ESAB | Arc 251i - Caddy Arc 251i | Instruction manual | ESAB Arc 251i - Caddy Arc 251i Navodila za uporabo

ESAB Arc 251i - Caddy Arc 251i Navodila za uporabo
SI
Caddy
Arc 251i
Priročnik z navodili
0460 324 101 SI
20130322
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx
-2-
1 V A R NO S T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komandna ploča A32, A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 T E H N IČ N I P O D A T K I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 N A ME S T I T E V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Zahteve glede omrežnega priključka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Priporočene velikosti varovalk in najmanji prerezi kablov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DE L O V A NJ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Priključitev varilnega kabla in povratnega kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Varjenje TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Začita pred pregrevanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 V ZDR ŽE V A NJ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
Transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varilni gorilnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 UG O T A V L J A NJ E NA P A K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 N A R O Č A N J E R E Z E R V N IH D E L O V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V E Z A L N A S H E MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Š T E V IL K A Z A N A R O Č A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
4
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
14
15
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
njenim upravljanjem;
namestitvijo varnostnih stikal;
njihovim delovanjem;
ustreznimi varnostnimi ukrepi;
varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
ustrezno za dela, za katera je predvideno;
zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
bh34d1va
-4-
© ESAB AB 2013
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
bh34d1va
-5-
© ESAB AB 2013
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
2
UVOD
Arc 251i je varilni transformator, namenjen varjenju z oplačenimi elektrodami (MMA)
in varjenju TIG.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 15 .
2.1 Oprema
Transformatorju so priloženi:
Priročnik z navodili za varilni transformator
Priročnik z navodili za komandno pločo
Povratni kabel 3 m
Varilni kabel 3 m
Priročnike za uporabo v drugih jezikih si lahko pretečite s spletne strani
www.esab.com.
2.2 Komandna ploča A32, A34
Parametre varjenja upravljate na komandni ploči.
Podrobneji opis komandnih ploč najdete v posebnem priročniku z navodili.
bh34d1va
-6-
© ESAB AB 2013
SI
3
TEHNIČNI PODATKI
Arc 251i
Omrežna napetost
Zahteve glede omrežnega priključka
Primarni tok
Imaks. MMA
Imaks. TIG
Poraba brez obremenitve
v režimu varčevanja
energije, 6,5 min po varjenju
Območje nastavitev
MMA
TIG
Dovoljena obremenitev pri MMA
30-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
Dovoljena obremenitev pri
TIG
30-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
Faktor moči pri maksimalnem toku
MMA
TIG
Izkoristek pri maksimalnem toku
MMA
TIG
Napetost odprtega tokokroga
brez VRD
z VRD
Obratovalna temperatura
Temperatura pri transportu
Stalna raven zvočnega tlaka v praznem teku
Mere, d x x v
Masa
Izolacijski razred transformatorja
Razred začite
Razred uporabe
400 V 15%, 3 50/60 Hz
Ssc min 3,3 MVA
14 A
10 A
30 W
4 - 250 A
3 - 250 A
250 A / 30 V
190 A / 27,6 V
150 A / 26 V
250 A / 20 V
190 A / 17,6 V
150 A / 16 V
0,94
0,93
83 %
79 %
65 V
< 35 V
-10 do +40° C
-20 do +55° C
<70 db (A)
418 x 188 x 208 mm
10,5 kg
H
IP 23
Omrežni priključek, S sc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja v skladu z IEC 61000-3-12.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP . Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
bh34d1va
-7-
© ESAB AB 2013
SI
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
4.1 Mesto
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za
hladilni zrak.
4.2 Zahteve glede omrežnega priključka
Opomba!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz omrežnega priključka,
vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Zato lahko za nekatere vrste opreme veljajo
priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne impedance ali zahtevane najmanjše
zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje (glejte tehnične podatke). V takih primerih mora
montažer oziroma uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
4.3 Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen na pravilno napajalno napetost in
začiten z ustrezno varovalko. Začitna ozemljitvena povezava mora biti narejena
skladno s predpisi.
Napisna pločica s podatki o omrežnem priključku
4.3.1 Priporočene velikosti varovalk in najmanji prerezi kablov
Arc 251i
400 V
Omrežna napetost
Prerez omrežnega kabla
mm2
4 G 1.5
Fazni tok I1eff
8A
Varovalka
z začito pred napetostnimi udari
tip C MCB
10 A
10 A
OPOMBA!
Prerezi kablov in amperaže varovalk so v skladu s vedskimi predpisi. Varilni transformator uporabljajte
v skladu z ustreznimi predpisi v vai državi.
bh34d1va
-8-
© ESAB AB 2013
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 5 . Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1 Priključki in kr milne naprave
1
Glavno stikalo
4
Priključek za enoto za daljinsko upravljanje
2
Priključek (+)
TIG: povratni kabel
MMA: varilni kabel ali povratni kabel
5
Komandna ploča,
glejte posebni priročnik z navodili.
3
Priključek (-)
TIG: gorilnik
MMA: povratni kabel ali varilni kabel
5.2 Priključitev varilnega kabla in povratnega kabla
Varilni transformator ima dva izhoda, pozitivni priključek (+) in negativni priključek
(ć), za priključitev varilnega in povratnega kabla. Na kateri pol je treba priključiti
varilni kabel, je odvisno od vrste varilnih elektrod, ki jih uporabljate. Polariteta
priključitve je navedena na embalaži elektrod.
Povratni kabel priključite na drugi izhodni pol varilnega transformatorja. Pritrdite
ozemljitveno spono povratnega kabla na varjenec, pri čemer morate med varjencem
in priključno sponko za povratni kabel na varilnem transformatorju zagotoviti dober
električni stik.
5.3 Varjenje TIG
Za varjenje TIG potrebujete poleg transformatorja e naslednjo opremo:
gorilnik TIG z ventilom za plin,
jeklenko z argonom,
regulator za jeklenko z argonom,
tungstenovo elektrodo.
bh34d1va
-9-
© ESAB AB 2013
SI
5.4 Začita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeno začito pred pregrevanjem, ki se sproži ob
prekoračitvi temperature. Ob sproženju začite se prekine varilni tok, na komandni
ploči pa se prikaže koda napake.
Začita se samodejno izklopi, ko temperatura pade.
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1 Transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamaen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čičenja sta odvisna od
varilnega procesa,
časov obloka,
postavitve,
okolja uporabe.
Navadno zadoča, če varilni transformator očistite s suhim komprimiranim zrakom
(pod znižanim tlakom) enkrat na leto.
Če so reže za zrak zamaene, se lahko enota pregreva.
6.2 Varilni gorilnik
Za varjenje brez težav je treba redno čistiti in menjavati obrabljive dele.
bh34d1va
- 10 -
© ESAB AB 2013
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblačenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Tip napake
Ukrep
Ni obloka.
Preverite, ali je glavno stikalo transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
Preverite, ali se je sprožila začita pred pregrevanjem (to
označuje koda napake na komandni ploči).
Preverite omrežne varovalke za transformator.
Začita pred pregrevanjem se
sproža pogosto.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov varilnega
transformatorja (tj. da enote ne preobremenjujete).
Preverite, ali je varilni transformator morda zamaen z
umazanijo.
Slabo varjenje.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Arc 251i je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
bh34d1va
- 11 -
© ESAB AB 2013
Vezalna shema
bh34e
- 12 -
© ESAB AB 2013
bh34e
- 13 -
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0460 300 880 Welding power source
Caddy Arc 251i, A32
0460 300 881 Welding power source
Caddy Arc 251i, A34
0459 839 021 Spare parts list
Arc 251i
0460 449 1
Instruction manual
Control panel Caddy A32, A34
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh34o
- 14 -
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Pribor
Remote control unit AT1
.................
MMA and TIG: setting of current
0459 491 896
Remote control unit AT1 CF
.............
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 491 897
Foot pedal FS002
with 5 m cable . . . . . . . . . . 0349 090 886
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 902
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 903
Cable holder
Shoulder strap
bh34a11a
- 15 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Tig
Tig
Tig
Tig
torch TXH 151V
torch TXH 151V
torch TXH 201V
torch TXH 201V
4m
8m
4m
8m
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 539
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 545
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 553
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 556
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . .
bh34a11a
- 16 -
0460 330 880
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 18 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising