ESAB | Aristo 1000 | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 Kasutusjuhend

ESAB Aristo 1000 Kasutusjuhend
Aristo® 1000 AC/DC SAW
Kasutusjuhend
0462 985 101 EE 20170207
Valid for: serial no. 336-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS .......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus .................................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .........................................................................................
4
2
SISSEJUHATUS ............................................................................................
7
3
TEHNILISED ANDMED .................................................................................
8
4
PAIGALDAMINE ............................................................................................
9
4.1
Tõstmisjuhised .........................................................................................
9
4.2
Asukoht .....................................................................................................
10
4.3
Keevitusvarustuse näide .........................................................................
11
4.4
Kaablipaigutus..........................................................................................
12
4.5
Vooluvõrk ..................................................................................................
13
KASUTAMINE................................................................................................
14
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed .............................................................
14
5.2
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus ................................................
15
5.3
Sümbolite selgitus....................................................................................
15
5.4
Ülekuumenemiskaitse..............................................................................
15
HOOLDAMINE ...............................................................................................
16
6.1
Keevitusvooluallikas ................................................................................
16
7
VEAOTSING ..................................................................................................
18
8
VARUOSADE TELLIMINE.............................................................................
19
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED............................................................................
20
PUHASTAMINE ....................................................................................................
24
SKEEM..................................................................................................................
25
KOOSTEJUHISED................................................................................................
26
ÜHENDUSTE JUHIS ............................................................................................
27
TELLIMISNUMBRID .............................................................................................
28
KULUVAD OSAD..................................................................................................
29
TARVIKUD ............................................................................................................
30
5
6
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0462 985 101
© ESAB AB 2017
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0462 985 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud
elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
• Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
• Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
• Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
• Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
• Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
• Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele,
mida ei teata.
• Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
• Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
• Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest
kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
• Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
• Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0462 985 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
• Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
• Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
• Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
• Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
• Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel
juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist
siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada
ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0462 985 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Aristo 1000 on keevitusvooluallikas, mis on mõeldud alalisvooluga või vahelduvvooluga
produktiivseks kaarkeevitamiseks räbustis. Vooluallikal on keevitusprotsessi optimeerimiseks
mitmeid erinevaid seadistusvõimalusi.
Keevitusvooluallikat kasutatakse koos juhtseadmega PEK. Keevitusprotsessi parameetreid
reguleeritakse juhtseadme kaudu.
Kuna seade Aristo 1000 kuulub ESABi A2/A6 süsteemi, saab sellega kasutada ka enamikku
antud süsteemi komponentidest.
Süsteem sisaldab järgmisi komponente:
•
•
•
•
•
•
keevitustraktorid,
kang ja poom,
keevituspead,
positsioneerid,
keevisõmbluse jälgimisseadmed,
räbusti juhtimise süsteemid.
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
0462 985 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Aristo 1000
Võrgupinge
380–575 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk
Ssc min 19,2 MVA
Primaarvool
Imax 84 A
Seadistusvahemik
14–50 V / 0–1000 A
Lubatud koormus 100% koormustsükliga
1000 A / 44 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral
0,92
Efektiivsus maksimaalvoolu korral
82 %
Tühijooksupinge U0 max
126 V
Näivvõimsus maksimaalvoolu korral
55,3 kVA
Aktiivvõimsus maksimaalvoolu korral
49,5 kW
Tühijooksuvõimsus
170 W
Töötemperatuur
–10 kuni +40 °C (+14 kuni +104 °F)
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55 °C (-4 kuni +131 °F)
Mõõtmed p × l × k
865×610×1320 mm (34x24x52 tolli)
Mass
330 kg (727 naela)
Isolatsiooniklass
H
Korpuse kaitseklass
IP23
Rakendusklass
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C / 104 °F juures.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
Vooluvõrk, Ssc min
Võrgu minimaalne lühisvõimsus kooskõlas IEC 61000-3-12-ga.
0462 985 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
Vooluallika kalibreerimist peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
Paigaldamisel tuleb luua ühendus maandatud sümmeetrilise 3-faasilise
süsteemiga.
Ette nähtud statsionaarseks paigaldamiseks.
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on
suurem või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas.
Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu
operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille
lühisvõimsus on suurem või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest
„TEHNILISED ANDMED”.
TÄHELEPANU!
Vooluallikas saab toite generaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
ESAB-i volitatud teeninduse töötajatega.
4.1
0462 985 101
Tõstmisjuhised
-9-
© ESAB AB 2017
4 PAIGALDAMINE
4.2
Asukoht
HOIATUS!
Kinnitage seadmed - eriti juhul kui
pind on ebatasane või kaldus.
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle
jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
vähemalt 250 mm (9,86") raadiuses
takistatud.
Põrandale paigutamise korral vaadake
paigaldusaukude asukohamõõtmeid
käesoleva juhendi lisas
„KOOSTESUUNISED”.
0462 985 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 PAIGALDAMINE
4.3
Keevitusvarustuse näide
1 Keevituspea
5 tagasivoolukaabel
2 Juhtseade
6 Töödetaili mõõtekaabel
10 Mootorikaabel
3 Juhtkaabel
7 Töödetail
11 Keevituspinge
mõõtekaabel
4 Keevitusvooluallikas
8 Keevituskaabel
0462 985 101
- 11 -
9 Kiiruse mõõtekaabel
© ESAB AB 2017
4 PAIGALDAMINE
4.4
Kaablipaigutus
*Soovitatav
3 Juhtkaabel
5 tagasivoolukaabel
6 Töödetaili
mõõtekaabel
8 Keevituskaabel
Kaablipaigutuse kohta lisateabe saamiseks vaadake lisa „KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED”.
0462 985 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 PAIGALDAMINE
4.5
Vooluvõrk
HOIATUS!
Tarnimisel on keevitusvooluallikas mõeldud ühendamiseks 400 V süsteemiga.
Muude võrgupingete kasutamiseks muutke ühendust riviklemmil vastavalt lisale
„ÜHENDAMISSUUNISED”.
Keerake kruvid A kinni pingutusmomendiga 10 Nm (88,5 in lb). Veenduge, et plastikkaitse B
on endiselt lahtine.
Kontrollige, et keevitusvooluallikas oleks ühendatud õige
vooluvõrgupingega ja kaitstud õige suurusega kaitsmega. Kaitsev
maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Soovitatavad kaitsmete suurused
Aristo 1000
50/60 Hz alalisvooluga keevitamisel
Võrgupinge
380 V 400 V 415 V 440 V 460 V 500 V 550 V 575 V
Faasivool I1eff
84 A
79 A
75 A
72 A
69 A
64 A
60 A
55 A
Kaitse, liigpingekaitse
100 A 100 A
80 A
80 A
80 A
80 A
63 A
63 A
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud kaitsme suurused on vastavuses Rootsi määrustega. Kasutage
keevitusvooluallikat asjakohaste riiklike eeskirjade kohaselt.
0462 985 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1 Seadistusnupp*
8 Sisemise siini ühendus
paralleel-/tandemühenduse loomiseks
(identne punktiga 7)
2 Vea signaaltuli (oranž)
9 Töödetaili mõõtekaabli ühendus (must)
3 Valge surunupp sisselülitamiseks (ON)
10 Kaitse
4 Must surunupp väljalülitamiseks (OFF)
11 Keevituspea mõõtekaabli ühendus
(punane)
5 Juhtseadme PEK ühendus
12
Tagasivoolukaabli ühendus
6 Hooldusvahendi ühendus
13
Keevituspeaga ühendatud
keevitusvoolukaabli ühendus
7 Sisemise siini ühendus
paralleel-/tandemühenduse loomiseks
(identne punktiga 8)
14 Toitekaabli ühendus
15 Signaalkaablite süvend
* Nupul on kolm asendit:
•
•
•
1. asend, võrgupinge sisse-/väljalülitamine (ON/OFF) kaugjuhtimisseadmelt
2. asend, sisse-/väljalülitamine (ON/OFF) blokeeritud
3. asend, sisse-/väljalülitamine (ON/OFF) toimub nuppudega 3 ja 4
0462 985 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 KASUTAMINE
5.2
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus
Veenduge, et keevitus- ja maanduskaablid on paigaldatud vastavalt joonisele.
5.3
Sümbolite selgitus
Vooluallikas sees (ON)
Vooluallikas väljas (OFF)
Käivitus kaugjuhtimise teel
Kohtjuhtimine vooluallikast
Veateade
5.4
Ülekuumenemiskaitse
Keevitusvooluallikal on olemas ülekuumenemiskaitse, mis rakendub siis, kui temperatuur
tõuseb liiga kõrgele. Kui see juhtub, siis keevitusvool katkeb, süttib kollane indikaatortuli
ning juhtseadme (PEK) paneelile ilmub veakood.
Kui temperatuur on langenud, lähtestatakse ülekuumenemiskaitse automaatselt ning
keevitusprotsessi saab taaskäivitada.
0462 985 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Keevitusvooluallikas
Kontrollige korrapäraselt, et keevitusvooluallikas ei oleks mustusega ummistunud.
Puhastamise sagedus ja võtted olenevad:
•
•
•
•
keevitusprotsessist;
kasutusajast,
asukohast,
ümbritsevast keskkonnast.
Vooluallikas tuleks regulaarselt läbi puhuda madala rõhuga suruõhu abil, vt lisa
„PUHASTAMINE”. Tolmuses keskkonnas tuleks seda sagedamini teha.
Jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavade määrdumisel või ummistumisel võib tekkida
ülekuumenemine. Tolmufiltri tellimiskoodi vt lisast „KULUOSAD”.
Tolmufiltri vahetamine ja puhastamine:
1.
2.
3.
eemaldage tolmufilter vastavalt joonisele,
puhastage filter suruõhuga (madala rõhuga),
paigaldage filter tagasi.
Veenduge, et kõige peenema võrguga filter oleks asetatud vastu võret.
0462 985 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 HOOLDAMINE
Õhufiltri vahetamine ja puhastamine:
1.
2.
3.
eemaldage õhufilter vastavalt joonisele,
puhastage filter vee ja seebiga,
paigaldage filter tagasi.
0462 985 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud teenindustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontroll- ja
jälgimismeetodeid.
Vea tüüp
Parandusmeetmed
Kaart pole
• Kontrollige, kas võrgupinge on sisse lülitatud.
• Kontrollige, kas keevitus- ja tagasivoolukaablid on
korralikult ühendatud.
• Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
• Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Keevitusvool katkes
keevitamise ajal.
• Kontrollige, kas termokaitse on rakendunud (veakood
kuvatakse juhtseadme paneelil).
• Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Termokaitse rakendub
sageli.
• Kontrollige, kas tolmufilter on ummistunud.
• Veenduge, et te ei ületa keevitusvooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st et seade ei ole
ülekoormatud).
• Kontrollige, kas keevitusvooluallikas ei ole mustusega
ummistunud.
• Kontrollige ümbritseva õhu temperatuuri.
Halb keevitustulemus
• Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
• Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
• Kontrollige, kas kasutusel olev täidismaterjal (traat ja
pulber) on õige.
0462 985 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage
ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Aristo 1000 konstrueeritud ja katsetatud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa
standarditele IEC-/EN 60974-1 ja IEC-/EN 60974-10. Teenindus- või remonditöid teostanud
tehnohooldeosakond peab tagama, et toode endiselt vastaks ülal mainitud standarditele.
Varuosi ja kulutarvikuid saab tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake
käesoleva dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0462 985 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED
*Recommended
*Recommended
0462 985 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED
0462 985 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED
0462 985 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
KAABLIPAIGUTUSE NÕUDED
0462 985 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
PUHASTAMINE
PUHASTAMINE
0462 985 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
SKEEM
SKEEM
0462 985 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
KOOSTEJUHISED
KOOSTEJUHISED
0462 985 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
ÜHENDUSTE JUHIS
ÜHENDUSTE JUHIS
0462 985 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880
Welding power source
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 800 205
Service manual
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0459 839 050
Spare parts list
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 801 030
Installation manual
For tandem and parallel connection
of Aristo® 1000 AC/DC SAW
Tehniline dokumentatsioon on saadaval veebiaadressil: www.esab.com
0462 985 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
KULUVAD OSAD
KULUVAD OSAD
0462 985 101
Qty
Ordering no.
Denomination
3
0458 398 003
Dust filter
1
0441 828 003
Air filter
- 29 -
© ESAB AB 2017
TARVIKUD
TARVIKUD
0460 504 880
Control unit PEK
0460 503 881
Joint tracking unit GMH
0460 502 881
Control unit for motorised slides PAV
0461 235 880
Welding automat A6 Mastertrac
0449 270 900
Welding head A6 SF F1 SAW
0148 140 880
Flux recovery unit
For more information regarding components for the A2 / A6 system, see separate brochures.
0462 985 101
- 30 -
© ESAB AB 2017
TARVIKUD
0462 985 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising