ESAB | COOL 1 | Instruction manual | ESAB COOL 1 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB COOL 1 Lietotāja rokasgrāmata
COOL 1
Lietošanas pamācība
0462 305 001 LV 20170302
Valid for: 033-xxx-xxxx, 123-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .......................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ........................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ..................................................................................
4
IEVADS ..........................................................................................................
6
2.1
Aprīkojums................................................................................................
6
3
TEHNISKIE DATI ...........................................................................................
7
4
UZSTĀDĪŠANA..............................................................................................
8
4.1
Novietošana ..............................................................................................
8
4.2
Strāvas padeve .........................................................................................
8
4.3
Metināšanas aprīkojuma uzstādīšana ....................................................
8
EKSPLUATĀCIJA..........................................................................................
9
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ..............................................................
9
5.2
Dzesēšanas šķidruma savienojums .......................................................
9
5.3
Dzesēšanas šķidruma slēdzis .................................................................
9
5.4
Ūdens plūsmas drošības slēdzis — papildiespēja ..............................
9
APKOPE ........................................................................................................
10
6.1
Pārbaude un tīrīšana ................................................................................
10
6.2
Dzesēšanas šķidruma uzpildīšana .........................................................
10
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ...........................................................................
12
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA .................................................................
13
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS ..............................................................................
14
SHĒMA .................................................................................................................
15
SŪKŅA DATI.........................................................................................................
16
DZESĒŠANAS RĀDĪTĀJS ...................................................................................
17
PASŪTĪŠANAS NUMURI......................................................................................
18
PIEDERUMI ..........................................................................................................
19
2
5
6
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0462 305 001
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0462 305 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0462 305 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 IEVADS
2
IEVADS
Dzesēšanas ierīce COOL 1 ir paredzēta ar ūdeni dzesējamu MIG/MAG metināšanas degļu
dzesēšanai.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Dzesēšanas ierīce tiek piegādāta ar uzstādīšanas instrukcijām un lietošanas rokasgrāmatu.
0462 305 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
COOL 1
Enerģijas patēriņš
24 V līdzstrāva/2A
Dzesēšanas jauda
1,3 kW (līmenis pie 40 K un 1 l/min)
Ekvivalents nepārtraukts A izsvarotā
akustiskā spiediena līmenis
< 70 dB (A)
Aukstumaģents
ESAB lietošanai gatavs maisījums
Aukstumaģenta daudzums
4,5 l
Maksimālā plūsma
2,0 l/min
Maksimālais spiediens
4 bar
Darba temperatūra
No -10° līdz +40 °C
Transportēšanas temperatūra
No -20° līdz +55°C
Izmērs g × p × a
610 × 256 × 256 mm
Svars, tukšs
12 kg
Drošības klase
IP23
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
0462 305 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1
Novietošana
Novietojiet dzesēšanas ierīci tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres netiktu
nosegtas.
4.2
Strāvas padeve
Dzesēšanas ierīce saņem strāvu no barošanas avota, skatiet nodaļu MONTĀŽAS
INSTRUKCIJAS.
4.3
Metināšanas aprīkojuma uzstādīšana
Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
0462 305 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
5.1
1.
2.
3.
Savienojumi un vadības ierīces
Dzesēšanas šķidruma uzpildīšana
ZILS savienojums dzesēšanas šķidrumam no dzesēšanas ierīces
SARKANS savienojums dzesētājam (atgriezenisks) uz dzesēšanas ierīci.
5.2
Dzesēšanas šķidruma savienojums
Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ieteicams, lai uzstādīšanas augstums no dzesēšanas
iekārtas līdz ar ūdeni dzesējamajam MIG/MAG deglim nebūtu lielāks par 8,5 metriem.
5.3
Dzesēšanas šķidruma slēdzis
Sūknī ir iebūvēts dzesēšanas šķidruma slēdzis. Ja sūkņa spiediens ir pārāk augsts, slēdzis
tiek atbrīvots. Tas var notikt gadījumā, ja caurule ir salocīta, un tādējādi plūsmas padeve
neizdodas vai tiek pārtraukta.
Sūkņa motors un dzesēšanas ventilators ir savienoti paralēli, un barošanu tiem nodrošina
viens barošanas avots. Metināšanas procesu, sūkņa un ventilatora darbību nevar atsākt,
kamēr netiek aizvērta sensora ķēde.
Sistēmas MMC panelī tiek parādīts kļūmes kods 29 - Neplūst dzesēšanas ūdens.
Pārbaudiet, vai caurule nav salocīta, un atiestatiet kļūmes kodu, nospiežot jebkuru kontroles
paneļa pogu.
5.4
Ūdens plūsmas drošības slēdzis — papildiespēja
Ūdens plūsmas drošības slēdzis atslēdz barošanas avotu, ja tiek pārtraukta dzesēšanas
šķidruma piegāde (minimālā ūdens plūsma 0,7 l/min). Ūdens plūsmas drošības slēdzis ir
piederums, skatiet sadaļu PIEDERUMI.
0462 305 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pirms tīrīšanas jābūt atslēgtai strāvas padevei.
Putekļi, slīpēšanas atkritumi utt. Caur dzesēšanas ierīci plūstošajā gaisa plūsmā nonāk
daļiņas, kas iestrēgst dzesēšanas elementā, it sevišķi netīrā darba vidē. Tādējādi samazinās
dzesēšanas kvalitāte. Tāpēc regulāri veiciet tīrīšanu ar saspiesta gaisa plūsmu.
Dzesēšanas sistēma — sistēmā jāizmanto ieteicamais dzesētājs, pretējā gadījumā var
rasties aizsērējumi, kas nobloķē sūkni, ūdens savienojumus vai elementus. Skalošanu var
veikt, izmantojot tikai sarkano ūdens savienojumu. Tad iztukšojiet tvertni manuāli, proti, caur
tvertnes uzpildes atveri.
6.2
Dzesēšanas šķidruma uzpildīšana
Aukstumaģents
Izmantojiet tikai ESAB apstiprinātu aukstumaģentu. Ar neapstiprinātiem aukstumaģentiem
var sabojāt iekārtu un apdraudēt produkta drošību. Informāciju par pasūtīšanu skatiet
lietošanas rokasgrāmatas sadaļā PIEDERUMI.
•
Uzpildiet ar dzesēšanas šķidrumu. (Šķidruma līmenis nedrīkst pārsniegt augšējo
atzīmi, taču nedrīkst būt arī zemāks par apakšējo atzīmi)
0462 305 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
PIEZĪME.
Dzesēšanas šķidrums jāuzpilda, ja tiek pievienota metināšanas pistole vai
dzesētāja šļūtenes, kas ir 5 metrus garas vai garākas. Papildinot ūdens līmeni,
dzesēšanas šķidruma šļūtenes nav jāatvieno.
Dzesēšanas šķidruma temperatūra nedrīkst pārsniegt 70 °C
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
0462 305 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms vēršanās pie pilnvarotā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
apskates metodes.
Kļūdas kods
Slikta dzesēšanas kvalitāte
0462 305 001
Koriģējošā rīcība
• Iztīriet dzesēšanas elementu ar saspiestu
gaisu.
• Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni.
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots apkopes darbinieks.
Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
COOL 1 ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas
standartiem EN 60974-2 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontu, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0462 305 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
0462 305 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
SHĒMA
SHĒMA
0462 305 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
SŪKŅA DATI
SŪKŅA DATI
p = sūkņa spiediens,
Q = plūsmas līmenis,
0462 305 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
DZESĒŠANAS RĀDĪTĀJS
DZESĒŠANAS RĀDĪTĀJS
P = jauda
K°C = temperatūras starpība
0462 305 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number Denomination
Type
0462 300 880
Cooling unit complete
Cool 1
0459 839 048
Spare parts list
Cool 1
Note
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
0462 305 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Iekārtu var sabojāt, izmantojot dzesēšanas
šķidrumus, kas atšķiras no ieteiktajiem. Šāda
bojājuma gadījumā visas ESAB garantijas
saistības vairs nav spēkā.
0456 855 881
Water flow guard
0462 305 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising