
SHEMA .................................................................................................................
23
NARUDŽBENI BROJEVI ......................................................................................
25
POTROŠNI DIJELOVI ..........................................................................................
26
DODATNA OPREMA ............................................................................................
28
2
5
6
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 272 001
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 272 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
• Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
• Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
• Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
• Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
• Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan isparenja.
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
• Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 272 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
• Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
• Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
• Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
• Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 272 001
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Mig C420 PRO kompaktan je izvor napajanja za zavarivanje s kontrolom u koracima koji
sadrži mehanizam za dopremanje žice za MIG/MAG zavarivanje s punim žicama od čelika,
nehrđajućeg čelika ili aluminija, kao i s praškom punjenim žicama sa zaštitnim plinom ili bez
njega.
Mig C420w PRO opremljen je sustavom rashladne tekućine za plamenike za zavarivanje.
Mig C420 PRO nije opremljen rashladnim sustavom i može raditi samo s odgovarajućim
plamenicima koji se hlade plinom.
Jedinice napajanja hlade se ventilatorom i opremljene su zaštitom od toplinskog
preopterećenja.
Izvori napajanja mogu se opremiti zaštitom protoka (Mig C420w PRO).
Izvor napajanja dolazi u različitim varijantama; pogledajte poglavlje "NARUDŽBENI
BROJEVI".
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Izvor napajanja se isporučuje uz:
•
•
•
•
Plamenik za zavarivanje PSF 405/410w – 4,5 m
Povratni kabel od 5 m s povratnom stezaljkom
Polica za plinski cilindar
Priručnik s uputama
0463 272 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Mig C420 PRO
Napon
400 – 415 V, 3~ 50 Hz
Dopušteno opterećenje
pri 100% radnog ciklusa
315 A/30 V
pri 60% radnog ciklusa
400 A/34 V
pri 50% radnog ciklusa
420 A/35 V
Raspon postavki (DC)
50 A/16,5 V – 420 A/35 V
Napon otvorenog kruga
14 - 47 V
Napajanje otvorenog kruga
520 W
s jedinicom hlađenja
730 W
Učinkovitost
77%
Čimbenik snage
0,92
Kontrolni napon
42 V, 50/60 Hz
Brzina dopremanja žice
1,9 – 25,0 m/min
Vrijeme završnog sagorijevanja žice
(burnback time)
0 – 0,5 s
Sporo pokretanje
OFF (ISKLJUČENO) / ON (UKLJUČENO)
2/4 takta
2/4
Priključak za plamenik
EURO
Maks. promjer vretena žice
300 mm
Raspon veličina žice
0,6 – 1,6 mm
Dimenzije D x Š x V
935 x 640 x 800 mm
Težina
215 kg
s jedinicom hlađenja
230 kg
Radna temperatura
-10 do +40 °C
Temperatura za transport
-20 do +55 °C
Klasa kućišta
IP 23
Razred primjene
Jedinica hlađenja (100 % radnog ciklusa)
P1l/min
1200 W pri 25 °C
pmax
3,5 bara
Rashladno sredstvo
Rashladno sredstvo pomiješano za uporabu
tvrtke ESAB
Količina rashladnog sredstva
5,5 l
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
0463 272 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
0463 272 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Povežite izvor napajanja na električnu mrežu s impedancijom od 0,268 W ili
manje. Ako je impedancija mreže veća, prisutan je rizik od treperenja iluminatora.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen upotrebi u industriji. U kućnoj radinosti ovaj proizvod
može uzrokovati radio smetnje. Odgovornost je korisnika poduzeti sve potrebne
mjere opreza.
4.1
Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak za hlađenje slobodni.
UPOZORENJE!
Za podizanje izvora napajanja
obavezno koristite remene. Ručka
služi samo za povlačenje.
4.2
0463 272 001
Sklapanje dijelova
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
UPOZORENJE!
Tijekom prijevoza stražnji kotači na izvoru napajanja nalaze se u prednjem
položaju. Prije korištenja postavite kotače u stražnji položaj.
4.3
Električne instalacije
4.4
Dovod električne mreže
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg napona te njegovu
zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine. Obavezno osigurajte odgovarajući priključak
na uzemljenje sukladno propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig C420 PRO
3~ 50 Hz
Napon (V)
400 – 415
Jakost struje (A)
pri 100% radnog
ciklusa
19
pri 60% radnog
ciklusa
27
pri 50% radnog
ciklusa
30
0463 272 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
Mig C420 PRO
3~ 50 Hz
Područje kabela u
mm2
4x4
Osigurač, usporeni 25
(A)
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Za ostale regije kabeli napajanja moraju odgovarati namjeni
u skladu s državnim propisima.
0463 272 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
UPOZORENJE!
Okretni dijelovi mogu uzrokovati ozljede, stoga budite
pažljivi.
UPOZORENJE!
Kako kalem ne bi skliznuo s glavine:
Učvrstite ga okretanjem crvenog
kotačića na način prikazan na
naljepnici upozorenja postavljenoj uz
glavinu.
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
0463 272 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1. Sklopka glavnog napajanja
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Priključak za povratni kabel (-), srednji
induktivitet
Sklopka, gruba kontrola
11. Priključak za povratni kabel (-), niski
induktivitet
Sklopka, precizna kontrola
12. Kotačić za postavljanje brzine dopremanja
žice
Indikatorsko svjetlo, uključeno napajanje 13. Kotačić za odabir načina rada za
2/4-taktno upravljanje
Narančasto indikatorsko svjetlo,
14. Kotačić za odabir – sporo pokretanje –
pregrijavanje i gubitak rashladnog
uključivanje/isključivanje
sredstva*
EURO priključak (za plamenik)
15. Kotačić za postavljanje vremena izgaranja
Priključak za dovod vode za hlađenje na 16. Digitalni instrument – V / A
plamenik za zavarivanje (plavi, s
prekidačem ELP**)
Priključak za odvod vode za hlađenje od 17. Zaštita protoka vode (opcija; pogledajte
plamenika za zavarivanje (crveni)
poglavlje "DODATNA OPREMA")
Priključak za povratni kabel (-), visoki
induktivitet
* Ukazuje na gubitak rashladnog sredstva, samo ako se upotrebljava zaštita protoka vode;
pogledajte odjeljak "Zaštita protoka vode".
** ELP = ESAB Logic Pump; pogledajte odjeljak "Priključak za vodu".
5.2
Pokretanje
Pri uključivanju indikatorska svjetla [4, 5] uključena su 2 sekunde. U normalnom stanju, ako
izvor napajanja nije pregrijan, trebao bi započeti s radom u stanju mirovanja, na što ukazuje
treperenje indikatora uključenog napajanja. Ventilator i pumpa za rashladno sredstvo
zaustavljeni su. Ventilator se pokreće kad započne zavarivanje. Pumpa za rashladno
0463 272 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
sredstvo pokreće se u istom trenutku, ako je uključena pomoću prekidača ELP na izlazu za
vodu [7].
5.3
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja ima kontrolu brzine okretanja ventilatora u 2 koraka i zaštitu od pregrijavanja.
Ako temperatura premaši vrijednost praga, ventilator se počinje brže okretati. Ako unutarnja
temperatura postane previsoka, zavarivanje se prekida i onemogućuje. To stanje označava
trajno uključivanje narančastog svjetla na prednjem dijelu uređaja. Automatski se ponovno
postavlja nakon što se temperatura snizi.
5.4
Priključak za vodu
Mig C420w PRO ima senzor ELP (ESAB Logic Pump) koji može prepoznati jesu li
priključena crijeva za vodu plamenika za zavarivanje. Ako je priključen plamenik za
zavarivanje s vodenim hlađenjem, pumpa za vodu je aktivna.
Preporučuje se da se pri priključivanju crijeva za vodu za hlađenje na Mig C420w PRO i s
njega izvor napajanja isključi putem glavne sklopke ON/OFF [1].
5.5
Zaštita protoka vode
Izvori napajanja s jedinicom hlađenja (Mig C420w PRO) mogu se opremiti zaštitom protoka
vode (opcija; pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA").
Zaštita protoka vode prekida i onemogućuje zavarivanje u slučaju gubitka rashladnog
sredstva. Na to stanje ukazuje treperavo narančasto indikatorsko svjetlo na prednjoj strani
izvora napajanja. U slučaju nedostatnog protoka rashladnog sredstva pumpa se isključuje
nakon 1 minute i ostaje zaključana u tom stanju. Pumpa se ponovo aktivira iz tog stanja kad
započne zavarivanje.
5.6
Stanje mirovanja
Izvor napajanja opremljen je stanjem mirovanja. Ventilator se isključuje 5 minuta nakon
završetka posljednjeg zavarivanja ili nakon 5 minuta rada uz smanjenu brzinu tijekom kojih
nije došlo do zavarivanja. Pumpa se isključuje 3 minute nakon posljednjeg zavarivanja. Kad
su ventilator i pumpa isključeni, indikator napajanja [4] na prednjoj ploči treperi.
5.7
Mig C420w PRO / Mig C420 PRO
Mig C420w PRO / Mig C420 PRO opremljen je standardnom kontrolnom jedinicom.
Zavarivač može ručno odabirati i podešavati sve parametre zavarivanja.
•
•
•
•
Brzina žice (1,9 – 25 m/min) postavlja se pomoću kotačića [12].
Kontrola takta (2/4 takta) odabire se pomoću prekidača [13].
Sporo pokretanje, tj. pokretanje uz 50 % brzine žice uključuje se i isključuje pomoću
prekidača [14].
Vrijeme izgaranja postavlja se pomoću kotačića [15].
Mig C420w PRO / Mig C420 PRO može se opremiti digitalnim instrumentom koji prikazuje
struju i napon. Ima funkciju zadržavanja (pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA").
0463 272 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.8
Promjena polariteta
Izvor napajanja isporučuje se sa žicom za zavarivanje priključenom na pozitivni pol. Za neke
žice, npr. samozaštićene žice s punjenjem, preporučuje se priključivanje na negativni pol.
Negativni polaritet znači da je žica priključena na negativni pola, a povratni kabel na pozitivni
pol.
Provjerite koji je preporučeni polaritet za žicu za zavarivanje koju želite rabiti.
5.9
Pritisak dopremanja žice
Na početku provjerite pomiče li se žica glatko kroz vodilicu za žicu. Potom postavite pritisak
tlačnih valjaka jedinice za dopremanje žice. Pritisak ne smije biti prevelik.
Sl. 1
Sl. 2
Za provjeru pravilnog pritiska dopremanja žice možete ju usmjeriti na izolirani objekt, npr. na
komad drveta.
Kad plamenik prinesete na otpr. 5 mm od komada drveta (sl. 1) valjci za dopremanje trebali
bi proklizati.
Ako plamenik držite na otpr. 50 mm od komada drveta, žica bi se trebala dopremati van te
saviti (sl. 2).
5.10
•
•
Zamjena i umetanje žice
Otvorite bočni poklopac.
Odspojite senzor tlaka preklapajući ga unatrag nakon čega tlačni valjci kliznu prema
gore.
0463 272 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
•
•
•
•
Izravnajte 10 – 20 cm nove žice. Prije umetanja žice u jedinicu za dopremanje žice
ostružite grebene i oštre rubove na kraju žice.
Žica mora ispravno ulaziti na stazu valjaka te u izlazni ispust i vodilicu za žicu.
Učvrstite senzor tlaka.
Zatvorite bočni poklopac.
0463 272 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
OPREZ!
Sigurnosne ploče smiju uklanjati isključivo osobe odgovarajućeg električnog
znanja (ovlašteno osoblje).
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Pregled i čišćenje
Izvor napajanja
Redovito provjeravajte je li izvor napajanja očišćen od prljavštine.
Izvor napajanja treba redovito ispuhivati suhim komprimiranim zrakom pri smanjenom tlaku;
pogledajte poglavlje "ČIŠĆENJE". Postupak treba češće provoditi u zaprljanim uvjetima.
U suprotnom, ulazi/izlazi zraka mogu se blokirati i dovesti do pregrijavanja. Kako biste to
izbjegli, koristite filtar za zrak.
Filtar za zrak dodatna je oprema. Narudžbeni broj možete pronaći u poglavlju "DODATNA
OPREMA".
Plamenik za zavarivanje
Čišćenje i zamjena potrošnih dijelova plamenika za zavarivanje mora se obavljati u pravilnim
intervalima kako bi se osiguralo neometano dopremanje žice. Vodilicu za žicu redovno
ispuhujte te očistite kontaktni vrh.
The brake hub
The hub is adjusted when delivered, if readjustment is required, follow the instructions below.
Adjust the brake hub so that wire is slightly slack when wire feed stops.
• Adjusting the braking torque:
○ Turn the red handle to the locked
position.
○ Insert a screwdriver into the springs in
the hub.
Turn the springs clockwise to reduce the
braking torque.
Turn the springs counter-clockwise to
increase the braking torque.
Note: Make sure you turn both springs
the same amount.
0463 272 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6.2
Nadopunjavanje rashladnog sredstva
Preporuča se upotreba rashladnog sredstva tvrtke ESAB
spremno za korištenje.
Dodatnu opremu potražite u poglavlju "DODATNA OPREMA".
NAPOMENA!
Rashladno sredstvo treba nadoliti ako priključujete
"Push-Pull" plamenik za zavarivanje dužine 6 metara
ili više. Pri prilagođavanju razine vode nadolijevanjem,
crijevo rashladnog sredstva ne treba odvajati.
OPREZ!
Rashladnim sredstvom rukujte kao kemijskim otpadom.
0463 272 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Radnje
Nema luka
• Provjerite je li uključena sklopka glavnog izvora
napajanja.
• Provjerite jesu li povratni kabel i kabel dovoda struje za
zavarivanje ispravno priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
Struja zavarivanja je
prekinuta tijekom postupka
• Provjerite aktiviranje zaštite od toplinskog preopterećenja
(označava narančasto svjetlo u prednjem dijelu).
• Provjerite osigurače glavnog izvora napajanja.
Zaštita od toplinskog
preopterećenja uključuje se
prečesto
• Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
• Provjerite jeste li premašili nazivne podatke izvora
napajanja (odnosno, preopterećenje jedinice).
Slaba učinkovitost zavara
• Provjerite jesu li povratni kabel i kabel dovoda struje za
zavarivanje ispravno priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
• Provjerite koristite li odgovarajuće žice za zavarivanje.
• Provjerite osigurače glavnog izvora napajanja.
• Na jedinici za dopremanje žice provjerite upotrebljavaju li
se odgovarajući valjci i postavite željeni tlak valjaka
jedinice za dopremanje žice.
0463 272 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Mig C420 PRO projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim
standardima EN 60974-1, EN 60974-5 i EN 60974-10. Servisna jedinica koja je obavila
servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s
navedenim standardima.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0463 272 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
ČIŠĆENJE
ČIŠĆENJE
0463 272 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
SHEMA
0463 272 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
0463 272 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Type
Notes
0349 312 580
OrigoTM Mig C420 PRO
400−415V 3~ 50Hz, with digital instrument
0349 312 590
OrigoTM Mig C420w PRO
400−415V 3~ 50Hz; with water cooler and
digital instrument
0349 300 538
OrigoTM Mig C420 PRO
Spare parts list
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0463 272 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
POTROŠNI DIJELOVI
POTROŠNI DIJELOVI
Item Denomination
Ordering no. Notes
0459 052 001 Ø 0.6 & 0.8 mm; Fe, Ss & cored wire; V-groove
0459 052 002 Ø 0.8 & 1.0 mm; Fe, Ss & cored wire; V-groove
0459 052 003 Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm; Fe, Ss & cored wire;
V-groove
A
Feed / pressure
roller
0459 052 013 Ø 1.4 & 1.6 mm; Fe, Ss & cored wire; V-groove
0458 825 001 Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm; Cored wire; V-groove;
knurled
0458 825 002 Ø 1.2 & 1.4 mm; Cored wire; V-groove; knurled
0458 825 003 Ø 1.6 & 2.0 mm; Cored wire; V-groove; knurled
0458 824 001 Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm; Al wire; U-groove
0458 824 003 Ø 1.2 & 1.6 mm; Al wire; U-groove
B
Gear adapter
0459 441 880 Replacing 0455 053 880
C
Inlet nozzle
0455 049 001
D
Drive gear
0459 440 001 Replacing 0455 052 001
E
Intermediate nozzle 0455 072 002 Fe, Ss & cored wire
0456 615 001 Al wire
F
Outlet nozzle
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm Fe, Ss & cored
wire
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm Al wire
G
Liner
0349 303 018 Fe, Ss & cored wire
0455 894 001 Al wire
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wires,
equipped with appropriate wear parts.
0463 272 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
POTROŠNI DIJELOVI
0463 272 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0349 302 451
Digital meter
0349 302 250
Transformer kit for CO2 heater
0349 302 251
Water flow guard
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Upotreba rashladne tekućine koja nije
propisana može oštetiti opremu. Ako dođe do
takvog oštećenja, sve jamstvene obveze
isporučitelja tvrtke ESAB prestaju vrijediti.
0349 302 252
Filter
0463 272 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
0349 303 362
Cable holder
0349 308 337
Push-Pull connection kit
Push-Pull welding torches:
0700 200 015
MXH 400w PP - 6.0 m
0700 200 016
MXH 400w PP - 10.0 m
0463 272 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising