ESAB | COOL 1 | Instruction manual | ESAB COOL 1 Používateľská príručka

ESAB COOL 1 Používateľská príručka
COOL 1
Návod k používání
0462 305 001 CZ 20170302
Valid for: 033-xxx-xxxx, 123-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření .............................................................................
4
ÚVOD .............................................................................................................
6
2.1
Vybavení....................................................................................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
7
4
INSTALACE ...................................................................................................
8
4.1
Umístění ....................................................................................................
8
4.2
Přívod napájení.........................................................................................
8
4.3
Instalace svařovacího zařízení ................................................................
8
OBSLUHA......................................................................................................
9
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ....................................................................
9
5.2
Přípojka pro chladicí kapalinu ................................................................
9
5.3
Tlakový spínač chladicí kapaliny ............................................................
9
5.4
Ochrana průtoku vody – doplněk ...........................................................
9
ÚDRŽBA ........................................................................................................
10
6.1
Prohlídka a čištění....................................................................................
10
6.2
Plnění chladicí kapaliny ...........................................................................
10
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................
12
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..........................................................
13
POKYNY PRO MONTÁŽ; .....................................................................................
14
SCHÉMA ...............................................................................................................
15
ÚDAJE O ČERPADLE ..........................................................................................
16
VLASTNOSTI CHLADICÍ KAPALINY ..................................................................
17
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
18
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
19
2
5
6
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0462 305 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0462 305 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0462 305 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Chladicí jednotka COOL 1 je určena k chlazení svařovacích hořáků pro svařování MIG/MAG
s vodním chlazením.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Chladicí jednotka se dodává s pokyny pro instalaci a s návodem k použití.
0462 305 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
COOL 1
Příkon
24 V ss. / 2 A
Chladicí výkon
1,3 kW (jmenovitá hodnota 40 K a 1 l/min)
Odpovídá kontinuální hodnotě váženého
zvukového tlaku A
< 70 dB (A)
Chladicí kapalina
Namíchaná, značky ESAB
Množství chladicí kapaliny
4,5 l
Maximální průtok
2,0 l/min
Maximální tlak
4 bar
Provozní teplota
–10 až +40 °C
Přepravní teplota
–20 až +55 °C
Rozměry d × š × v
610 × 256 × 256 mm
Hmotnost bez náplně
12 kg
Třída krytí
IP23
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
0462 305 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může
způsobit rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
4.1
Umístění
Umístěte chladicí jednotku tak, aby jejím vstupním a výstupním chladicím otvorům nic
nepřekáželo.
4.2
Přívod napájení
Chladicí jednotka se napájí ze zdroje napájení – viz kapitola „POKYNY K SESTAVENÍ“.
4.3
Instalace svařovacího zařízení
Viz pokyny k montáži v kapitole „POKYNY
K SESTAVENÍ“
0462 305 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1
1.
2.
3.
Zapojení a ovládací zařízení
Plnění chladicí kapaliny
MODRÁ přípojka pro odvod chladicí kapaliny z chladicí jednotky
ČERVENÁ přípojka pro přívod (návrat) chladicí kapaliny do chladicí jednotky
5.2
Přípojka pro chladicí kapalinu
Aby byl zaručen bezproblémový provoz, doporučuje se maximální výška 8,5 m od chladicí
jednotky k hořáku na svařování MIG/MAG s vodním chlazením.
5.3
Tlakový spínač chladicí kapaliny
Čerpadlo má uzavřený tlakový spínač chladicí kapaliny. Pokud se příliš zvýší tlak chladicí
kapaliny, tento spínač se rozpojí. K tomu může dojít v případě přehnutí hadice, což má za
následek snížení nebo zastavení průtoku.
Motor čerpadla a chladicí ventilátor jsou zapojené paralelně a napájené z napájecího zdroje.
Dokud se obvod snímače neuzavře, nelze znovu spustit svařování, čerpadlo ani ventilátor.
Na panelu MMC v systému se zobrazuje chybový kód 29 - Neproudí chladicí voda.
Zkontrolujte, zda není přehnutá hadice, a stisknutím jakéhokoliv tlačítka na ovládacím panelu
resetujte chybový kód.
5.4
Ochrana průtoku vody – doplněk
V případě přerušení průtoku chladicí kapaliny zablokuje ochrana průtoku vody napájecí zdroj
(minimální průtok vody 0,7 l/min). Ochrana průtoku vody je součástí příslušenství, viz
kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
0462 305 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí odstraňovat a servis, údržbu a opravy provádět pouze osoby
s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnění pracovníci).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Prohlídka a čištění
VAROVÁNÍ!
Před čištěním se musí odpojit síťové napájení.
Prach, brusný kal atd. Proud vzduchu procházející chladicí jednotkou s sebou nese částice,
které se zachycují na chladicích prvcích, zejména při používání ve znečištěném prostředí.
Výsledkem je snížený chladicí výkon. Proto je třeba jednotku pravidelně čistit stlačeným
vzduchem.
Systém chladicí kapaliny – V systému se musí používat doporučená chladicí kapalina,
jinak by se mohly vytvořit hrudky, které by ucpaly čerpadlo, vodní přípojky nebo jiné prvky.
Proplachovat lze pouze skrz červenou vodní přípojku. Potom ručně vypusťte nádrž, tzn.
vyprázdněte ji skrz plnicí otvor.
6.2
Plnění chladicí kapaliny
Chladicí kapalina
Používejte pouze chladicí kapalinu schválenou společností ESAB. Neschválené chladicí
kapaliny mohou poškodit vybavení a ohrozit bezpečnost produktu. Informace pro
objednávání naleznete v kapitole „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ v návodu k použití.
•
Naplňte chladicí kapalinou. (Hladina nesmí překročit horní značku, ani nesmí být pod
spodní značkou.)
0462 305 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
POZOR!
Pokud se připojuje svařovací pistole nebo hadice na chladicí kapalinu o délce
pěti nebo více metrů, musí se doplnit chladicí kapalina. Při doplňování chladicí
kapaliny na správnou hladinu není nutné odpojovat hadice.
Teplota chladicí kapaliny nesmí přesáhnout 70 °C.
UPOZORNĚNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
0462 305 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Chybový kód
Nedostatečné chlazení
0462 305 001
Nápravné opatření
• Pomocí stlačeného vzduchu vyčistěte
chladicí prvky.
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Nástroj COOL 1 je navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodními a evropskými
normami EN 60974-2 a EN 60974-10. Servisní služba, která provedla servis nebo
opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0462 305 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
POKYNY PRO MONTÁŽ;
POKYNY PRO MONTÁŽ;
0462 305 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0462 305 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
ÚDAJE O ČERPADLE
ÚDAJE O ČERPADLE
p = tlak čerpadla
Q = průtok čerpadla
0462 305 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
VLASTNOSTI CHLADICÍ KAPALINY
VLASTNOSTI CHLADICÍ KAPALINY
P = napájení
K°C = teplotní rozdíl
0462 305 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number Denomination
Type
0462 300 880
Cooling unit complete
Cool 1
0459 839 048
Spare parts list
Cool 1
Note
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z Internetu: www.esab.com.
0462 305 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použití jiné než předepsané chladicí kapaliny
může vést k poškození zařízení. V případě
takového poškození ztrácejí platnost všechny
záruky poskytované společností ESAB.
0456 855 881
Water flow guard
0462 305 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising