ESAB | COOL 1 | Instruction manual | ESAB COOL 1 Handleiding

ESAB COOL 1 Handleiding
COOL 1
Gebruiksaanwijzing
0462 305 001 NL 20170302
Valid for: 033-xxx-xxxx, 123-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID ...................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING .....................................................................................................
6
2.1
Apparatuur ................................................................................................
6
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
7
4
INSTALLATIE.................................................................................................
8
4.1
Plaatsing ...................................................................................................
8
4.2
Netvoeding ................................................................................................
8
4.3
Lasapparatuur aansluiten........................................................................
8
GEBRUIK .......................................................................................................
9
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen.................................................
9
5.2
Koelmiddelaansluitingen .........................................................................
9
5.3
Drukschakelaar koelmiddel .....................................................................
9
5.4
Waterstroombeveiliging - optie ...............................................................
9
ONDERHOUD ................................................................................................
10
6.1
Inspectie en reiniging...............................................................................
10
6.2
Koelmiddel bijvullen.................................................................................
10
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
12
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
13
MONTAGEHANDLEIDING ...................................................................................
14
SCHEMA ...............................................................................................................
15
POMPGEGEVENS................................................................................................
16
KOELKARAKTERISTIEK.....................................................................................
17
BESTELNUMMERS..............................................................................................
18
ACCESSOIRES ....................................................................................................
19
2
5
6
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0462 305 001
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0462 305 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0462 305 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Koeleenheid COOL 1 is bedoeld voor het koelen van watergekoelde MIG/MAG-lastoortsen.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De koeleenheid wordt geleverd met installatie-instructies en een instructiehandleiding.
0462 305 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
COOL 1
Stroomverbruik
24 V DC / 2 A
Koelcapaciteit
1,3 kW (Nominaal bij 40 K en 1 l/min)
Equivalent continu geluidsdrukniveau,
A-gewogen
< 70 dB (A)
Koelmiddel
Kant-en-klaar van ESAB
Koelmiddelhoeveelheid
4,5 l
Maximale waterstroom
2,0 l/min
Maximale druk
4 bar
Bedrijfstemperatuur
-10 °C tot +40 °C
Transporttemperatuur
-20 °C tot +55 °C
Afmetingen, l × b × h
610 × 256 × 256 mm
Gewicht leeg
12 kg
Beschermingsklasse
IP23
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
0462 305 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Plaatsing
Plaats de koeleenheid zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
4.2
Netvoeding
De koeleenheid krijgt voeding van de stroombron, zie "MONTAGEHANDLEIDING".
4.3
Lasapparatuur aansluiten
Zie de installatie-instructies in de
"MONTAGEHANDLEIDING"
0462 305 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
1.
2.
3.
Aansluitingen en bedieningselementen
Koelmiddel bijvullen
BLAUWE aansluiting, voor koelmiddel van koeleenheid
RODE aansluiting, voor koelmiddel (retour) naar koeleenheid
5.2
Koelmiddelaansluitingen
Voor probleemloos bedrijf wordt een max. hoogte van koeleenheid naar watergekoelde
MIG/MAG-toorts aangeraden van 8,5 m.
5.3
Drukschakelaar koelmiddel
De pomp heeft een geïntegreerde drukschakelaar koelmiddel. De schakelaar opent als de
koelmiddeldruk te hoog is. Dit kan gebeuren als een slang gevouwen is, waardoor de stroom
niet mogelijk is of stopt.
De pompmotor en koelventilator zijn parallel aangesloten en worden door de stroombron
gevoed. Het lasproces, de pomp en de ventilator kunnen niet worden herstart voordat het
sensorcircuit gesloten is.
Het MMC-paneel van het systeem geeft storingscode 29 weer - Geen koelwaterstroom.
Controleer of een slang gevouwen is en reset de foutcode door op een knop op het
bedieningspaneel te drukken.
5.4
Waterstroombeveiliging - optie
De waterstroombeveiliging blokkeert de stroombron als de koelwatertoevoer stopt (minimale
waterstroom 0,7 l/min). De waterstroombeveiliging is een accessoire, zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
0462 305 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
WAARSCHUWING!
Voorafgaand aan het reinigen, moet u de netvoeding loskoppelen.
Stof, schuursel enz. De luchtstroom in de koeleenheid bevat deeltjes die achterblijven in
het koelelement, met name in een vuile werkomgeving. Dit leidt tot een verminderde
koelcapaciteit. Blaas daarom het koelelement regelmatig schoon met perslucht.
Het koelsysteem - Gebruik het aangeraden koelmiddel in het systeem. Anders kan gaan het
klonteren en pomp, wateraansluitingen of elementen verstoppen. Doorspoelen is alleen
mogelijk via de rode wateraansluiting. Tap hierna de tank met de hand af, bijv. via de
vulopening van de tank.
6.2
Koelmiddel bijvullen
Koelmiddel
Gebruik alleen door ESAB goedgekeurd koelmiddel. Niet-goedgekeurde koelmiddelen
kunnen de apparatuur beschadigen en de productveiligheid in gevaar brengen. Zie het
hoofdstuk "ACCESSOIRES" in de instructiehandleiding voor bestelinformatie.
•
Vul met koelmiddel. (Het vloeistofpeil dient zich tussen de maximum- en
minimummarkering te bevinden.)
0462 305 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als een lastoorts of koelslang van 5 meter
of langer wordt aangesloten. Wanneer u het waterniveau bij het bijvullen wilt
aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te koppelen.
De temperatuur van het koelmiddel dient onder 70 °C te blijven
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0462 305 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probeer de volgende controles en inspecties voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
inschakelt.
Foutcode
Slechte koelresultaten
0462 305 001
Oplossing
• Reinig het koelelement met perslucht.
• Controleer het koelmiddelniveau.
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele onderdelen.
COOL 1 is ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen EN
60974-2 en EN 60974-10. De onderhoudsafdeling die onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is verplicht ervoor te zorgen dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0462 305 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
MONTAGEHANDLEIDING
MONTAGEHANDLEIDING
0462 305 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0462 305 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
POMPGEGEVENS
POMPGEGEVENS
p = Pompdruk,
Q = Debiet,
0462 305 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
KOELKARAKTERISTIEK
KOELKARAKTERISTIEK
P = Vermogen
K°C = temperatuurverschil
0462 305 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number Denomination
Type
0462 300 880
Cooling unit complete
Cool 1
0459 839 048
Spare parts list
Cool 1
Note
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
0462 305 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0456 855 881
Water flow guard
0462 305 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising