ESAB | Mig L405 | Instruction manual | ESAB Mig L405 Handleiding

ESAB Mig L405 Handleiding
Origo™
Mig L305
Mig L405
Gebruiksaanwijzing
0349 301 124 NL 20170310
Valid for: serial no. 628-, 647-, 211-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID ..................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING .....................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ................................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
9
4
INSTALLATIE.................................................................................................
11
4.1
Positionering van de lasstroombron ......................................................
11
4.2
Steunarm monteren..................................................................................
11
4.3
Onderdelen monteren ..............................................................................
12
4.4
Elektrische installatie...............................................................................
13
4.5
Netvoeding ................................................................................................
14
GEBRUIK .......................................................................................................
16
5.1
Aansluitings- en bedieningselementen..................................................
16
5.2
Oververhittingsbeveiliging ......................................................................
17
5.3
Inductantieaansluiting .............................................................................
17
ONDERHOUD ................................................................................................
18
6.1
Inspectie en reiniging...............................................................................
18
6.2
Koelmiddel bijvullen.................................................................................
18
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
20
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
21
REINIGING............................................................................................................
22
SCHEMA ...............................................................................................................
23
BESTELNUMMERS..............................................................................................
26
ACCESSOIRES ....................................................................................................
27
2
5
6
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0349 301 124
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0349 301 124
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
• Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
• Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
• Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
• Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
• Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
• Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
• Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
• Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
• Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
• Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
• Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
0349 301 124
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
• Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd
personeel verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten
worden opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan
en sluit deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat
de motor word gestart.
• Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
• Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
• Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
• Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0349 301 124
-6-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0349 301 124
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig L305 en Mig L405 zijn getrapt geschakelde stroombronnen ontworpen voor
MIG/MAG-lassen in combinatie met de draadaanvoereenheden Feed L302 en Feed L304.
De stroomeenheden worden gekoeld door een ventilator en zijn uitgerust met een
oververhittingsbeveiliging. Ze kunnen worden voorzien van een instrument waarop de stroom
en spanning worden weergegeven.
Het is ook voorzien van een wachtfunctie en kan worden gekalibreerd.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
•
•
Aardingskabel 5 m (L305 - 3,5 m) met klem
Plaats voor gascilinder
Geleidepin voor draadaanvoereenheid
Gebruiksaanwijzing
0349 301 124
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig L305
Mig L405
Mig L405
400-415 V,
3~ 50/60 Hz
400-415 V,
3~ 50/60 Hz
230/400-415/500 V
3~ 50 Hz
230/440-460 V 3~ 60
Hz
bij een
inschakelduur van
100%
150 A
280 A/28 V
280 A/28 V
bij een
inschakelduur van
60%
190 A
365 A/32 V
365 A/32 V
bij een
inschakelduur van
50%
-
400 A/34 V
400 A/34 V
bij een
inschakelduur van
25%
300 A
-
-
Instelbereik (DC)
30 A/15 V 300 A/29 V
50 A/16,5 V 400 A/34 V
50 A/16,5 V 400 A/34 V
Nullastspanning
17-40 V
17-45 V
17-45 V
Open vermogen
190 W
360 W
360 W
met koeleenheid
-
600 W
600 W
Rendement bij
maximale stroom
69%
71%
71%
Arbeidsfactor bij
maximale stroom
0,97
0,98
0,98
Stuurspanning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Afmetingen, l x b x h 782 x 425 x 830
812 x 552 x 925
812 x 552 x 925
Gewicht
89 kg
142 kg
143 kg
met koeleenheid
-
156 kg
156 kg
Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 °C
-10 tot +40 °C
-10 tot +40 °C
Transporttemperatu -20 tot +55 °C
ur
-20 tot +55 °C
-20 tot +55 °C
Beschermingsklass IP 23
e
IP 23
IP 23
Spanning
Maximaal vermogen
Gebruiksklasse
Koelmiddel
Kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
0349 301 124
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0349 301 124
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het tillen van de stroombron
moeten banden worden gebruikt. Het
handvat is uitsluitend bedoeld om
deze te trekken.
4.1
Positionering van de lasstroombron
Stel de lasstroombron zodanig op, dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
4.2
Steunarm monteren
Monteer de stabilisator + CB KIT als de steunarm op de stroombron moet worden
geïnstalleerd. De stabilisator + CB KIT is een accessoire. Zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" voor het bestelnummer.
LET OP!
Gebruik van een steunarm zonder stabilisator kan ertoe leiden, dat de machine
kantelt.
0349 301 124
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.3
Onderdelen monteren
WAARSCHUWING!
Tijdens transport bevinden de achterwielen van de stroombron zich in de
voorwaartse positie
Plaats de wielen voorafgaand aan gebruik in de achterpositie.
0349 301 124
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.4
0349 301 124
Elektrische installatie
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
L405
4.5
Netvoeding
Zorg ervoor dat de eenheid wordt aangesloten op de juiste voedingsspanning en wordt
beveiligd door een zekering van de juiste waarde. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard
volgens de geldende voorschriften.
Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
L305
3~ 50/60 Hz
Spanning V
400/415
Stroom A
bij een inschakelduur 7
van 100%
bij een inschakelduur 10
van 60%
bij een inschakelduur 18
van 25%
Kabeldiameter mm2 4 x 2,5
Zekering, traag A
0349 301 124
16
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
L405
3~ 50 Hz
3~ 50/60 Hz 3~ 50 Hz
3~ 60 Hz
3~ 60 Hz
Spanning V
203
400/415
500
230
440/460
bij een inschakelduur 28
van 100%
16
13
28
14
bij een inschakelduur 42
van 60%
24
19
41
21
bij een inschakelduur 45
van 50%
28
20
45
22
Kabeldiameter mm2 4 x 6
4 x 2,5
4 x 2,5
4x6
4 x 2,5
Zekering, traag A
20
20
25
20
Stroom A
25
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt
moeten zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en
nationale voorschriften.
0349 301 124
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij een
oneffen of aflopende ondergrond.
5.1
Aansluitings- en bedieningselementen
1
Netschakelaar
8
Aansluiting voor aardkabel (-), hoge
inductantie
2
Hoofdschakelaar voor koeleenheid
9
Aansluiting voor aardkabel (-), lage
inductantie
3
Schakelaar, nauwkeurige bediening
10 Aansluiting voor lasstroomkabel (+)
4
Schakelaar, normale bediening
11 Aansluiting voor stuurkabel voor
draadaanvoereenheid
5
Indicatielampje, stroombron AAN
12 RODE aansluiting voor koelwater van de
draadaanvoereenheid
6
Oranje indicatielampje, oververhitting
13 BLAUWE aansluiting voor koelwater naar
de draadaanvoereenheid
7
Digitaal instrument V/A*
LET OP!
*Digitaal instrument V/A uitsluitend beschikbaar op bepaalde modellen.
0349 301 124
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.2
Oververhittingsbeveiliging
Een oververhittingsbeveiliging beschermt tegen oververhitting. De beveiliging wordt
automatisch gereset wanneer de eenheid is afgekoeld.
5.3
Inductantieaansluiting
Hoge inductantie produceert een vloeiendere las en minder spatten. Een lagere inductantie
geeft een scherper geluid, maar levert ook een stabiele, geconcentreerde boog op.
0349 301 124
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
VOORZICHTIG!
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel)
mogen de veiligheidsplaten verwijderen.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet vervuild is.
De stroombron moet regelmatig worden schoon geblazen met behulp van droge perslucht
met verminderde druk, zie het hoofdstuk "REINIGING". In minder schone omgevingen moet
dit vaker worden uitgevoerd.
Anders kan de luchtinlaat/-uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit raken. Om
dit te voorkomen, kunt u een luchtfilter gebruiken.
6.2
Koelmiddel bijvullen
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB. Zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
•
•
•
Vul met koelmiddel.
(Het vloeistofpeil dient zich tussen de maximum- en minimummarkering te bevinden).
Maak de koelwaterslang voor uitgaand koelwater (blauwe aansluiting van lastoorts)
los, zodat eventueel aanwezige lucht kan ontsnappen.
Sluit de koelwaterslang weer aan.
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er een lastoorts of aansluitkabels van 5
meter of langer worden aangesloten. Wanneer u het waterniveau bij het bijvullen
wilt aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te koppelen.
0349 301 124
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0349 301 124
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog
• Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
• Controleer of de microbeveiligingsschakelaar (MCB) is
geactiveerd.
De lasstroom wordt tijdens
het lassen onderbroken
• Controleer of de oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
Beveiligingen tegen
oververhitting treden vaak
in werking.
• Controleer of de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn.
• Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Slechte lasprestaties
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
• Controleer of de juiste lasdraden worden gebruikt.
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
0349 301 124
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig L305, Mig L405 zijn ontworpen en getest conform de internationale en Europese
normen 60974-1 en 60974-10. De onderhoudsafdeling die onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is verplicht ervoor te zorgen dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0349 301 124
- 21 -
© ESAB AB 2017
REINIGING
REINIGING
0349 301 124
- 22 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
OrigoTM Mig L305, 400-415 V
0349 301 124
- 23 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
OrigoTM Mig L405, 400-415 V
0349 301 124
- 24 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
OrigoTM Mig L405, 230-500 V
0349 301 124
- 25 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Valid for serial no. 628-xxx-xxxx, 647-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
Ordering numbers
0349 309 700 Origo™ Mig L305
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 517 Origo™ Mig L405
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 594 Origo™ Mig L405
230/400-415/500 V 3~ 50 Hz; 230/440-460 V 3~ 60 Hz
0349 306 563 Origo™ Mig L405w
400-415 V 3~ 50 Hz
0349 306 595 Origo™ Mig L405w
230/400-415/500 V 3~ 50 Hz; 230/440-460 V 3~ 60 Hz
0349 313 090 Origo™ Mig L405
400-415 V 3~ 50 Hz with digital instrument
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0349 301 124
- 26 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0459 495 782
OrigoTM Feed L302, open
0459 495 882
OrigoTM Feed L304, open
0349 302 451
0349 302 598
Digital meter (L405)
Digital meter (L305)
0349 302 250
Transformer kit for CO2 heater
0349 303 362
Cable holder
0349 301 124
- 27 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0349 303 475
Stabilizer (L305)
0349 303 474
Stabilizer (L405)
0349 305 812
CB KIT (cpl., only L405)
CONTAINS:
• KIT for Counter Balance (0349 309 748)
• Stabilizer (0349 303 474)
0349 309 471
Fan speed reductor (L405)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0349 301 124
- 28 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0349 301 124
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising