ESAB | Tig 3001i | Instruction manual | ESAB Tig 3001i Handleiding

ESAB Tig 3001i Handleiding
Origo™
Tig 3001i, Tig 3001iw
Gebruiksaanwijzing
0460 742 001 NL 20170310
Valid for: serial no. 840-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx, 039-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID ...................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING .....................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ................................................................................................
8
2.2
Bedieningspanelen TA23 en TA24 ..........................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
9
4
INSTALLATIE.................................................................................................
11
4.1
Hijsinstructies...........................................................................................
11
4.2
Plaatsing ...................................................................................................
11
4.3
Netvoeding ................................................................................................
12
GEBRUIK .......................................................................................................
13
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen.................................................
14
5.2
Aansluiting van las- en aardkabel ..........................................................
14
5.3
Ventilatorregeling .....................................................................................
14
5.4
Oververhittingsbeveiliging ......................................................................
15
5.5
TIG-lassen .................................................................................................
15
5.6
MMA-lassen...............................................................................................
15
ONDERHOUD ................................................................................................
16
6.1
Stroombron ...............................................................................................
16
6.2
Lastoorts ...................................................................................................
16
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
17
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
18
DIAGRAM .............................................................................................................
19
ORDERING NUMBERS ........................................................................................
21
ACCESSORIES ....................................................................................................
22
2
5
6
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0460 742 001
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0460 742 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
• Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
• Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
• Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
• Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
• Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
• Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
• Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
• Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
• Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
• Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
• Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
0460 742 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
• Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd
personeel verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten
worden opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan
en sluit deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat
de motor word gestart.
• Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
• Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
• Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
• Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0460 742 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0460 742 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Tig 3001i is een TIG-lasstroombron die ook gebruikt kan worden voor MMA-lassen.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
Tig 3001i is leverbaar met of zonder koeleenheid.
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
•
•
4,5 m retourkabel met aansluitklem
handleiding voor de lasstroombron
instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
handleiding voor de koeleenheid (indien van toepassing)
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
2.2
Bedieningspanelen TA23 en TA24
De stroombron heeft één van de volgende bedieningspanelen:
De parameters voor het lasproces worden via het bedieningspaneel ingesteld. Zie de aparte
handleiding voor gedetailleerde beschrijving van de panelen.
0460 742 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 3001i, Tig 3001iw
Netspanning
400 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Netvoeding Sscmin
3,9 MVA
Primaire stroom Imax
TIG
14 A
MMA
19 A
Nullastvermogen verbruik in de
energiebesparende modus, 6,5 minuut na lassen
30 W
Instelbereik
TIG
4 - 300 A
MMA
16 - 300 A
Maximale belasting bij TIG
35% inschakelduur
300 A / 22 V
60 % inschakelduur
240 A / 19,6 V
100 % inschakelduur
200 A / 18 V
Maximale belasting bij MMA
30 % inschakelduur
300 A / 32 V
60 % inschakelduur
230 A / 29,2 V
100 % inschakelduur
190 A / 27,6 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
TIG
0,9
MMA
0,91
Rendement bij maximale stroom
TIG
77 %
MMA
84 %
Nullastspanning U0 max
MMA, VRD-functie gedeactiveerd
60 V
VRD-functie geactiveerd
28 V
Upk
11,7 kV
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C
Constante geluidsdruk bij nullast
< 70 dB(A)
Afmetingen l x b x h
625 × 249 × 423 mm
met koeleenheid
714 × 249 × 693 mm
Gewicht
33,5 kg
met koeleenheid
54 kg
Isolatieklasse transformator
H
0460 742 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 3001i, Tig 3001iw
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
Alleen Tig 3001iw (specifiek voor koeleenheid)
Koelvermogen van koeler
Vermoge bij debiet
n
Max. druk
bij 50 Hz
0,82 kW
1 l/min
0,39 MPa
bij 60 Hz
0,76 kW
1 l/min
0,44 MPa
Koelmiddel
Kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB Zie het
hoofdstuk "ACCESSOIRES" in deze
handleiding.
0460 742 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
4.1
Hijsinstructies
4.2
Plaatsing
Stel de lasstroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
0460 742 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
Zorg ervoor dat de lasstroombron wordt aangesloten op de juiste voedingsspanning en wordt
beveiligd door een zekering van de juiste waarde. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard
volgens de geldende voorschriften.
Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de netspanning
LET OP!
De lasstroombron is ontworpen voor
netspanningsaansluiting van 400 volt met dubbele fase.
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
Tig 3001i, Tig 3001iw
Netspanning
400 V 3~ 50 Hz
Diameter netspanningskabel mm2
4G4 mm2
10 A
Fasestroom Ieff
Zekering
Traag
16 A
Type C MCB
16 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Ze zijn mogelijk niet beschikbaar in andere landen: zorg
ervoor dat de kabeldiameter en de zekeringgroottes in overeenstemming zijn met
de toepasselijke landelijke voorschriften.
0460 742 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden in het
hoofdstuk "VEILIGHEID". Lees dit goed door voordat u de apparatuur gaat gebruiken!
0460 742 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1. Bedieningspaneel, zie afzonderlijke
instructiehandleiding
2. Aansluiting voor afstandsbediening
3. Aansluiting voor startsignaal van de
lastoorts
4. Aansluiting voor gas naar de toorts
5.2
5. Aansluiting (-) TIG: Lastoorts MMA:
Laskabel of retourkabel
6. Aansluiting (+) TIG: Aardkabel MMA:
Aardkabel of laskabel
7. Netschakelaar
8. Aansluiting voor beschermgas
Aansluiting van las- en aardkabel
De stroombron heeft twee uitgangen, een positieve (+) en een negatieve (-) aansluiting, voor
het aansluiten van las- en aardkabels. De uitgang voor het aansluiten van de laskabel hangt
af van de lasmethode of het type elektrode.
De aardkabel wordt op de andere uitgang van de stroombron aangesloten. Bevestig de
contactklem van de aardkabel aan het werkstuk en zorg voor een goed contact tussen het
werkstuk en de uitgang voor de aardkabel op de stroombron.
Bij MMA-lassen kan de laskabel worden aangesloten op de positieve (+) of de negatieve (-)
aansluiting, afhankelijk van het gebruikte type elektrode. De aansluitpolariteit is aangegeven
op de verpakking van de elektroden.
5.3
Ventilatorregeling
De stroombron is voorzien van een tijdregeling die ervoor zorgt dat de ventilator na het
lassen 6,5 minuut blijft doordraaien en de stroombron in de energiebesparende modus wordt
geschakeld. De ventilatoren starten weer zodra het lassen wordt hervat.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 110 A en op volle snelheid bij
een hogere stroom.
0460 742 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.4
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die wordt ingeschakeld als
de temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt dan onderbroken en er verschijnt een
foutcode op het bedieningspaneel.
De oververhittingsbeveiliging wordt automatisch gereset wanneer de temperatuur weer
voldoende is gedaald.
5.5
TIG-lassen
Bij TIG-lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten door middel van een boog die
wordt ontstoken van een wolfraamelektrode, die zelf niet smelt. Het lasbad en de elektrode
worden door beschermgas beschermd.
Voor TIG-lassen is de lasstroombron uitgerust met:
•
•
•
•
TIG-toorts, zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES"
een argongascilinder
een argongasregelaar
wolfraamelektrode
5.6
MMA-lassen
Voor MMA-lassen is de lasstroombron uitgerust met:
•
laskabel met een elektrodeklem, zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES"
0460 742 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Stroombron
Controleer regelmatig of de lasstroombron niet verstopt is door vuil.
Hoe vaak en welke reinigingsmethode moet worden gebruikt is afhankelijk van: het
lasproces, de lasboogtijden, de plaatsing van de apparatuur en de omgeving. Bij normaal
gebruik is het voldoende om de stroombron éénmaal per jaar met lage druk schoon te blazen
met droge perslucht. Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen anders
oververhitting veroorzaken.
6.2
Lastoorts
Slijtdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om probleemloos te lassen.
0460 742 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probeer de volgende controles en inspecties voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
laat komen.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog.
• Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
• Controleer of de las- en aardkabels goed
zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
• Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken.
• Controleer of de
oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (wordt aangegeven op het
bedieningspaneel).
• Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
De oververhittingsbeveiliging komt vaak in
actie.
• Zorg ervoor dat u de aangegeven
waarden voor de lasstroombron niet
overschrijdt (d.w.z. dat de eenheid niet
wordt overbelast).
• Controleer of de ventilatieopeningen niet
verstopt of geblokkeerd zijn.
Slechte lasprestaties.
• Controleer of de las- en aardkabels goed
zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
• Controleer of de juiste elektroden worden
gebruikt.
• Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
• Controleer gasstroom en gaskwaliteit.
0460 742 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Tig 3001i en de Tig 3001iw zijn ontworpen en getest conform de internationale en Europese
normen IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-2, IEC/EN 60974-3 en IEC/EN 60974-10. De
onderhoudsafdeling die onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is
verplicht ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
normen.
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0460 742 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
0460 742 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
0460 742 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 745 883 Welding power source OrigoTM Tig 3001i TA23
with control panel TA23
0459 745 884 Welding power source OrigoTM Tig 3001iw TA23
with control panel TA23
and cooling unit
CoolMidi 1000
0459 745 885 Welding power source OrigoTM Tig 3001i TA24
with control panel TA24
0459 745 886 Welding power source OrigoTM Tig 3001i wTA24
with control panel TA24
and cooling unit
CoolMidi 1000
0459 839 033 Spare parts list
OrigoTM Tig 3001i
0460 032 1
Instruction manual
Control panel OrigoTM TA23
0459 945 1
Instruction manual
Control panel OrigoTM TA24
0460 742 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
ACCESSORIES
0460 564 880
Trolley with two wheels
0460 565 880
Trolley with four wheels
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included
in trolley
0460 911 880
Mounting brackets
0460 459 880
Protection frame
Only for air version
0460 742 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
0460 490 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0460 685 881
Connection kit for cooling unit
valid before serial number 039 -xxx-xxxx
0460 685 880
Connection kit for cooling unit
valid from serial number 039 -xxx-xxxx
0456 855 881
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
0460 742 001
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
- 23 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0156 743 907
Return cable 4.5 m 50 mm2
0700 006 888
Welding cable
5 m with electrode holder Handy 300
0460 012 840
Tig torch TXH 200 4 m
0460 012 880
Tig torch TXH 200 8 m
0460 013 840
Tig torch TXH 250w 4 m
0460 013 880
Tig torch TXH 250w 8 m
More information on Tig torches can be found in separate brochures.
0460 742 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
ACCESSORIES
0460 742 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising