ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Vartotojo vadovas

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Vartotojo vadovas
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Instrukcijos
0463 331 101 LT 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ............................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė...........................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ........................................................................................
4
ĮVADAS ............................................................................................................
7
2.1
Įranga..............................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...............................................................................
8
4
MONTAVIMAS ................................................................................................. 10
2
5
4.1
Vieta ................................................................................................................
10
4.2
Nurodymai dėl kėlimo ...................................................................................
10
4.3
Maitinimo tinklas ...........................................................................................
11
EKSPLOATAVIMAS......................................................................................... 14
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai.......................................................................
15
5.2
Simboliai.........................................................................................................
16
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelio prijungimas.............................................
16
5.4
Maitinimo šaltinio įjungimas / išjungimas...................................................
16
5.5
Aušintuvo valdiklis........................................................................................
16
5.6
Šiluminė apsauga ..........................................................................................
16
5.7
VRD (įtampos sumažinimo prietaisas) ........................................................
16
5.8
Nuotolinio valdymo įrenginys ......................................................................
16
5.9
Metalo suvirinimas inertinėse arba aktyviose dujose (MIG / MAG
suvirinimas) ir lankinis suvirinimas savisauge viela .................................
Lanko įtampos padavimas ...........................................................................
17
5.10
6
17
PRIEŽIŪRA ...................................................................................................... 18
6.1
Apžiūra ir valymas.........................................................................................
18
6.2
Suvirinimo degiklis .......................................................................................
18
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS ...................................................................................... 19
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS................................................................ 20
DIAGRAMA............................................................................................................. 21
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................... 23
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS............................................................................ 24
PRIEDAI .................................................................................................................. 25
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 SAUGA
1 SAUGA
1.1 Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2 Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir darbinių
kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio kabelio apie
savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir kabelius kuo toliau
nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 331 101
-5-
© ESAB AB 2016
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra degių
medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
2 ĮVADAS
2 ĮVADAS
„Mig 4004i Pulse“ ir „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“ maitinimo šaltiniai yra skirti MIG /
MAG suvirinimui impulso srove.
„Mig 4004i Pulse WeldCloud™“ įrengta viršuje sumontuota valdymo dėžė, leidžianti atlikti
belaidį stebėjimą per apskritą anteną.
Maitinimo šaltiniai yra skirti naudoti kartu su vielos padavimo įrenginiu „Aristo® Feed
3004/4804“ arba „Aristo® YardFeed 2000“ ir aušinimo įrenginiu COOL 1. „Aristo® Feed
3004/4804“ galimas su dviem valdymo sprendimais – „Aristo® U6“ valdymo skydu ir „Aristo®
U82“ kabinamu įrenginiu. „Aristo® YardFeed 2000“ galimas su „Aristo® U6“ valdymo skydu.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1 Įranga
Maitinimo šaltiniai tiekiami kartu su:
•
•
•
•
5 m grįžtamuoju kabeliu su įžeminimo gnybtu
5 m elektros tinklo kabeliu su 32 A jungtimi
Suvirinimo maitinimo šaltinio naudojimo instrukcija
Glausta naudojimo instrukcija „WeldCloud™“, skirta tik „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“
Jei naudojate „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“, žr. atskirą glaustą naudojimo instrukciją
„WeldCloud™“, kurioje rasite aprašymą, kaip prijungti „WeldCloud™“.
Jeigu reikia informacijos apie „WeldCloud™“, žr.
•
•
„W82“, „Retrofit Mig 4004i WeldCloud™“, „WeldCloud™ Mobile“ priežiūros vadovą
(0740 800 203)
„WeldCloud™“ naudojimo instrukciją (0463 450 *)
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3 TECHNINIAI DUOMENYS
„Mig 4004i Pulse“ / „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“
Elektros tinklo įtampa
380–440 V, +/– 10 %, 3~50/60 Hz
Maitinimo tinklas Sscmin.
1,8 MVA
Pirminė srovė Imaks.
28 A
Galia be apkrovos
„Mig 4004i Pulse“: 40 W
„Mig 4004i Pulse WeldCloud™“: 42 W
Nustatymų skalė (nuol. sr.)
MIG / MAG
16 A / 15 V–400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V–400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V–400 A / 34 V
Leidžiama apkrova su MIG / MAG
60 % darbo ciklo
400 A / 34,0 V
100 % darbo ciklo
300 A / 29,0 V
Leidžiama apkrova su MMA
60 % darbo ciklo
400 A / 36,0 V
100 % darbo ciklo
300 A / 32,0 V
Leidžiama apkrova su TIG
60 % darbo ciklo
400 A / 26,0 V
100 % darbo ciklo
300 A / 22,0 V
Galios faktorius esant didžiausiai 0,94
srovei
Efektyvumas esant didžiausiai
srovei
88 %
Atviros grandinės įtampa
VRD funkcija išjungta1)
55V
VRD funkcija įjungta1)
<35V
Darbinė temperatūra
Nuo -10 iki +40° C
Transportavimo temperatūra
Nuo -20 iki +55° C
Nuolatinis garso slėgis veikiant
tuščiąja eiga
< 70 dB(A)
Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)
„Mig 4004i Pulse“: 610 × 250 × 445 mm
(24,0 × 9,8 × 17,5 col.)
„Mig 4004i Pulse WeldCloud™“: 610 × 250 × 515 mm
(24,0 × 9,8 × 20,3 col.)
Svoris
„Mig 4004i Pulse“: 44,5 kg (98 sv.)
„Mig 4004i Pulse WeldCloud™“: 47,9 kg (105 sv.)
Izoliacijos klasė
H
Gaubto apsaugos klasė
IP23
Pritaikymo klasifikavimas
1)
VRD funkcija paaiškinta valdymo skydo naudojimo instrukcijoje.
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
0463 331 101
-9-
© ESAB AB 2016
4 MONTAVIMAS
4 MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
4.1 Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įvadai ir išvadai nebūtų
uždengti.
Naudodami „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“ įsitikinkite, kad antena ant dėžės viršaus
neuždengta ir neužblokuota.
4.2 Nurodymai dėl kėlimo
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAVIMAS
4.3 Maitinimo tinklas
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
PASTABA!
Maitinimo šaltiniui energiją tiekti galima iš generatoriaus. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į įgaliotus ESAB techninės priežiūros specialistus.
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinkamos įtampos elektros maitinimo tinklo ir
apsaugotas reikiamos vardinės srovės saugikliais. Būtina įrengti apsauginį įžeminimą,
atitinkantį reglamentų reikalavimus.
A.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo
jungties duomenimis
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalūs kabelio skerspjūviai
„Mig 4004i Pulse“ / „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“
Elektros tinklo įtampa
380–440 V, +/– 10 %, 3~50/60 Hz
Elektros tinklo kabelio
skerspjūvis
4G4 mm2
Fazinė srovė Ieff Uin 380 V
22 A
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
25 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
Fazinė srovė Ieff Uin 400V
18 A
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
20 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
Fazinė srovė Ieff Uin 440V
18 A
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAVIMAS
„Mig 4004i Pulse“ / „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
20 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Jos gali būti netaikomos kitose šalyse:
įsitikinkite, kad kabelio skerspjūvis ir saugiklio dydis atitinka susijusius
nacionalinius teisės aktus. Maitinimo kabelio lizdas / kištukas pritaikytas tik iki
415 V įtampai. Jei maitinimo šaltinį reikia jungti prie aukštesnės įtampos, kištuką
reikia pakeisti.
Prijungimo instrukcija
Gamykloje maitinimo šaltinis prijungtas prie 400 V. Jei reikalinga kitokia elektros tinklo
įtampa, įtampos pasirinkimo kabelis spausdintinėje plokštėje turi būti perkeltas ir prijungtas
prie tinkamo kaiščio. Žr. aukščiau pateiktą paveikslėlį. Šiuos veiksmus turi atlikti asmenys,
turintys tinkamas žinias apie elektrą. Atliekant šį veiksmą, maitinimo šaltinis turi būti atjungtas
nuo elektros tinklo.
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAVIMAS
Elektros tinklo kabelio keitimas
Jei elektros tinklo kabelį reikia pakeisti, būtina tinkamai prijungti įžeminimą prie apatinės
plokštės. Pagal aukščiau pateiktą paveikslėlį žiūrėkite, kokia tvarka turi būti uždedamos
poveržlės, veržlės ir varžtai. Prie šio prijungimo taško negali būti prijungtas joks kitas
kabelis.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATAVIMAS
5 EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
PASTABA!
Jei naudojate „Mig“ ir suvirinate trumpais impulsais, geriausius rezultatus
pasieksite, kai suvirinimo ir grįžtamieji kabeliai nebus ilgesni nei 10 m.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATAVIMAS
5.1 Jungtys ir valdymo įrenginiai
„Mig 4004i Pulse“
„Mig 4004i Pulse WeldCloud™“
1. Neigiamas suvirinimo polius: Grįžtamasis
kabelis
2. Energijos tiekimo iš tinklo jungiklis, 0 / 1
3. Laido padavimo įrenginio arba nuotolinio
valdymo įtaiso CAN jungtis
4. Indikacinė LED lemputė, balta, elektros
srovė PRIJUNGTA
5. Indikacinė LED lemputė, oranžinė,
šiluminė apsauga
6. Teigiamas suvirinimo polius: Suvirinimo
kabelis
7. Padavimo įrenginio maitinimo įtampos
saugiklis 42 V, 10 A
8. Elektros tinklo kabelis
0463 331 101
9. USB atmintinės jungtis
10. Apskrita antena
11. Indikacinė LED lemputė, balta, elektros
srovė PRIJUNGTA („WeldCloud™“)
12. Indikacinė LED lemputė, raudona,
prijungimo būsena (įžiebta LED lemputė =
prijungimo klaida)
13. CAN jungtis
14. Lanko įtampos stebėjimas (+), raudonas
bananinis lizdas
15. Lanko įtampos stebėjimas (-), juodas
bananinis lizdas
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATAVIMAS
5.2 Simboliai
Nuotolinio valdymo įtaisas (3)
Maitinimas ĮJUNGTAS (4)
Perkaitimas (5)
5.3 Suvirinimo ir grįžtamojo kabelio prijungimas
Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (–) poliaus, skirti suvirinimo ir
grįžtamajam kabeliams prijungti.
Prijunkite grįžtamąjį kabelį prie neigiamo maitinimo šaltinio poliaus. Pritvirtinkite grįžtamojo
kabelio kontaktų gnybtą prie apdorojamos detalės ir įsitikinkite, kad tarp apdorojamos detalės
ir maitinimo šaltinio grįžtamojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.
5.4 Maitinimo šaltinio įjungimas / išjungimas
Įjunkite maitinimo šaltinį pasukdami jungiklį (2) į padėtį „1“. Išjunkite maitinimo šaltinį
pasukdami jungiklį (2) į padėtį „0“. Net kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas netinkamai
arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu būdu, suvirinimo duomenys bus išsaugoti, todėl
jais bus galima naudotis kitą kartą paleidus įrenginį.
5.5 Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinyje yra laiko grandinė, kuri palaiko aušintuvų veikimą 6,5 min. po to, kai
suvirinimas baigiamas, tada įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvai vėl
įsijungia pradėjus virinti. Jei suvirinimo srovė neviršija 200 A, aušintuvai veikia lėčiau, o esant
stipresnei srovei jie veikia visu greičiu.
5.6 Šiluminė apsauga
Suvirinimo maitinimo šaltinyje yra šiluminės apsaugos grandinė, kuri įsijungia, jei vidinė
temperatūra tampa per aukšta. Kai tai įvyksta, suvirinimo srovė užblokuojama ir valdymo
skyde pasirodo klaidos kodas. Kai temperatūra nukrenta ir pasiekia normalią darbinę vertę,
šiluminė apsauga automatiškai išsijungia.
5.7 VRD (įtampos sumažinimo prietaisas)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys 35
V. Kai VRD funkcija suaktyvinama, įsižiebia VRD LED lemputė. VRD funkciją naudodamas
ESAT turi suaktyvinti kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
5.8 Nuotolinio valdymo įrenginys
Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo įrenginio veikimą žr. valdymo skydo naudojimo
instrukcijoje.
0463 331 101
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATAVIMAS
5.9 Metalo suvirinimas inertinėse arba aktyviose dujose (MIG / MAG
suvirinimas) ir lankinis suvirinimas savisauge viela
Lanku lydoma nuolatos tiekiama viela. Suvirinimo vieta apsaugota apsauginėmis dujomis.
Virinant inertinėse arba apsauginėse dujose ir FCAW-S būdu, prie maitinimo šaltinio
pridedami:
•
•
•
vielos padavimo įrenginys;
maitinimo šaltinio ir laido padavimo įrenginio jungiamasis kabelis
apsauginių dujų cilindras.
5.10 Lanko įtampos padavimas
Lanko įtampos padavimas yra itin svarbus siekiant gerų suvirinimo rezultatų. MIG/MAG
suvirinimo metu maitinimo šaltinis paruošiamas vielos padavimo įrenginio lanko įtampai justi .
Šiai funkcijai būtina naudoti ESAB vielos padavimo įrenginio ir ESAB ryšio laidą! Šis lanko
įtampos matavimo būdas kompensuoja į vielos padavimo įrenginį einančio suvirinimo kabelio
įtampos kritimą. Naudojant ESAB degiklį su „TrueArcVoltage“ funkcija, kompensuojamas
įtampos kritimas iki pat kontaktinio antgalio.
ĮSPĖJIMAS!
Nederėtų naudoti išorinių lanko įtampos įvesčių (raudonas ir juodas bananinis
lizdas) „WeldCloud™“ viršutinės dėžutės gale, nebent šiai sąrankai įrangą
sukonfigūravo autorizuotas ESAB specialistas.
PASTABA!
Įtampos kritimui grįžtamajame kabelyje kompensuoti galios šaltinį galima
sukonfigūruoti (įgalioto ESAB specialisto) taip, kad jis naudotų išorinį lanko
įtampos jutiklinį laidą iš apdorojamos detalės.
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 PRIEŽIŪRA
6 PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1 Apžiūra ir valymas
Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinis nėra purvinas.
Maitinimo šaltinį reikia reguliariai nupūsti nedidelio slėgio suslėgtuoju oru. Dirbant užterštoje
aplinkoje tai reikia atlikti dažniau.
Priešingu atveju oro įvadas / išvadas gali užsikišti ir įrenginys perkais. Siekiant to išvengti,
reikia reguliariai valyti oro filtrą. Filtras sudarytas iš didelio ir mažo tinklelių. Įsitikinkite, kad
didysis tinklelis sumontuotas aukščiausioje maitinimo šaltinio dalyje, o mažasis –
tolimiausioje.
Dulkių filtro keitimas ar valymas:
1.
2.
3.
4.
Atlaisvinkite dulkių filtrą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
Švariai prapūskite filtrą suslėgtuoju oru (sumažintu slėgiu).
Įsitikinkite, kad filtras su smulkiausiu tinkleliu nukreiptas į groteles.
Įdėkite filtrą atgal.
6.2 Suvirinimo degiklis
Susidėvinčios dalys turi būti valomos ir keičiamos reguliariai, taip užtikrinant suvirinimą be
trikčių.
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros darbus
atliekančiam technikui.
Trikties tipas
Nėra lanko.
Veiksmai
•
•
•
•
Suvirinant nutraukiama suvirinimo srovė
•
•
Dažnai įsijungia šiluminės apsaugos funkcija •
•
•
Bloga suvirinimo kokybė.
•
•
•
•
0463 331 101
- 19 -
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti suvirinimo
srovės tiekimo ir grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminės
apsaugos saugiklis (tai nurodo priekyje
esanti oranžinė LED lemputė (5)
Jei elektros tiekimą nurodanti LED
lemputė (4) neįsižiebusi, patikrinkite
elektros tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar neužsikimšę oro filtrai.
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra
neviršija nurodytos darbo ciklo
temperatūros (40 °C / 104 °F).
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti suvirinimo
srovės tiekimo ir grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojami tinkami
suvirinimo laidai.
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
© ESAB AB 2016
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Mig 4004i Pulse“ ir „Mig 4004i Pulse WeldCloud™“ sukurti ir išbandyti laikantis tarptautinių
ir Europos standartų IEC-/EN 60974-1 ir IEC-/EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus
atlikęs priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 331 101
- 20 -
© ESAB AB 2016
DIAGRAMA
DIAGRAMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
DIAGRAMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu adresu www.esab.com
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2016
PRIEDAI
PRIEDAI
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 25 -
© ESAB AB 2016
PRIEDAI
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
PRIEDAI
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Informacija apie PSF virinimo degiklius pateikiama atskiruose informaciniuose leidiniuose.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie priedus, kreipkitės į artimiausią ESAB agentūrą.
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising