ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Používateľská príručka

ESAB Railtrac™ B42V Používateľská príručka
Railtrac™ B42V
Návod k používání
0463 465 001 CZ 20161102
Valid for: 1634-xxx-xxxx
OBSAH
1
2
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Technické údaje......................................................................................
11
INSTALACE .................................................................................................
12
3.1
Připojení ..................................................................................................
12
3.2
Součásti ..................................................................................................
12
OBSLUHA....................................................................................................
14
4.1
Předehřátí................................................................................................
14
4.2
Dálkové ovládání digitálního podavače drátu .....................................
14
4.3
Elektronika – vozík .................................................................................
15
4.4
Dálkový ovladač .....................................................................................
17
ÚDRŽBA ......................................................................................................
18
NÁHRADNÍ DÍLY .........................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
19
20
21
3
4
5
6
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 465 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
POZOR!
Návod k obsluze výrobku naleznete na dodaném paměťovém zařízení USB.
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 465 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 465 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
0463 465 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Railtrac™ B42V je systém součástí, který je možné nakonfigurovat tak, aby vytvořil optimální
řešení pro vaši aplikaci mechanizovaného svařování. Aby se minimalizovaly problémy
související s nepříznivým prostředím, je většina mechanických součástí vyrobena z hliníku
nebo nerezové oceli. Railtrac™ B42V je určen pro vodorovné a svislé svary (nahoru a dolů,
když je to potřeba).
Funkce Railtrac™ B42V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napájení 42 V AC nebo baterií se standardním systémem Makita® 18 V.
Vysoká rychlost a nízká rychlost v jedné jednotce.
Mikroproces řízený elektronickým balíkem v jednom pouzdru na desce.
Nastavitelný motor pro pohonnou i oscilační funkci.
Jen jeden kabel k podavači drátu (při použití baterie není potřeba) a jeden kabel
k dálkovému ovladači (pokud se používá), je ale možné používat i bez dálkového
ovladače.
Jednotku je možné programovat a spouštět přímo z ovládacích prvků na přístroji
Railtrac™, jestliže se dálkový ovladač ztratil či poškodil nebo není vhodné ho použít.
Dvě obrazovky s vysokou viditelností umožňují snadné sledování při libovolné orientaci.
Dálkový ovladač je programovatelný pro oscilační vzory a cestovní rychlost a dokáže
ovládat napětí a rychlost podávání drátu až v 5 standardních programech.
Provozní hodnocení IP44 na systému Railtrac™ i dálkovém ovladači.
Vyberte si u dálkového ovladače sváření na levé nebo pravé straně tak, aby odpovídalo
pohybu dopravníku.
Přímé připojení ke všem novým moderním podavačům drátu ESAB
Systém Railtrac™ B42V je možné snadno připojit k většině podavačů drátu ESAB bez
nutnosti větších úprav. Do podavačů drátů je nutné přimontovat dálkové adaptéry
(Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 a
Warrior™ Feed 304).
Je možné snadno uložit pět programů
Uložit je možné až pět programů. Každý program je individuální a je možné ho z ovladače
načíst do hlavní jednotky nebo dálkového ovladače.
Dálkový ovladač svářecích parametrů a okamžitá změna programu
Během sváření je možné upravovat (v %) svářecí proud (rychlost podávání drátu) i napětí.
Snadný je i posun o krok nahoru nebo dolů při alternativních pohybových programech, závisí
na poloze svařování.
Odolné programovací jednotky s velkým potenciálem
Přímočaré, logicky navržené programovací jednotky slouží k nastavení hodnot pro pět
různých programů. Všechny rychlosti se kalibrují v milimetrech (mm), aby bylo dosaženo
největší možné přesnosti a kvality svařování.
Dálkový ovladač i pro ta nejnáročnější prostředí
Pomocí robustního a lehkého dálkového ovladače, který se se systémem Railtrac™ B42V
dodává, může mít obsluha přístup ke všem funkcím a ovládat je, aniž by zvedla svařovací
štít. Individuálně tvarovaná tlačítka pro:
•
•
•
•
•
Spuštění a zastavení
Změnu programu
Směr přesunu nebo svařování (směr řezání)
Rychlost přesunu nebo svařování (rychlost řezání)
Šířku oscilace
0463 465 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
•
•
•
Posun nulové čáry
Svařovací proud (rychlost podávání drátu)
Svařovací napětí
Systém kolejnicových svarů umožňuje pevné či flexibilní kolejnicové aplikace
Rozšiřitelná Railtrac™ kombinovaná kolejnice umožňuje stejnému tažnému stroji pohyb na
pružné kolejnici nebo stejné kolejnici zpevněné zpevňovací tyčí. Kolejnice zpevňovací tyče
zapadá do stávajících otvorů v kolejnici. To umožňuje svařovat rovné i zakřivené povrchy
(minimální průměr 1600 mm). Kombinované kolejnice je čistá, bez stojanu pro pohon
tažného stroje. Pokud jsou potřeba delší kolejnice, je snadné spojit několik kolejnic
dohromady.
0463 465 001
-8-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
1. Posuvné nastavení výšky
2. Držák opěrného kola
3. Držák na hrubé nastavení vstupu/výstupu
a výšky
4. Univerzální držák hořáku
5. Ochranná deska
6. Poháněné kolo x2
0463 465 001
7. Zajišťovací kolo
8. Zajišťovací šroub
9. Elektronika
10. Držák baterie
11. Oscilační pohyb
12. Připojení oscilačního pohybu
-9-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
Rozměry
0463 465 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2.1
Technické údaje
Napájecí napětí
24–70 V DC
20–50 V AC
Baterie 18 V (volitelně)
Příkon
max 50 W
Doba chodu baterie
3–4 h (5 Ah)
Hmotnost
8 kg (17,63 lb.)
Rozměry vozíku (D׊×V)
210 × 360 × 270 mm
(8,26 × 14,17 × 10,62 palce)
Min. průměr ohnutí kolejnice
Ø 1600 mm (62,99 palce)
Max. teplota připojení magnetu/vakua
70 °C / 90 °C (158 °F / 194 °F)
Max. užitečné zatížení
10 kg (22,04 lb.)
Max. užitečné zatížení s baterií
5 kg (11,02 lb.)
Posun nastavení výšky
+/- 45 mm (± 1,77 palce)
Rychlost vozíku
0,4–25 mm/s (0,01–0,98 palce/s)
Vysoká rychlost, vozík
30 mm/s (1,18 palce/s)
Vysoká rychlost, baterie
25 mm/s (0,98 palce/s)
Délka svařování – automatický návrat
10–9999 mm. Tolerance ±1 mm
(0,39–393,66 palce. Tolerance ±0,04 palce.)
Rychlost oscilace
10–50 mm/s (0,39–1,97 palce/s)
Vzor oscilace
3
Šířka oscilace
0–30 mm/s (0–1,18 palce/s)
Nastavení čáry 0
± 30 mm (± 1,18 palce)
Mechanické nast. vstupu/výstupu
± 40 mm (± 1,57 palce)
Oscilátor celkového pohybu
80 mm (3,15 palce)
Oscilace času výdrže
0,0–5,0 s
Programy
5
Rychlost podávání drátu dálkového
ESAB 0–10 V
ovladače a V
(samostatné nastavení u každého programu)
Bezpečnostní třída
DIN40050
Třída krytí
IP44
0463 465 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 INSTALACE
3
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
3.1
Připojení
Informace a výkresy z ESAB.
3.2
Součásti
Pomocí těchto pokynů sestavíte držáky, vozík, držák hořáku a provedete připojení ovládací
skříně.
1.
Připojte magnetické držáky na hliníkovou kolejnici.
Volitelně: Připojte zpevňovací tyč.
1. Přepínací magnet
2. Sestavovací šrouby
2.
3. Pružná kolejnice
4. Zpevňovač (volitelně)
Nastavte kolejnici, aby byla rovnoběžně se svarem.
0463 465 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 INSTALACE
3.
Nasaďte vozík na kolejnici.
4.
Utáhněte zajišťovací šroub (1).
5.
Připojte k vozíku dálkový ovladač a ovládací kabel k podavači drátu ESAB. Pokud
nepoužíváte podavač drátu ESAB, použijte baterii.
Přimontujte hořák a nastavte ho do správné polohy (2).
Zabezpečte kolejnici, aby nespadla, pomocí drátu nebo podobně.
6.
7.
0463 465 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 OBSLUHA
4
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
4.1
Předehřátí
První servisní nabídka je Předehřátí. Prodleva spuštění vozíku po zahájení svařování.
WFS = rychlost podávání drátu
1.
2.
3.
Stisknutím Stop na dobu 6 vteřin vstoupíte
do servisní nabídky A.
Uvolněte Stop, až se na displeji zobrazí
servisní nabídka A .
Elektronika zůstane v servisní nabídce
5 sekund po posledním stisknutí tlačítka.
Výchozí nastavení je 300 ms.
Stisknutím + nebo - nastavení upravíte.
4.2
Dálkové ovládání digitálního podavače drátu
Je možné upravit maximální hodnotu výstupu dálkového ovládání (0–10 V) pro rychlost
podávání drátu a napětí. Maximální hodnota je o 0,5 V nižší než Vin (10 V), a to kvůli poklesu
napětí v optodriveru.
Nastavení rychlosti podávání drátu (WFS)
1.
2.
Jednou stiskněte Menu.
Na displeji se zobrazí: DigF max WFS
Stisknutím + nebo - nastavení upravíte.
Hodnota stupnice: 1 až 40
Vyšší hodnota znamená vyšší výstup.
Nastavit napětí (V)
1.
2.
Stiskněte Menu, dokud se DigF max V
neobjeví na displeji.
Stisknutím + nebo - nastavení upravíte.
Hodnota stupnice: 1 až 40
Vyšší hodnota znamená vyšší výstup.
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
0463 465 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 OBSLUHA
4.3
Elektronika – vozík
Jedno stisknutí: Zahájí směrem vlevo bez
svařování
Dvojité stisknutí: Zahájí směrem vlevo se
Začít doleva svařováním
1
(START)
Stisknutí na 2 sekundy: Zahájí rychlý pohyb
vlevo
Jedno stisknutí po začátku: Vozík rychlosti Před začátkem: Volič programovacích
parametrů. Blikající displej signalizuje
programovací režim. Parametry upravte
Nabídka/Sto
pomocí tlačítek + a -.
p
2
(MENU/STO Po začátku: Zastaví vozík a svařování.
P)
Jestliže funkce Délka (Length): Stisknutím na
3 sekundy nastavíte počáteční polohu. Na
displeji se zobrazí 0.
Jedno stisknutí: Zahájí směrem vpravo bez
svařování
Začít
3 doprava
(START)
Dvojité stisknutí: Zahájí směrem vpravo se
svařováním
Stisknutí na 2 sekundy: Zahájí rychlý pohyb
vpravo
Jedno stisknutí po začátku: Rychlost vozíku +
Menu
Program
P1 až P5 Systém Railtrac™ může uchovat až 5 různých programů.
Rychlost vozíku
0,4–25 mm/s (0,01–0,98 palce/s)
Oscilace rychlosti
10–50 mm/s (0,39–1,97 palce/s)
Šířka oscilace
0–30 mm/s (0–1,18 palce/s)
Vzor
3
Odložení výstupu
0,0–5,0 s
Odložení vstupu
0,0–5,0 s
WFS
Rychlost podávání drátu 1–99 % (jen u podavačů drátu ESAB)
Volty
1–99 % (jen u podavačů drátu ESAB)
Délka
10–10 000 mm (0,39–393,70 palce) – Nastavte délku svařování. Na
konci vozíku proveďte návrat pomocí rychlé rychlosti zpět do
počáteční polohy 0 mm (0 palce) = funkce vypnuta.
0463 465 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
4 OBSLUHA
0463 465 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
4 OBSLUHA
1. Verze softwaru / Provozní doba
2. Připojený podavač drátu
3. 4 nastavení. Vyberte pomocí tlačítka Začít
vpravo (START)
4. Výchozí: Číslo programu / RS = svařování
na pravé straně
5. Výchozí: Vozík rychlosti / Šířka oscilace,
rychlost oscilace
6. Nabídka 1: Číslo programu
7. Nabídka 2: Rychlost vozíku
9. Nabídka 4: Šířka oscilace
10. Nabídka 5: Vzor oscilace
11. Nabídka 6: Doba odložení oscilace
(odložení výstupu)
12. Nabídka 7: Doba odložení oscilace
(odložení vstupu)
13. Nabídka 8: Rychlost podávání drátu
14. Nabídka 9: Volty
15. Nabídka 10: Délka svařování. 0 mm >
délka / vypnutí automatického návratu
8. Nabídka 3: Oscilace rychlosti
4.4
Dálkový ovladač
1
Směna
2
Zastavit (Stop)
3
Šířka oscilace -
WFS-
4
Jedno stisknutí: Začít nahoru
Volty +
Dvojité stisknutí: Začít nahoru
s obloukem
Stisknutí na 2 sekundy: Zahájí
rychlý pohyb nahoru
Jedno stisknutí po začátku:
Rychlost +
5
Vstup čáry 0
6
Jedno stisknutí, začít dolů
Volty -
Dvojité stisknutí: Začít dolů
s obloukem
Stisknutí na 2 sekundy: Zahájí
rychlý pohyb dolů
Jedno stisknutí po začátku:
Rychlost -
0463 465 001
7
Program -
Nabídka -
8
Program +
Nabídka +
9
Výstup čáry 0
10
Šířka oscilace +
- 17 -
WFS+
© ESAB AB 2016
5 ÚDRŽBA
5
ÚDRŽBA
POZOR!
Všechny záruky poskytnuté dodavatelem ztrácejí platnost, pokud se zákazník
v průběhu záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby přístroje.
Každý den
• Zkontrolujte, jestli jsou v pořádku všechny kabely a zástrčky.
• Vyčistěte magnet, vakuové kalíšky a vzduchové hadice a zkontrolujte, jestli nejsou
poškozené.
• Zkontrolujte, jestli není poškozená kolejnice.
• Vyčistěte vozík a držák hořáku.
0463 465 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
6 NÁHRADNÍ DÍLY
6
NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a
objednací čísla podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
Údržbu a opravy by měla provádět zkušená osoba a elektrikářské práce by měl vykonávat
pouze školený elektrikář. Používejte jen doporučené náhradní díly.
0463 465 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0463 465 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
For local purchase at hardware store Makita®
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cable key function diagram
0463 465 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 465 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising