ESAB | MA24 | Instruction manual | ESAB MA24 Vartotojo vadovas

ESAB MA24 Vartotojo vadovas
Origo™
MA23
MA24
Instrukcijos
0460 454 401 LT 20170131
Valid for: from program version 1.81H
TURINYS
1
ĮVADAS ..........................................................................................................
3
1.1
Valdymo skydas MA23 .............................................................................
3
1.2
Valdymo skydas MA24 .............................................................................
4
1.3
Simbolių nuorodos...................................................................................
4
MIG / MAG SUVIRINIMAS.............................................................................
6
2.1
Nustatymai ................................................................................................
6
2.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimas ..........................................................
7
2.3
Paslėptos MIG / MAG funkcijos...............................................................
10
„MMA“ SUVIRINIMAS...................................................................................
12
3.1
Nustatymai ................................................................................................
12
3.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai ...........................................................
12
3.3
Paslėptos MMA funkcijos ........................................................................
13
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS.............................................................
15
5
DEFEKTŲ KODAI ..........................................................................................
16
5.1
Defektų kodų sąrašas ..............................................................................
16
5.2
Defektų kodų apibūdinimai......................................................................
16
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
19
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS.............................................................................
20
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
21
2
3
6
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0460 454 401
© ESAB AB 2017
1 ĮVADAS
1
ĮVADAS
Naudojimo instrukcijoje aprašoma, kaip naudotis MA23 ir MA24 valdymo skydais.
Bendro pobūdžio informacijos apie veikimą rasite atitinkamo laido padavimo įrenginio
maitinimo šaltinio vartotojo instrukcijoje.
Kai paduodama maitinimo srovė, įrenginys pats automatiškai patikrina
šviesos diodus, ekraną, rodomą programinės įrangos versiją. Šiame
pavyzdyje programinės įrangos versija yra 0.17A.
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu adresu www.esab.com
1.1
Valdymo skydas MA23
1. Mygtukai darbui su suvirinimo duomenų
atmintimi
2. Induktyvumo nustatymas
3.
4.
5.
6.
7. Dvitakčio ir keturtakčio režimo
pasirinkimas
8. Nustatymo skyde, programos pakeitimo
naudojant suvirinimo įtaiso strektės jungiklį
arba tolimojo valdymo įrenginio prijungimo
pasirinkimas
Vielos judėjimo nustatymas
9. Įjungto VRD (įtampos sumažinimo
prietaiso) indikacija
Dujų purškimo nustatymas
10. Įtampos nustatymas
Ekranas
11. Ekrane pateikiamų kintamųjų ir vienetų
indikacija
Suvirinimo metodo MIG / MAG arba MMA 12. Ekrane pateikiamo parametro nustatymas
pasirinkimas
0460 454 401
-3-
© ESAB AB 2017
1 ĮVADAS
Išmatuota lanko įtampos V reikšmė ekrane ir suvirinimo srovė A yra aritmetinė vidurkio
reikšmė = ištaisyta vidutinė reikšmė.
M23 ir M24 valdymo skydo simboliai paaiškinti dalyje „Simbolių nuorodos“.
1.2
Valdymo skydas MA24
1. Mygtukai darbui su suvirinimo duomenų
atmintimi
2. Induktyvumo, kraterio užpildymo laiko ir
sinergijos pasirinkimo įjungimas
3. Vielos judėjimo nustatymas
4.
5.
6.
7.
8. Sulėtinto paleidimo ir kraterio užpildymo
pasirinkimas
9. Dvitakčio ir keturtakčio režimo
pasirinkimas
10. Nustatymo skyde, programos pakeitimo
naudojant suvirinimo įtaiso strektės jungiklį
arba tolimojo valdymo įrenginio prijungimo
pasirinkimas
Dujų purškimo nustatymas
11. Įjungto VRD (įtampos sumažinimo
prietaiso) indikacija
Ekranas
12. Įtampos / „QSet™“ nustatymas
Suvirinimo metodo MIG / MAG arba MMA 13. Ekrane pateikiamų kintamųjų ir vienetų
pasirinkimas
indikacija
Sinergijos, „QSet™“ ir rankinio nustatymo 14. Ekrane pateikiamo parametro nustatymas
pasirinkimas
Išmatuota lanko įtampos V reikšmė ekrane ir suvirinimo srovė A yra aritmetinė vidurkio
reikšmė = ištaisyta vidutinė reikšmė.
1.3
0460 454 401
Simbolių nuorodos
MIG / MAG suvirinimo metodas
MMA suvirinimo metodas
Sinergijos nustatymas
„QSet™“ nustatymas
-4-
© ESAB AB 2017
1 ĮVADAS
V / QS
Rankinis nustatymas
Tolygusis paleidimas
Kraterio užpildymas
Dvitaktis režimas
Keturtaktis režimas
Nustatymas skyde
Programos pakeitimas naudojant
suvirinimo įtaiso strektės jungiklį
Nuotolinio valdymo blokas
Įtampos / „QSet™“ nustatymas
Purškiamos dujos
Vielos padavimo greitis arba
vielos judėjimas (simbolio
reikšmė skiriasi atsižvelgiant į
kontekstą.)
Kraterio užpildymo laikas
Induktyvumas
Sinergijos pasirinkimas
VRD (įtampos sumažinimo
prietaisas)
V
Įtampa
A
Srovė
%
Procentai
S
Sekundės
0460 454 401
-5-
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
2
MIG / MAG SUVIRINIMAS
2.1
Nustatymai
Funkcijos
Nuostatų intervalas
MA23
MA24
Numatytoji
vertė
Įtampa
8–60 V
x
x
12 V
Vielos tiekimo greitis
0,8–25 m/min.
x
x
5 m/min
Sinergija
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
x
ĮJUNGTA
Sinergijos linijos
35 vnt.
-
x
-
„QSet™“
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
x
IŠJUNGTA
Rankinis nustatymas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
x
ĮJUNGTA
Tolygusis paleidimas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
x
ĮJUNGTA
Tolygusis paleidimas 1)
0 = IŠJUNGTA arba 1 =
ĮJUNGTA
x
-
ĮJUNGTA
Kraterio užpildymas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
x
ĮJUNGTA
Kraterio užpildymo laikas
0–5 s
-
x
1,0 s
2 / 4 taktai2)
2 smūgiai arba 4 smūgiai
x
x
2 taktai
Veikiantis skydas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
x
x
ĮJUNGTA
Jungiklio duomenų keitimas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
x
x
IŠJUNGTA
Atminties padėtys strektės
duomenims 1)
2 arba 3 atminties padėtys
x
x
3
Nuotolinio valdymo įrenginys IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
x
x
IŠJUNGTA
Dujų srovė 2)
-
x
x
-
Vielos judėjimas
-
x
x
-
Induktyvumas
0 - 100
x
x
70%
Suvirinimo duomenų atmintis 1, 2, 3
x
x
-
Išankstinės dujų tėkmės
laikas 1)
0,1–9,9 s
x
x
0,1 s
Matavimo vienetai 1)
0 = coliai, 1 = mm
x
x
1
Vielos atkaitinimo trukmė 1)
50–250 ms
x
x
80 ms
x
x
x
x
1s
SCT 1)
MA23: 1 arba 2
MA24: 0, 1 arba 2
Vėlesnės dujų tėkmės laikas 0,1–9,9 s
MA23: 2
MA24: 0
1)
Parametro R paleidimas 1)
8–60 (0,25 intervalais)
x
x
25
VRD
-
x
x
-
1)
Tai yra paslėptos funkcijos, žr. skyrių „Paslėptos MIG/MAG funkcijos“
2)
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų parametrų keisti negalima.
0460 454 401
-6-
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
2.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimas
Suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse / aktyviosiose dujose (MIG /
MAG)
Suvirinant lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose (MIG / MAG) lydoma
nepertraukiamai tiekiant lydymo vielą, o suvirinimo zona būna apsaugota
apsauginėmis dujomis.
Vielos tiekimo greitis
Ši funkcija nustato reikiamą suvirinimo vielos tiekimo greitį, išreikštą metrais per
minutę.
Sinergija
Kiekvienai vielos tipo, skersmens ir dujų mišinio kombinacijai reikia unikalaus
santykio tarp vielos padavimo greičio ir įtampos (lanko ilgio), kad būtų gautas
stabiliai veikiantis lankas. Įtampa (lanko ilgis) automatiškai atitinka iš anksto
suprogramuotą jūsų pasirinktą sinergijos liniją, dėl to daug lengviau nustatyti
tinkamus suvirinimo parametrus. Jungtis tarp vielos padavimo greičio ir kitų
parametrų vadinama sinergijos linija. Žr. skirtingas sinergetines linijas skyriuje
„Vielos ir dujų matmenys“.
Taip pat galima užsisakyti kitas sinergijos linijas, bet jas turi įdiegti įgaliotas
ESAB priežiūros darbus atliekantis technikas.
Aktyvindami sinergiją
taip pat pasirinkite sinergijos parinktį
naudodami nustatymo rankenėlę.
„QSet™“
„QSet™“ naudojamas suvirinimo parametrų nustatymo procesui palengvinti.
Kaip naudoti „QSet™“:
1.
2.
laido padavimo greičio nustatymas. „QSet™“ dinamiškai reguliuoja įtampą,
kad pasiektumėte optimalių suvirinimo rezultatų.
Keičiant medžiagą arba storį: naudodami „QSet™“ pirmąją siūlę (6
sekundžių) suvirinkite ant bandomojo paviršiaus, kad gautumėte tinkamus
duomenis, ir tik paskui pradėkite virinti tikrąjį darbą.
„QSet™“ reikšmės koregavimas:
• Sukant rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę lanko ilgis padidėja (+).
• Sukant rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę lanko ilgis sumažėja (-).
TRUMPASIS LANKAS
Pradedant suvirinimą tam tikros rūšies viela / dujomis, „QSet™“ automatiškai
nustato visus reikiamus suvirinimo parametrus. Po to „QSet™“ įrašo visus
duomenis į atmintinę, kad suvirinimo rezultatai būtų nepriekaištingi. Tada įtampa
automatiškai prisitaiko prie vielos tiekimo greičio pokyčių.
PURŠKIAMASIS LANKAS
Artėjant prie purškiamojo lanko srities reikia padidinti „QSet™“ vertę. Jei ketinate
virinti grynu purškimo lanku, atjunkite funkciją „QSet™“. Visos nuostatos
perimamos iš „QSet™“, išskyrus įtampą, kurią reikia nustatyti.
0460 454 401
-7-
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
Rankinis valdymas
Rankinis valdymas. Operatorius turi nustatyti tinkamas vielos tiekimo ir įtampos
vertes.
Sulėtintas pradinis tiekimas
Sulėtinto pradinio tiekimo atveju viela tiekiama 50 % lėčiau nei nustatytasis
greitis, kol atsiranda elektros kontaktas su apdirbama detale.
Kraterio užpildymas
Kraterio užpildymas padeda išvengti porėtumo, įtrūkimų dėl karščio ir kraterių
susiformavimo suvirintose vietose, kai darbai baigiami.
Kraterio užpildymo laikas
Aktyvindami kraterio užpildymą taip pat pasirinkite kraterio užpildymo laiką
naudodami nustatymo rankenėlę.
Šios funkcijos negalima naudoti su „QSet™“.
2 taktai
Veikiant 2 taktų režimui, išankstinės dujų tėkmės funkcija įsijungia paspaudus
suvirinimo degiklio jungiklį. Tada prasideda suvirinimo procesas. Atleidus
jungiklį, suvirinimas visiškai nutraukiamas ir įsijungia vėlesnės dujų tėkmės
funkcija.
4 smūgiai
Veikiant 4 taktų režimui, išankstinės dujų tėkmės funkcija įsijungia nuspaudus
suvirinimo degiklio jungiklį, o viela pradedama tiekti jį atleidus. Suvirinimo
procesas tęsiasi tol, kol vėl nuspaudžiamas jungiklis; tada vielos tiekimas
nutraukiamas, o atleidus jungiklį įsijungia vėlesnės dujų tėkmės funkcija.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
0460 454 401
-8-
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
Suvirinimo duomenų keitimas
Naudojant šią funkciją nuspaudus suvirinimo degiklį, galima kaitalioti skirtingų
suvirinimo režimų duomenis, kurie yra saugojami atmintyje.
Norėdami pakeisti nevykstant suvirinimui, paspauskite greitai. Jei strektė
laikoma nuspausta per ilgai, programa tai supranta kaip suvirinimo paleidimą.
Suvirinimo duomenų keitimas suvirinant 2 taktų režimu
Atliekant suvirinimą suvirinimo degiklio strektė yra nuspausta; norėdami pakeisti
suvirinimo duomenų atmintį, atleiskite strektę ir greitai ją nuspauskite.
Suvirinimo duomenų keitimas suvirinant 4 taktų režimu
Atliekant suvirinimą 4 taktų režimu suvirinimo degiklio strektė yra atleista;
norėdami pakeisti suvirinimo duomenų atmintį, nuspauskite strektę ir greitai ją
atleiskite.
Aktyvindami 1–3 virinimo duomenis pasirinkite 1, 2 arba 3 virinimo duomenų
atmintį.
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
Suaktyvinus nuotolinio valdymo įrenginio funkciją galima keisti įvairius skirtingus
atmintyje esančius suvirinimo duomenis naudojant suvirinimo degiklį su
programų pasirinkimo įtaisu (RS3).
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
Apipūtimas dujomis
Apipūtimas dujomis naudojamas matuojant dujų tėkmę arba norint pašalinti orą
arba drėgmę iš dujų žarnų prieš pradedant suvirinimą. Dujos teka tol, kol
laikomas nuspaustas mygtukas; tuo metu įtampos nėra ir vielos tiekimo funkcija
neveikia.
Vielos judėjimas
Vielos tiekimo postūmiais funkcija naudojama tada, kai reikia tiekti vielą
neįjungus suvirinimo įtampos. Viela tiekiama tol, kol laikomas nuspaustas
mygtukas.
0460 454 401
-9-
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
Induktyvumas
Didesnis induktyvumas sukuria platesnę suvirinimo zoną ir užtikrina mažesnį
purslų kiekį. Esant mažesniam induktyvumui skleidžiamas aštresnis garsas,
tačiau susidaro stabilus, koncentruotas lankas.
2.3
Paslėptos MIG / MAG funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Norėdami pasiekti šias paslėptas funkcijas, palaikykite nuspaustą mygtuką
5
sekundes. Ekrane bus rodoma raidė ir reikšmė. Vielos padavimo rankenėle galima pakeisti
pasirinktos funkcijos parametro vertes.
MA23
Funkcijos
raidė
Funkcija
A
Išankstinė dujų tėkmė
C
Matavimo vienetai
I
Vielos atkaitinimo trukmė
J
Tolygusis paleidimas
L
Vėlesnė dujų tėkmė
t
Atminties padėtys strektės duomenims
o
SCT įjungta / išjungta
S
Parametro R paleidimas
MA24
Funkcijos
raidė
Funkcija
A
Išankstinė dujų tėkmė
C
Matavimo vienetai
I
Vielos atkaitinimo trukmė
L
Vėlesnė dujų tėkmė
t
Atminties padėtys strektės duomenims
o
SCT įjungta / išjungta
S
Parametro R paleidimas
Norėdami išeiti iš šios funkcijos funkcijos, palaikykite nuspaustą mygtuką
A
5 sekundes.
Išankstinė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos teka, prieš atliekant elektros
lanko smūgį.
0460 454 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
2 MIG / MAG SUVIRINIMAS
C
Matavimo vienetai
0 = col./min. 1 = mm/min., numatytoji reikšmė = 1
I
Vielos atkaitinimo trukmė
Vielos atkaitinimo laiko nustatymas galimas tik, kai SCT yra OFF (išjungta), t. y.
šiais dviem atvejais:
• Jei SCT nustatymas = 1
• Jei SCT nustatymas = 0, o pasirinkta sinergijos linijos SCT nustatyta kaip
OFF (išjungta)
Vielos atkaitinimo laikas yra delsa tarp laiko, kada pradedamas stabdyti vielos
tiekimas, ir to momento, kai energijos šaltinis išjungia suvirinimo įtampą. Jeigu
atkaitinimo laikas per trumpas, užbaigus suvirinimą lieka kyšoti ilgas vielos
galas, todėl kyla pavojus, kad viela gali užstrigti kietėjančioje suvirinimo zonoje.
Jeigu atkaitinimo laikas per ilgas, lieka kyšoti trumpesnis vielos galas, todėl
padidėja pavojus, kad lankas gali smogti atgal į kontaktinį galiuką.
L
Vėlesnė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginė srovė dar teka panaikinus elektros
lanką.
J
Tolygusis paleidimas
Sulėtinto pradinio tiekimo atveju viela tiekiama 50 % lėčiau nei nustatytasis
greitis, kol atsiranda elektros kontaktas su apdirbama detale.
t
Atminties padėtys strektės duomenims
Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti, ar naudoti strektės duomenis tarp 2 ar 3
programos.
o
SCT
SCT – tai funkcija, kuri sudaro mažus kartotinius trumpuosius jungimus
suvirinimo įtaiso gale, kol visiškai sustojama tiekti vielą ir nebėra sąlyčio su
apdirbama detale.
Skyde MA23 yra šie nustatymai:
1=
SCT yra OFF (išjungta).
2=
SCT yra ON (įjungta).
Skyde MA24 yra šie nustatymai:
S
0=
Reikšmę (ON/OFF (įjungta / išjungta) apibrėžia sinergijos linija (numatytoji
parinktis)
1=
SCT yra OFF (išjungta).
2=
SCT yra ON (įjungta).
Parametro R paleidimas
Parametro R paleidimas leidžia virinant tiksliai nustatyti elektros lanką nuo
pradinio momento. Parametrą, 0,25 intervalais, galima nustatyti nuo 8,0 iki 60,0.
Šį parametrą galima nustatyti tik rankiniu režimu.
0460 454 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
3
„MMA“ SUVIRINIMAS
3.1
Nustatymai
Funkcijos
Nuostatų intervalas
MA23
MA24
Numatytoji
vertė
Srovė
16– maks. A 2)
x
x
100 A
Veikiantis skydas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
x
x
ĮJUNGTA
Nuotolinio valdymo įrenginys IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
x
x
IŠJUNGTA
0 - 99
x
x
5%
Suvirinimas lašais 1)
0 = IŠJUNGTA arba 1 =
ĮJUNGTA
x
x
IŠJUNGTA
Suvirinimo reguliatoriaus
tipas 1)
1=„ArcPlus™ II“ arba
0=„ArcPlus™“
x
x
-
Min. srovė nuotoliniam
valdymui 1)
0–99 %
x
x
0%
„Karštojo“ paleidimo
amplitudė 1)
0–99 %
x
x
0%
Elektros lankas
1)
1)
Tai yra paslėptos funkcijos, žr. aprašą skyriuje „Paslėptos MMA funkcijos“.
2)
Nustatymų skalė priklauso nuo maitinimo šaltinio.
3.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai
MMA suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais.
Smūgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja
apsauginį šlaką.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
0460 454 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
3.3
Paslėptos MMA funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Norėdami pasiekti šias paslėptas funkcijas, palaikykite nuspaustą mygtuką
5
sekundes. Ekrane bus rodoma raidė ir reikšmė. Vielos padavimo rankenėle galima pakeisti
pasirinktos funkcijos parametro vertes.
MA23 ir MA24
Funkcijos
raidė
Funkcija
C
Elektros lanko jėga
d
Suvirinimas lašais
F
Suvirinimo reguliatoriaus tipas (suvirinimo reguliatorius „ArcPlus™“).
H
„Karštojo“ paleidimo amplitudė
I
Min. srovė nuotoliniam
Norėdami išeiti iš šios funkcijos funkcijos, palaikykite nuspaustą mygtuką
C
5 sekundes.
Elektros lanko jėga
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiant lanko ilgį
keičiasi srovės stipris. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau
taškomasi.
d
Suvirinimas lašais
Suvirinimas lašais gali būti naudojamas virinant atspariais korozijai elektrodais.
Ši funkcija pasižymi kitokiu elektros lanko smūgiu ir lanko panaikinimu, o tai
leidžia geriau kontroliuoti kaitros padavimą. Norint panaikinti elektros lanką
pakanka kilstelėti elektrodą.
F
Suvirinimo reguliatorius „ArcPlus“™
Suvirinimo reguliatorius „ArcPlus“™ – tai naujo tipo valdymo įrenginys, kuriuo
išgaunamas intensyvesnis, koncentruotesnis ir subtilesnis elektros lankas. Jis
greičiau atsistato po vietinio trumpojo jungimo, todėl sumažėja pavojus, kad
elektrodas prilips prie apdorojamos detalės.
• „ArcPlus™“ (0) rekomenduojamas su įprastinio tipo elektrodu
• „ArcPlus™ ll“ (1) rekomenduojamas su rutilo ir celiuliozės tipo elektrodais
0460 454 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
H
„Karštojo“ paleidimo amplitudė
"Karštojo" paleidimo metu tam tikram laikotarpiui suvirinimo pradžioje
padidinama suvirinimo srovė, o tai apsaugo nuo nepakankamo sujungimo
sudūrimo vietoje.
Kai suaktyvinamas „karštasis“ paleidimas, „karštojo“ paleidimo amplitudės
parametrą galima naudoti norint „karštojo“ paleidimo metu nustatyti
pageidaujamą suvirinimo srovės lygį nustatytos suvirinimo srovės procentais.
Pavyzdžiui, jei nustatyta suvirinimo srovė yra 100 A, o „karštojo“ paleidimo
amplitudė nustatyta kaip 10 %, suvirinimo srovė „karštojo“ paleidimo metu bus
110 A.
I
Min. srovė nuotoliniam
Naudojama nustatyti mažiausiai nuotolinio valdymo įrenginio srovei.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 50 A, nustatykite paslėptą
maž. srovės funkciją ties 50 %.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 90 A, nustatykite 90 % min.
srovę.
0460 454 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
Valdymo skydo atmintyje galima išsaugoti tris skirtingas suvirinimo duomenų programas.
Norėdami išsaugoti suvirinimo duomenis atmintyje, 5 sekundes palaikykite nuspaudę
mygtuką
,
arba
pradeda žybsėti žalia indikatoriaus lempa.
. Suvirinimo duomenys yra išsaugomi, kai
Jei norite pasirinkti kitus suvirinimo duomenis, paspauskite
,
arba
mygtuką.
Suvirinimo duomenų atmintis turi atsarginį akumuliatorių, todėl parametrai išsaugomi net ir
išjungus įrangą.
0460 454 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 DEFEKTŲ KODAI
5
DEFEKTŲ KODAI
Defektų kodai naudojami atsiradusiems įrangos defektams
identifikuoti. Jie rodomi apatinėje ekrano dalyje su simboliu „E“, po
kurio rodomas defekto kodo numeris.
Taip pat rodomas įrenginio, kuriame aptiktas defektas, numeris.
Defektų kodų numeriai ir įrenginių numeriai rodomi pakaitomis.
Defekto indikatorius rodo, kad nutrūko valdymo skydo (U 0) ryšys su
maitinimo šaltiniu.
Jei aptinkami keli defektai, rodomas tik paskutiniojo aptikto defekto
kodas. Norėdami, kad ekrane nebebūtų rodoma informacija apie
defektus, paspauskite bet kurį funkcinį klavišą arba pasukite bet kurią
rankenėlę.
PASTABA!
Jei nuotolinio valdymo įrenginys yra suaktyvintas, išaktyvinkite jį, paspausdami
, taip nebebus rodomas defektas.
5.1
Defektų kodų sąrašas
U 0 = suvirinimo duomenų
įrenginys
U 2 = maitinimo šaltinis
U 1 = aušinimo įrenginys
U 4 = nuotolinio valdymo
įrenginys
5.2
U 5 = plataus diapazono
įtampa
Defektų kodų apibūdinimai
Defektų, kuriuos vartotojai gali ištaisyti pats, kodai pateikti apačioje. Jei pasirodo kitas kodas,
kreipkitės į techninės priežiūros inžinierių.
0460 454 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 DEFEKTŲ KODAI
Defekt Apibūdinimas
o
kodas
E6
Aukšta temperatūra
Įsijungė apsauga nuo perkaitinimo.
Vykdoma suvirinimo procedūra sustabdoma ir nebus atnaujinama, kol temperatūra
nenukris.
Veiksmas: patikrinkite, ar aušinimo oru įvadai ir išvadai neužsikimšę nešvarumais
ar kitaip neribojamas oro pritekėjimas.
Patikrinkite, kiek laiko įranga veikia, ir įsitikinkite, kad apkrova ne per didelė.
E 12 Ryšio sutrikimas (įspėjimas)
Sistemos CAN magistralės įkrovis laikinai per didelis.
Nutrūko maitinimo įtaiso / vielos padavimo įrenginio ryšys su maitinimo šaltiniu.
Veiksmas: patikrinkite įrangą ir įsitikinkite, kad įdiegtas tik vienas laido padavimo
įtaisas arba nuotolinio valdymo įtaisas. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
E 16 Aukšta atviros grandinės įtampa
Atviros grandinės įtampa buvo per aukšta.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 17 Nutrūkęs ryšys
Nutrūko valdymo skydo ryšys su vielos tiekimo įrenginiu.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdoma.
Veiksmas: patikrinkite kabelius. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
E 18 Nutrūkęs ryšys
Nutrūko valdymo skydo ryšys su maitinimo šaltiniu.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdoma.
Veiksmas: patikrinkite kabelius. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
E 27 Nėra vielos
Vielos padavimo įrenginys netiekia jokio laido. Vykdoma suvirinimo procedūra bus
sustabdyta ir įsijungs apsauga nuo suvirinimo.
Veiksmas: įdėkite naują vielą.
E 29 Neteka aušinimo vanduo
Išsijungė tėkmės monitoriaus jungiklis.
Vykusi suvirinimo procedūra sustabdyta ir sustabdomas kitų procedūrų paleidimas.
Veiksmas: patikrinkite aušinimo vandens grandinę ir siurblį.
E 32 Neteka dujos
Dujos teka mažesne kaip 6 l/min. srove. Neleidžiama įjungti įrenginio.
Veiksmas: patikrinkite dujų vožtuvą, žarnas ir jungtis.
0460 454 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 DEFEKTŲ KODAI
Defekt Apibūdinimas
o
kodas
E 40 Nesuderinami įrenginiai
Prijungtas netinkamas vielos tiekimo įrenginys. Sustabdomas kitų procedūrų
paleidimas.
Veiksmas: prijunkite tinkamą vielos padavimo įrenginį.
E 41 Nutrūkęs ryšys su aušinimo įrenginiu
Nutrūko valdymo skydo ryšys su aušinimo įrenginiu. Išjunkite maitinimo šaltinį!
Veiksmas: patikrinkite laidus. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės
priežiūros inžinierių.
E 44 Valdymo skydas nesukonfigūruotas prijungtam maitinimo šaltiniui
Taikoma MA24: šiuo metu prijungto maitinimo šaltinio tipas skiriasi nuo ankstesnio
maitinimo šaltinio, kuris buvo prijungtas prie skydo, tipo.
Veiksmas: prijunkite valdymo skydą prie to paties tipo maitinimo šaltinio, koks buvo
prijungtas paskutinį kartą, arba sukonfigūruokite valdymo skydą nustatydami
tinkamą maitinimo šaltinio tipą.
0460 454 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
6
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0460 454 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS
Sinergijos linijos
0460 454 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
MA23, MA24
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origo™ MA23
0459 773 886 Control panel Origo™ MA24
0459 839 024 Spare parts list
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0460 454 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising