ESAB | Buddy™ Arc 200 | Instruction manual | ESAB Buddy™ Arc 200 Handleiding

ESAB Buddy™ Arc 200 Handleiding
Buddy™
Arc 180
Arc 200
Gebruiksaanwijzing
0463 266 001 NL 20150424
Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277
Arc 200: 31312108187
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .......................................................................................................... 4
2
INLEIDING ............................................................................................................ 7
2.1
Apparatuur............................................................................................................ 7
3
TECHNISCHE GEGEVENS .................................................................................. 8
4
INSTALLATIE........................................................................................................ 9
4.1
Plaatsing ............................................................................................................... 9
4.2
Netvoeding............................................................................................................ 9
4.2.1
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter.......................................... 9
5
BEDIENING ........................................................................................................ 10
5.1
Aansluitingen ..................................................................................................... 10
5.2
Aansluiten van las- en aardkabel .....................................................................10
5.3
Symbolen en bedieningspanelen ..................................................................... 11
5.4
Oververhittingsbeveiliging................................................................................ 11
5.5
MMA-lassen ........................................................................................................ 12
5.5.1
Lasstroominstelling .......................................................................................... 12
5.5.2
De lasboog ontsteken ...................................................................................... 12
5.5.3
Beweging van de elektrode.............................................................................. 12
5.5.4
Anti-elektrode pick-up ...................................................................................... 13
5.5.5
Lasnaadvormen bij MMA ................................................................................. 13
5.5.6
Elektrodekeuze ................................................................................................ 14
5.6
TIG-lassen........................................................................................................... 14
5.6.1
Lasstroominstelling .......................................................................................... 14
5.6.2
Een lasboog ontsteken met "Live TIG-start" .................................................... 15
5.6.3
Lasnaadvormen bij TIG.................................................................................... 15
6
ONDERHOUD ..................................................................................................... 16
6.1
Stroombron......................................................................................................... 16
6.2
Lastoorts............................................................................................................. 16
7
STORINGZOEKEN ............................................................................................. 17
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN............................................................ 18
SCHEMA .................................................................................................................... 19
BESTELNUMMERS...................................................................................................21
ACCESSOIRES .........................................................................................................22
Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
0463 266 001
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
Gebruikers van ESAB-apparatuur zijn eindverantwoordelijk voor naleving van de
veiligheidsmaatregelen door personen die de apparatuur gebruiken of zich in de buurt van de
apparatuur bevinden De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit
soort apparatuur worden gesteld. Naast de standaardregels die gelden in de werkomgeving
moeten de volgende aanbevelingen in acht worden genomen.
Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat bekend
is met de werking van de apparatuur. Onjuiste hantering van de apparatuur kan leiden tot
gevaarlijke situaties die letsel bij de gebruiker of beschadiging van de apparatuur tot gevolg
kunnen hebben.
1. Gebruikers van de apparatuur moeten op de hoogte zijn van:
○ de werking van de lasapparatuur
○ de plaats van de noodstoppen
○ de functie van de lasapparatuur
○ de relevante veiligheidsmaatregelen
○ lassen en snijden of andere van toepassing zijnde bediening van de apparatuur
2. De gebruiker moet er zeker van zijn dat:
○ er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied van de apparatuur bevinden als
die wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de boog wordt ontstoken of wanneer er
werkzaamheden met de apparatuur worden gestart
3. De werkomgeving moet:
○ geschikt zijn voor de uit te voeren lastaak
○ tochtvrij zijn
4. Persoonlijke veiligheidsuitrusting:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een
veiligheidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende zaken zoals sjaaltjes, armbanden, ringen etc. die vast kunnen
komen te zitten of brandwonden kunnen veroorzaken
5. Algemene voorzorgsmaatregelen:
○ Zorg dat de aardkabel goed is aangesloten
○ Werkzaamheden met hoogspanningsapparatuur mogen alleen worden uitgevoerd
door een gekwalificeerde elektricien
○ Effectieve brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk bereikbaar
zijn
○ Smering en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd tijdens het gebruik van de
apparatuur
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
0463 266 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
LET OP!
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik
goed door.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 266 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
LET OP!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires voor u.
ONTMANTELING EN VERSCHROTING
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Lasapparatuur bestaat voornamelijk uit staal, kunststoffen en non-ferrometalen en moet in
overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuvoorschriften worden verwerkt.
Het koelmiddel dient ook te worden verwerkt volgens de plaatselijk geldende
milieuvoorschriften.
0463 266 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Arc 180 en Arc 200 zijn lasstroombronnen bestemd voor gebruik met beklede elektroden
(MMA lassen )en TIG lassen (Live Arc).
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
•
3 meter laskabel met elektrodehouder
3 meter aardkabel met aardklem
een gebruikershandleiding
0463 266 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Arc 180
Arc 200
Netspanning
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Primaire stroom I max.
36 A
40,7 A
Instelbereik MMA
5 A / 20,0 V - 180 A / 27,2 V
5 A / 20,2 V - 210 A / 28,4 V
Instelbereik TIG
5 A / 10 V - 180 A / 17,2 V
5 A / 10,2 V - 210 A / 18,4 V
Maximaal vermogen bij
MMA
30 % inschakelduur
180 A/27,2 V
35 % inschakelduur
200 A/28,0 V
60 % inschakelduur
125 A/25,2 V
135 A/25,4 V
100 % inschakelduur
100 A/24,0 V
120 A/24,8 V
35 % inschakelduur
180 A/17,2 V
200 A/18,0 V
60 % inschakelduur
130 A/15,2 V
135 A/15,4 V
100 % inschakelduur
100 A/14,0 V
120 A/14,8 V
Arbeidsfactor bij maximale
stroom
0,72
0,71
Rendement bij maximale
stroom
>80 %
>80 %
Open spanning U0 max.
59,8 V
66,3 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C
-10 tot +40 °C
Transporttemperatuur
-20 tot +55°C
-20 tot +55°C
Geluidsdruk bij nullast
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Afmetingen l x b x h
310 × 140 × 230 mm
360 × 140 × 230 mm
Gewicht
6,6 kg
7,5 kg
Beschermingsklasse
IP 23S
IP 23S
Maximaal vermogen bij TIG
Toepassingsklasse
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0463 266 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
4.1
Plaatsing
Stel de stroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Stel de
stroombron ook zo op dat de luchtinlaat niet verstopt raakt met vuil of afval.
4.2
Netvoeding
Zorg ervoor dat de lasstroombron wordt
aangesloten op de juiste voedingsspanning
en wordt beveiligd door een zekering van de
juiste waarde. De uitlaat moet goed geaard
zijn.
A. Typeplaatje met aansluitgegevens
4.2.1
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
Arc 180
Netspanning
Arc 200
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Diameter netkabel mm2
3 G 2,5
3 G 2,5
Fasestroom I1eff (TIG)
12,5 A
16,6 A
Fasestroom1eff (MMA)
16,0 A
24,1 A
LET OP!
Gebruik de stroombron in overeenstemming met de toepasselijke landelijke
voorschriften.
0463 266 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Aansluitingen
1. Bedieningspaneel
4. Netspanningsschakelaar, I/O
2. Aansluiting (-) voor aardkabel, laskabel of 5. Aansluiting voor netspanningskabel
TIG-toorts
3. Aansluiting (+) voor aardkabel of laskabel
5.2
Aansluiten van las- en aardkabel
De stroombron heeft twee uitgangen, een negatieve [-] aansluitklem (2) en een positieve [+]
aansluitklem (3) voor het aansluiten van de las- en aardkabels.
Voor het MMA-proces hangt de uitgang voor het aansluiten van de laskabel af van het type
elektrode, raadpleeg de verpakking van de elektrode voor informatie over de juiste
aansluitpolariteit van de elektrode.
Voor het optionele TIG-proces moet de stroomkabel van de TIG-toorts worden aangesloten
op de negatieve [-] aansluitklem (2). Sluit de moer van de gasinlaat aan op een geregelde
beschermgasbron.
Sluit de aardkabel aan op de andere lasuitgang van de stroombron. Bevestig de contactklem
van de aardkabel aan het werkstuk en zorg voor een goed contact.
0463 266 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.3
Symbolen en bedieningspanelen
Arc 180
Arc 200
5.4
Indicatielampje Voeding AAN,
wit, netvoeding AAN
Indicatielampje Oververhitting,
geel, oververhitting
Scratch-start TIG
MMA-lassen
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron heeft een uitschakelbeveiliging tegen thermische overbelasting die in
werking treedt wanneer de temperatuur te hoog wordt; de lasstroom wordt dan onderbroken
en er brandt een geel indicatielampje aan de voorzijde van de stroombron. De
uitschakelbeveiliging tegen thermische overbelasting wordt automatisch gereset wanneer de
temperatuur weer gedaald is tot de normale werktemperatuur.
LET OP!
Wanneer de stroombron te sterk wordt belast, kan deze
oververhit raken. Raadpleeg voor het maximaal
vermogen het hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS in
deze handleiding.
Als de luchtinlaat- of -uitlaat geblokkeerd is of verstopt is
door vuil of afval, kan de stroombron oververhit raken.
Controleer of de luchtstroom door de stroombron niet
belemmerd wordt.
0463 266 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.5
MMA-lassen
Stel de keuzeschakelaar voor het lasproces in op het gewenste lasproces.
LET OP!
De uitgang van de stroombron is dan geactiveerd.
Controleer of de gekozen polariteit van de laskabel overeenstemt met de vereisten voor de
elektrode. Selecteer het gewenste lasstroomniveau.
5.5.1
Lasstroominstelling
De lasstroom van de stroombron Arc 180 heeft een instelbereik
van 5 tot 180 A.
De lasstroom van de stroombron Arc 200 heeft een instelbereik
van 5 tot 200 A.
5.5.2
Stroom
De lasboog ontsteken
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. Door de lasboog te
ontsteken smelt de elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Wanneer bij het ontsteken van de lasboog de punt van de elektrode tegen het metaal wordt
gedrukt, smelt deze onmiddellijk en hecht zich aan het metaal, wat verder lassen onmogelijk
maakt. Daarom moet de lasboog op dezelfde wijze worden ontstoken als het aansteken van
een lucifer. Breng de elektrode snel even in contact met het metaal en hef haar daarna op
om ongeveer de gewenste booglengte (ca. 2 mm) te creëren. Als de boog te lang is, zal
deze knetteren en splijten alvorens helemaal uit te doven. Zodra de boog ontstoken is, moet
u de elektrode van links naar rechts bewegen. De elektrode moet een hoek van 60° maken
met het metaal.
5.5.3
Beweging van de elektrode
Bij MMA-lassen zijn er drie bewegingen mogelijk aan de punt van de elektrode: de
verplaatsing van de elektrode naar het smeltbad langs de assen [1]; er kan een geringe
oscillatie nodig zijn om de gewenste breedte van het smeltbad te verkrijgen [2]; en de
verplaatsing van de elektrode langs het laspad [3].
De gebruiker kan de beweging van de elektrode kiezen op basis van de lasnaadvorm, de
laspositie, de specificatie van de elektrode, de lasstroom, zijn lasvaardigheid, etc.
0463 266 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
1. elektrodebeweging
4. werkstuk
2. oscillatie van de elektrode (naar rechts en 5. las
links)
3. elektrodebeweging langs de lasnaad
6. elektrode
5.5.4
Anti-elektrode pick-up
Als tijdens het lassen de elektrode in direct contact (aanraking) met het werkstuk zou komen
en kortsluiting maakt, zal de lasstroom tot een minimumwaarde dalen om de standtijd van de
elektrode te verlengen.
5.5.5
Lasnaadvormen bij MMA
Stuiknaad
0463 266 001
Hoekverbinding
Lapnaad
- 13 -
T-verbinding
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.5.6
Elektrodekeuze
De keuze van de elektrodediameter hangt af
van de werkstukdikte, de laspositie, de
lasnaadvorm, de laslaag, etc. Raadpleeg de
aanbevelingen op de verpakking van de
elektrode voor meer bijzonderheden.
•
Om een las van goede kwaliteit te
verzekeren, moet de elektrode altijd
worden gedroogd of droog worden
opgeslagen. Dit om waterstofinsluiting,
gasholtes en koudescheuren te
vermijden.
•
Tijdens het lassen mag de lasboog niet te
lang zijn, anders veroorzaakt hij een
onstabiele verbranding, grote lasspatten,
geringe penetratie, ondersnijding,
gasholtes, etc. Als de lasboog te kort is,
hecht de elektrode zich aan het metaal.
5.6
TIG-lassen
Bij TIG-lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten door middel van een boog die
wordt ontstoken van een wolfraamelektrode, die zelf niet smelt. Het lasbad en de elektrode
worden door beschermgas beschermd.
TIG-lassen is vooral zinvol wanneer een hoge kwaliteit vereist is en voor het lassen van dun
plaatmateriaal. De stroombronnen hebben ook goede karakteristieken voor TIG-lassen.
Voor TIG-lassen moet de stroombron worden uitgerust met:
•
een TIG-toorts met gaskraan (zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES" in deze handleiding)
•
een lasgascilinder (met een geschikt lasgas)
•
een lasgasregelaar (geschikte gasregelaar)
•
een wolfraamelektrode
•
geschikt hulpmateriaal, indien nodig.
Stel de keuzeschakelaar voor het lasproces in op het gewenste lasproces.
LET OP!
De uitgang van de stroombron is dan geactiveerd.
Controleer of de gekozen polariteit van de laskabel en de TIG-toorts overeenstemt met de
vereisten voor de elektrode.
Selecteer het gewenste lasstroomniveau.
5.6.1
Lasstroominstelling
De lasstroom van de stroombron Arc 180
heeft een instelbereik van 5 tot 180 A. De
lasstroom van de stroombron Arc 200 heeft
een instelbereik van 5 tot 200 A.
0463 266 001
Stroom
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.6.2
Een lasboog ontsteken met "Live TIG-start"
Met "Live TIG-start" ontsteekt de boog als de wolfraamelektrode in contact wordt gebracht
met het werkstuk en er daarna weer van wordt verwijderd.
5.6.3
Lasnaadvormen bij TIG
Stuiknaad
0463 266 001
Hoekverbinding
Lapnaad
- 15 -
T-verbinding
© ESAB AB 2015
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
LET OP!
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel)
mogen de veiligheidsplaten verwijderen.
LET OP!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Stroombron
Controleer regelmatig of de lasstroombron niet verstopt is door vuil.
Hoe vaak er gereinigd moet worden en volgens welke reinigingsmethode, hangt af van:
•
het lasproces
•
de duur van de lasboog
•
de opstelling
•
de werkomgeving
Normaliter volstaat het om de stroombron jaarlijks schoon te blazen met droge perslucht
(lage druk).
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen anders oververhitting veroorzaken.
6.2
Lastoorts
Slijtagegevoelige onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om
probleemloos te lassen.
0463 266 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
7 STORINGZOEKEN
7
STORINGZOEKEN
Probeer de volgende controles en inspecties voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
laat komen.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog.
•
Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
•
Controleer of de netspanning te laag of te hoog is.
De gele LED zal branden als de ingangsspanning
lager of hoger is dan de aanbevolen niveaus en de
apparatuur op de normale bedrijfstemperatuur is.
•
Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
•
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
•
Controleer of de MCB in actie is gekomen.
•
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in
actie zijn gekomen (wordt aangegeven door het
gele lampje op het voorpaneel).
•
Controleer de zekeringen van de netvoeding.
•
Controleer of het stoffilter verstopt is.
•
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat
de eenheid niet wordt overbelast). Raadpleeg voor
het maximaal vermogen het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS in deze handleiding.
Stel de stroombron zodanig op dat de
ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
De oververhittingsbeveiliging wordt
regelmatig geactiveerd.
•
Slechte lasprestaties.
0463 266 001
•
Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
•
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
•
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
•
Controleer de gasstroom. In de modus Live TIG en
bij gebruik van de optionele ET 17V TIG-toorts.
- 17 -
© ESAB AB 2015
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
LET OP!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele onderdelen.
De Arc 180 en Arc 200 zijn ontworpen en getest conform de internationale en
Europese normen EN 60974-1 en EN 60974-10. Na onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer, zie de
laatste pagina van dit document.
0463 266 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
SCHEMA
SCHEMA
0463 266 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
SCHEMA
0463 266 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 885
Welding power source
BuddyTM Arc 180
0700 300 887
Welding power source
BuddyTM Arc 200
0459 839 066
Spare parts list
BuddyTM Arc 180 and Arc 200
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0463 266 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0700 006 901 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 3m
0700 006 885 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 5m
0700 006 900 Welding cable
200A, OKC 50, 3m
0700 006 884 Welding cable
200A, OKC 50, 5m
0700 300 861 TIG 17 torch
4m
0463 266 001
- 22 -
© ESAB AB 2015
ACCESSOIRES
0463 266 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising