ESAB | Aristo 1000 | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 Navodila za uporabo

ESAB Aristo 1000 Navodila za uporabo
Aristo® 1000 AC/DC SAW
Navodila za uporabo
0462 985 101 SI 20170207
Valid for: serial no. 336-xxx-xxxx
VSEBINA
1
VARNOST .....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov .....................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .......................................................................................
4
2
UVOD .............................................................................................................
7
3
TEHNIČNI PODATKI......................................................................................
8
4
NAMESTITEV ................................................................................................
9
4.1
Navodila za dvigovanje ............................................................................
9
4.2
Lokacija .....................................................................................................
10
4.3
Primer varilne opreme .............................................................................
11
4.4
Napeljava kablov ......................................................................................
12
4.5
Omrežno napajanje ..................................................................................
13
DELOVANJE..................................................................................................
14
5.1
Priključki in krmilne naprave...................................................................
14
5.2
Priključitev varilnega in povratnega kabla.............................................
15
5.3
Legenda simbolov ....................................................................................
15
5.4
Zaščita pred pregrevanjem......................................................................
15
VZDRŽEVANJE .............................................................................................
16
6.1
Varilni transformator ................................................................................
16
7
UGOTAVLJANJE NAPAK .............................................................................
18
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .......................................................
19
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV....................................................................
20
ČIŠČENJE ............................................................................................................
24
SHEMA .................................................................................................................
25
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE .........................................................................
26
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV ...........................................................................
27
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ...............................................................................
28
OBRABNI DELI ....................................................................................................
29
PRIBOR ................................................................................................................
30
5
6
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0462 985 101
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0462 985 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
• Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
• Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
• Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
• Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
• Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
• Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
• Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je
mogoče, jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in
delovnimi kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog
svojega telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj
oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
• Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
• S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
• Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
• Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0462 985 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
• Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak
odstrani le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom
motorja znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
• Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
• Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
• Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
• Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0462 985 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Aristo 1000 je varilni transformator, namenjen za visokoprodukcijsko varjenje z zakritim
oblokom z enosmernim tokom (DC) ali izmeničnim tokom (AC). Transformator nudi široke
možnosti nastavitev uporabnikom, ki želijo optimizirati proces varjenja.
Varilni transformator se upravlja skupaj s krmilno enoto PEK. Parametre varjenja se upravlja
prek nadzorne plošče.
Varilni transformator je del sistema A2/A6 proizvajalca ESAB, kar pomeni, da je mogoče s
transformatorjem Aristo 1000 uporabljati večino komponent tega sistema.
To vključuje komponente, na primer:
•
•
•
•
•
•
Naprave za pomikanje pri varjenju
Steber in ročica
Varilne glave
Oprema za pozicioniranje
Oprema za sledenje spoju
Sistemi za upravljanje fluksa
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
0462 985 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Aristo 1000
Omrežna napetost
380-575 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Omrežno napajanje
Ssc 19,2 MVA (najm.)
Primarni tok
Imax 84 A
Območje nastavitev
14–50 V/0–1000 A
Dovoljena obremenitev 100 % delovnega
cikla
1000 A/44 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,92
Izkoristek pri maksimalnem toku
82 %
Napetost odprtega tokokroga U0 (najv.)
126 V
Navidezna moč pri maksimalnem toku
55.3 kVA
Aktivna moč pri maksimalnem toku
49,5 kW
Moč brez obremenitve
170 W
Delovna temperatura
od –10 do +40 °C (od +14 do +104 °F)
Temperatura pri transportu
od -20 do +55 °C (od -4 do +131 °F)
Dimenzije d × š × v
865 × 610 × 1320 mm (34 × 24 × 52 palcev)
Teža
330 kg (727 funtov)
Razred izolacije
H
Razred ohišja
IP 23
Razred uporabe
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja skladno z IEC 61000-3-12.
0462 985 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
Varilni transformator mora umeriti strokovnjak.
PREVIDNO!
Priključite ga na 3-fazni sistem, simetričen glede na zaščitno ozemljitev.
Namenjen je za fiksno namestitev.
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja
kot ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater
ali uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
OPOMBA!
Varilni transformator lahko napaja generator. Za podrobnejše informacije se
obrnite na pooblaščeno servisno osebje ESAB.
4.1
0462 985 101
Navodila za dvigovanje
-9-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4.2
Lokacija
POZOR!
Opremo zavarujte – zlasti na
neravni ali nagnjeni podlagi.
Varilni transformator postavite tako, da
dovodne in odvodne odprtine za hladilni zrak
niso zaslonjene; z vseh strani mora biti okoli
njega vsaj 250 mm (9,86 palca) prostora.
Pri nameščanju varilnega transformatorja na
tla upoštevajte mere vzorca lukenj, navedene
v prilogi "NAVODILA ZA SESTAVLJANJE"
tega priročnika.
0462 985 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4.3
Primer varilne opreme
1 Varilna glava
5 Povratni kabel
2 Krmilna enota
6 Merilni kabel,
obdelovanec
10 Kabel za motor
3 Krmilni kabel
7 Obdelovanec
11 Merilni kabel, varilna
napetost
4 Varilni transformator
8 Varilni kabel
0462 985 101
- 11 -
9 Merilni kabel, hitrost
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4.4
Napeljava kablov
*Priporočeno
3 Krmilni kabel
5 Povratni kabel
6 Merilni kabel,
obdelovanec
8 Varilni kabel
Več informacij o speljavi kablov si oglejte v prilogi "ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV".
0462 985 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4.5
Omrežno napajanje
POZOR!
Varilni transformator je ob dobavi vezan za napajalno napetost 400 V. Pri drugih
napajalnih napetostih prevežite kontakte na bloku sponk po navodilih za vezavo
v prilogi "NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV".
Vijake A zategnite z zateznim momentom 10 Nm (88,5 in lb). Plastični ščitnik B mora biti
sproščen.
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen na pravilno
napajalno napetost in zaščiten z ustrezno varovalko. Zaščitna
ozemljitvena povezava mora biti narejena po predpisih.
Napisna ploščica s podatki o napajalnem priključku
Priporočene velikosti varovalk
Aristo 1000
50/60 Hz pri varjenju DC
Omrežna napetost
380 V 400 V 415 V 440 V 460 V 500 V 550 V 575 V
Fazni tok I1eff
84 A
79 A
75 A
72 A
69 A
64 A
60 A
55 A
Varovalka, prenapetostna
100 A 100 A
80 A
80 A
80 A
80 A
63 A
63 A
OPOMBA!
Zgoraj navedene velikosti varovalk veljajo po švedskih predpisih. Varilni
transformator uporabljajte v skladu z ustreznimi predpisi v svoji državi.
0462 985 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
5.1
Priključki in krmilne naprave
1 Gumb za nastavljanje krmiljenja*
8 Povezava notranjega vodila za
vzporedno/tandemsko povezavo
(enako 7)
2 Signalna lučka napake, oranžna
9 Priključek, črni, za merilni kabel,
obdelovanec
3 Tipka, bela, VKLOP
10 Varovalka
4 Tipka, črna, IZKLOP
11 Priključek, rdeč, za merilni kabel, varilna
glava
5 Priključek za krmilno enoto PEK
12
Priključek za povratni kabel
6 Priključek za servisno orodje
13
Priključek za varilni tokovni kabel do
varilne glave
7 Povezava notranjega vodila za
vzporedno/tandemsko povezavo
(enako 8)
14 Priključek za kabel omrežne napetosti
15 Žleb za signalne kable
*) Gumb ima tri položaje:
•
•
•
Položaj 1, VKLOP/IZKLOP omrežne napetosti iz enote za daljinsko upravljanje
Položaj 2, VKLOP/IZKLOP blokiran
Položaj 3, VKLOP/IZKLOP s tipkama 3 in 4
0462 985 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 DELOVANJE
5.2
Priključitev varilnega in povratnega kabla
Poskrbite, da sta varilni in povratni kabel nameščena, kot kaže slika.
5.3
Legenda simbolov
Varilni transformator – VKLOP
Varilni transformator – IZKLOP
Daljinsko upravljan zagon
Lokalno upravljanje na varilnem
transformatorju
Prikaz napake
5.4
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem, ki se sproži ob prekoračitvi
temperature. Ob tem se varilni tok prekine in prižge se rumena opozorilna lučka. Na
upravljalni plošči krmilne enote (PEK) se prikaže koda napake.
Ko temperatura pade, se zaščita pred pregrevanjem samodejno deaktivira in varjenje se
lahko spet začne.
0462 985 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
varilne opreme samo osebe z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Varilni transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od:
•
•
•
•
procesa varjenja,
časa delovanja,
lokacije,
pogojev okolja.
Varilni transformator je treba redno čistiti s stisnjenim zrakom pod znižanim tlakom, glejte
prilogo "ČIŠČENJE". V umazanih okoljih je treba čiščenje izvajati pogosteje.
Če so dovodne ali odvodne reže za zrak zamašene, lahko pride do pregrevanja. Kataloška
številka filtra za naročilo, glejte prilogo "OBRABNI DELI".
Zamenjava in čiščenje filtra za prah
1.
2.
3.
Filter za prah sprostite v skladu s sliko.
Izpihajte filter s stisnjenim zrakom (pod znižanim tlakom).
Ponovno namestite filter.
Poskrbite, da je filter z najbolj fino mrežico obrnjen proti rešetki.
0462 985 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
Zamenjava in čiščenje filtra za zrak
1.
2.
3.
Zračni filter sprostite v skladu s sliko.
Filter očistite z milom in vodo.
Ponovno namestite filter.
0462 985 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 UGOTAVLJANJE NAPAK
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ni obloka
Ukrep
• Preverite, ali je napajalna napetost vključena.
• Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
• Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
• Preverite omrežne varovalke za varilni transformator.
Varilni tok se med varjenjem • Preverite, ali se je sprožila zaščita pred pregrevanjem (to
prekine.
označuje koda napake na nadzorni plošči krmilne enote).
• Preverite omrežne varovalke za varilni transformator.
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
• Preverite, ali je zamašen filter za prah.
• Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov
varilnega transformatorja (tj. da enote ne
preobremenjujete).
• Preverite, ali je varilni transformator morda zamašen z
umazanijo.
• Preverite temperaturo okolice.
Slabo varjenje
• Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
• Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
• Preverite, ali uporabljate pravilen varilni material (žico in
prašek).
0462 985 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Aristo 1000 je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi
IEC-/EN 60974-1 in IEC-/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenimi
standardi.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0462 985 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV
*Recommended
*Recommended
0462 985 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV
0462 985 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV
0462 985 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
ZAHTEVE ZA SPELJAVO KABLOV
0462 985 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ČIŠČENJE
ČIŠČENJE
0462 985 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
SHEMA
0462 985 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
0462 985 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV
0462 985 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880
Welding power source
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 800 205
Service manual
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0459 839 050
Spare parts list
Aristo® 1000 AC/DC SAW
0740 801 030
Installation manual
For tandem and parallel connection
of Aristo® 1000 AC/DC SAW
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0462 985 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
OBRABNI DELI
OBRABNI DELI
0462 985 101
Qty
Ordering no.
Denomination
3
0458 398 003
Dust filter
1
0441 828 003
Air filter
- 29 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
PRIBOR
0460 504 880
Control unit PEK
0460 503 881
Joint tracking unit GMH
0460 502 881
Control unit for motorised slides PAV
0461 235 880
Welding automat A6 Mastertrac
0449 270 900
Welding head A6 SF F1 SAW
0148 140 880
Flux recovery unit
For more information regarding components for the A2 / A6 system, see separate brochures.
0462 985 101
- 30 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
0462 985 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising