ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ User manual

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ User manual
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Kezelési utasítás
0463 331 101 HU 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ....................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat................................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések...........................................................................
4
BEVEZETÉS ....................................................................................................
8
2.1
A berendezés .................................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .........................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ...................................................................................................... 11
2
5
4.1
Helyszín ..........................................................................................................
11
4.2
Emelési utasítás ............................................................................................
11
4.3
Hálózati áramellátás ......................................................................................
12
ÜZEMELTETÉS ............................................................................................... 15
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök ............................................................
16
5.2
Szimbólumok .................................................................................................
17
5.3
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása ........................................
17
5.4
Az áramforrás be-/kikapcsolása ..................................................................
17
5.5
Ventilátorvezérlés ..........................................................................................
17
5.6
Hővédelem .....................................................................................................
17
5.7
VRD (feszültségcsökkentő eszköz) .............................................................
17
5.8
Távvezérlő egység ........................................................................................
17
5.9
MIG/MAG és saját védelemmel rendelkező belső magos huzallal
végzett hegesztés..........................................................................................
Ívfeszültség-visszacsatolás .........................................................................
18
5.10
6
18
KARBANTARTÁS............................................................................................ 19
6.1
Ellenőrzés és tisztítás ...................................................................................
19
6.2
Hegesztőpisztoly ...........................................................................................
19
7
HIBAELHÁRÍTÁS ............................................................................................ 20
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE ................................................................. 21
GRAFIKON ............................................................................................................. 22
RENDELÉSI SZÁMOK ........................................................................................... 24
PÓTALKATRÉSZLISTA.......................................................................................... 25
TARTOZÉKOK........................................................................................................ 26
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
1 BIZTONSÁG
1.1 Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2 Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és a
kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0463 331 101
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról, hogy
nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2 BEVEZETÉS
A Mig 4004i Pulse és a Mig 4004i Pulse WeldCloud™ áramforrás impulzusárammal
végzett MIG/MAG hegesztéshez használható.
A Mig 4004i Pulse WeldCloud™ a tetejére szerelt vezérlődobozzal van ellátva, mely
korongantennán keresztüli vezeték nélküli vezérlést tesz lehetővé.
Az áramforrásokat az Aristo® Feed 3004/4804 vagy Aristo® YardFeed 2000 huzalelőtoló
egységgel és a COOL 1 hűtőegységgel való használatra tervezték. Az Aristo® Feed
3004/4804 esetében két üzemeltetési megoldás áll rendelkezésre: az Aristo® U6 panel és az
Aristo® U82 függő. Az Aristo® YardFeed 2000-hez Aristo® U6 panel is rendelkezésre áll.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
2.1 A berendezés
Az áramforrásokat az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
•
•
•
•
5 m-es testkábel földelő érintkezővel
5 m-es hálózati kábel 32 A csatlakozással
Használati útmutató a hegesztő áramforráshoz
A WeldCloud™ rövid útmutatója – kizárólag a Mig 4004i Pulse WeldCloud™
készülékhez
A Mig 4004i Pulse WeldCloud™ esetén lásd a külön használati útmutatót – A WeldCloud™
rövid útmutatója – a WeldCloud™ üzembe helyezésének leírásához.
A WeldCloud™-dal kapcsolatos információkat a következőkben találja:
•
•
A W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ és WeldCloud™ Mobile készülékek
szervizkönyvei (0740 800 203)
WeldCloud™ használati útmutató (0463 450 *)
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 MŰSZAKI ADATOK
3 MŰSZAKI ADATOK
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Hálózati feszültség
380-440 V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás Sscmin
1,8 MVA
Primér áram Imax
28 A
Terhelés nélküli áramfelvétel
Mig 4004i Pulse: 40 W
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 42 W
Beállítási tartomány (DC)
MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Megengedhető terhelés MIG/MAG hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 34,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 29,0 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 36,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 32,0 V
Megengedhető terhelés TIG hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 26,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 22,0 V
Teljesítménytényező maximális
áram esetén
0,94
Hatásfok maximális áram esetén
88 %
Üresjárási feszültség
VRD-funkció inaktív1)
55V
VRD-funkció aktív1)
<35V
Üzemi hőmérséklet
-10 és +40 °C között
Szállítási hőmérséklet
-20 és +55 °C között
Állandó hangnyomás üresjárás
esetén
<70 dB (A)
Méretek H × Sz × M
Mig 4004i Pulse: 610 × 250 × 445 mm
(24,0 × 9,8 × 17,5 hüvelyk)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 610 × 250 × 515 mm
(24,0 × 9,8 × 20,3 hüvelyk)
Tömeg
Mig 4004i Pulse: 44,5 kg (98 font)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 47,9 kg (105 font)
Szigetelési osztály
H
0463 331 101
-9-
© ESAB AB 2016
3 MŰSZAKI ADATOK
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
A készülékház érintésvédelmi
osztálya
IP23
Alkalmazási osztály
1)
A VRD-funkciót a vezérlőpanelre vonatkozó használati útmutató ismerteti.
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4 TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés
interferenciát okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó
feladata.
4.1 Helyszín
A hegesztő áramforrást úgy kell elhelyezni, hogy semmi ne akadályozza a hűtőlevegő
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
A Mig 4004i Pulse WeldCloud™ esetén gondoskodjon róla, hogy a felső dobozon található
antenna ne legyen letakarva vagy blokkolva.
4.2 Emelési utasítás
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4.3 Hálózati áramellátás
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati
áram meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi
pontja és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés
telepítője vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat
üzemeltetőjével való konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a
fentiek szerint csak Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal
jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a
MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
MEGJEGYZÉS!
Az áramforrás származhat generátortól is. További információért forduljon az
engedéllyel rendelkező ESAB szakszerviz személyzetéhez.
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van kapcsolva és megfelelő méretű
biztosítékkal védett. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
A. Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Hálózati feszültség
380-440 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Kábel-keresztmetszeti
értékek
4G4 mm2
Fázisáram Ieff Uin 380V
22 A
Biztosíték
túláramvédelemmel
25 A
Biztosíték C
típusú MCB-megszakítóval
32 A
Fázisáram Ieff Uin 400V
18 A
Biztosíték
túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C
típusú MCB-megszakítóval
32 A
Fázisáram Ieff Uin 440V
18 A
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Biztosíték
túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C
típusú MCB-megszakítóval
32 A
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Előfordulhat, hogy ezek az előírások más
országokban nem alkalmazhatók: ezért győződjön meg arról, hogy a kábel
keresztmetszete és a biztosíték mérete megfelel-e az adott országban érvényes
előírásoknak. A hálózati kábel aljzata/dugasza legfeljebb 415 V-os feszültséget
bír el. Ha az áramforrást nagyobb feszültséghez kell csatlakoztatni, használjon
másik dugaszt.
Utasítások a csatlakozás kialakításához
Az áramforrás gyárilag 400 V-os csatlakozással rendelkezik. Ha más hálózati feszültség
szükséges, a nyomtatott áramköri lapon lévő feszültségválasztó kábelt el kell távolítani, és a
megfelelő tűhöz kell csatlakoztatni. Lásd a fenti képet. Ezt a műveletet olyan személyeknek
kell végrehajtani, akik megfelelő villanyszerelői ismeretekkel rendelkeznek. A művelet
végrehajtása közben az áramforrásnak nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoznia.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
A hálózati kábel cseréje
Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a földelő csatlakozást az alsó lemezen megfelelő módon
kell kialakítani. Lásd a fenti képen, hogy az alátéteket, az anyákat és a csavarokat milyen
sorrendben kell elhelyezni. Ne csatlakoztasson másik kábelt a csatlakozási ponthoz.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
5 ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
MEGJEGYZÉS!
A Mig rövid impulzushegesztés mellett a lehető legjobb eredmény elérése
érdekében a hegesztő és a testkábelek nem lehetnek 10 m-nél hosszabbak.
0463 331 101
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
5.1 Csatlakozások és vezérlő eszközök
Mig 4004i Pulse
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
1. Negatív hegesztő kimenet: Testkábel
2. Hálózati főkapcsoló, 0 / 1
3. A huzalelőtoló vagy a távirányító egység
CAN-csatlakozása
4. LED-jelzőlámpa, fehér, áramellátás
bekapcsolva (BE)
5. LED-jelzőlámpa, narancssárga,
hővédelem
6. Pozitív hegesztő kimenet: Hegesztőkábel
7. Biztosíték a huzaladagoló
tápfeszültségéhez, 42 V, 10 A
8. Hálózati kábel
0463 331 101
9. USB-memória csatlakozása
10. Korongantenna
11. LED-jelzőlámpa, fehér, áramellátás
bekapcsolva (BE) (WeldCloud™)
12. LED-jelzőlámpa, piros, csatlakozási
állapot (világító LED = csatlakozási hiba)
13. CAN-csatlakozás
14. Arc feszültségfelügyelet (+), piros
banánaljzat
15. Arc feszültségfelügyelet (-), fekete
banánaljzat
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
5.2 Szimbólumok
Távirányító egység (3)
Áramellátás BE (4)
Túlmelegedés (5)
5.3 A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Az áramforrásnak két kimenete van, egy pozitív kivezetés (+) és egy negatív kivezetés (-) a
hegesztő és a testkábelek csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa a testkábelt az áramforrás negatív kimenetéhez. Rögzítse a testkábel
érintkezőjét a munkadarabhoz, és biztosítsa, hogy jó legyen az érintkezés a munkadarab és
a hegesztő-áramforrás testkábelének kivezetése között.
5.4 Az áramforrás be-/kikapcsolása
A kapcsolót (2) „1” állásba fordítva kapcsolja be az áramforrást. A kapcsolót (2) „0” állásba
fordítva kapcsolja ki az áramforrást. Függetlenül attól, hogy az áramellátás szokatlan módon
megszakadt vagy az áramforrást a szokásos módon kapcsolták ki, a hegesztési adatok
elmentődnek, és azok a berendezés következő bekapcsolásakor rendelkezésre állnak.
5.5 Ventilátorvezérlés
Az áramforrás olyan időzítővel rendelkezik, amely a hegesztés befejezése után 6,5 perccel
kapcsolja ki a ventilátorokat, amikor a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A
ventilátorok a hegesztés megkezdésekor újraindulnak. A ventilátorok max. 200 A
áramerősségig csökkentett fordulatszámmal üzemelnek, nagyobb áramerősség mellett teljes
fordulatszámmal.
5.6 Hővédelem
A hegesztő áramforrás hővédelemmel rendelkezik, amely akkor lép működésbe, ha a belső
hőmérséklet túl magas lesz. Amikor ez bekövetkezik, a hegesztőáram lekapcsol, és a
vezérlőpanelen hibakód jelenik meg. A hővédelem automatikusan kikapcsol, amikor a
hőmérséklet a normális üzemi hőmérsékletre csökken.
5.7 VRD (feszültségcsökkentő eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V értéket,
amikor nem folyik hegesztés. VRD LED akkor világít, ha a VRD-funkció be van kapcsolva.
Egy szakképzett szerviztechnikus kapcsolja be a VRD-funkciót az ESAT segítségével.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a hegesztés.
5.8 Távvezérlő egység
Amennyiben a távvezérlő egységgel kapcsolatos további információra van szüksége,
tanulmányozza a vezérlőpanel használati útmutatóját.
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
5.9 MIG/MAG és saját védelemmel rendelkező belső magos huzallal
végzett hegesztés
A folyamatosan adagolt huzalt az ív megolvasztja. A hegesztési ömledéket védőgáz védi.
MIG/MAG és saját védelemmel rendelkező belső magos huzallal végzett hegesztés esetén
az áramforrást a következők egészítik ki:
•
•
•
huzalelőtoló egység
az áramforrást a huzalelőtoló egységgel összekötő kábel
védőgázas palack
5.10 Ívfeszültség-visszacsatolás
Az ívfeszültség-visszacsatolás a megfelelő hegesztési munka elengedhetetlen része.
MIG/MAG hegesztés során az áramforrás a huzalelőtolóban érzékeli az ívfeszültséget. A
funkció működéséhez ESAB huzalelőtoló és ESAB csatlakozókábel használata szükséges!
Az így mért ívfeszültség ellensúlyozza a hegesztőkábel és a huzalelőtoló közötti
feszültségcsökkenést. Egy „TrueArcVoltage” funkciót támogató ESAB hegesztőpisztollyal
egészen az érintkezőcsúcsig ellensúlyozható a feszültségcsökkenés.
FIGYELMEZTETÉS!
A WeldCloud™ felső doboz hátoldalán lévő külső ívfeszültségi bemeneteket (a
piros és fekete banánaljzatokat) nem szabad használni, hacsak a berendezést
erre fel nem készítette egy szakképzett ESAB-szerviztechnikus.
MEGJEGYZÉS!
A testkábelben jelentkező feszültségcsökkenés ellensúlyozásának érdekében az
áramforrás külső, a munkadarab felől érkező ívfeszültség-érzékelő vezeték
használatára is konfigurálható (szakképzett ESAB-szerviztechnikus által).
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
6 KARBANTARTÁS
6 KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1 Ellenőrzés és tisztítás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az áramforrás nem szennyeződött-e.
Az áramforrást rendszeresen, csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel kell lefúvatni.
Szennyezett környezetben gyakoribb tisztítás szükséges.
Egyébként a ház légbemenete és kimenete elzáródhat és túlmelegedést okozhat. Ennek
elkerülése érdekében a légszűrőt rendszeresen meg kell tisztítani. A szűrő egy nagy és egy
kis méretű hálóból készült. Gondoskodjon róla, hogy a nagy méretű háló az áramforrás
legfelső részéhez, a kis méretű háló pedig az áramforrás legbelső részéhez rögzüljön.
A porszűrő cseréje és tisztítása:
1.
2.
3.
4.
Az ábra szerint vegye ki a porszűrőt.
Sűrített levegővel (csökkentett nyomással) fúvassa át a szűrőt.
Ellenőrizze, hogy a legfinomabb hálójú szűrő nézzen a rács felé.
Illessze vissza a szűrőt.
6.2 Hegesztőpisztoly
A problémamentes hegesztés érdekében a kopó alkatrészeket rendszeresen meg kell
tisztítani és ki kell cserélni.
0463 331 101
- 19 -
© ESAB AB 2016
7 HIBAELHÁRÍTÁS
7 HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív.
Intézkedések
•
•
•
•
Hegesztés közben megszakad a
hegesztőáram-ellátás.
•
•
A hővédelem gyakran működésbe lép.
•
•
•
Gyenge hegesztési teljesítmény.
•
•
•
•
0463 331 101
- 20 -
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munkaés testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy a hővédelmi kapcsoló
működésbe lépett-e (világít-e az
előlapon (5) a narancsszínű LED-lámpa)?
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait,
és nézze meg, hogy nem világít-e a
tápegység (4) LED-jelzőlámpája.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve
a légszűrők.
Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e
túl az áramforrásra megadott
határértékeket (azaz a berendezés nincs-e
túlterhelve).
Gondoskodjon róla, hogy a működési
ciklus legfeljebb 40 °C/104 °F környezeti
hőmérsékleten valósuljon meg.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munkaés testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat
használ-e.
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
© ESAB AB 2016
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A Mig 4004i Pulse és a Mig 4004i Pulse WeldCloud™ kialakítása és tesztelése az IEC-/EN
60974-1 és az IEC-/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A
szervizelést vagy javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék
továbbra is megfeleljen az említett szabványoknak.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
GRAFIKON
GRAFIKON
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
GRAFIKON
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
0463 331 101
- 24 -
© ESAB AB 2016
PÓTALKATRÉSZLISTA
PÓTALKATRÉSZLISTA
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 25 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
A PSF hegesztőpisztolyokra vonatkozó tudnivalók külön kiadványokban olvashatók.
A tartozékokra vonatkozó további információkért forduljon a legközelebbi ESAB
ügynökséghez.
0463 331 101
- 28 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
0463 331 101
- 29 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising