ESAB | Tig 3001i | Instruction manual | ESAB Tig 3001i Uputstvo za upotrebu

ESAB Tig 3001i Uputstvo za upotrebu
Origo™
Tig 3001i, Tig 3001iw
Priručnik s uputama
0460 742 001 HR 20170310
Valid for: serial no. 840-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx, 039-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ..................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA...............................................................................
4
1.2
Mjere opreza .............................................................................................
4
UVOD .............................................................................................................
7
2.1
Oprema ......................................................................................................
7
2.2
Kontrolne ploče TA23 i TA24 ...................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .......................................................................................
8
4
INSTALACIJA ................................................................................................
10
4.1
Upute za podizanje ...................................................................................
10
4.2
Položaj .......................................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže ...........................................................................
11
RAD................................................................................................................
12
5.1
Priključci i upravljački uređaji .................................................................
13
5.2
Priključak kabela za zavarivanje i povrat ...............................................
13
5.3
Upravljanje ventilatorom .........................................................................
13
5.4
Zaštita od pregrijavanja ...........................................................................
14
5.5
Zavarivanje postupkom TIG ....................................................................
14
5.6
Zavarivanje postupkom MMA..................................................................
14
ODRŽAVANJE ...............................................................................................
15
6.1
Jedinica snage..........................................................................................
15
6.2
Plamenik za zavarivanje ..........................................................................
15
7
OTKRIVANJE POGREŠAKA ........................................................................
16
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .....................................................
17
DIAGRAM .............................................................................................................
18
ORDERING NUMBERS ........................................................................................
20
ACCESSORIES ....................................................................................................
21
2
5
6
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0460 742 001
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0460 742 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
• Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
• Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
• Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
• Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
• Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan isparenja.
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
• Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0460 742 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
• Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
• Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
• Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
• Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0460 742 001
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Model Tig 3001i je izvor napajanja za TIG zavarivanje, a može se koristiti i za MMA
zavarivanje.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Tig 3001i može se isporučiti sa ili bez rashladne jedinice.
Izvor napajanja se isporučuje uz:
•
•
•
•
povratni kabel od 4,5 m sa stezaljkom za kontakt
priručnik za upotrebu izvora napajanja
priručnik s uputama za upravljačku ploču
priručnik s uputama za rashladnu jedinicu (ako je dostupna)
Priručnici s uputama na drugim jezicima mogu se preuzeti s interneta: www.esab.com
2.2
Kontrolne ploče TA23 i TA24
Izvor napajanja isporučuje se s jednom od sljedećih upravljačkih ploča:
Parametrima postupka zavarivanja upravlja se putem upravljače ploče. Za opširniji opis
ploča pogledajte zasebne priručnike s uputama.
0460 742 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Tig 3001i, Tig 3001iw
Napon mreže
400 V ±10 %,
3~ 50 / 60 Hz
Dovod električne mreže Sscmin
3,9 MVA
Primarna električna energija Imax
TIG
14 A
MMA
19 A
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva
se u načinu rada uštede energije 6,5 min nakon
zavarivanja
30 W
Raspon postavki
TIG
4 - 300 A
MMA
16 - 300 A
Dozvoljena opterećenost za TIG
35 % radnog ciklusa
300 A / 22 V
60 % radnog ciklusa
240 A / 19,6 V
100 % radnog ciklusa
200 A / 18 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
30 % radnog ciklusa
300 A / 32 V
60 % radnog ciklusa
230 A / 29,2 V
100 % radnog ciklusa
190 A / 27,6 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji
TIG
0,9
MMA
0,91
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji
TIG
77 %
MMA
84 %
Napon otvorenog kruga U0 maks.
MMA, funkcija VRD je isključena
60 V
Funkcija VRD je aktivna
28 V
Upk
11,7 kV
Radna temperatura
-10 do +40 °C
Temperatura za transport
-20 do +55 °C
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
< 70 db (A)
Dimenzije d × š × v
625 × 249 × 423 mm
s jedinicom hlađenja
714 × 249 × 693 mm
Težina
33,5 kg
s jedinicom hlađenja
54 kg
Izolacijski razred, transformator
H
0460 742 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
Tig 3001i, Tig 3001iw
Klasa kućišta
IP 23
Razred primjene
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
Samo kod modela Tig 3001iw (specifična jedinica hlađenja)
Snaga hlađenja hladnjaka
Snaga
pri protoku Maks. tlak
pri 50 Hz
0,82 kW
1 l/min
0,39 MPa
pri 60 Hz
0,76 kW
1 l/min
0,44 MPa
Rashladno sredstvo
Rashladno sredstvo ESAB pomiješano za
upotrebu. Pogledajte odjeljak "DODATNA
OPREMA" u uputama za korištenje.
0460 742 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
4.1
Upute za podizanje
4.2
Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
0460 742 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja
veća ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne
mreže. Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u
dogovoru s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na
napajanje na kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke
podatke potražite u poglavlju TEHNIČKI PODACI.
Provjerite je li izvor napajanja zavarivanja priključen na odgovarajući napon električne mreže
te da je zaštićen osiguračem odgovarajuće veličine. Obavezno osigurajte odgovarajući
priključak na uzemljenje sukladno propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
NAPOMENA!
Izvor napajanja za zavarivanje dizajniran je za
priključivanje na sustav od 400 V s četiri vodiča.
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Tig 3001i, Tig 3001iw
Napon mreže
400 V 3~ 50 Hz
Područje glavnog kabela napajanja mm2
4G4 mm2
10 A
Fazna struja Ieff
Osigurač
S vremenskom odgodom
16 A
Tip C MCB
16 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Ne moraju nužno biti primjenjivi u ostalim zemljama:
provjerite jesu li podaci o kabelima i osiguračima sukladni relevantnim
nacionalnim propisima.
0460 742 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju "SIGURNOST".
Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
0460 742 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1. Upravljačka ploča, pogledajte posebni
priručnik s uputama
2. Priključak za jedinicu za daljinsko
upravljanje
3. Priključak za signal pokretanja plamenika
4. Priključak za plin do plamenika
5.2
5. Priključak (-) TIG: Plamenik MMA: Kabel
za zavarivanje ili povratni kabel
6. Priključak (+) TIG: Povratni kabel MMA:
Povratni kabel ili kabel za zavarivanje
7. Sklopka glavnog napona
8. Priključak za zaštitni plin
Priključak kabela za zavarivanje i povrat
Izvor napajanja ima dva izlaza, pozitivni terminal (+) i negativni terminal (-) za priključivanje
kabela za zavarivanje i povrat. Izlaz na koji je kabel za zavarivanje priključen ovisi o načinu
zavarivanja ili vrsti korištene elektrode.
Priključite povratni kabel na drugi izlaz izvora napajanja. Učvrstite kontaktnu stezaljku
povratnog kabela na radnom dijelu i provjerite prisutnost dobrog kontakta između radnog
dijela i izlaza povratnog kabela na izvoru napajanja.
Kod MMA zavarivanja, kabel zavarivanja može se priključiti na pozitivan terminal (+) ili
negativan terminal (-), ovisno o vrsti korištene elektrode. Priključni polaritet naveden je na
pakiranju elektrode.
5.3
Upravljanje ventilatorom
Izvor napajanja ima vremenski krug koji upravlja radom ventilatora u trajanju od 6,5 minuta
nakon prekida zavarivanja; nakon toga, jedinica prelazi u način uštede energije. Ventilatori se
ponovno uključuju kod ponovnog pokretanja zavarivanja.
Ventilatori rade manjom brzinom za struju zavarivanja do 110 A i punom brzinom za struje
veće jakosti.
0460 742 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.4
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja zavarivanja ima zaštitni krug od pregrijavanja koji se uključuje kad
temperatura postane previsoka. U tom slučaju, struja zavarivanja se prekida i na komandnoj
ploči se prikazuje šifra pogreške.
Zaštita od pregrijavanja automatski se ponovno postavlja nakon što se temperatura snizi.
5.5
Zavarivanje postupkom TIG
Zavarivanje postupkom TIG topi metal radnog dijela pomoću udara luka s netopive elektrode
od volframa. Kupka zavarivanja i elektroda zaštićeni su zaštitnim plinom.
Za TIG zavarivanje izvor napajanja isporučuje se zajedno s:
•
•
•
•
TIG plamenik, pogledajte odjeljak "DODATNA OPREMA"
cilindar plina argona
regulator plina argona
elektrodom od volframa
5.6
Zavarivanje postupkom MMA
Za MMA zavarivanje izvor napajanja isporučuje se zajedno s:
•
kabel za zavarivanje s elektrodnom stezaljkom, pogledajte odjeljak "DODATNA
OPREMA"
0460 742 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
Redovno održavanje je važno za siguran i pouzdan rad.
Jedino osobe s odgovarajućim znanjem o elektrici (ovlašteno osoblje) smiju uklanjati
sigurnosne ploče kako bi priključili opremu ili proveli radove servisa, održavanja ili popravaka
opreme za zavarivanje.
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Jedinica snage
Redovno provjeravajte je li izvor napajanja začepljen prljavštinom.
Učestalost i način čišćenja ovisi o: postupku zavarivanja, vremenu luka, raspolaganju i
okolišu. Uglavnom je dovoljno ispuhati izvor napajanja suhim komprimiranim zrakom (pod
smanjenim tlakom) jednom godišnje. Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti
do pregrijavanja.
6.2
Plamenik za zavarivanje
Čišćenje i zamjena potrošnih dijelova mora se obavljati u pravilnim intervalima kako bi se
osiguralo neometano zavarivanje.
0460 742 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 OTKRIVANJE POGREŠAKA
7
OTKRIVANJE POGREŠAKA
Isprobajte sljedeće preporučene kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog
tehničara.
Vrsta pogreške
Radnja
Nema luka.
• Provjerite je li uključena sklopka glavnog
izvora napajanja.
• Provjerite jesu li kabel za zavarivanje i
kabel dovoda struje za zavarivanje
ispravno priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
• Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka.
• Provjerite stanje zaštite od
preopterećenja (na upravljačkoj ploči).
• Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Zaštita od preopterećenja često se uključuje.
• Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja za zavarivanje
(odnosno, preopterećenje jedinice).
• Provjerite jesu li usisi i ispusi zapriječeni
ili začepljeni.
Slaba učinkovitost zavara.
• Provjerite jesu li kabel za zavarivanje i
kabel dovoda struje za zavarivanje
ispravno priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
• Provjerite koristite li odgovarajuće
elektrode.
• Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
• Provjerite protok i kvalitetu plina.
0460 742 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Tig 3001i i Tig 3001iw su projektirani i ispitani u skladu s međunarodnim i europskim
standardima IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-2, IEC/EN 60974-3 i IEC/EN 60974-10.
Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju
usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0460 742 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
0460 742 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
0460 742 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 745 883 Welding power source OrigoTM Tig 3001i TA23
with control panel TA23
0459 745 884 Welding power source OrigoTM Tig 3001iw TA23
with control panel TA23
and cooling unit
CoolMidi 1000
0459 745 885 Welding power source OrigoTM Tig 3001i TA24
with control panel TA24
0459 745 886 Welding power source OrigoTM Tig 3001i wTA24
with control panel TA24
and cooling unit
CoolMidi 1000
0459 839 033 Spare parts list
OrigoTM Tig 3001i
0460 032 1
Instruction manual
Control panel OrigoTM TA23
0459 945 1
Instruction manual
Control panel OrigoTM TA24
0460 742 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
ACCESSORIES
0460 564 880
Trolley with two wheels
0460 565 880
Trolley with four wheels
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included
in trolley
0460 911 880
Mounting brackets
0460 459 880
Protection frame
Only for air version
0460 742 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
0460 490 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0460 685 881
Connection kit for cooling unit
valid before serial number 039 -xxx-xxxx
0460 685 880
Connection kit for cooling unit
valid from serial number 039 -xxx-xxxx
0456 855 881
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Upotreba rashladne tekućine koja nije
propisana može oštetiti opremu. Ako dođe do
takvog oštećenja, sve jamstvene obveze
isporučitelja tvrtke ESAB prestaju vrijediti.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
0460 742 001
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
- 22 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0156 743 907
Return cable 4.5 m 50 mm2
0700 006 888
Welding cable
5 m with electrode holder Handy 300
0460 012 840
Tig torch TXH 200 4 m
0460 012 880
Tig torch TXH 200 8 m
0460 013 840
Tig torch TXH 250w 4 m
0460 013 880
Tig torch TXH 250w 8 m
More information on Tig torches can be found in separate brochures.
0460 742 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising