ESAB | MA25 Pulse | Instruction manual | ESAB MA25 Pulse Používateľská príručka

ESAB MA25 Pulse Používateľská príručka
MA25 Pulse
Návod na použitie
0463 459 001 SK 20170119
Valid for: from program version 1.79H
OBSAH
1
ÚVOD .............................................................................................................
3
2
PANEL – PREHĽAD ......................................................................................
4
2.1
Spôsob navigácie .....................................................................................
4
2.2
Použitie symbolov ....................................................................................
5
FUNKCIE .......................................................................................................
6
3.1
Všeobecné informácie .............................................................................
6
3.2
Pamäť zváracích údajov ..........................................................................
6
3.3
Zváranie MIG/MAG....................................................................................
3.3.1
3.4
Skryté funkcie MIG/MAG ........................................................................
Zváranie MMA ...........................................................................................
6
11
3.4.1
Skryté funkcie NMA ................................................................................
12
13
NASTAVENIA.................................................................................................
15
4.1
MIG/MAG ...................................................................................................
15
4.2
MMA ...........................................................................................................
16
KÓDY PORUCHY ..........................................................................................
17
5.1
Zoznam kódov porúch .............................................................................
17
5.2
Popis kódov poruchy ...............................................................................
17
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ..................................................
20
VLASTNOSTI DRÔTU A PLYNU..........................................................................
21
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ......................................................................................
22
3
4
5
6
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 459 001
© ESAB AB 2017
1 ÚVOD
1
ÚVOD
Tento návod popisuje používanie ovládacieho panela MA25 Pulse.
Všeobecné informácie o prevádzke sú uvedené v návode na obsluhu napájacieho zdroja,
resp. jednotky podávania drôtu.
Po pripojení sieťového napájania jednotka vykoná autodiagnostiku
indikátorov LED a displeja. Zobrazí sa verzia programu a verzia
panela, „Steel“ (oceľ), „Alu“ (hliník), „Steel NA“ (oceľ Severná
Amerika) alebo „Alu NA“ (hliník Severná Amerika). (V tomto príklade
je verzia programu 0.17A a verzia panela je „Steel“ (oceľ).
(Dlhé texty na displeji automaticky rolujú.)
Návody na použitie v iných jazykoch si môžete stiahnuť z Internetu: www.esab.com.
0463 459 001
-3-
© ESAB AB 2017
2 PANEL – PREHĽAD
2
PANEL – PREHĽAD
Všeobecné bezpečnostné predpisy týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete
v kapitole „KAPITOLA O BEZPEČNOSTI“ v návode na obsluhu napájacieho zdroja.
Všeobecné informácie o prevádzke nájdete v kapitole „PREVÁDZKA“ v návode na
obsluhu napájacieho zdroja. Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si
prečítajte obe kapitoly!
2.1
Spôsob navigácie
1.
Tlačidlá pamäte zváracích parametrov
9.
Prepínanie medzi 2-taktným
a 4-taktným režimom
2.
Prepínanie medzi možnosťami času
plnenia kráterov, induktancie, času
dofuku plynu a výberu synergie
10.
Prepínanie medzi možnosťami
nastavenia na paneli, zmeny programu
spúšťacím spínačom zváracieho
horáka a pripojenia jednotky diaľkového
ovládania
3.
Výber zavedenia drôtu
11.
Výber horúceho štartu
4.
Výber prefukovania plynom
12.
Nastavenie napätia/QSet™
5.
Displej
13.
Indikácia toho, ktoré premenné
a jednotky sa zobrazujú na displeji
6.
Prepínanie medzi metódou zvárania
MIG/MAG a MMA
14.
Prepínanie medzi možnosťami
nastavenia predbežnej prúdovej
intenzity a rýchlosti podávania drôtu
(predbežnú prúdovú intenzitu je možné
zvoliť len v režime synergie.)
0463 459 001
-4-
© ESAB AB 2017
2 PANEL – PREHĽAD
7.
Prepínanie medzi možnosťami
Synergia, QSet™ a Ručné nastavenie
8.
Prepínanie medzi možnosťami Pomalé 16.
spúšťanie a Vyplňovanie kráterov
2.2
15.
Nastavenie parametra zvoleného
tlačidlom 2
Indikácia aktivovaného VRD
(Zariadenie na zníženie napätia)
Použitie symbolov
Metóda zvárania MIG/MAG
Metóda zvárania MMA
Nastavenie synergie
Nastavenie QSet™
Ručné nastavenie
Plazivé spúšťanie
Vyplňovanie kráterov
2-taktná prevádzka
4-taktná prevádzka
Nastavenie na paneli
Zmena programu spúšťacím
spínačom zváracieho horáka
Jednotka diaľkového ovládania
Výber horúceho štartu
V/QS
Nastavenie napätia/QSet™
Prefukovanie plynom
Rýchlosť podávania drôtu alebo
zavedenie drôtu (význam
symbolu sa mení podľa kontextu)
Nastavenie predbežnej prúdovej
intenzity
Čas vyplňovania kráterov
Indukčný odpor
Čas následného prúdenia plynu
Výber synergie
V
Napätie
A
Elektrický prúd
%
Percento
S
Sekunda
0463 459 001
VRD (Voltage Reducing Device –
zariadenie na zníženie napätia)
-5-
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
3
FUNKCIE
3.1
Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zváranie elektródami MIG/MAG a MMA
Štyri dostupné verzie:
○ Zváranie oceľou pomocou zariadenia MA25 Pulse s 54 synergickými priebehmi
○ Zváranie hliníkom pomocou zariadenia MA25 Pulse s 30 synergickými
priebehmi
○ Zváranie oceľou pomocou zariadenia MA25 Pulse s 55 synergickými priebehmi
(verzia NA)
○ Zváranie hliníkom pomocou zariadenia MA25 Pulse s 29 synergickými
priebehmi (verzia NA)
Možnosť prepínať medzi rýchlosťou podávania drôtu a nastavením predbežnej
prúdovej intenzity počas synergického zvárania
Automatizácia parametra QSet™
Aktivácia spínača 2/4-taktného horáka
Plynový test a zavedenie drôtu
Nastavenia úvodného a následného prúdenia plynu
Pozvoľný štart a plnenie kráterov
Nastavenie spojitej induktancie
3 pamäťové zásuvky vyvolané z tlačidla horáka alebo ovládacieho panela
MMA: Možno nastaviť reguláciu ArcPlus™ II, horúceho štartu a sily oblúka
3.2
Pamäť zváracích údajov
V pamäti ovládacieho panela možno nastaviť dva rôzne programy zváracích
parametrov.
Tlačidlo výberu 1, 2 alebo 3 podržte stlačené 5 s, aby sa zváracie parametre uložili
do pamäte. Keď začne blikať zelený indikátor, zváracie parametre sú uložené.
Medzi rôznymi pamäťami zváracích parametrov sa prepína stlačením tlačidla 1, 2
alebo 3.
Pamäť zváracích parametrov má záložnú batériu, preto tieto nastavenia zostanú
zachované aj po vypnutí zariadenia.
3.3
Zváranie MIG/MAG
Zváranie MIG/MAG
Pri zváraní MIG/MAG sa taví kontinuálne podávaný prídavný drôt, pričom tavný
kúpeľ je chránený ochrannou plynovou atmosférou.
Rýchlosť podávania drôtu
Tento parameter nastavuje požadovanú rýchlosť podávanie výplňového
zváracieho drôtu v percentách alebo metroch/min.
0463 459 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
Synergy
Každá kombinácia typu drôtu, priemeru drôtu a plynovej zmesi si vyžaduje
jedinečný vzťah medzi rýchlosťou podávania drôtu a napätím (dĺžkou oblúka) na
získanie stabilného a funkčného oblúka. Napätie (dĺžka oblúka) sa automaticky
„zosúladí“ podľa zvoleného predprogramovaného synergického priebehu, vďaka
čomu si možno jednoduchšie vyhľadať správne zváracie parametre. Vzťah
medzi rýchlosťou podávania drôtu a ostatnými parametrami sa nazýva
synergický priebeh.
V režime synergie je možné zobraziť buď nastavenú rýchlosť podávania drôtu,
alebo predbežnú prúdovú intenzitu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Zobrazenie predbežnej prúdovej intenzity“.
Podrobné informácie o synergických priebehoch, ktoré sú súčasťou zariadenia
MA25 Pulse, nájdete v časti „CHARAKTERISTIKY DRÔTU A PLYNU“.
Takisto je možné objednať si ďalšie synergické priebehy, avšak nainštalovať ich
musí autorizovaný servisný technik spoločnosti ESAB.
Pri aktivácii synergie nezabudnite vybrať aj správny synergický priebeh
pomocou tlačidla nastavenia.
Správne čísla synergických priebehov sa nachádzajú na nálepke vnútri
podávača drôtu.
0463 459 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
Zobrazenie predbežnej prúdovej intenzity
Pri zváraní pomocou ovládacieho panela MA25 Pulse v synergickom režime je
možné ako nastavenie použiť buď rýchlosť podávania drôtu, alebo predbežnú
prúdovú intenzitu. Voľba pre zvárača na zobrazenie predbežnej prúdovej
intenzity slúži ako pomôcka a referencia, ak zvárač nevie, akú má nastaviť
rýchlosť podávania drôtu.
Na nastavenie predbežnej prúdovej intenzity použite nastavovacie tlačidlo.
Nastavená rýchlosť podávania drôtu sa bude meniť podľa toho, ako sa mení
predbežná prúdová intenzita. Medzi zobrazením rýchlosti posunu drôtu alebo
predbežnou prúdovou intenzitou možno prepínať pomocou tlačidla ~A/WFS.
Pri zváraní bude rýchlosť podávanie drôtu konštantné, čím sa zabezpečí
predvídateľný výsledok pravidelne vyplnený zvarový spoj. Výsledky zvárania
budú presne rovnaké bez ohľadu na to, či zvárač použije ako nastavenie
rýchlosť podávania drôtu alebo predbežnú prúdovú intenzitu.
Konštantná rýchlosť podávania drôtu tiež znamená, že vznikne určitá odchýlka
medzi predbežnou prúdovou intenzitou a skutočnou nameranou prúdovou
intenzitou, a to v závislosti od druhu spoja a vysunutia, ktoré zvárač použije
(vzdialenosť kontaktného hrotu od zvarenca). Toto sa neodlišuje od
jednoduchého nastavenia rýchlosti podávania drôtu alebo nastavenia
predbežnej prúdovej intenzity. Ak je táto odchýlka veľká, nastavte vysunutie tak,
aby boli výsledky zvárania optimálne – pozrite si nasledujúce časti.
Počas zvárania sa na displeji zobrazí skutočná nameraná prúdová intenzita. Ak
počas zvárania stlačíte tlačidlo
(položka 14 na obrázku v kapitole „PANEL
– PREHĽAD“), na displeji sa zobrazí predbežná prúdová intenzita na dve
sekundy, po čom sa znova zobrazí nameraná predbežná prúdová intenzita.
Nameraná prúdová intenzita zostane na displeji, kým nezmeníte nastavenie.
Ak sa nameraná prúdová intenzita z nejakého dôvodu odchyľuje o viac ako
±10 % od predbežnej prúdovej intenzity, začne blikať indikátor LED prúdu a
nameraná prúdová intenzita zobrazená na displeji. Veľmi veľká alebo veľmi malá
dĺžka vysunutia zváracej elektródy môže spôsobiť veľkú odchýlku medzi
predbežnou prúdovou intenzitou a nameranou prúdovou intenzitou. To
znamená, že zvárač môže dosiahnuť lepšie výsledky zvárania, keď použije
vhodnejšie vysunutie. Ak je nameraná prúdová intenzita výrazne nižšia ako
predbežná prúdová intenzita, môže byť vhodnejšie použiť kratšie vysunutie. Ak
je nameraná prúdová intenzita výrazne vyššia ako predbežná prúdová intenzita,
môže byť vhodnejšie použiť dlhšie vysunutie. Rôzne druhy spojov ovplyvňujú aj
skutočné nameranú prúdovú intenzitu. Je možné nastaviť „povolený“ rozdiel
medzi nameranou prúdovou intenzitou a predbežnou prúdovou intenzitou.
Predvolená hodnota je ±10 %. Pozrite časť „Skryté funkcie MIG/MAG“.
0463 459 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
QSet™
Funkcia QSet™ uľahčuje nastavovanie parametrov zvárania.
Používanie funkcie QSet™:
1.
2.
Nastavená rýchlosť posuvu drôtu. QSet™ bude dynamicky upravovať
napätie na získanie optimálnych výsledkov zvárania.
Pri zmene materiálu alebo hrúbky: ešte pred zváraním skutočného
zvarenca vytvorte prvý zvar (trvanie 6 sekúnd) s QSet™ na skúšobnom
kuse, aby boli všetky získané údaje správne.
Jemné nastavenie hodnoty QSet™:
• Otáčaním gombíka v smere pohybu hodinových ručičiek sa zvyšuje (+)
dĺžka oblúka.
• Otáčaním gombíka proti smeru pohybu hodinových ručičiek sa znižuje (-)
dĺžka oblúka.
KRÁTKY OBLÚK
Pri začatí zvárania s určitým typom drôtu/plynu funkcia QSet™ automaticky
nastaví všetky potrebné parametre zvárania. Funkcia QSet™ uloží všetky dáta,
aby umožnila kvalitný zvar. Napätie sa potom automaticky prispôsobuje zmenám
rýchlosti podávania drôtu.
STRIEKAJÚCI OBLÚK
Pri približovaní k priestoru oblúka so sprchou sa musí zvyšovať hodnota pre
QSet™. Pri zváraní sprchovým oblúkom vyraďte funkciu QSet™ z činnosti.
Z funkcie QSet™ sa prevezmú všetky nastavenia okrem napätia, ktoré si musíte
nastaviť sami.
Ručne
Ručné ovládanie. Obsluha musí nastaviť vhodné hodnoty podávania drôtu a
napätia.
Plazivé spúšťanie
Pri pomalom štarte sa drôt podáva rýchlosťou 1,5 m/min., kým nevytvorí
elektrický kontakt so zvarencom.
Vyplňovanie kráterov
Vyplňovanie kráterov pomáha predchádzať vzniku pórov, tepelných prasklín
a tvorbe kráterov v zvare pri zastavení zvárania.
Čas vyplňovania kráterov
Pri aktivácii vyplňovania kráterov zároveň vyberte čas vyplňovania kráterov
pomocou ovládača nastavenia.
Táto funkcia sa nedá použiť s funkciou QSet™.
2-taktový
Pri 2-taktnej prevádzke sa úvodné prúdenie plynu začína stlačením spúšťacieho
spínača zváracieho horáka. Vtedy začína zvárací postup. Uvoľnením
spúšťového spínača sa zváranie úplne zastaví a aktivuje sa následné prúdenie
plynu.
0463 459 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
4 takty
Pri 4-takte sa úvodné prúdenie plynu začína stlačením spúšťového spínača na
zváracom horáku a podávanie zváracieho drôtu začne pri jeho uvoľnení.
Zváranie pokračuje, až kým znova stlačíte tento spínač, vtedy sa podávanie
drôtu zastaví. Po uvoľnení spínača sa začína následné prúdenie plynu.
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
Zmena zváracích parametrov
Táto funkcia umožňuje prepínať medzi rôznymi pamäťami zváracích parametrov
stlačením spúšte zváracieho horáka.
Ak nie je spustené zváranie, prepnutie dosiahnete rýchlym stlačením. Ak je
spínač stlačený príliš dlho, program to vyhodnotí ako spustenie zvárania.
Zmena zváracích parametrov počas 2-taktného zvárania
Počas zvárania je spínač zváracieho horáka stlačený; ak chcete zmeniť pamäť
zváracích parametrov, spínač uvoľnite a krátko ho stlačte.
Zmena zváracích parametrov počas 4-taktného zvárania
Počas 4-taktného zvárania je spínač zváracieho horáka uvoľnený. Ak chcete
zmeniť pamäť zváracích parametrov, spínač stlačte a rýchlo ho uvoľnite.
Pri aktivácii zváracích parametrov 1 – 3 vyberte pamäť zváracích parametrov 1,
2 alebo 3.
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Diaľkový ovládač musí byť pred aktiváciou pripojený k zásuvke pre diaľkový
ovládač na zariadení. Keď je jednotka diaľkového ovládania aktivovaná, tento
panel je vyradený z činnosti.
S aktivovanou funkciou jednotky diaľkového ovládania možno medzi rôznymi
pamäťami zváracích parametrov prepínať pomocou zváracieho horáka s voličom
programu (RS3).
VRD (zariadenie na zníženie napätia)
Funkcia VRD zaručuje, že keď sa nezvára, napätie naprázdno neprekročí 35 V.
Je signalizovaná rozsvietením indikátora LED VRD.
Keď systém zistí, že sa začalo zváranie, zablokuje funkciu VRD.
Ak je aktivovaná funkcia VRD a napätie naprázdno prekročí limitnú hodnotu 35
V, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie (16) a kým je zobrazené, nemožno
začať zvárať.
Prefukovanie plynom
Funkcia prefukovania plynom sa používa pri meraní prietoku plynu alebo na
vyfúknutie akéhokoľvek vzduchu alebo vlhkosti z plynových hadíc pred
spustením zvárania. Prefukovanie plynom trvá tak dlho, kým je stlačené tlačidlo,
a prebieha bez napätia alebo spustenia podávania drôtu.
0463 459 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
Zavedenie drôtu
Pomalé podávanie drôtu sa používa, keď je potrebné podávať drôt bez
privedenia zváracieho napätia. Drôt sa posúva, kým je stlačené tlačidlo.
Indukčný odpor
Vyššia induktancia má za následok širší tavný kúpeľ a menej odstrekov. Nižšia
induktancia vydáva drsnejší zvuk, avšak stabilný, koncentrovaný oblúk.
Následné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času, počas ktorého ochranný plyn prúdi po zhasnutí oblúka.
Horúci štart
Horúci štart (Hot start) na začiatku zvárania zvyšuje zvárací prúd na nastaviteľný
čas. Znižuje sa tak riziko nedostatočného spojenia na začiatku zvaru.
3.3.1
Skryté funkcie MIG/MAG
Na ovládacom paneli existujú skryté funkcie.
Prístup k týmto skrytým funkciám získate podržaním tlačidla výberu po dobu 5 s.
Na displeji sa zobrazí písmeno a hodnota. Na zmenu hodnoty vybranej funkcie
slúži tlačidlo podávania drôtu.
Písmeno
funkcie
Funkcia
A
Čas úvodného prúdenia plynu
C
Jednotky merania
I
Čas dohrievania (dostupné, len keď je SCT vypnuté)
t
Pamäťové pozície pre spúšťacie parametre
h
Čas horúceho štartu
o
Zapnutie/vypnutie SCT
S
Parameter R pri spustení (viditeľný len v krátkom oblúku a keď nie
je zvolená synergia)
d
Tolerancia nastavení predbežnej prúdovej intenzity
Ukončenie funkcie – podržte tlačidlo výberu 5 s.
A
Úvodné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času, počas ktorého prúdi ochranný plyn pred zapálením
oblúka.
C
Jednotky merania
0 = palce/min, 1 = mm/min, predvolená hodnota = 1
0463 459 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
I
Čas dohárania
Z dôvodu funkcie ukončenia skratom (SCT) je čas dohárania štandardne
vypnutý.
Nastavenie času dohárania je k dispozícii iba vtedy, keď je funkcia SCT vypnutá.
Je to vtedy, keď je možnosť SCT nastavená na hodnotu 1 alebo na hodnotu 0
a zvolený synergický priebeh má vypnutú funkciu SCT.
Čas dohárania je zdržanie od okamihu, keď sa drôt začína pribrzďovať, do času,
keď zvárací zdroj vypína zváracie napätie. Príliš krátky dopaľovací čas má za
následok, že po skončení zvárania vytŕča príliš dlhý drôt s rizikom zachytenia
drôtu v tuhnúcom tavnom kúpeli. Príliš dlhý dopaľovací čas má za následok
kratší vyčnievajúci drôt so zvýšením rizika, že oblúk preskočí späť na kontaktný
hrot.
t
Pamäťové pozície pre spúšťacie parametre
Táto funkcia umožňuje vybrať, či sa spúšťacie parametre použijú na 2 alebo 3
programy.
h
Čas horúceho štartu
Tento parameter možno nastaviť na hodnotu 0,0 až 9,9 s v krokoch po 0,1 s.
o
SCT (Ukončenie skratom)
SCT je funkcia, ktorá vyprodukuje malé opakované skraty pri skončení zvárania,
až kým sa posuv drôtu úplne nezastaví a kým sa úplne nepreruší kontakt so
zvarencom.
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:
S
0=
Hodnotu (ZAP./VYP.) určuje synergický priebeh (predvolená možnosť)
1=
Funkcia SCT je vypnutá
2=
Funkcia SCT je zapnutá
Parameter R pri spustení
Parameter R pri spustení umožňuje jemné vyladenie elektrického oblúka v
momente spustenia zvárania. Tento parameter možno nastaviť na hodnotu od
8,0 do 60,0 v krokoch po 0,25. Táto funkcia je viditeľná alebo nastaviteľná, len
keď synergia nie je aktívna (čo znamená, že je zvolená metóda Krátky oblúk).
d
Tolerancia nastavení predbežnej prúdovej intenzity
Tento parameter stanovuje maximálny povolený relatívny rozdiel medzi
hodnotou predbežnej prúdovej intenzity a nameranej prúdovej intenzity. Tento
parameter možno nastaviť na hodnotu 5 až 50 percent v krokoch po 5 percent.
Ak sa povolený rozdiel počas zvárania prekročí, začne blikať indikátor LED
prúdu a nameraná prúdová intenzita zobrazená na displeji.
3.4
Zváranie MMA
Zváranie MMA
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
0463 459 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Diaľkový ovládač musí byť pred aktiváciou pripojený k zásuvke pre diaľkový
ovládač na zariadení. Keď je jednotka diaľkového ovládania aktivovaná, tento
panel je vyradený z činnosti.
S aktivovanou funkciou jednotky diaľkového ovládania možno medzi rôznymi
pamäťami zváracích parametrov prepínať pomocou zváracieho horáka s voličom
programu (RS3).
Hot start (horúci štart)
Horúci štart (Hot start) na začiatku zvárania zvyšuje zvárací prúd na nastaviteľný
čas. Znižuje sa tak riziko nedostatočného spojenia na začiatku zvaru.
VRD (zariadenie na zníženie napätia)
Funkcia VRD zaručuje, že keď sa nezvára, napätie naprázdno neprekročí 35 V.
Je signalizovaná rozsvietením indikátora LED VRD.
Keď systém zistí, že sa začalo zváranie, zablokuje funkciu VRD.
Ak je aktivovaná funkcia VRD a napätie naprázdno prekročí limitnú hodnotu 35
V, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie (16) a kým je zobrazené, nemožno
začať zvárať.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať VRD, obráťte sa na servisného zástupcu.
3.4.1
Skryté funkcie NMA
Na ovládacom paneli existujú skryté funkcie.
Prístup k týmto skrytým funkciám získate podržaním tlačidla výberu po dobu 5 s.
Na displeji sa zobrazí písmeno a hodnota. Na zmenu hodnoty vybranej funkcie
slúži tlačidlo podávania drôtu.
Písmeno
funkcie
Funkcia
C
Sila oblúka
d
Kvapkové zváranie
F
Typ regulátora zvárania (regulátor zvárania ArcPlus™)
H
Amplitúda horúceho štartu
I
Min. prúd diaľkového ovládania
h
Čas horúceho štartu
Ukončenie funkcie – podržte tlačidlo výberu 5 s.
0463 459 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
3 FUNKCIE
C
Sila oblúka
Sila oblúka je dôležitá pri určovaní toho, ako sa prúd mení v reakcii na zmenu
dĺžky oblúka. Nižšia hodnota zabezpečuje pokojnejší oblúk s menšími
odstrekmi.
d
Nárazové zváranie
Nárazové zváranie je možné použiť pri zváraní s antikorovými elektródami. Táto
funkcia umožňuje striedavo zapaľovať a zhášať oblúk, a tým lepšie ovládať
prívod tepla. Na zhasnutie oblúka je potrebné elektródy mierne zdvihnúť.
F
Regulátor zvárania ArcPlus™
Regulátor zvárania ArcPlus™ je nový typ ovládania, ktorý vytvára intenzívnejší,
koncentrovanejší a pokojnejší oblúk. Rýchlejšie sa regeneruje po bodovom
skrate, čím sa znižuje riziko prilepenia elektródy k zvarencu.
• ArcPlus™ (0) je odporúčaný s elektródou základného typu
• ArcPlus™ ll (1) je odporúčaný s elektródou rutilového a celulózového typu
H
Amplitúda horúceho štartu
Keď je aktivovaný horúci štart, parameter amplitúdy horúceho štartu možno
použiť na nastavenie preferovanej úrovne zváracieho prúdu počas doby
horúceho štartu ako percentuálny pomer nastaveného zváracieho prúdu. Ak je
napríklad nastavený zvárací prúd 100 A a amplitúda horúceho štartu je
nastavená na 10 %, zvárací prúd počas doby horúceho štartu bude 110 A.
I
Min. prúd diaľkového ovládania
Používa sa na nastavenie minimálneho prúdu pre diaľkové ovládanie.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd 50 A, nastavte skrytú funkciu min. prúd na 50
%.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd 90 A, nastavte skrytú funkciu min. prúd na 90
%.
h
Čas horúceho štartu
Tento parameter možno nastaviť na hodnotu 0,0 až 9,9 s v krokoch po 0,1 s.
0463 459 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 NASTAVENIA
4
NASTAVENIA
4.1
MIG/MAG
Funkcie
Rozsah nastavenia
Napätie
8 – 60 V
Rýchlosť podávania drôtu
0,8 – 25 m/min (2,6 –
82 stôp/min)
Synergia
VYP alebo ZAP
Synergické priebehy zvárania
hliníkom
30 volieb
-
Synergické priebehy zvárania
oceľou
54 volieb
-
Synergické priebehy zvárania
hliníkom (verzia NA)
29 volieb
-
Synergické priebehy zvárania
oceľou (verzia NA)
55 volieb
-
Nastavenie predbežnej prúdovej
intenzity/rýchlosti podávania drôtu
Nastavenie predbežnej
prúdovej intenzity alebo
rýchlosti podávania drôtu
QSet™
VYP alebo ZAP
VYP
Ručné nastavenie
VYP alebo ZAP
ZAP
Plazivé spúšťanie
0 = VYP alebo 1 = ZAP
ZAP
Vyplňovanie kráterov
VYP alebo ZAP
ZAP
Čas vyplňovania kráterov
0,0 – 5,0 s
1,0 s
2/4-taktný2
2-taktný alebo 4-taktný
Aktívny panel
VYP alebo ZAP
ZAP
Zmena spúšťacích parametrov
VYP alebo ZAP
VYP
Pamäťové pozície pre spúšťacie
parametre 1
2 alebo 3 pamäťové pozície
Jednotka diaľkového ovládania
VYP alebo ZAP
Prefukovanie plynom 2
-
-
Zavedenie drôtu
-
-
Indukčný odpor
0 – 100 %
Pamäť zváracích údajov
1, 2, 3
Čas úvodného prúdenia plynu 1
0,1 – 9,9 s
Jednotky merania 1
0 = palce, 1 = mm
Čas dohárania 1
50 – 250 ms
80 ms
SCT 1
0, 1 alebo 2
0
Parameter R pri spustení 1
8,0 – 60,0
Čas následného prúdenia plynu
0,1 – 25,0 s
Hot start (horúci štart)
VYP alebo ZAP
VYP
Čas horúceho štartu 1
0,0 – 9,9 s
1,5 s
0463 459 001
- 15 -
Predvolená hodnota
12 V
5 m/min
(16,4 stopy/min)
ZAP
Rýchlosť podávania
drôtu
2-taktový
3
VYP
70%
0,1 s
1
25,0
1s
© ESAB AB 2017
4 NASTAVENIA
Funkcie
Rozsah nastavenia
Tolerancia nastavenia predbežnej
prúdovej intenzity
5 – 50 %
VRD
-
Predvolená hodnota
10 %
-
1
Tieto funkcie sú skryté funkcie, pozrite si časť Skryté funkcie MIG/MAG.
2
Tieto funkcie sa nedajú zmeniť v priebehu zvárania.
4.2
MMA
Funkcie
Rozsah nastavenia
Predvolená hodnota
Elektrický prúd
16 – max A 2
Aktívny panel
VYP alebo ZAP
ZAP
Jednotka diaľkového ovládania
VYP alebo ZAP
VYP
Sila oblúka 1
0 - 99 %
5%
Kvapkové zváranie 1
0=VYP alebo 1=ZAP
VYP
Hot start (horúci štart)
VYP alebo ZAP
VYP
Amplitúda horúceho štartu 1
0 - 99 %
20 %
Čas horúceho štartu 1
0,0 – 9,9 s
1,0 s
Regulátor zvaru 1
1=ArcPlus™ II alebo
0=ArcPlus™
Min. prúd diaľkového ovládania 1
0 - 99 %
1
Tieto funkcie sú skryté funkcie. Pozrite si opis v časti Skryté funkcie MMA.
2
Nastavovací rozsah závisí od napájacieho zdroja.
0463 459 001
- 16 -
100 A
1
0%
© ESAB AB 2017
5 KÓDY PORUCHY
5
KÓDY PORUCHY
Kódy poruchy signalizujú, že na zariadení došlo k poruche. Uvádzajú
sa v dolnej časti displeja s písmenom E nasledovaným číslom kódu
poruchy.
Zobrazí sa číslo jednotky, ktorá spôsobila poruchu.
Striedavo sa zobrazujú čísla kódov poruchy a čísla jednotky.
Dve grafiky zobrazené naľavo ako príklad znázorňujú situáciu, keď
ovládací panel (U 0) stratil kontakt so zdrojom napájania (E 18).
Ak sa zistia viaceré poruchy, zobrazí sa iba kód naposledy sa
vyskytujúcej poruchy. Zobrazenie indikácie poruchy na displeji sa
vypína stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla alebo otočením
ktoréhokoľvek gombíka.
POZOR!
Ak je aktivované diaľkové ovládanie, deaktivujte diaľkové ovládanie pomocou
tlačidla výberu pod symbolom diaľkového ovládania a indikácia poruchy zmizne.
5.1
Zoznam kódov porúch
U 0 = jednotka zváracích
parametrov
U 2 = napájací zdroj
U 1 = chladiaca jednotka
U 4 = jednotka diaľkového
ovládania
5.2
U 5 = viacnásobné napätie
Popis kódov poruchy
Nižšie sú uvedené kódy porúch, ktoré si používatelia môžu opraviť sami. Ak sa objaví iný
kód, zavolajte servisného technika.
0463 459 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 KÓDY PORUCHY
Kód Popis
poruch
y
E6
Vysoká teplota
Aktivoval sa istič proti tepelnému preťaženiu.
Zvárací postup sa zastaví a nedá sa reštartovať, až kým teplota neklesne.
Postup: Skontrolujte, či prívodné a odvádzacie vetracie otvory nie sú upchaté
nečistotami.
Skontrolujte používaný zvárací cyklus a uistite sa, že zariadenie nie je
preťažované.
E 12
Chyba komunikácie (varovanie)
Okamžité zaťaženie systémovej zbernice CAN je príliš vysoké.
Silnoprúdová jednotka/jednotka podávania drôtu stratila kontakt s ovládacím
panelom.
Postup: Skontrolujte zariadenie a zabezpečte, aby bola nainštalovaná iba jedna
jednotka podávania drôtu alebo jedna jednotka diaľkového ovládania. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
E 16
Vysoké napätie na svorkách
Napätie na svorkách je príliš vysoké.
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
E 17
Stratený kontakt
Ovládací panel stratil kontakt s jednotkou podávania drôtu.
Aktuálny zvárací postup sa zastaví.
Postup: Skontrolujte káble. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného
technika.
E 18
Stratený kontakt
Ovládací panel stratil kontakt so zdrojom napájania.
Aktuálny zvárací postup sa zastaví.
Postup: Skontrolujte káble. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného
technika.
E 21
Nesprávny softvér panela
Nainštalovaný softvér sa nezhoduje s ovládacím panelom.
Postup: zavolajte servisného technika.
E 27
Žiadny drôt
Jednotka podávania drôtu nepodáva žiadny drôt. Aktuálny zvárací postup bude
zastavený a bude zablokované spúšťanie zvárania.
Postup: Založte nový drôt.
0463 459 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 KÓDY PORUCHY
Kód Popis
poruch
y
E 29
Nepreteká chladiaca voda
Spínač monitora prietoku sa vypol.
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšťanie zvárania.
Postup: Skontrolujte okruh chladiacej vody a čerpadlo.
E 32
Nepreteká žiadny plyn
Prietok plynu je menší ako 6 l/min. Spúšťanie je zablokované.
Postup: Skontrolujte plynový ventil, hadice a prípojky.
E 40
Nekompatibilné jednotky
Pripojená je nesprávna jednotka posuvu drôtu. Spustenie je zablokované.
Postup: Pripojte správnu jednotku podávania drôtu.
E 41
Stratený kontakt s chladiacou jednotkou
Ovládací panel stratil kontakt s chladiacou jednotkou. Vypnite napájací zdroj!
Postup: Skontrolujte elektrické zapojenie. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
E 44
Ovládací panel nie je nakonfigurovaný pre pripojený napájací zdroj
Aktuálne pripojený napájací zdroj je iného typu ako zdroj, ktorý bol naposledy
pripojený k panelu.
Postup: Pripojte ovládací panel k napájaciemu zdroju rovnakého typu ako napájací
zdroj, ktorý bo pripojený naposledy, alebo nakonfigurujte ovládací panel pre
príslušný typ napájacieho zdroja.
E 45
Chýba príslušný priebeh ponorenia/striekania
Panel zariadenia MA25 Pulse zaznamenal, že nie je k dispozícii priebeh
ponorenia/striekania zodpovedajúci zvolenému synergickému priebehu pre pulzné
zváranie. Platí len vtedy, keď sa používa skupina synergie 99 so synergickými
priebehmi definovanými používateľom.
Postup: Stiahnite si chýbajúci synergický priebeh pomocou ESAT a vykonajte
reštartovanie.
0463 459 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
6
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 459 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
VLASTNOSTI DRÔTU A PLYNU
VLASTNOSTI DRÔTU A PLYNU
Synergické priebehy na zváranie hliníkom
Synergické priebehy na zváranie oceľou
0463 459 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Pozrite technické informácie a použitie symbolov v kapitole „PANEL – PREHĽAD“.
Ordering no.
Denomination
Note
0459 773 670
MA25 Pulse Aluminium
0459 773 671
MA25 Pulse Steel
0459 773 680
MA25 Pulse Aluminum
With NA synergy lines
0459 773 681
MA25 Pulse Steel
With NA synergy lines
0459 839 003
Spare parts list
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0463 459 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
0463 459 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising