ESAB | COOL 2 | Instruction manual | ESAB COOL 2 Používateľská príručka

ESAB COOL 2 Používateľská príručka
COOL 2
Návod na použitie
0463 348 001 SK 20170302
Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOSŤ ...............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ....................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ..........................................................................
4
ÚVOD .............................................................................................................
6
2.1
Vybavenie..................................................................................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
7
4
INŠTALÁCIA ..................................................................................................
8
4.1
Umiestnenie ..............................................................................................
8
4.2
Napájací zdroj ...........................................................................................
8
4.3
Inštalácia zváracieho zariadenia .............................................................
8
PREVÁDZKA .................................................................................................
9
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia ...........................................................
9
5.2
Používanie chladiacej jednotky ..............................................................
9
5.3
Prípojka chladiacej kvapaliny .................................................................
9
5.4
Ovládač tlaku chladiacej kvapaliny ........................................................
9
ÚDRŽBA ........................................................................................................
10
6.1
Kontrola a čistenie ...................................................................................
10
6.2
Doplnenie chladiacej kvapaliny ..............................................................
10
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH..............................................................
12
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV ...............................................
13
MONTÁŽNE POKYNY ..........................................................................................
14
SCHÉMA ...............................................................................................................
16
ÚDAJE O ČERPADLE ..........................................................................................
17
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO ......................................................................................
18
PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................
19
1
2
5
6
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 348 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 348 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
PORUCHA – V prípade poruchy požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 348 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Chladiaca jednotka COOL 2 je určená na chladenie zváracích horákov MIG/MAG s vodným
chladením.
Príslušenstvo spoločnosti pre tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO tejto
príručky.
2.1
Vybavenie
S chladiacou jednotkou sa dodáva návod na montáž a návod na obsluhu.
0463 348 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
COOL 2
Príkon
40 V AC / 2A, 50/60 Hz
Chladiaci výkon
1 kW
Hlučnosť
< 70 dB(A)
(konštantný akustický tlak bez zaťaženia)
Chladiaca kvapalina
Chladiaca zmes ESAB pripravená na
použitie, pozrite kapitolu PRÍSLUŠENSTVO.
Množstvo chladiacej kvapaliny
4,5 l
Maximálny prietok vody
1,8 l/min
Max. výtlak pre zvárací horák Qmax
4,6 baru
Prevádzková teplota
-10° až +40°C
Prepravná teplota
-20 °C až +55 °C
Rozmery (d × š × v)
680 × 330 × 230 mm
Hmotnosť prázdna
15 kg
Trieda krytia
IP23
Menovitá hodnota chladiacej jednotky je 500 A pri zaťažovacom cykle 60 % a okolitej teplote
77 °F (25 °C).
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
0463 348 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
4.1
Umiestnenie
Chladiacu jednotku umiestnite tak, aby otvory na prívod a odvod chladiaceho vzduchu
zostávali voľné.
4.2
Napájací zdroj
Chladiaca jednotka je napájaná z napájacieho zdroja, pozrite kapitolu PREVÁDZKA.
4.3
Inštalácia zváracieho zariadenia
Pokyny na inštaláciu tohto zariadenia nájdete
v kapitole MONTÁŽNE POKYNY.
0463 348 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
Pripojenie a ovládacie zariadenia
Hlavný vypínač
Otvor na plnenie chladiacej kvapaliny
Ukazovateľ minimálnej a maximálnej
hladiny chladiacej kvapaliny
ČERVENÁ prípojka pre chladiacu
kvapalinu (vratná) do chladiacej jednotky.
MODRÁ prípojka pre chladiacu kvapalinu
z chladiacej jednotky
5.2
Používanie chladiacej jednotky
UPOZORNENIE!
Dôležité upozornenie! Pri zváraní metódou MMA alebo používaní zváracích
horákov MIG/TIG chladených vzduchom VYPNITE chladiacu jednotku, aby ste
predišli opotrebovaniu čerpadla. Čerpadlo by pracovalo so zavretým ventilom.
Pri používaní zváracieho horáka MIG ZAPNITE chladiacu jednotku, aby nedošlo
k poškodeniu káblov.
5.3
Prípojka chladiacej kvapaliny
Z dôvodu bezproblémovej prevádzky sa odporúča, aby výška od chladiacej jednotky po
vodou chladený horák MIG/MAG bola maximálne 8,5 m.
5.4
Ovládač tlaku chladiacej kvapaliny
Súčasťou čerpadla je pretlakový ventil. Ventil sa postupne otvára, keď je tlak chladiacej
kvapaliny príliš vysoký. Môže k tomu dojsť, ak sa zohne hadica, a znemožní alebo zastaví sa
tak prietok.
0463 348 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Ochranné dosky môžu odstraňovať len tie osoby, ktoré majú príslušné
elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Kontrola a čistenie
VÝSTRAHA!
Pred čistením sa musí odpojiť sieťové napájanie.
Prach, nečistoty z brúsenia, triesky atď.
Vzduch prúdiaci cez chladiacu jednotku unáša častice, ktoré sa zachytávajú v chladiči,
predovšetkým pri prevádzke v znečistenom pracovnom prostredí. Má to za následok
zníženie účinnosti chladenia. Z tohto dôvodu chladič v pravidelných intervaloch vyčistite
stlačeným vzduchom.
Chladiaca kvapalina pre systém
V systéme sa musí používať odporúčaná chladiaca kvapalina, inak by mohli vznikať zhluky,
ktoré upchávajú čerpadlo, vodné prípojky alebo iné prvky. Preplachovanie možno vykonávať
iba cez červenú vodnú prípojku. Následne ručne vypustite nádrž, napr. vypustením cez
plniaci otvor nádrže.
6.2
Doplnenie chladiacej kvapaliny
Používajte výhradne chladiacu zmes ESAB pripravenú na použitie, pozrite kapitolu
PRÍSLUŠENSTVO.
• Naplňte chladiacou kvapalinou. (Hladina
kvapaliny nesmie prekročiť hornú značku,
avšak nesmie ani klesnúť pod spodnú
značku)
POZOR!
Chladiaca kvapalina sa musí doplniť po pripojení zváracieho horáka alebo
pripojovacích káblov s dĺžkou 5 metrov a viac. Pri zmenách výšky hladiny vody
po doplnení chladiacej kvapaliny sa hadice chladiacej kvapaliny nemusia
odpojovať.
0463 348 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
UPOZORNENIE!
S chladiacou kvapalinou sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
0463 348 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať nasledujúce
odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Slabý účinok chladenia
0463 348 001
Nápravné opatrenie
• Vyčistite chladič stlačeným vzduchom.
• Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
• Skontrolujte, či je hlavný vypínač
chladiacej jednotky zapnutý.
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie COOL 2 bolo navrhnuté a odskúšané podľa medzinárodných a európskych
noriem IEC/EN 60974-2 a IEC/EN 60974-10, kanadských noriem CAN/CSA-E60974-1
a americkej normy ANSI/IEC 60974-1. Osoba vykonávajúca servis alebo opravu zariadenia
zodpovedá za to, že zariadenie bude naďalej spĺňať požiadavky uvedených noriem.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 348 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
MONTÁŽNE POKYNY
MONTÁŽNE POKYNY
0463 348 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
MONTÁŽNE POKYNY
0463 348 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 348 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
ÚDAJE O ČERPADLE
ÚDAJE O ČERPADLE
0463 348 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
Ordering Number
Denomination
Type
0465 427 880
Cooling unit
COOL 2
0459 839 092
Spare parts list
COOL 2
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0463 348 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l /
2.64 gal)
Použitie inej ako predpísanej
chladiacej kvapaliny môže spôsobiť
poškodenie zariadenia. V prípade
takéhoto poškodenia strácajú všetky
záruky spoločnosti ESAB platnosť.
0463 348 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising