ESAB | COOL 2 | Instruction manual | ESAB COOL 2 Kasutusjuhend

ESAB COOL 2 Kasutusjuhend
COOL 2
Käyttöohjeet
0463 348 001 FI 20170302
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ............................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ................................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ......................................................................................
4
JOHDANTO ...................................................................................................
6
2.1
Varustus ....................................................................................................
6
3
TEKNISET TIEDOT .......................................................................................
7
4
ASENNUS ......................................................................................................
8
4.1
Sijoitus.......................................................................................................
8
4.2
Jännitteensyöttö.......................................................................................
8
4.3
Hitsauskoneen asennus ..........................................................................
8
KÄYTTÖ.........................................................................................................
9
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .......................................................................
9
5.2
Jäähdytyslaitteen käyttö..........................................................................
9
5.3
Jäähdytysnesteliitäntä .............................................................................
9
5.4
Jäähdytysnesteen paineensäädin ..........................................................
9
KUNNOSSAPITO...........................................................................................
10
6.1
Tarkastus ja puhdistus.............................................................................
10
6.2
Jäähdytysnesteen lisääminen.................................................................
10
7
VIANETSINTÄ ...............................................................................................
11
8
VARAOSIEN TILAAMINEN ...........................................................................
12
ASENNUSOHJEET ..............................................................................................
13
KAAVIO.................................................................................................................
15
PUMPUN TIEDOT.................................................................................................
16
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
17
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
18
1
2
5
6
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 348 001
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 348 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 348 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Jäähdytyslaite COOL 2 on tarkoitettu vesijäähdytteisten MIG/MAG-hitsauspolttimien
jäähdyttämiseen.
Lisävarusteet tuotetta varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta LISÄVARUSTEET.
2.1
Varustus
Jäähdytyslaitteen mukana toimitetaan asennusohjeet ja käyttöohje.
0463 348 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
COOL 2
Virrankulutus
40 V AC / 2A, 50/60 Hz
Jäähdytysteho
1 kW
Melutiedot
(Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynnillä)
<70 dB (A)
Jäähdytysneste
"ESAB-jäähdytysnesteseos, katso luku
"LISÄVARUSTEET".
Jäähdytysnesteen määrä
4,5 l
Suurin vesivirta
1,8 l/min
Suurin paineennousu polttimelle Qmax
4,6 baaria
Käyttölämpötila
-10° - +40 °C
Kuljetuslämpötila
-20° – +55 °C
Mitat (pxlxk)
680 × 330 × 230 mm
Paino tyhjänä
15 kg
Kotelointiluokka
IP23
Jäähdytyslaitteen nimellisvirta on 500 A 60 % kuormitusaikasuhteella 25 °C lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
0463 348 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin
varotoimenpiteisiin.
4.1
Sijoitus
Sijoita jäähdytyslaite niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
4.2
Jännitteensyöttö
Jäähdytyslaite saa jännitteensyötön virtalähteestä, katso luku "KÄYTTÖ".
4.3
Hitsauskoneen asennus
Tuotteen asennusohjeet löytyvät luvusta
"ASENNUSOHJEET".
0463 348 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1.
2.
3.
4.
Päävirtakytkin
Jäähdytysnesteen täyttö
Jäähdytysnesteen minimi-/maksimitaso
PUNAINEN liitäntä jäähdytyslaitteeseen
palaavalle jäähdytysnesteelle
SININEN liitäntä jäähdytyslaitteesta
tulevalle jäähdytysnesteelle
5.
5.2
Jäähdytyslaitteen käyttö
VARO!
Tärkeää! Kytke jäähdytyslaite pois päältä MMA-hitsauksen yhteydessä tai kun
käytät ilmajäähdytteisiä MIG/TIG-polttimia pumpun kulumisen välttämiseksi.
Muussa tapauksessa pumppu pumppaa suljettua venttiiliä vasten.
Kytke jäähdytyslaite päälle, kun käytät vesijäähdytteisiä MIG-polttimia
kaapelisarjan vahingoittumisen välttämiseksi.
5.3
Jäähdytysnesteliitäntä
Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että jäähdytyslaitteen ja
vesijäähdytteisen MIG/MAG-polttimen korkeusero on enintään 8,5 m.
5.4
Jäähdytysnesteen paineensäädin
Pumpussa on sisäänrakennettu paineenalennusventtiili. Venttiili avautuu asteittain, jos paine
on liian korkea. Tämä voi ilmetä, kun letku on taitettuna, jolloin virtaus pysähtyy.
0463 348 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 KUNNOSSAPITO
6
KUNNOSSAPITO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu
henkilökunta) saavat irrottaa suojapaneelit.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
VAROITUS!
Irtikytke syöttöjännite ennen puhdistusta.
Pöly, hiomapöly jne
Jäähdytyslaitteen läpi virtaavassa ilmassa on hiukkasia, jotka tarttuvat jäähdytyselementtiin,
erityisesti likaisissa työympäristöissä. Se heikentää jäähdytystehoa. Siksi se tulisi puhaltaa
puhtaaksi paineilmalla säännöllisin väliajoin.
Jäähdytysnestejärjestelmä
Järjestelmässä pitää käyttää suositeltua nestettä, muuten siihen saattaa syntyä paakkuja,
jotka tukkivat pumpun, vesiliitännät tai elementit. Huuhtelun saa suorittaa vain punaisen
liitännän kautta. Tyhjennä sitten säiliö käsin ts. säiliön täyttöaukon kautta.
6.2
Jäähdytysnesteen lisääminen
Käytä vain ESAB-jäähdytysnesteseosta, katso luku "LISÄVARUSTEET".
• Täytä jäähdytysneste. (Nestetaso ei saa
ylittää ylempää merkintää mutta se ei saa
olla alemman merkin alapuolella.)
HUOM!
Lisää jäähdytysnestettä, jos letkut ovat yli 5 metrin pituisia. Letkuja ei tarvitse
irrottaa jäähdytysnesteen lisäystä varten.
VARO!
Jäähdytysneste täytyy hävittää ongelmajätteenä.
0463 348 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
7 VIANETSINTÄ
7
VIANETSINTÄ
Yritä poistaa vika suositelluilla tarkastuksilla, ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Alhainen jäähdytysteho
0463 348 001
Korjaus
• Puhdista jäähdytyselementti paineilmalla.
• Tarkasta jäähdytysnestetaso.
• Tarkista, että jäähdytyslaitteen
päävirtakytkin on asennossa ON.
- 11 -
© ESAB AB 2017
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
COOL 2 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien
IEC/EN 60974-2 ja IEC/EN 60974-10 mukaan, kanadalaisen standardin
CAN/CSA-E60974-1 mukaan ja yhdysvaltalaisen standardin ANSI/IEC 60974-1 mukaan.
Huolto- tai korjaustyön suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen
täyttää kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0463 348 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
ASENNUSOHJEET
ASENNUSOHJEET
0463 348 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
ASENNUSOHJEET
0463 348 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
KAAVIO
0463 348 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
PUMPUN TIEDOT
PUMPUN TIEDOT
0463 348 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering Number
Denomination
Type
0465 427 880
Cooling unit
COOL 2
0459 839 092
Spare parts list
COOL 2
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0463 348 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l /
2.64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn
jäähdytysnesteen käyttö voi vaurioittaa
laitetta. Tällaisen vaurion ilmetessä
kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0463 348 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0463 348 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising