ESAB | Aristo 1000 | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 User manual

ESAB Aristo 1000 User manual
Aristo® 1000 AC/DC SAW
Kezelési utasítás
0462 985 101 HU 20170207
Valid for: serial no. 336-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG .................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat...........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések......................................................................
4
2
BEVEZETÉS ..................................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .......................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ....................................................................................................
10
4.1
Emelési utasítások ...................................................................................
10
4.2
Helyszín .....................................................................................................
11
4.3
Példa a hegesztőkészülékre ....................................................................
12
4.4
Kábelvezetés.............................................................................................
13
4.5
Hálózati áramellátás .................................................................................
14
ÜZEMELTETÉS .............................................................................................
15
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök .......................................................
15
5.2
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása ...................................
16
5.3
A szimbólumok ismertetése ....................................................................
16
5.4
Túlhevülés elleni védelem .......................................................................
16
KARBANTARTÁS..........................................................................................
17
6.1
Hegesztő áramforrás................................................................................
17
7
HIBAKERESÉS .............................................................................................
19
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE ...............................................................
20
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI...............................................................
21
TISZTÍTÁS ............................................................................................................
25
GRAFIKON ...........................................................................................................
26
ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK ......................................................................
27
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ .......................................
28
RENDELÉSI SZÁMOK .........................................................................................
29
KOPÓ ALKATRÉSZEK ........................................................................................
30
TARTOZÉKOK......................................................................................................
31
5
6
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0462 985 101
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0462 985 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
• A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
• Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
• Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
• Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
• A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
• Tartsa a fejét a füsttől távol.
• Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
• Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
• Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
0462 985 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
• Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos
helyzetben. Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett
személy távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor
elindítása előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be
az ajtókat.
• Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a
motort.
• Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
• A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
• Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0462 985 101
-6-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0462 985 101
-7-
© ESAB AB 2017
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Az Aristo 1000 olyan hegesztő áramforrás, amelyet egyenárammal (DC) vagy váltakozó
árammal (AC) végzett, nagy termelékenységű, fedettívű hegesztéshez terveztek. Az
áramforrás számos beállítási lehetőséget kínál azok számára, akik optimalizálni kívánják a
hegesztési folyamatot.
A hegesztő áramforrást PEK vezérlőegységgel együtt használják. A hegesztési folyamat
paramétereit a vezérlőegységről lehet szabályozni.
Az áramforrás az ESAB A2 / A6 rendszerének része, ami azt jelenti, hogy e rendszer legtöbb
eleme az Aristo 1000-rel is használható.
Ez a következő elemeket foglalja magába:
•
•
•
•
•
•
Hegesztő traktorok
Oszlop és gém
Hegesztőfejek
Pozicionáló berendezés
Közös nyomonkövető berendezés
Fluxkezelő rendszerek
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
0462 985 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Aristo 1000
Hálózati feszültség
380-575 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás
Ssc min 19,2 MVA
Primer áramerősség
Imax 84 A
Beállítási tartomány
14 - 50 V / 0 - 1000 A
Megengedett terhelés 100%-os kapacitás
kihasználtság mellett
1000 A / 44 V
Teljesítménytényező maximális
áramerősség esetén
0,92
Hatékonyság maximális áramerősség
esetén
82 %
Üresjárati feszültség U0 max
126 V
Észlelhető teljesítmény maximális
áramerősség esetén
55,3 kVA
Aktív teljesítmény maximális áramerősség
esetén
49,5 kW
Terhelés nélküli áramfelvétel
170 W
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól +40 °C-ig (+14 °F-től +104 °F-ig)
Szállítási hőmérséklet
-20 °C-tól +55 °C-ig (-4 °F-től +131 °F-ig)
Méretek H × Sz × M
865×610×1320 mm (34x24x52 hüvelyk)
Tömeg
330 kg (727 font)
Szigetelési osztály
H
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP23
Alkalmazási osztály
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
0462 985 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
Az áramforrást szakembernek kell kalibrálnia.
VIGYÁZAT!
A telepítést szimmetrikus 3-fázisos rendszerben, biztonsági földeléssel kell
végezni.
Állandó telepítésre tervezve.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati
áram meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi
pontja és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés
telepítője vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat
üzemeltetőjével való konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a
fentiek szerint csak Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal
jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a
MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
MEGJEGYZÉS!
Az áramforrás származhat generátortól is. További információért forduljon az
engedéllyel rendelkező ESAB szakszerviz személyzetéhez.
4.1
0462 985 101
Emelési utasítások
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4.2
Helyszín
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
A hegesztő áramforrást úgy kell elhelyezni,
hogy a hűtőlevegő bemeneti és kimeneti
nyílásai ne legyenek elzárva, és legalább 250
mm (9,86 hüvelyk) távolság legyen körben a
berendezés körül.
Az áramforrás padlózatra történő telepítése
esetén lásd a lyukkiosztás szerinti méreteket
kézikönyv „ÖSSZESZERELÉSI
UTASÍTÁSOK” c. mellékletében.
0462 985 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4.3
Példa a hegesztőkészülékre
1 Hegesztőfej
5 Testkábel
2 Vezérlőegység
6 Mérőkábel, munkadarab
10 Motorkábel
3 Vezérlőkábel
7 Munkadarab
11 Mérőkábel, hegesztő
feszültség
4 Hegesztő áramforrás
8 Hegesztőkábel
0462 985 101
- 12 -
9 Mérőkábel, sebesség
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4.4
Kábelvezetés
*Ajánlott
3 Vezérlőkábel
5 Testkábel
6 Mérőkábel,
munkadarab
8 Hegesztőkábel
A kábelvezetéssel kapcsolatos további információt lásd a „A KÁBELVEZETÉS
KÖVETELMÉNYEI” c. mellékletben.
0462 985 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4.5
Hálózati áramellátás
FIGYELMEZTETÉS!
A hegesztő áramforrás szállításkor 400 V-ra van csatlakoztatva. Más hálózati
feszültség esetén az „UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ” c.
mellékletnek megfelelően kell átkötni a csatlakozó terminált.
10 Nm (88,5 in lb) forgatónyomatékkal húzza meg az A jelű csavarokat. Ügyeljen rá, hogy
a B jelű műanyag védőelem továbbra is laza legyen.
A hegesztő áramforrást kizárólag megfelelő paraméterekkel
rendelkező, megfelelő méretű biztosítékkal védett hálózatra
csatlakoztassa. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell
kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosítékméretek
Aristo 1000
50/60 Hz egyenáramú hegesztés esetén
Hálózati feszültség
Fázisáram I1eff
380 V 400 V 415 V 440 V 460 V 500 V 550 V 575 V
84 A
79 A
75 A
72 A
69 A
64 A
60 A
55 A
Biztosíték túláramvédelemmel 100 A 100 A
80 A
80 A
80 A
80 A
63 A
63 A
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott biztosítékméretek a svéd előírásoknak felelnek meg. A
hegesztő áramforrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
0462 985 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1 Gomb a vezérlés beállításához*
8 A belső busz csatlakozója
párhuzamos/tandem csatlakoztatás
esetén (megegyezik a 7 elemmel)
2 Narancsszínű hibajelző lámpa
9 Fekete csatlakozás a mérőkábelhez,
munkadarabhoz
3 Fehér nyomógomb, ON (BE)
10 Biztosíték
4 Fekete nyomógomb, OFF (KI)
11 Vörös csatlakozás a mérőkábelhez,
hegesztőfejhez
5 Csatlakozás a PEK vezérlőegységhez
12
A testkábel bekötése
6 Csatlakozás a szervizeszközhöz
13
A hegesztőáram kábelének
csatlakoztatása a hegesztőfejhez
7 A belső busz csatlakozója
párhuzamos/tandem csatlakoztatás
esetén (megegyezik a 8 elemmel)
14 Csatlakozás a hálózati kábelhez
15 Kábelvezető a jelkábelek számára
*) A gombnak három funkciója van:
•
•
•
1. állás, a hálózati feszültség Be- / Kikapcsolása a távvezérlő egységről
2. állás, Be- / Kikapcsolás blokkolva
3. állás, Be- / Kikapcsolás szabályozása a 3. és 4. gombbal
0462 985 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5.2
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Ügyeljen rá, hogy a hegesztő és a testkábelek az ábra szerint legyenek csatlakoztatva.
5.3
A szimbólumok ismertetése
Áramforrás BE
Áramforrás KI
Távvezérlés start
Helyi vezérlés az áramforrásról
Hibajelzés
5.4
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztő áramforrás túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely akkor lép
működésbe, ha a hőmérséklet túl magas lesz. Ha ez bekövetkezik, a hegesztő áram
megszakad és a sárga jelzőlámpa világítani kezd. Egy hibakód jelenik meg a vezérlőegység
(PEK) beállítópanelen.
A túlhevülés elleni védelem automatikusan lenullázódik, és a hegesztési folyamat
újraindítható, amikor a hőmérséklet lecsökkent.
0462 985 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Hegesztő áramforrás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás szellőző nyílásai nem tömődtek el a
szennyeződéstől.
A tisztítás gyakorisága és az alkalmazandó módszer a következőktől függ:
•
•
•
•
a hegesztési folyamattól,
az üzemidőtől,
a helyszíntől
a környezettől.
Az áramforrást rendszeresen, csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel kell tisztára
fúvatni. Lásd a „TISZTÍTÁS” c. mellékletet. Szennyezett környezetben ezt gyakrabban el kell
végezni.
Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy -kimenetek túlmelegedést
eredményezhetnek. A porszűrő rendelési számát lásd a „KOPÓ ALKATRÉSZEK” c.
mellékletben.
0462 985 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 KARBANTARTÁS
A porszűrő cseréje és tisztítása
1.
2.
3.
Az ábra szerint vegye ki a porszűrőt.
Sűrített levegő használatával (csökkentett nyomással) fúvassa át a szűrőt.
Illessze vissza a szűrőt.
Ellenőrizze, hogy a legfinomabb lyukú szűrő nézzen a rács felé.
A légszűrő cseréje és tisztítása
1.
2.
3.
Az ábra szerint vegye ki a légszűrőt.
Vízzel és szappannal tisztítsa meg a szűrőt.
Illessze vissza a szűrőt.
0462 985 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 HIBAKERESÉS
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Megszüntetésére tett intézkedés
Nincs ív
• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a hegesztő- és a testkábelek helyesen
vannak-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Hegesztés közben
megszakad a
hegesztőáram.
• Ellenőrizze, hogy a hőkioldó működésbe lépett-e
(megjelent-e egy hibakód a vezérlőmodul panelén).
• Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
A hőkioldó gyakran
működésbe lép.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a légszűrő.
• Győződjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a hegesztő
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
• Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás nem tömődött-e
el a szennyeződéstől.
• Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.
Gyenge hegesztési
teljesítmény
• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes szűrőanyag (huzal és por)
legyen használva.
0462 985 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
Az Aristo 1000 kialakítása és tesztelése az IEC-/EN 60974-1 és IEC-/EN 60974-10
nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy javítást végző
szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az említett
szabványoknak.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0462 985 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI
*Recommended
*Recommended
0462 985 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI
0462 985 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI
0462 985 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
A KÁBELVEZETÉS KÖVETELMÉNYEI
0462 985 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
TISZTÍTÁS
TISZTÍTÁS
0462 985 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
GRAFIKON
GRAFIKON
0462 985 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
0462 985 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ
0462 985 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880
Welding power source
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 800 205
Service manual
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0459 839 050
Spare parts list
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 801 030
Installation manual
For tandem and parallel connection
of Aristo® 1000 AC/DC SAW
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0462 985 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
KOPÓ ALKATRÉSZEK
KOPÓ ALKATRÉSZEK
0462 985 101
Qty
Ordering no.
Denomination
3
0458 398 003
Dust filter
1
0441 828 003
Air filter
- 30 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0460 504 880
Control unit PEK
0460 503 881
Joint tracking unit GMH
0460 502 881
Control unit for motorised slides PAV
0461 235 880
Welding automat A6 Mastertrac
0449 270 900
Welding head A6 SF F1 SAW
0148 140 880
Flux recovery unit
For more information regarding components for the A2 / A6 system, see separate brochures.
0462 985 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising