ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Användarmanual

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Användarmanual
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Bruksanvisning
0463 331 101 SE 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET......................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler..............................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder .........................................................................................
4
INLEDNING......................................................................................................
7
2.1
Utrustning ......................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.............................................................................................
8
4
INSTALLATION................................................................................................ 10
2
5
6
4.1
Placering ........................................................................................................
10
4.2
Lyftanvisning .................................................................................................
10
4.3
Nätmatning.....................................................................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE ......................................................................... 14
5.1
Anslutningar och manöverorgan .................................................................
15
5.2
Symboler ........................................................................................................
16
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel ....................................................
16
5.4
Till- och frånslagning av strömkällan ..........................................................
16
5.5
Fläktstyrning ..................................................................................................
16
5.6
Värmeskydd ...................................................................................................
16
5.7
VRD (Spänningsbegränsning)......................................................................
16
5.8
Fjärrdon ..........................................................................................................
16
5.9
MIG/MAG-svetsning och svetsning med självskyddande rörtråd ............
17
5.10
Bågspänningsfeedback ................................................................................
17
UNDERHÅLL ................................................................................................... 18
6.1
Inspektion och rengöring .............................................................................
18
6.2
Svetspistol .....................................................................................................
18
7
FELSÖKNING .................................................................................................. 19
8
BESTÄLLA RESERVDELAR .......................................................................... 20
SCHEMA ................................................................................................................. 21
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................... 23
RESERVDELSLISTA .............................................................................................. 24
TILLBEHÖR ............................................................................................................ 25
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
1 SÄKERHET
1.1 Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2 Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera dem
med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen och
kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 331 101
-5-
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga dörrar
när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
2 INLEDNING
2 INLEDNING
Strömkällorna Mig 4004i Pulse och Mig 4004i Pulse WeldCloud™ är avsedda för
MIG-/MAG-svetsning med pulsström.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ levereras med en toppmonterad styrningsbox som möjliggör
trådlös övervakning via en puckantenn.
Strömkällorna är avsedda för användning med trådmatningsenhet Aristo® Feed 3004/4804
eller Aristo® YardFeed 2000 och kylaggregat COOL 1. Aristo® Feed 3004/4804 finns med
två driftlösningar, Aristo® U6-panelen och Aristo® U82 hängande. Aristo® YardFeed 2000
finns tillgänglig med Aristo® U6-panelen.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1 Utrustning
Strömkällorna levereras med:
•
•
•
•
5 m återledarkabel med kontaktklämma
5 m nätkabel med anslutningsdon 32 Amp
bruksanvisning för svetsströmkällan
Snabbguide WeldCloud™, bara för Mig 4004i Pulse WeldCloud™
För Mig 4004i Pulse WeldCloud™, se den separata manualen Snabbguide WeldCloud™ för
en beskrivning av hur man installerar WeldCloud™.
Mer information om WeldCloud™ finns i
•
•
Servicehandboken W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™ Mobile,
(0740 800 203)
Bruksanvisning WeldCloud™ (0463 450 *)
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISKA DATA
3 TEKNISKA DATA
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nätspänning
380–440 V, +/- 10 %, 3~ 50/60 Hz
Nätmatning Sscmin
1,8 MVA
Primärström Imax
28 A
Tomgångseffekt
Mig 4004i Pulse: 40 W
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 42 W
Inställningsområde (likström)
MIG/MAG
16 A/15 V – 400 A/34 V
MMA
16 A/21 V – 400 A/36 V
TIG
4 A/10 V – 400 A/34 V
Tillåten belastning vid MIG/MAG
60 % intermittens
400 A/34,0 V
intermittensfaktor 100 %
300 A/29,0 V
Tillåten belastning vid MMA
60 % intermittens
400 A/36,0 V
intermittensfaktor 100 %
300 A/32,0 V
Tillåten belastning vid TIG
60 % intermittens
400 A/26,0 V
intermittensfaktor 100 %
300 A/22,0 V
Effektfaktor vid max ström
0,94
Verkningsgrad vid max ström
88 %
Tomgångsspänning
VRD-funktionen inaktiv1)
55V
VRD-funktionen aktiv1)
< 35V
Arbetstemperatur
-10 till +40° C
Transporttemperatur
-20 till +55° C
Konstant ljudtryck vid tomgång
<70 dB(A)
Mått l × b × h
Mig 4004i Pulse: 610 × 250 × 445 mm
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 610 × 250 × 515 mm
Vikt
Mig 4004i Pulse: 44,5 kg
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 47,9 kg
Isolationsklass
H
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
1)
VRD-funktionen förklaras i bruksanvisningen för inställningspanelen.
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISKA DATA
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 331 101
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
4 INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1 Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria.
För Mig 4004i Puls WeldCloud™, kontrollera att antennen på toppboxen är inte är täckt eller
blockerad.
4.2 Lyftanvisning
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
4.3 Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
OBSERVERA!
Strömkällan kan drivas från en generator. För mer information, kontakta ESAB
auktoriserad servicepersonal.
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek
används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
A.
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nätspänning
380-440 V, +/- 10 %, 3~50/60 Hz
Nätkabelarea
4G4 mm2
Fasström Ieff Uin 380 V
22 A
Säkring trög smältsäkring
25 A
Säkring
typ C MCBöverspänningsskydd
32 A
Fasström Ieff Uin 400V
18 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCBöverspänningsskydd
32 A
Fasström Ieff Uin 440V
18 A
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCBöverspänningsskydd
32 A
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. De gäller inte nödvändigtvis i andra länder – kontrollera att kabelareor
och säkringsstorlekar överensstämmer med tillämpliga nationella regler.
Nätkabelns ingång/kontakt är endast avsedd för spänning upp till 415 V. Om
strömkällan ska kopplas till högre spänning måste kontakten ändras.
Anslutningsinstruktioner
Strömkällan är ansluten till 400 V från fabriken. Om en annan nätspänning behövs måste
voltvalskabeln på kretskortet flyttas till korrekt stift. Se bilden ovan. Den här åtgärden måste
utföras av personer med lämplig kunskap om elarbeten. Strömförsörjningen måste kopplas
bort från elnätet när du utför denna åtgärd.
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
Byta nätkabel
Om nätkabeln ska bytas måste skyddsjordningen till bottenplåten utföras på rätt sätt. På
bilden ovan visas i vilken ordning brickorna, muttrarna och skruvarna monteras. Ingen
annan kabel får vara ansluten till den här anslutningspunkten.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
OBSERVERA!
För att uppnå bästa möjliga resultat vid Mig kort pulsning får svets- och
återledarkablarna inte vara längre än 10 meter.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1 Anslutningar och manöverorgan
Mig 4004i Pulse
1. Negativ svetsningsplint: Återledarkabel
2. Kopplare för nätspänning 0/1
3. CAN-anslutning för trådmatarenhet eller
fjärrdon
4. Indikeringslysdiod, vit, för tillslagen
nätspänning
5. Indikeringslysdiod, orange, värmeskydd
6. Positiv svetsningsplint: Svetskabel
7. Nätspänningssäkring för matarenhet,
42 V, 10 A
8. Nätkabel
0463 331 101
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
9. Anslutning USB-minne
10. Antennpuck
11. Indikeringslysdiod, vit, för tillslagen
nätspänning (WeldCloud™)
12. Indikeringslysdiod, röd, anslutningsstatus
(tänd lysdiod = anslutningsfel)
13. CAN-anslutning
14. Bågspänningsövervakning (+), röd
banankontakt
15. Bågspänningsövervakning (-), svart
banankontakt
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2 Symboler
Fjärrdon (3)
Nätspänning TILL (4)
Överhettning (5)
5.3 Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en plusplint (+) och en minusplint (-), för
anslutning av svets- och återledarkabel.
Koppla återledarkabeln till den negativa terminalen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
5.4 Till- och frånslagning av strömkällan
Slå till nätspänningen till svetsströmkällan genom att vrida elkopplaren (2) till läge 1. Slå ifrån
nätspänningen till svetsströmkällan genom att vrida elkopplaren (2) till läge 0. När
nätspänningen slås ifrån, oavsett om detta sker på normalt sätt med elkopplaren eller genom
strömavbrott eller annan störning, sparas svetsdata i strömkällan och är tillgängliga nästa
gång nätspänningen slås till.
5.5 Fläktstyrning
Strömkällan har en tidskrets som håller fläkten gående under 6,5 minuter efter att
svetsningen avslutats. Därefter går strömkällan till energisparläge. Fläkten startar igen när
svetsningen återupptas. Vid svetsströmmar upp till 200 A går kylfläktarna på reducerat
varvtal och över 144 A går de på fullvarv.
5.6 Värmeskydd
Svetsströmkällan har ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen i strömkällan blir
för hög. När detta inträffar spärras svetsströmmen och en felkod visas på manöverpanelen.
Värmeskyddet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit till normal
arbetstemperatur.
5.7 VRD (Spänningsbegränsning)
VRD-funktionen säkerställer att tomgångsspänningen inte överstiger 35 V när ingen
svetsning utförs. VRD-lysdioden lyser när VRD-funktionen är aktiverad. VRD funktionen
måste aktiveras med ESAT av en kvalificerad servicetekniker.
VRD-funktionen blockeras när systemet känner av att svetsning har påbörjats.
5.8 Fjärrdon
Mer information om funktioner vid användning av fjärrdon finns i bruksanvisningen för
manöverpanelen.
0463 331 101
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.9 MIG/MAG-svetsning och svetsning med självskyddande rörtråd
En ljusbåge smälter den kontinuerligt frammatade svetstråden. Smältbadet skyddas med
skyddsgas. För MIG/MAG-svetsning och svetsning med självskyddande rörtråd är
strömkällan kompletterad med:
•
•
•
trådmatarenhet
kabel för anslutning mellan strömkälla och trådmatarenhet
skyddsgasbehållare
5.10 Bågspänningsfeedback
Bågspänningsfeedback är en avgörande faktor för att du ska uppnå bra svetsresultat. I
MIG/MAG-svetsning förbereds strömkällan för att känna av bågspänningen i trådmataren.
Förutsättning för detta är att en ESAB trådmatare och ESAB-kopplingskabel används! Denna
metod av att mäta bågspänning kompenserar för spänningsfallet i svetskabeln till
trådmatningsenheten. Med en ESAB-brännare som stöder ”TrueArcVoltage” kompenseras
spänningsfallet hela vägen till kontaktmunstycket.
VARNING!
De externa ingångarna för bågspänning (röda och svarta banankontakter) till den
bakre delen av WeldCloud™-toppboxen ska inte användas om utrustningen inte
har konfigurerats för den här installationen av servicepersonal som auktoriserats
av ESAB.
OBSERVERA!
Det är möjligt att kompensera för spänningsfall i återledarkabel genom att
konfigurera strömkällan (av servicepersonal som auktoriserats av ESAB) om du
vill använda en extern tråd för avkänning av bågspänning från arbetsstycket.
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 UNDERHÅLL
6 UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
skyddsplåtarna och utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1 Inspektion och rengöring
Kontrollera regelbundet att kraftkällan inte är smutsig.
Kraftkällan ska regelbundet blåsas ren med tryckluft av reducerat tryck. Rengör oftare ju
smutsigare omgivningarna är.
I annat fall kan kylluftöppningarna bli igensatta, vilket kan leda till överhettning. För att
undvika detta ska luftfiltret rengöras regelbundet. Filtret är uppbyggt av ett grovt och ett fint
nät. Se till att det grova nätet är monterat i översta delen av strömförsörjningen och det
finmaskiga nätet i strömkällans inre.
Utbyte och rengöring av dammfiltret:
1.
2.
3.
4.
Lossa dammfiltret enligt figuren.
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Se till att filtret med det finaste nätet placeras in mot gallret.
Sätt tillbaka filtret.
6.2 Svetspistol
Slitdelar ska rengöras och bytas med jämna mellanrum, för störningsfri svetsning.
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 FELSÖKNING
7 FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
Åtgärd
•
•
•
•
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
•
•
Värmeskyddet löser ut ofta.
•
•
•
Dåligt svetsresultat.
•
•
•
•
0463 331 101
- 19 -
Kontrollera att elkopplaren för nätspänning
är tillslagen.
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera om värmeskyddet har löst ut
(orange indikeringslysdiod på
svetsströmkällans front (5))
Kontrollera nätsäkringarna om lysdioden
som indikerar strömförsörjning (4) är
släckt.
Kontrollera om luftfiltren är igensatta.
Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetskraftkällan).
Kontrollera att omgivningstemperaturen
inte är högre än den för nominell driftcykel
40 °C.
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att inte felaktiga elektroder
används.
Kontrollera nätsäkringarna.
© ESAB AB 2016
8 BESTÄLLA RESERVDELAR
8 BESTÄLLA RESERVDELAR
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™ är konstruerade och provade i enlighet
med de internationella och europeiska standarderna IEC-/EN 60974-1 och IEC-/EN
60974-10. Serviceteamet som utfört service eller reparationsarbete ansvarar för att se till att
apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standarder.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0463 331 101
- 20 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
SCHEMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
Bruksanvisningar på andra språk kan laddas ned från vår webbplats: www.esab.com.
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
RESERVDELSLISTA
RESERVDELSLISTA
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2016
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 25 -
© ESAB AB 2016
TILLBEHÖR
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
TILLBEHÖR
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Information om PSF-svetspistoler finns i separata broschyrer.
För mer information om tillbehör kontakta närmaste ESAB-återförsäljare.
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising