ESAB | Mig L405 | Instruction manual | ESAB Mig L405 Kasutusjuhend

ESAB Mig L405 Kasutusjuhend
Origo™
Mig L305
Mig L405
Käyttöohjeet
0349 301 124 FI 20170310
Valid for: serial no. 628-, 647-, 211-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ...........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ................................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ......................................................................................
4
JOHDANTO ...................................................................................................
7
2.1
Laitteisto....................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .......................................................................................
8
4
ASENNUS ......................................................................................................
10
4.1
Hitsausvirtalähteen sijoitus.....................................................................
10
4.2
Vastapainon asennus...............................................................................
10
4.3
Osien asennus ..........................................................................................
11
4.4
Sähkökytkentä ..........................................................................................
12
4.5
Syöttöjännite.............................................................................................
13
KÄYTTÖ.........................................................................................................
15
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .......................................................................
15
5.2
Ylikuumenemissuojaus ...........................................................................
16
5.3
Induktanssiliitäntä ....................................................................................
16
HUOLTO.........................................................................................................
17
6.1
Tarkastus ja puhdistus.............................................................................
17
6.2
Jäähdytysnesteen lisääminen.................................................................
17
7
VIANMÄÄRITYS ............................................................................................
19
8
VARAOSIEN TILAAMINEN ...........................................................................
20
PUHDISTUS..........................................................................................................
21
KAAVIO.................................................................................................................
22
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
25
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
26
2
5
6
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0349 301 124
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0349 301 124
-4-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
• Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
• Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
• Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
• Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
• Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä
tahdistimen toimintaa.
• Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
• Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman
kaukana vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
• Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
• Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
• Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
• Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0349 301 124
-5-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
• Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
• Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
• Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
• Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
• Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0349 301 124
-6-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Mig L305 ja Mig L405 ovat askelohjattuja virtalähteitä, jotka on tarkoitettu
MIG/MAG-hitsaukseen yhdessä langansyöttöyksiköiden Feed L302 ja Feed L304 kanssa.
Virtalähteet on varustettu jäähdytyspuhaltimella ja ylikuumenemissuojalla. Niihin voidaan
asentaa mittaristo, joka näyttää hitsausvirran ja -jännitteen.
Mittarissa on pitotoiminto ja sen vio kalibroida.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
Virtalähteen mukana toimitetaan:
•
•
•
•
Maadoituskaapeli 5 m (L305 – 3,5 m) ja maadoituspihdit
Hylly kaasupullolle
Ohjaintappi langansyöttöyksikölle
Käyttöohjeet
0349 301 124
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Mig L305
Mig L405
Mig L405
400–415 V,
3~ 50/60 Hz
400–415 V,
3~ 50/60 Hz
230/400–415/500 V
3~ 50 Hz
230/440–460 V
3~ 60Hz
100%
150 A
kuormitusaikasuhte
ella
280 A / 28 V
280 A / 28 V
60%
190 A
kuormitusaikasuhte
ella
365 A / 32 V
365 A / 32 V
50%
kuormitusaikasuhte
ella
400 A / 34 V
400 A / 34 V
25%
300 A
kuormitusaikasuhte
ella
-
-
Säätöalue (DC)
30 A/15 V –
300 A/29 V
50 A/16,5 V –
400 A/34 V
50 A/16,5 V –
400 A/34 V
Tyhjäkäyntijännite
17-40 V
17-45 V
17-45 V
Tyhjäkäyntiteho
190 W
360 W
360 W
jäähdytysyksikön
kanssa
-
600 W
600 W
Hyötysuhde
maksimivirralla
69%
71%
71%
Tehokerroin
maksimivirralla
0,97
0,98
0,98
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Mitat P x L x K
782 x 425 x 830
812 x 552 x 925
812 x 552 x 925
Paino
89 kg
142 kg
143 kg
jäähdytysyksikön
kanssa
-
156 kg
156 kg
Käyttölämpötila
–10...+40 °C
–10...+40 °C
–10...+40 °C
Kuljetuslämpötila
-20 – +55 °C
-20 – +55 °C
-20 – +55 °C
Suojausluokka
IP 23
IP 23
IP 23
Jännite
Sallittu kuormitus
Käyttöluokka
Jäähdytysneste
ESABin valmis jäähdytysnesteseos
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C / 104 °F tai sitä alemmassa lämpötilassa.
0349 301 124
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
osoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on
suurentunut sähköinen vaara.
0349 301 124
-9-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin
varotoimenpiteisiin.
VAROITUS!
Käytä liinoja virtalähteen nostamiseen.
Kahva on tarkoitettu yksinomaan
laitteen vetämiseen.
4.1
Hitsausvirtalähteen sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä ole mitään.
4.2
Vastapainon asennus
Asenna vakaaja + CB KIT, jos virtalähteeseen asennetaan vastapaino. Vakaaja + CB KIT on
lisävaruste. Katso tilausnumero luvusta LISÄVARUSTEET.
HUOM!
Vastapainolla varustetun koneen käyttäminen ilman vakaajaa voi aiheuttaa
hitsauslaitteen kaatumisen.
0349 301 124
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4.3
Osien asennus
VAROITUS!
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät ovat etumaisessa asennossa.
Siirrä pyörät takimmaiseen asentoon ennen käyttöä.
0349 301 124
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4.4
0349 301 124
Sähkökytkentä
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
L405
4.5
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että virtapiiri on suojattu oikean
kokoisella sulakkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
Suositellut sulakekoot ja pienin johdinala
L305
3~ 50/60 Hz
Jännite V
400/415
Virta A
100%
7
kuormitusaikasuhteel
la
60%
10
kuormitusaikasuhteel
la
25%
18
kuormitusaikasuhteel
la
Johdinala mm2
4 x 2,5
Varoke, hidas A
16
0349 301 124
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
L405
3~ 50 Hz
3~ 50/60 Hz 3~ 50 Hz
3~ 60 Hz
3~ 60 Hz
Jännite V
203
400/415
500
230
440/460
100%
28
kuormitusaikasuhteel
la
16
13
28
14
60%
42
kuormitusaikasuhteel
la
24
19
41
21
50%
45
kuormitusaikasuhteel
la
28
20
45
22
Virta A
Johdinala mm2
4x6
4 x 2,5
4 x 2,5
4x6
4 x 2,5
Varoke, hidas A
25
20
20
25
20
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
0349 301 124
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta on
epätasainen tai kalteva.
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Päävirtakytkin
8
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, suuri
induktanssi
2
Jäähdytyslaitteen virransyötön pääkytkin 9
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, pieni
induktanssi
3
Säädin, hienosäätö
10 Hitsauskaapelin (+) liitäntä
4
Säädin, karkea säätö
11 Liitäntä langansyöttölaitteen
ohjauskaapelille
5
Merkkivalo, virransyöttö ON
12 PUNAINEN liitäntä langansyöttölaitteesta
tulevalle jäähdytysnesteelle
6
Oranssi merkkivalo - ylikuumeneminen
13 SININEN liitäntä langansyöttölaitteeseen
menevälle jäähdytysnesteelle
7
Digitaalimittari V/A*
HUOM!
* Digitaalimittari V/A on saatavana vain tiettyihin malleihin.
0349 301 124
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.2
Ylikuumenemissuojaus
Ylikuumenemissuoja suojaa virtalähdettä ylikuumenemiselta. Ylikuumenemissuoja palautuu
automaattisesti lämpötilan laskettua.
5.3
Induktanssiliitäntä
Suurempi induktanssi tuottaa suuremman hitsisulan ja vähemmän roiskeita. Pieni
induktanssi tuottaa voimakkaamman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
0349 301 124
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu
henkilökunta) saavat irrottaa suojapaneelit.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Virtalähde on puhallettava puhtaaksi paineilmalla säännöllisin väliajoin alennetulla paineella.
Katso ohjeet luvusta PUHDISTUS. Puhdistus on toistettava useammin likaisissa
ympäristöissä.
Muussa tapauksessa ilmanotto- ja poistoaukot saattavat tukkiintua ja aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen. Voit välttää tämän käyttämällä ilmansuodatinta.
6.2
Jäähdytysnesteen lisääminen
Suosittelemme ESAB-jäähdytysnesteseoksen käyttöä. Katso lisätietoja luvusta
LISÄVARUSTEET.
•
•
•
Täytä jäähdytysneste.
(Nestetaso ei saa ylittää ylempää merkintää, eikä se saa olla alemman merkin
alapuolella.)
Irrota jäähdytysnesteen menoletku (hitsauspistoolin sininen liitäntä) ilmakuplien
poistamiseksi.
Liitä jäähdytysnesteletku.
HUOM!
Lisää jäähdytysnestettä, jos liität yli 5 metrin pituisen hitsauspistoolin tai
liitäntäkaapelin. Letkuja ei tarvitse irrottaa jäähdytysnesteen lisäystä varten.
0349 301 124
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
VARO!
Jäähdytysneste täytyy hävittää ongelmajätteenä.
0349 301 124
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 VIANMÄÄRITYS
7
VIANMÄÄRITYS
Yritä korjata vika suositelluilla tarkastuksilla ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta
• Varmista, että virtakytkin on kytketty ON-asentoon.
• Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
• Tarkista, onko pääkatkaisin lauennut.
Virransyöttö katkeaa
hitsauksen aikana.
• Tarkasta onko lämpösuojaus lauennut (ilmaistaan
etupaneelin oranssilla merkkivalolla).
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
Lämpösuojaukset laukeavat • Tarkista, ovatko tulo/poistoaukot tukossa.
usein
• Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei
laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho
0349 301 124
• Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
• Varmista, että käytetään oikeaa lankaa.
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
Mig L305, Mig L405 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien 60974-1 ja 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut
yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen kyseisten
standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0349 301 124
- 20 -
© ESAB AB 2017
PUHDISTUS
PUHDISTUS
0349 301 124
- 21 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
KAAVIO
OrigoTM Mig L305, 400-415 V
0349 301 124
- 22 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
OrigoTM Mig L405, 400-415 V
0349 301 124
- 23 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
OrigoTM Mig L405, 230-500 V
0349 301 124
- 24 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Valid for serial no. 628-xxx-xxxx, 647-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
Ordering numbers
0349 309 700 Origo™ Mig L305
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 517 Origo™ Mig L405
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 594 Origo™ Mig L405
230/400-415/500 V 3~ 50 Hz; 230/440-460 V 3~ 60 Hz
0349 306 563 Origo™ Mig L405w
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 595 Origo™ Mig L405w
230/400-415/500 V 3~ 50 Hz; 230/440-460 V 3~ 60 Hz
0349 313 090 Origo™ Mig L405
400-415 V 3~ 50 Hz with digital instrument
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0349 301 124
- 25 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0459 495 782
OrigoTM Feed L302, open
0459 495 882
OrigoTM Feed L304, open
0349 302 451
0349 302 598
Digital meter (L405)
Digital meter (L305)
0349 302 250
Transformer kit for CO2 heater
0349 303 362
Cable holder
0349 301 124
- 26 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0349 303 475
Stabilizer (L305)
0349 303 474
Stabilizer (L405)
0349 305 812
CB KIT (cpl., only L405)
CONTAINS:
• KIT for Counter Balance (0349 309 748)
• Stabilizer (0349 303 474)
0349 309 471
Fan speed reductor (L405)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn jäähdytysnesteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta. Tällaisen vaurion
ilmetessä kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0349 301 124
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising