ESAB | 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Navodila za uporabo

ESAB 4004i Pulse WeldCloud™ Navodila za uporabo
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Navodila za uporabo
0463 331 101 SI 20161123
Valid for: Mig 4004i Pulse serial no. 420-xxx-xxxx Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
VSEBINA
1
VARNOST ........................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ..........................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi ............................................................................................
4
UVOD ...............................................................................................................
7
2.1
Oprema ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČNI PODATKI........................................................................................
8
4
NAMESTITEV .................................................................................................. 10
2
5
6
4.1
Lokacija ..........................................................................................................
10
4.2
Navodila za dvigovanje .................................................................................
10
4.3
Omrežno napajanje .......................................................................................
11
DELOVANJE.................................................................................................... 14
5.1
Priključki in krmilne naprave........................................................................
15
5.2
Simboli............................................................................................................
16
5.3
Priključitev varilnega in povratnega kabla..................................................
16
5.4
Vklop/izklop varilnega transformatorja .......................................................
16
5.5
Krmiljenje ventilatorjev .................................................................................
16
5.6
Toplotna zaščita.............................................................................................
16
5.7
VRD (naprava za zniževanje napetosti) .......................................................
16
5.8
Enota za daljinsko upravljanje .....................................................................
16
5.9
Varjenje MIG/MAG ter varjenje z žico z jedrom in zaščito .........................
17
5.10
Povratna napetost obloka.............................................................................
17
VZDRŽEVANJE ............................................................................................... 18
6.1
Preverjanje in čiščenje..................................................................................
18
6.2
Varilni gorilnik................................................................................................
18
7
ODPRAVLJANJE NAPAK ............................................................................... 19
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV ......................................................... 20
SHEMA ................................................................................................................... 21
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ................................................................................. 23
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV ........................................................................ 24
PRIBOR .................................................................................................................. 25
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 331 101
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
1 VARNOST
1.1 Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2 Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 331 101
-4-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj jih
lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje nekaterih
spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi kabli.
Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega telesa. Varilni
transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0463 331 101
-5-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0463 331 101
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2 UVOD
Varilna transformatorja Mig 4004i Pulse in Mig 4004i Pulse WeldCloud™ sta namenjena za
varjenje MIG/MAG pulznim tokom.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ je na voljo z vrhnjo krmilno enoto, ki omogoča brezžični
nadzor prek antene pod pokrovčkom.
Varilni transformatorji so namenjeni uporabi s podajalno enoto Aristo® Feed 3004/4804 ali
Aristo® YardFeed 2000 s hladilno enoto COOL 1. Aristo® Feed 3004/4804 je na voljo z
dvema rešitvama za delovanje, ploščo Aristo® U6 in visečim krmilnikom Aristo® U82. Aristo®
YardFeed 2000 je na voljo s ploščo Aristo® U6.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1 Oprema
Varilnemu transformatorju so priloženi:
•
•
•
•
povratni kabel (5 m) s kontaktnimi kleščami,
omrežni kabel (5 m) z 32-amperskim priključkom,
priročnik z navodili za varilni transformator.
Kratka navodila WeldCloud™, samo za Mig 4004i WeldCloud™
Za Mig 4004i Pulse WeldCloud™ si oglejte ločena kratka navodila WeldCloud™, kjer je
opisan postopek namestitve WeldCloud™.
Za več informacij o WeldCloud™ glejte
•
•
Servisni priročnik W82, Mig 4004i WeldCloud™ za nadgradnjo, WeldCloud™ Mobile,
(0740 800 203)
Navodila za uporabo WeldCloud™ (0463 450 *)
0463 331 101
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČNI PODATKI
3 TEHNIČNI PODATKI
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Omrežna napetost
380–440 V, +/- 10 %, 3~ 50/60 Hz
Omrežno napajanje Sscmin
1,8 MVA
Primarni tok Imax
28 A
Moč brez obremenitve
Mig 4004i Pulse: 40 W
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 42 W
Območje nastavitev (DC)
MIG/MAG
16 A/15 V–400 A/34 V
MMA
16 A/21 V–400 A/36 V
TIG
4 A/10 V–400 A/34 V
Dovoljena obremenitev pri MIG/MAG
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/34,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/29,0 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/36,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/32,0 V
Dovoljena obremenitev pri TIG
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/26,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/22,0 V
Faktor moči pri maksimalnem
toku
0,94
Izkoristek pri maksimalnem toku
88 %
Napetost odprtega tokokroga
Funkcija VRD ni aktivna1)
55V
Funkcija VRD je aktivna1)
< 35V
Delovna temperatura
Od –10 do +40° C
Transportna temperatura
Od -20 do +55° C
Stalna raven zvočnega tlaka v
praznem teku
<70 dB(A)
Dimenzije d × š × v
Mig 4004i Pulse: 610 × 250 × 445 mm
(24,0 × 9,8 × 17,5 palca)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 610 × 250 × 515 mm
(24,0 × 9,8 × 20,3 palca)
Teža
Mig 4004i Pulse: 44,5 kg (98 lb)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 47,9 kg (105 lb)
Razred izolacije
H
Razred ohišja
IP 23
Razred uporabe
1)
Delovanje funkcije VRD je razloženo v navodilih za nadzorno ploščo.
Omrežni priključek, Ssc min
0463 331 101
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČNI PODATKI
Najmanjša kratkostična moč omrežja skladno z IEC 61000-3-12.
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0463 331 101
-9-
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4 NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V domačem okolju lahko povzroči
radijske motnje. Za ustrezne varnostne ukrepe je odgovoren uporabnik.
4.1 Lokacija
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za hladilni zrak.
Pri Mig 4004i Pulse WeldCloud™ antena na vrhu ne sme biti pokrita ali blokirana.
4.2 Navodila za dvigovanje
0463 331 101
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4.3 Omrežno napajanje
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja
kot ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater
ali uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
OPOMBA!
Varilni transformator lahko napaja generator. Za podrobnejše informacije se
obrnite na pooblaščeno servisno osebje ESAB.
Prepričajte se, da je enota priključena na pravilno omrežno napajalno napetost in zaščitena z
ustrezno varovalko. Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena po predpisih.
A. Napisna ploščica s podatki o napajalnem
priključku
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Omrežna napetost
380–440 V, +/- 10 %, 3~50/60 Hz
Napajalni kabel, prerez
4G4 mm2
Fazni tok Ieff Uin 380 V
22 A
Varovalka, prenapetostna
25 A
Varovalka, s
C MCB-prednapetostno
zaščito
32 A
Fazni tok Ieff Uin 400V
18 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, s
C MCB-prednapetostno
zaščito
32 A
Fazni tok Ieff Uin 440V
18 A
0463 331 101
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, s
C MCB-prednapetostno
zaščito
32 A
OPOMBA!
Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. V drugih državah so lahko zahteve drugačne: prerezi kablov in velikosti
varovalk morajo biti skladni z veljavnimi predpisi v vaši državi. Vtičnica/vtič
omrežnega kabla je predviden samo za napetosti do 415 V. Če želite varilni
transformator priključiti na višjo napetost, morate zamenjati vtič.
Navodila za priključitev
Varilni transformator je tovarniško priključen na 400 V. Za drugačno omrežno napetost je
treba kabel za izbiro napetosti na tiskanem vezju prestaviti na ustrezno priključno nožico.
Glejte zgornjo sliko. To naj opravi delavec z ustreznim znanjem elektrotehnike. Med tem
morate varilni transformator izključiti iz omrežja.
0463 331 101
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
Menjava omrežnega kabla
Če je treba zamenjati omrežni kabel, je treba pravilno povezati ozemljitev na nosilno ploščo.
Zgornja slika prikazuje pravilni vrstni red namestitve podložk, matic in vijakov. Na to točko
priključitve ne smete priključiti nobenega drugega kabla.
0463 331 101
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5 DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
POZOR!
Opremo zavarujte – zlasti na neravni
ali nagnjeni podlagi.
OPOMBA!
Za najboljše rezultate pri varjenju Mig s kratkimi pulzi varilni in povratni kabel ne
smeta biti daljša od 10 m.
0463 331 101
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5.1 Priključki in krmilne naprave
Mig 4004i Pulse
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
1. Negativni varilni priključek: Povratni kabel
2. Stikalo omrežnega napajanja, 0/1
3. Povezava CAN za podajalno enoto ali
daljinska upravljalna enota
4. Signalna LED-lučka, bela, napajanje
vključeno
5. Signalna LED-lučka, oranžna, toplotna
zaščita
6. Pozitivni varilni priključek: Varilni kabel
7. Varovalka napajalne napetosti za
podajalno enoto, 42 V, 10 A
8. Omrežni kabel
0463 331 101
9. Povezava s pomnilnikom USB
10. Antenin pokrovček
11. Signalna LED-lučka, bela, napajanje
vključeno (WeldCloud™)
12. Signalna LED-lučka, rdeča, stanje
povezave (prižgana LED-lučka = napaka
povezave)
13. Povezava CAN
14. Nadzor obločne napetosti (+), rdeči vtični
priključek
15. Nadzor obločne napetosti (–), črni vtični
priključek
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5.2 Simboli
Enota za daljinsko upravljanje (3)
Napajanje VKLOPLJENO (4)
Pregrevanje (5)
5.3 Priključitev varilnega in povratnega kabla
Varilni transformator ima dva izhoda, pozitivni (+) in negativni priključek (–), za priključitev
varilnega in povratnega kabla.
Povratni kabel priključite na negativni priključek na varilnem transformatorju. Kontaktne
klešče povratnega kabla pritrdite na obdelovanec, pri čemer morate poskrbeti, da je med
obdelovancem in priključkom za povratni kabel na varilnem transformatorju dober električni
stik.
5.4 Vklop/izklop varilnega transformatorja
Enoto vklopite z obratom stikala (2) v položaj »1«. Varilni transformator izklopite z obratom
stikala (2) v položaj »0«. Ne glede na to, ali enoto izklopite na običajen način ali pride do
izpada omrežne napetosti, se varilni parametri shranijo in so na voljo ob naslednjem vklopu
varilnega transformatorja.
5.5 Krmiljenje ventilatorjev
Varilni transformator ima časovni krmilnik, kar pomeni, da ventilatorji delujejo še 6,5 minute
po koncu varjenja, potem pa se enota preklopi v način za varčevanje z energijo. Ventilatorji
se znova zaženejo, ko se varjenje nadaljuje. Ventilatorji delujejo z nižjo hitrostjo pri tokovih
varjenja do 200 A in s polno hitrostjo pri višjih tokovih.
5.6 Toplotna zaščita
Varilni transformator ima vgrajeno toplotno zaščito, ki se sproži ob prekoračitvi temperature.
Ob sprožitvi zaščite se varilni tok prekine, na nadzorni plošči pa je prikazana koda napake.
Toplotna zaščita se samodejno izklopi, ko temperatura pade v območje običajnih delovnih
temperatur.
5.7 VRD (naprava za zniževanje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka, ne
preseže 35 V. LED-lučka VRD se prižge, ko je vklopljena funkcija VRD. Funkcijo VRD mora
usposobljen serviser vklopiti s programsko opremo ESAT.
Funkcija VRD se blokira, ko sistem zazna začetek varjenja.
5.8 Enota za daljinsko upravljanje
Podrobnejši opis uporabe daljinske upravljalne enote najdete v navodilih za uporabo
nadzorne plošče.
0463 331 101
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5.9 Varjenje MIG/MAG ter varjenje z žico z jedrom in zaščito
Oblok topi žico, ki se neprekinjeno dovaja. Kopel taline je zaščitena z zaščitnim plinom. Pri
varjenju MIG/MAG in varjenju z žico z jedrom in zaščito potrebujete poleg varilnega
transformatorja še:
•
•
•
podajalno enoto za žico,
povezovalni kabel med varilnim transformatorjem in podajalno enoto,
jeklenko z zaščitnim plinom.
5.10 Povratna napetost obloka
Za dobre rezultate varjenja je povratna napetost obloka ključnega pomena. Pri varjenju
MIG/MAG lahko varilni transformator zaznava obločno napetost podajalne enote za žice. To
je mogoče le, če pri tem uporabljate podajalno enoto za žice ESAB in vmesni kabel ESAB!
Ta način merjenja napetosti obloka kompenzira padec napetosti v varilnem kablu do
podajalnika žice. Z gorilnikom ESAB, združljivim z "TrueArcVoltage", je padec napetosti v
vodu kompenziran do kontakta samega.
POZOR!
Vhodov za napetost obloka iz zunanjega vira (rdeči in beli vtični priključki) na
hrbtni strani zgornje enote WeldCloud™ ni dovoljeno uporabljati, če opreme za
takšno postavitev pred tem ni nastavil usposobljen serviser družbe ESAB.
OPOMBA!
Za kompenzacijo padca napetosti v povratnem vodu je mogoče varilni
transformator nastaviti tako, da uporablja vod za zaznavanje zunanje obločne
napetosti obdelovanca (samo pooblaščen serviser družbe ESAB).
0463 331 101
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 VZDRŽEVANJE
6 VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
varilne opreme samo osebe z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1 Preverjanje in čiščenje
Redno preverjajte čistočo varilnega transformatorja.
Redno čistite varilni transformator s stisnjenim zrakom pod znižanim tlakom. V umazanih
okoljih je potrebno pogostejše čiščenje.
Drugače se lahko dovod/odvod zraka zamaši in enota se začne pregrevati. Da do tega ne
pride, redno čistite zračni filter. Filter sestavljata velika in majhna mreža. Prepričajte se, da je
velika mreža nameščena na najvišji del varilnega transformatorja, majhna mreža pa na
njegov najnižji del.
Zamenjava in čiščenje filtra za prah:
1.
2.
3.
4.
Filter za prah sprostite, kot kaže slika.
Izpihajte filter s stisnjenim zrakom (pod znižanim tlakom).
Poskrbite, da je filter z najbolj fino mrežico obrnjen proti rešetki.
Ponovno namestite filter.
6.2 Varilni gorilnik
Redno čistite in zamenjujte obrabne dele, da zagotovite brezhibno varjenje.
0463 331 101
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje priporočene preizkuse
in preglede.
Vrsta napake
Ni obloka.
Ukrepi
•
•
•
•
Varilni tok se med varjenjem prekine
•
•
Pogosto se sproži toplotna zaščita.
•
•
•
Slabo varjenje.
•
•
•
•
0463 331 101
- 19 -
Preverite, ali je stikalo za vklop
transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel
pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite omrežne varovalke za varilni
transformator.
Preverite, ali se je sprožila toplotna zaščita
(to kaže oranžna LED-lučka na čelni plošči
(5)).
Preverite omrežne varovalke, če signalna
LED-lučka za napajanje (4) ne sveti.
Preverite, ali so filtri za zrak zamašeni.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za transformator (tj. da ga ne
preobremenjujete).
Preverite, da temperatura okolice ni višja
od tiste za nazivni delovni cikel
40°C/104°F.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel
pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo varilno
žico.
Preverite omrežne varovalke.
© ESAB AB 2016
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Mig 4004i Pulse in Mig 4004i Pulse WeldCloud™ sta zasnovana in testirana v skladu z
mednarodnimi in evropskimi standardi IEC-/EN 60974-1 in IEC-/EN 60974-10. Servisna
delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še
vedno skladen z navedenimi standardi.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0463 331 101
- 20 -
© ESAB AB 2016
SHEMA
SHEMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 21 -
© ESAB AB 2016
SHEMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 331 101
- 22 -
© ESAB AB 2016
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering number
Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse
0445 300 880
Welding power source
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0459 839 071
Spare parts list
Navodila za uporabo v drugih jezikih lahko prenesete s spletnega mesta www.esab.com
0463 331 101
- 23 -
© ESAB AB 2016
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
0463 331 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
PRIBOR
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 331 101
- 25 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Use together with trolley 0460 565 880 and
stabilizer kit 0460 946 880
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
0463 331 101
- 26 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5 m (16.0 ft)
0459 960 882
10 m (32.8 ft)
25 m (82.0 ft)
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0462 062 001
USB memory 2 Gb
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 880
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Podatki o varilnih gorilnikih PSF so na voljo v ločenih brošurah.
Z dodatne podrobnosti o dodatni opremi se obrnite na najbližjega zastopnika družbe ESAB.
0463 331 101
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising