ESAB | COOL 2 | Instruction manual | ESAB COOL 2 Brugermanual

ESAB COOL 2 Brugermanual
COOL 2
Brugsanvisning
0463 348 001 DK 20170302
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ..................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler.............................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger .....................................................................
4
INDLEDNING .................................................................................................
6
2.1
Udstyr ........................................................................................................
6
3
TEKNISKE DATA...........................................................................................
7
4
MONTERING..................................................................................................
8
4.1
Placering ...................................................................................................
8
4.2
Strømforsyning.........................................................................................
8
4.3
Installation af svejseudstyr .....................................................................
8
BETJENING ...................................................................................................
9
5.1
Tilslutninger og styreenheder .................................................................
9
5.2
Brug af køleaggregatet ............................................................................
9
5.3
Tilkobling af kølemiddel...........................................................................
9
5.4
Kontakt for kølemiddeltryk ......................................................................
9
VEDLIGEHOLDELSE ....................................................................................
10
6.1
Eftersyn og rengøring ..............................................................................
10
6.2
Påfyldning af kølemiddel .........................................................................
10
7
FEJLFINDING ................................................................................................
11
8
BESTILLING AF RESERVEDELE.................................................................
12
MONTERINGSVEJLEDNING ...............................................................................
13
DIAGRAM .............................................................................................................
15
PUMPEDATA ........................................................................................................
16
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
17
TILBEHØR ............................................................................................................
18
1
2
5
6
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 348 001
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 348 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 348 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Køleaggregatet COOL 2 er beregnet til køling af vandkølede MIG/MAG-svejsebrændere.
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
2.1
Udstyr
Køleaggregatet leveres med installationsvejledning og brugsvejledning.
0463 348 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
COOL 2
Strømforbrug
40 V AC / 2A, 50/60 Hz
Køleeffekt
1 kW
Støj
(Kontinuerligt lydtryk i tomgang)
< 70 dB (A)
Kølemiddel
ESABs færdigblandede kølemiddel, se
afsnittet "TILBEHØR".
Kølemiddelmængde
4,5 l
Maks. vandflow
1,8 l/min
Maks. trykhøjde for svejsebrænder Qmax
4,6 bar
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til +55° C
Mål (l × b × h)
680 × 330 × 230 mm
Vægt tom
15 kg
Kapslingsklasse
IP23
Køleaggregatet har klassificeringen 500 A ved en 60 % intermittensfaktor ved en omgivende
temperatur på 25° C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
0463 348 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 MONTERING
4
MONTERING
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Placering
Placer køleaggregatet, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
4.2
Strømforsyning
Køleaggregatet får tilført strøm fra strømkilden, se afsnittet "BETJENING".
4.3
Installation af svejseudstyr
Der findes en monteringsvejledning til
produktet i afsnittet
"MONTERINGSVEJLEDNING".
0463 348 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 BETJENING
5
BETJENING
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
Tilslutninger og styreenheder
Tænd/sluk-kontakt
Påfyldning af kølemiddel
Min./maks. kølemiddelstand
Tilslutning RØD til kølemiddel (retur) til
køleaggregat
Tilslutning BLÅ til kølemiddel fra
køleaggregat
5.2
Brug af køleaggregatet
FORSIGTIG!
Vigtigt! Sluk for køleaggregatet under svejsning af MMA eller ved brug af
luftkølede MIG/TIG-svejsebrændere for at undgå for kraftig slitage af pumpen. I
modsat fald arbejder pumpen mod en lukket ventil.
Tænd for køleaggregatet ved brug af en vandkølet MIG-svejsebrænder for at
undgå skader på kablerne.
5.3
Tilkobling af kølemiddel
For at sikre problemfri drift anbefales det, at højden fra køleaggregatet til den vandkølede
MIG/MAG-brænder er maks. 8,5 m.
5.4
Kontakt for kølemiddeltryk
Pumpen er udstyret med en indkapslet overtryksventil. Ventilen åbnes gradvist, trykket er for
højt. Dette kan forekomme, hvis en slange bukkes, hvilket får flowet til at svigte eller stoppe.
0463 348 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede
medarbejdere) må afmontere sikkerhedspladerne.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Eftersyn og rengøring
ADVARSEL!
Netstrømmen skal frakobles før rengøring.
Støv, spåner osv.
Luftstrømmen gennem køleaggregatet medtager partikler, der fanges i køleelementet, især
hvis arbejdsmiljøet er snavset. Dette fører til reduceret kølekapacitet. Af denne årsag skal
enheden rengøres med trykluft med regelmæssige mellemrum.
Kølemiddelsystemet
Det anbefalede kølemiddel skal benyttes i systemet, da klumper ellers kan forårsage
blokering i pumpe, vandtilslutninger eller elementer. Gennemskylning kan kun udføres via
den røde tilslutning. Tanken skal derefter tømmes manuelt, dvs. via tankens påfyldningshul.
6.2
Påfyldning af kølemiddel
Brug altid ESABs færdigblandede kølemiddel, se afsnittet "TILBEHØR".
• Påfyld kølemiddel. (Væskestanden må
ikke være over det øverste mærke eller
under det nederste mærke).
BEMÆRK!
Der skal efterfyldes med kølemiddel, hvis der tilsluttes en svejsepistol eller
køleslanger, der er 5 meter lange eller længere. Ved efterfyldning af kølevand er
det ikke nødvendigt at afmontere køleslangerne.
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
0463 348 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Forsøg disse anbefalede kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret
servicetekniker.
Fejltype
Ringe køleeffekt
0463 348 001
Afhjælpning
• Rengør køleelementet med trykluft.
• Kontroller kølevæskestanden.
• Kontroller, at køleaggregatets
tænd/sluk-kontakt er tændt.
- 11 -
© ESAB AB 2017
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
COOL 2 er konstrueret og testet i henhold til de internationale og europæiske standarder
IEC/EN 60974-2 og IEC/EN 60974-10, de canadiske standarder CAN/CSA-E60974-1 og de
amerikanske standarder ANSI/IEC 60974-1. Når service- og reparationsarbejde afsluttes,
skal den/de personer, der udfører arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse
med kravene i ovennævnte standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 348 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
MONTERINGSVEJLEDNING
MONTERINGSVEJLEDNING
0463 348 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
MONTERINGSVEJLEDNING
0463 348 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 348 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
PUMPEDATA
PUMPEDATA
0463 348 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering Number
Denomination
Type
0465 427 880
Cooling unit
COOL 2
0459 839 092
Spare parts list
COOL 2
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0463 348 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l /
2.64 gal)
Brug af nogen anden kølevæske, end
den der er angivet, kan medføre
beskadigelse af udstyret. Brug af
forkert kølevæske vil medføre, at alle
ESABs garantiforpligtelser bortfalder.
0463 348 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0463 348 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising