ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Uputstvo za upotrebu

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Uputstvo za upotrebu
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Priručnik s uputama
0463 331 101 HR 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ....................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA....................................................................................
4
1.2
Mjere opreza ..................................................................................................
4
UVOD ...............................................................................................................
7
2.1
Oprema ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .........................................................................................
8
4
INSTALACIJA .................................................................................................. 10
2
5
6
4.1
Položaj ............................................................................................................
10
4.2
Upute za podizanje ........................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže ................................................................................
11
RAD.................................................................................................................. 14
5.1
Priključci i upravljački uređaji ......................................................................
15
5.2
Simboli............................................................................................................
16
5.3
Priključak kabela za zavarivanje i povrat ....................................................
16
5.4
Uključivanje/isključivanje izvora napajanja ................................................
16
5.5
Upravljanje ventilatorom ..............................................................................
16
5.6
Termalna zaštita.............................................................................................
16
5.7
VRD (Voltage Reducing Device, uređaj za smanjenje napona).................
16
5.8
Jedinica za daljinsko upravljanje.................................................................
16
5.9
MIG/MAG i zavarivanje sa žicom u inertnom plinu.....................................
17
5.10
Povratna veza napona luka ..........................................................................
17
ODRŽAVANJE ................................................................................................. 18
6.1
Pregled i čišćenje ..........................................................................................
18
6.2
Plamenik za zavarivanje ...............................................................................
18
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ....................................................................... 19
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ....................................................... 20
DIJAGRAM ............................................................................................................. 21
NARUDŽBENI BROJEVI ........................................................................................ 23
POPIS REZERVNIH DIJELOVA ............................................................................. 24
DODATNA OPREMA .............................................................................................. 25
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
1 SIGURNOST
1.1 ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2 Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel plamenika
ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za zavarivanje i kabele
što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 331 101
-5-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2 UVOD
Izvori napajanja Mig 4004i Pulse i Mig 4004i Pulse WeldCloud™ namijenjeni su za
zavarivanje postupkom MIG/MAG koji se ostvaruje impulsnom strujom.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ isporučuje se s kontrolnom kutijom koja se postavlja na vrh
uređaja i omogućava bežičan nadzor putem antene.
Izvori napajanja namijenjeni su upotrebi uz jedinicu za dopremanje žice Aristo® Feed
3004/4804 ili Aristo® YardFeed 2000 i rashladnu jedinicu COOL 1. Uz Aristo® Feed
3004/4804 dostupna su dva dodatna operacijska rješenja. Upravljačka ploča Aristo® U6 i
upravljački privjesak Aristo® U82. Uz upravljačku ploču Aristo® U6 dostupan je Aristo®
YardFeed 2000.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1 Oprema
Izvori napajanja isporučuju se sa sljedećim materijalima:
•
•
•
•
povratni kabel od 5 m sa stezaljkom za uzemljenje
glavni kabel napajanja od 5 m s konektorom od 32 Amp
priručnik za upotrebu izvora napajanja
Vodič za brzi početak rada u sustavu WeldCloud™, namijenjen samo za Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Upute za instaliranje sustava WeldCloud™ potražite u Vodiču za brzi početak rada u sustavu
WeldCloud™ za uređaj Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Dodatne informacije za uređaj WeldCloud™ potražite u
•
•
servisnom priručniku W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™ Mobile,
(0740 800 203)
priručniku s uputama za uređaj WeldCloud™ (0463 450 *)
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČKI PODACI
3 TEHNIČKI PODACI
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Napon mreže
380-440 V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Dovod električne mreže Sscmin
1,8 MVA
Primarna električna energija Imax 28 A
Snaga bez opterećenja
Mig 4004i Pulse: 40 W
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 42 W
Raspon postavki (DC)
Postupak MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Dozvoljena opterećenost za MIG/MAG
60 % radnog ciklusa
400 A / 34,0 V
100% radnog ciklusa
300 A / 29,0 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
60 % radnog ciklusa
400 A / 36,0 V
100% radnog ciklusa
300 A / 32,0 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
60 % radnog ciklusa
400 A / 26,0 V
100% radnog ciklusa
300 A / 22,0 V
Faktor snage pri maksimalnoj
električnoj energiji
0,94
Učinkovitost pri maksimalnoj
električnoj energiji
88 %
Napon otvorenog kruga
Funkcija VRD nije aktivna1)
55V
Funkcija VRD je aktivna1)
<35V
Radna temperatura
-10 do +40° C
Temperatura za transport
-20 do +55° C
Konstantan zvučni tlak u
slobodnom hodu
<70 dB(A)
Dimenzije dך×v
Mig 4004i Pulse: 610 × 250 × 445 mm
(24,0 × 9,8 × 17,5 inča)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 610 × 250 × 515 mm
(24,0 × 9,8 × 20,3 inča)
Težina
Mig 4004i Pulse: 44,5 kg (98 lb)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 47,9 kg (105 lb)
Izolacijski razred
H
Klasa kućišta
IP23
Klasifikacija primjene
1)
Objašnjenje funkcije VRD nalazi se u priručniku za upotrebu komandne ploče.
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČKI PODACI
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za 40
°C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
0463 331 101
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4 INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen upotrebi u industriji. U kućnoj radinosti ovaj proizvod
može uzrokovati radio smetnje. Odgovornost je korisnika poduzeti sve potrebne
mjere opreza.
4.1 Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
Kod modela Mig 4004i Pulse WeldCloud™ pazite da antena na vrhu uređaja nije pokrivena ili
blokirana.
4.2 Upute za podizanje
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4.3 Dovod električne mreže
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja
veća ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne
mreže. Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u
dogovoru s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na
napajanje na kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke
podatke potražite u poglavlju TEHNIČKI PODACI.
NAPOMENA!
Izvor napajanja smije se priključiti na generator. Dodatne informacije zatražite od
ovlaštenog servisnog osoblja tvrtke ESAB.
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg napona te njegovu
zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine. Obavezno osigurajte odgovarajući priključak
na uzemljenje sukladno propisima.
A. Natpisna pločica s podacima o napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Napon mreže
380-440 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Područje glavnog kabela
napajanja
4G4 mm2
Fazna struja Ieff Uin 380V
22 A
Osigurač sa zaštitom od
strujnog udara.
25 A
Osigurač vrsta C MCB sa
zaštitom
32 A
Fazna struja Ieff Uin 400V
18 A
Osigurač sa zaštitom od
strujnog udara.
20 A
Osigurač vrsta C MCB sa
zaštitom
32 A
Fazna struja Ieff Uin 440V
18 A
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Osigurač sa zaštitom od
strujnog udara.
20 A
Osigurač vrsta C MCB sa
zaštitom
32 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Ne moraju nužno biti primjenjivi u ostalim zemljama:
provjerite jesu li podaci o kabelima i osiguračima sukladni relevantnim
nacionalnim propisima. Utikač na kabelu izvora napajanja namijenjen je samo za
napon do 415 V. Ako izvor napajanja priključite na veći napon, morate promijeniti
utikač.
Upute za priključivanje
Izvor napajanja priključen je na 400 V iz tvornice. Ako je potreban drugi napon napajanja,
potrebno je premjestiti kabel za odabir napona na tiskanoj pločici i postaviti na ispravan pin.
Pogledajte gornju sliku. Ovaj postupak smiju provesti samo osobe koje imaju odgovarajuće
znanje o elektrici. Prilikom toga izvor napajanja mora biti isključen iz strujne mreže.
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
Zamjena glavnog kabela napajanja
Ako je potrebno zamijeniti glavni kabel napajanja, pazite je li priključak na uzemljenje na
donjoj ploči postavljen ispravno. Na gornjoj slici pogledajte redoslijed postavljanja podloški,
matica i vijaka. Na taj priključak ne smije se priključiti nijedan drugi kabel.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5 RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
NAPOMENA!
Kako biste ostvarili najbolji mogući rezultat Mig impulsnog zavarivanja, kabeli za
zavarivanje i povrat ne smiju biti dulji od 10 m.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5.1 Priključci i upravljački uređaji
Mig 4004i Pulse
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
1. Negativni terminal za zavarivanje:
9. Priključivanje USB memorije
Povratni kabel
2. Sklopka glavnog izvora napajanja, 0 / 1 10. Antena
3. CAN priključak za jedinicu za dopremanje 11. LED indikator, bijeli, izvor napajanja je
žice ili daljinski upravljač
uključen (WeldCloud™)
4. LED indikator, bijeli, izvor napajanja je
12. LED indikator, crveni, status povezanosti
uključen
(LED indikator svijetli = pogreška veze)
5. LED indikator, narančasti, toplinska zaštita 13. CAN priključak
6. Pozitivni terminal za zavarivanje: Kabel
14. Nadzor napona luka (+), crveni banana
zavarivanja
priključak
7. Osigurač napona napajanja dovodne
15. Nadzor napona luka (-), crni banana
jedinice 42V, 10A
priključak
8. Glavni kabel napajanja
0463 331 101
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5.2 Simboli
Daljinski upravljač (3)
Uključeno napajanje (4)
Pregrijavanje (5)
5.3 Priključak kabela za zavarivanje i povrat
Izvor napajanja ima dva izlaza, pozitivni terminal (+) i negativni terminal (-) za priključivanje
kabela za zavarivanje i povrat.
Priključite povratni kabel na negativni terminal izvora napajanja. Učvrstite kontaktnu stezaljku
povratnog kabela na radnom dijelu i provjerite prisutnost dobrog kontakta između radnog
dijela i izlaza povratnog kabela na izvoru napajanja
5.4 Uključivanje/isključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke (2) u položaj "1". Izvor napajanja isključite
okretanjem sklopke (2) u položaj "0". Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili
je normalnim putem isključen, podaci o zavarivanju se spremaju kako bi bili dostupni prilikom
sljedećeg uključivanja uređaja.
5.5 Upravljanje ventilatorom
Izvor napajanja ima vremenski krug koji upravlja radom ventilatora u trajanju od 6,5 minuta
nakon prekida zavarivanja, a nakon toga, jedinica prelazi u način uštede energije. Ventilatori
se ponovno uključuju kod ponovnog pokretanja zavarivanja. Ventilatori rade manjom brzinom
za struju zavarivanja do 200 A i punom brzinom za struje veće jakosti.
5.6 Termalna zaštita
Izvor napajanja zavarivanja ima krug za termalnu zaštitu koji se uključuje kad unutarnja
temperatura postane previsoka. U tom slučaju, struja zavarivanja se prekida i na komandnoj
ploči se prikazuje šifra pogreške. Termalna zaštita od pregrijavanja automatski se ponovno
postavlja nakon što se temperatura snizi unutar normalne radne temperature.
5.7 VRD (Voltage Reducing Device, uređaj za smanjenje napona)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada se ne
zavaruje. VRD LED indikator svijetli kada je VRD funkcija aktivirana. VRD funkciju mora
aktivirati kvalificirani servisni tehničar pomoću sustava ESAT.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
5.8 Jedinica za daljinsko upravljanje
Dodatne informacije o radu daljinskog upravljača potražite u priručniku za upotrebu
komandne ploče.
0463 331 101
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5.9 MIG/MAG i zavarivanje sa žicom u inertnom plinu
Električni luk topi žicu u konstantnom dovodu. Kupka zavarivanja zaštićena je zaštitnim
plinom. Kod postupaka MIG/MAG zavarivanja i zavarivanja s inertnim plinom, izvor
napajanja nadopunjuje:
•
•
•
jedinica za dopremanje žice
spojni kabel između izvora napajanja i jedinice za dopremanje žice
sapnica zaštitnog plina
5.10 Povratna veza napona luka
Povratna veza napona luka ključna je za dobre rezultate zavarivanja. Kod MIG/MAG
zavarivanja izvor napajanja namješten je detektiranje napona u jedinici za dopremanje žice
Preduvjet za ovu funkciju je uporaba ESAB jedinice za dopremanje žice i ESAB kabel za
povezivanje! Taj način mjerenja napona luka kompenzira pad napona u kabelu za
zavarivanje do jedinice za dopremanje žice. S ESAB plamenikom koji podržava funkciju
"TrueArcVoltage", kompenzira se pad napona sve do vrha kontakta.
UPOZORENJE!
Ulazi za vanjsko detektiranje napona luka (crvena i crna "banana" utičnica) sa
stražnje strane WeldCloud™ uređaja ne smiju se koristiti ako opremu nije za to
konfiguriralo ovlašteno servisno osoblje tvrtke ESAB.
NAPOMENA!
Radi kompenzacije pada napona u povratnom kabelu moguće je konfigurirati
izvor napajanja (samo ovlašteno servisno osoblje tvrtke ESAB) da rabi žicu za
vanjsko detektiranje napona luka s radnog dijela.
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 ODRŽAVANJE
6 ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
Jedino osobe s odgovarajućim znanjem o elektrici (ovlašteno osoblje) smiju uklanjati
sigurnosne ploče kako bi priključili opremu ili proveli radove servisa, održavanja ili popravaka
opreme za zavarivanje.
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1 Pregled i čišćenje
Redovito provjeravajte je li izvor napajanja očišćen od prljavštine.
Izvor napajanja treba redovito ispuhivati suhim komprimiranim zrakom pri smanjenom tlaku.
Češće u prljavim uvjetima.
U suprotnom, ulazi/izlazi zraka mogu se blokirati i dovesti do pregrijavanja. Kako biste to
izbjegli, redovito čistite filtar za zrak. Filtar se sastoji od rjeđe i gušće mrežice. Rjeđa mrežica
mora biti montirana s vanjske strane, a gušća s unutarnje strane otvora na izvoru napajanja.
Zamjena i čišćenje filtra za prašinu:
1.
2.
3.
4.
Otpustite filtar za prašinu prema slici.
Ispušite filtar komprimiranim zrakom (smanjenog tlaka).
Pazite je li filtar s najfinijom mrežicom postavljen prema rešetci.
Ponovno ugradite filtar.
6.2 Plamenik za zavarivanje
Čišćenje i zamjena potrošnih dijelova mora se obavljati u pravilnim intervalima kako bi se
osiguralo neometano zavarivanje.
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Nema luka.
Radnje
•
•
•
•
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka
•
•
Termalna zaštita često se uključuje.
•
•
•
Slaba učinkovitost zavara.
•
•
•
•
0463 331 101
- 19 -
Provjerite je li uključena sklopka glavnog
izvora napajanja.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Provjerite aktiviranje zaštite od toplinskog
preopterećenja (označava narančasti LED
indikator na prednjem dijelu).
Provjerite osigurače glavnog napajanja
ako LED indikator izvora napajanja (4) ne
svijetli.
Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja (odnosno,
preopterećenje jedinice).
Provjerite nije li temperatura u okolnom
prostoru veća od dopuštene za radni
ciklus koja iznosi 40°C/104°F.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite koristite li odgovarajuće žice za
zavarivanje.
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
© ESAB AB 2016
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Mig 4004i Pulse i Mig 4004i Pulse WeldCloud™ projektirani su i ispitani u skladu s
međunarodnim i europskim standardima IEC-/EN 60974-1 i IEC-/EN 60974-10. Servisna
jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju usklađenost
proizvoda s navedenim standardima.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0463 331 101
- 20 -
© ESAB AB 2016
DIJAGRAM
DIJAGRAM
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
DIJAGRAM
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
Priručnici s uputama na drugim jezicima mogu se preuzeti s interneta: www.esab.com
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 25 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Informacije o PSF plamenicima možete pronaći u zasebnim brošurama.
Dodatne informacije o priboru zatražite kod najbližeg zastupnika tvrtke ESAB.
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising