ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Lietotāja rokasgrāmata

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Lietotāja rokasgrāmata
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Lietošanas pamācība
0463 331 101 LV 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .........................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme .............................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi .......................................................................................
4
IEVADS ............................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums.....................................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI .............................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA................................................................................................ 10
2
5
6
4.1
Novietošana ...................................................................................................
10
4.2
Celšanas instrukcijas....................................................................................
10
4.3
Elektrotīkla strāvas padeve ..........................................................................
11
EKSPLUATĀCIJA............................................................................................ 14
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ...................................................................
15
5.2
Simboli............................................................................................................
16
5.3
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa pievienošana .....................
16
5.4
Barošanas avota ieslēgšana/izslēgšana .....................................................
16
5.5
Ventilatora vadība..........................................................................................
16
5.6
Siltumaizsardzība ..........................................................................................
16
5.7
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device – VRD) ......
16
5.8
Tālvadības ierīce ...........................................................................................
17
5.9
MIG/MAG un metināšana ar ekranētu pulverstiepli ...................................
17
5.10
Loka sprieguma atgriezeniskā saite ............................................................
17
APKOPE .......................................................................................................... 18
6.1
Pārbaude un tīrīšana .....................................................................................
18
6.2
Metināšanas deglis .......................................................................................
18
7
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA ............................................................................ 19
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ................................................................... 20
SHĒMA ................................................................................................................... 21
PASŪTĪŠANAS NUMURI........................................................................................ 23
REZERVES DAĻU SARAKSTS ............................................................................. 24
PIEDERUMI ............................................................................................................ 25
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 DROŠĪBA
1 DROŠĪBA
1.1 Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2 Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus
utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
•
•
•
Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē. Ja
iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās teritorijas,
ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0463 331 101
-5-
© ESAB AB 2016
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
•
•
•
Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli
uzliesmojošu materiālu.
Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
2 IEVADS
2 IEVADS
Barošanas avots Mig 4004i Pulse un Mig 4004i Pulse WeldCloud™ ir paredzēts MIG/MAG
metināšanai ar impulsu strāvu.
Ierīce Mig 4004i Pulse WeldCloud™ ir aprīkota ar augšpusē uzstādītu vadības bloku, kas
ļauj veikt bezvadu uzraudzību, izmantojot apaļu antenu.
Šos barošanas avotus ir paredzēts lietot ar stieples padeves ierīci Aristo® Feed 3004/4804
vai Aristo® YardFeed 2000 un dzesēšanas ierīci COOL 1. Ierīce Aristo® Feed 3004/4804 ir
pieejama ar diviem darbības risinājumiem — paneli Aristo® U6 un karekli Aristo® U82. Ierīce
Aristo® YardFeed 2000 ir pieejama ar paneli Aristo® U6.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1 Aprīkojums
Barošanas avoti tiek piegādāti ar tālāk minēto.
•
•
•
•
5 m garš atgriezeniskais kabelis ar zemējuma skavu
5 m garš elektrotīkla kabelis ar 32 ampēru savienotāju;
metināšanas strāvas avota lietošanas rokasgrāmata.
WeldCloud™ īsā darba sākšanas pamācība (tikai ierīcei Mig 4004i Pulse WeldCloud™)
Ierīcei Mig 4004i Pulse WeldCloud™ aprakstu, kā uzstādīt WeldCloud™, skatiet atsevišķā
WeldCloud™ īsajā darba sākšanas pamācībā.
Informāciju par WeldCloud™ skatiet tālāk minētajos dokumentos.
•
•
W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ un WeldCloud™ Mobile tehniskās apkopes
rokasgrāmata (0740 800 203)
WeldCloud™ lietošanas rokasgrāmata (0463 450 *)
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNISKIE DATI
3 TEHNISKIE DATI
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Elektrotīkla spriegums
380-440 V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Elektrotīkls Sscmin
1,8 MVA
Primārā tinuma strāva Imaks.
28 A
Bezslodzes jauda
Mig 4004i Pulse: 40 W
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 42 W
Iestatījumu diapazons (līdzstrāva)
MIG/MAG
16 A/15 V - 400 A/34 V
MMA
16 A/21 V - 400 A/36 V
TIG
4 A/10 V - 400 A/34 V
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
60 % slodzes cikla
400 A / 34,0 V
100 % darba ciklā
300 A/29,0 V
Pieļaujamā slodze MMA
60 % slodzes cikla
400 A / 36,0 V
100 % darba ciklā
300 A/32,0 V
Pieļaujamā slodze pie TIG
60 % slodzes cikla
400 A / 26,0 V
100 % darba ciklā
300 A/22,0 V
Jaudas koeficients , esot
maksimālai strāvai
0,94
Efektivitāte , esot maksimālai
strāvai
88 %
Atvērtas ķēdes spriegums
VRD funkcija neaktīva1)
55V
VRD funkcija aktīva1)
< 35V
Darba temperatūra
No -10 līdz +40 °C
Transportēšanas temperatūra
No -20 līdz +55 °C
Pastāvīgais skaņas spiediens,
darbojoties tukšgaitā
<70 dB(A)
Izmēri g × p × a
Mig 4004i Pulse: 610x250x445 mm
(24,0x9,8x17,5 collas)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 610x250x515 mm
(24,0x9,8x20,3 collas)
Svars
Mig 4004i Pulse: 44,5 kg (98 mārciņas)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 47,9 kg (105 mārciņas)
Izolācijas klase
H
Drošības klase
IP23
Lietojuma klasifikācija
1)
VRD funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEHNISKIE DATI
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0463 331 101
-9-
© ESAB AB 2016
4 UZSTĀDĪŠANA
4 UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1 Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
Ierīcei Mig 4004i Pulse WeldCloud™ pārliecinieties, vai antena, kas atrodas uz augšējā
bloka, netiek aizklāta vai bloķēta.
4.2 Celšanas instrukcijas
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3 Elektrotīkla strāvas padeve
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
PIEZĪME.
Barošanas avotam strāvu var nodrošināt no ģeneratora. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar pilnvarotu ESAB servisa personālu.
Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota atbilstoša sprieguma elektrotīklam un vai tā ir aizsargāta
ar atbilstoša lieluma drošinātāju. Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši noteikumiem.
A.
Parametru plāksnīte ar padeves
savienojuma datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Elektrotīkla spriegums
380-440V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Elektrotīkla kabeļa
šķērsgriezuma laukums
4G4 mm2
Fāzes strāva Ieff Uin 380 V
22 A
Pretviļņu drošinātājs
25 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
Fāzes strāva Ieff Uin 400V
18 A
Pretviļņu drošinātājs
20 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
Fāzes strāva Ieff Uin 440V
18 A
Pretviļņu drošinātājs
20 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 UZSTĀDĪŠANA
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Šie noteikumi, iespējams, citās valstīs nav
spēkā: pārliecinieties, vai kabeļa šķērsgriezuma laukums un drošinātāja lielums
atbilst attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem. Tīkla kabeļa
kontaktligzda/kontaktdakša ir paredzēta līdz 415 V spriegumam. Ja barošanas
avots ir jāpievieno lielākam spriegumam, kontaktdakša ir jānomaina.
Savienošanas instrukcija
Pēc rūpnīcas iestatījuma barošanas avotu pievieno 400 V spriegumam. Ja ir vajadzīgs cits
elektrotīkla spriegums, sprieguma atlases kabelis uz iespiestās elektroshēmas jāpārvieto un
jāsavieto ar atbilstošo kontaktu. Skatiet iepriekšējo attēlu. Šī darbība jāveic personām ar
atbilstošu elektriķa kvalifikāciju. Pirms šīs darbības veikšanas barošanas avots ir jāatvieno
no elektrotīkla.
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 UZSTĀDĪŠANA
Elektrotīkla kabeļa maiņa
Ja elektrotīkla kabelis ir jāmaina, zemējuma savienojums ar pamatnes plati jāizveido pareizi.
Skatiet iepriekšējā attēlā, kādā secībā jāliek paplāksnes, uzgriežņi un skrūves. Šai
savienojuma vietai nedrīkst pievienot nevienu citu kabeli.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLUATĀCIJA
5 EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja to
lieto uz nelīdzenas vai slīpas virsmas.
PIEZĪME.
Lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus Mig metināšanā, izmantojot īso
impulsu strāvu, metināšanas un atgriezeniskais kabelis nedrīkst pārsniegt 10 m.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLUATĀCIJA
5.1 Savienojumi un vadības ierīces
Mig 4004i Pulse
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
1. Negatīvā metināšanas spaile:
9. USB atmiņas savienojums
atgriezeniskais kabelis
2. Elektrotīkla strāvas padeves slēdzis, 0 / 1 10. Antenas ripa
3. CAN savienojums stieples padeves ierīcei 11. LED indikators, balts, strāvas padeve
vai tālvadības ierīcei
ieslēgta (WeldCloud™)
4. LED indikators, balts, strāvas padeve
12. LED indikators, sarkans, savienojuma
ieslēgta
statuss (degošs LED = savienojuma
kļūda)
5. LED indikators, oranžs, siltumaizsardzība 13. CAN savienojums
6. Pozitīvā metināšanas spaile: metināšanas 14. Loka sprieguma uzraudzība (+), sarkanā
kabelis
„banana” tipa ligzda
7. Padeves sprieguma drošinātājs padeves 15. Loka sprieguma uzraudzība (-), melnā
ierīcei 42 V, 10 A
„banana” tipa ligzda
8. Elektrotīkla kabelis
0463 331 101
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLUATĀCIJA
5.2 Simboli
Tālvadības ierīce (3)
Strāvas padeve IESLĒGTA (4)
Pārkaršana (5)
5.3 Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa pievienošana
Barošanas avotam ir divi izvadi: pozitīvā spaile (+) un negatīvā spaile (-), lai pievienotu
metināšanas kabeli un atgriezenisko kabeli.
Atgriezenisko kabeli pievienojiet pie barošanas avota negatīvās spailes. Nostipriniet
atgriezeniskā kabeļa savienojuma spaili pie sagataves un pārliecinieties, vai starp sagatavi
un strāvas avota atgriezeniskā kabeļa izvadu ir laba saskare.
5.4 Barošanas avota ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēdziet barošanas avotu, pagriežot slēdzi (2) “1.” pozīcijā. Ieslēdziet barošanas avotu,
pagriežot slēdzi (2) “0” pozīcijā. Neatkarīgi no tā, vai elektrotīkla strāvas padeve tiek
pārtraukta neparedzēti vai arī barošanas avotu izslēdz ierastā kārtībā, metināšanas dati tiks
saglabāti un būs pieejami nākamajā iekārtas ieslēgšanas reizē.
5.5 Ventilatora vadība
Barošanas avots ir aprīkots ar laika kontroli, kas ventilatoru darbību nodrošina vēl
6,5 minūtes pēc metināšanas pārtraukšanas, pēc tam ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas
režīmā. Sākot metināšanu, ventilatori ieslēdzas no jauna. Ja metināšanas strāva ir līdz
200 A, ventilatori darbojas ar samazinātiem apgriezieniem, savukārt ar pilniem — pie
augstākas strāvas.
5.6 Siltumaizsardzība
Metināšanas strāvas avots ir aprīkots ar siltumaizsardzības kontūru, kas tiek aktivizēts, ja
iekšējā temperatūra kļūst pārāk augsta. Ja tā notiek, metināšanas strāvas padeve tiek
pārtraukta, un vadības panelī tiek parādīts kļūdas kods. Kad temperatūra samazinās,
siltumaizsardzība tiek automātiski atiestatīta standarta darba temperatūras diapazonā.
5.7 Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device –
VRD)
VRD funkcija nodrošina, lai tad, ja metināšana nav veikta, atvērtas ķēdes spriegums
nepārsniegtu 35 V. Kad VRD funkcija tiek aktivizēta, iedegas VRD LED indikators. VRD
funkcija ir jāaktivizē kvalificētam apkopes mehāniķim, izmantojot ESAT.
Kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos, VRD funkcija tiek bloķēta.
0463 331 101
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLUATĀCIJA
5.8 Tālvadības ierīce
Papildinformāciju par tālvadības ierīces ekspluatāciju skatiet vadības paneļa lietošanas
rokasgrāmatā.
5.9 MIG/MAG un metināšana ar ekranētu pulverstiepli
Loks kausē nepārtraukti padoto stiepli. Metināšanas laukumu aizsargā ekranējošā gāze.
MIG/MAG metināšanai un metināšanai ar ekranētu pulverstiepli barošanas avots ir aprīkots
ar:
•
•
•
stieples padeves ierīci
barošanas avota un stieples padeves ierīces savienošanas kabeli
ekranējošās gāzes cilindru.
5.10 Loka sprieguma atgriezeniskā saite
Loka sprieguma atgriezeniskā saite ir ļoti svarīga, lai iegūtu labu metināšanas rezultātu.
Veicot MIG/MAG metināšanu, barošanas avots ir gatavs noteikt loka spriegumu stieples
padevējā. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams ESAB stieples padevējs un ESAB
savstarpējā savienojuma kabelis. Šis loka sprieguma noteikšanas veids kompensē
sprieguma samazināšanos no metināšanas kabeļa līdz stieples padevējam. Izmantojot
ESAB degli, kas atbalsta “TrueArcVoltage”, tiek kompensēta sprieguma samazināšanās līdz
pat metināšanas uzgalim.
BRĪDINĀJUMS!
Ārējās loka sprieguma ievades (“banana” tipa ligzdas sarkanā un melnā krāsā),
kas atrodas WeldCloud™ augšējā bloka aizmugurē, nedrīkst izmantot, izņemot
gadījumus, kad pilnvarots ESAB apkopes personāls ir konfigurējis aprīkojumu
šādiem iestatījumiem.
PIEZĪME.
Lai kompensētu sprieguma samazināšanos atgriezeniskajā kabelī, pilnvarots
ESAB apkopes personāls var konfigurēt barošanas avotu tā, lai tas varētu
izmantot ārēju loka sprieguma noteikšanas vadu no sagataves.
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 APKOPE
6 APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1 Pārbaude un tīrīšana
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav netīrs.
Barošanas avots regulāri jāizpūš ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir samazināts spiediens.
Netīrā darba vidē barošanas avots ir jātīra biežāk.
Citādi gaisa ieplūdes/izplūdes atveres var aizsprostoties un izraisīt pārkaršanu. Lai no tā
izvairītos, ir regulāri jātīra gaisa filtrs. Filtru veido rupjš un smalks siets. Pārliecinieties, vai
rupjais siets ir uzstādīts barošanas avota ārējai daļai un smalkais siets — iekšējai daļai.
Putekļu filtra nomainīšana un tīrīšana.
1.
2.
3.
4.
Izņemiet putekļu filtru, kā parādīts attēlā.
Iztīriet filtru ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu).
Pārliecinieties, vai filtra vissmalkākais siets ir novietots pret režģi.
Uzstādiet filtru atpakaļ.
6.2 Metināšanas deglis
Dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai nodrošinātu netraucētu metināšanas procesu.
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
7 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Darbības
Nav loka.
•
•
•
•
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā
•
•
Bieži nostrādā siltumaizsardzības
atslēgšanas mehānisms.
•
•
•
Slikta metināšanas kvalitāte.
•
•
•
•
0463 331 101
- 19 -
Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir
ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais kabelis
ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet strāvas apgādes drošinātājus.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājis
siltumaizsardzības atslēgšanas
mehānisms (uz to norāda oranžs LED
indikators priekšējā panelī (5))
Ja LED indikators, kas norāda stāvas
padevi (4), nedeg, pārbaudiet elektrotīkla
strāvas padeves drošinātājus.
Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas barošanas
avota nominālās vērtības (piemēram, vai
ierīce nav pārslogota).
Pārbaudiet, vai apkārtējā gaisa
temperatūra nepārsniedz darba ciklam
noteikto nominālo temperatūru, kas ir
40°C/104°F.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais kabelis
ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantotas atbilstošas
metināšanas stieples.
Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
© ESAB AB 2016
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Ierīce Mig 4004i Pulse un Mig 4004i Pulse WeldCloud™ ir izstrādāta un pārbaudīta saskaņā
ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem IEC-/EN 60974-1 un IEC-/EN 60974-10.
Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontdarbus, ir jānodrošina, lai izstrādājums
joprojām atbilstu minētajiem standartiem.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0463 331 101
- 20 -
© ESAB AB 2016
SHĒMA
SHĒMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
SHĒMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
REZERVES DAĻU SARAKSTS
REZERVES DAĻU SARAKSTS
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2016
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 25 -
© ESAB AB 2016
PIEDERUMI
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
PIEDERUMI
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Informāciju par PSF metināšanas degļiem skatiet atsevišķās brošūrās.
Lai iegūtu plašāku informāciju par piederumiem, sazinieties ar tuvāko ESAB filiāli.
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising