ESAB | Buddy™ Arc 200 | Instruction manual | ESAB Buddy™ Arc 200 Používateľská príručka

ESAB Buddy™ Arc 200 Používateľská príručka
Buddy™
Arc 180
Arc 200
Navod na pouitie
0463 266 001 SK 20150424
Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277
Arc 200: 31312108187
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Vybavenie.............................................................................................................. 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INŠTALÁCIA ......................................................................................................... 9
4.1
Umiestnenie.......................................................................................................... 9
4.2
Sieťové napájanie ................................................................................................ 9
4.2.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla .................... 9
5
PREVÁDZKA ...................................................................................................... 10
5.1
Pripojenia............................................................................................................ 10
5.2
Pripojenie zváracieho a spätného kábla ..........................................................10
5.3
Symboly a ovládacie panely ............................................................................. 11
5.4
Ochrana proti prehrievaniu ............................................................................... 11
5.5
Zváranie MMA..................................................................................................... 11
5.5.1
Nastavenie zváracieho prúdu........................................................................... 12
5.5.2
Preskočenie oblúka.......................................................................................... 12
5.5.3
Manipulácia s elektródou ................................................................................. 12
5.5.4
Ochrana proti privarovaniu elektród ................................................................. 13
5.5.5
Tvary spojov v MMA......................................................................................... 13
5.5.6
Výber elektródy ................................................................................................ 13
5.6
Zváranie TIG ....................................................................................................... 13
5.6.1
Nastavenie zváracieho prúdu........................................................................... 14
5.6.2
Zapálenie oblúku „Live TIG-start“..................................................................... 14
5.6.3
Tvary spojov v TIG ........................................................................................... 14
6
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 15
6.1
Napájací zdroj..................................................................................................... 15
6.2
Zvárací horák...................................................................................................... 15
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH................................................................... 16
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV .................................................... 17
SCHÉMA .................................................................................................................... 18
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ...........................................................................................20
PRÍSLUŠENSTVO .....................................................................................................21
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 266 001
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Okrem štandardných nariadení, ktoré platia pre dané pracovisko, je
nutné dodržiavať aj nižšie uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorí je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k nebezpečným situáciám, ktoré môžu
mať za následok zranenie obsluhy a poškodenie zariadenia.
1. Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ obsluhou zariadenia;
○ umiestnením núdzových vypínačov;
○ fungovaním zariadenia;
○ príslušnými bezpečnostnými opatreniami;
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
2. Obsluha zariadenia musí zaistiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatia práce so zariadením
3. Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel;
○ bez prievanu.
4. Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev odolný
proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
5. Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
0463 266 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia. Požiadajte svojho
zamestnávateľa o bezpečnostné predpisy vychádzajúce z údajov výrobcu o
nebezpečných situáciách.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM – môže spôsobiť smrť
•
•
•
•
Zariadenie inštalujte a uzemnite v súlade s príslušnými normami.
Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród nechráneným
povrchom tela, mokrými rukavicami alebo vlhkým odevom
Izolujte sa od zeme a zváraného predmetu
Dbajte na bezpečnú pracovnú polohu.
VÝPARY A PLYNY – môžu byť zdraviu nebezpečné
•
•
Kryte si hlavu pred výparmi
Na odstránenie výparov a plynov z dosahu vášho dýchania a z celého
priestoru používajte ventiláciu, odsávanie pri oblúku alebo oboje
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – môže poraniť oči a spáliť kožu
•
•
Chráňte si oči a telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s filtračnými
sklami a ochranný odev
Osoby nachádzajúce sa v blízkosti chráňte vhodnými tienidlami alebo
závesmi
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
Iskry (prskanie) môžu spôsobiť požiar. Preto zaistite, aby v blízkosti neboli
žiadne horľavé materiály
HLUK – nadmerný hluk môže poškodiť sluch
•
•
Chráňte si uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu. Chráňte si
uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
Varujte osoby nachádzajúce sa v blízkosti pred nebezpečenstvom
FUNKČNÁ PORUCHA – pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte tento návod na
obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÉ OSOBY!
UPOZORNENIE!
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte
tento návod na obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
0463 266 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou.
Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu
v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so
zaručením elektromagnetickej kompatibility pri zariadení
triedy A.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
Spoločnosť ESAB vám môže zaistiť všetky potrebné zváračské ochranné prostriedky
a prídavné zariadenia.
DEMONTÁŽ A VYRAĎOVANIE DO ŠROTU
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Zváracie zariadenia obsahujú predovšetkým oceľ, plasty a neželezné kovy, a musí sa s nimi
zaobchádzať v súlade s platnými miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
Podľa pokynov platných miestnych predpisov o ochrane životného prostredia sa musí
zaobchádzať aj s chladivom.
0463 266 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Arc 180 a Arc 200 sú zdroje zváracieho prúdu určené na použitie s obaľovanými
elektródami (zváranie MMA) a na zváranie TIG (Live Arc).
Príslušenstvo spoločnosti ESAB pre tento produkt nájdete v kapitole
PRÍSLUŠENSTVO tejto príručky.
2.1
Vybavenie
Napájací zdroj sa dodáva s týmito súčasťami:
•
•
•
3 metrový zvárací kábel s držiakom elektródy
3 metrový spätný kábel so spätnou svorkou
návodom na použitie
0463 266 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Arc 180
Arc 200
Sieťové napätie
230 V 1~ ± 10 %, 50/60 Hz
230 V 1~ ± 10 %, 50/60 Hz
Primárny prúd I max.
36 A
40,7 A
Rozsah nastavenia MMA
5 A / 20,0 V - 180 A / 27,2 V
5 A / 20,2 V - 210 A / 28,4 V
Rozsah nastavenia TIG
5 A / 10 V - 180 A / 17,2 V
5 A / 10,2 V - 210 A / 18,4 V
Dovolené zaťaženie pri
MMA
30 % zaťažovací cyklus
180 A / 27,2 V
35 % zaťažovací cyklus
200 A / 28,0 V
60 % zaťažovací cyklus
125 A / 25,2 V
135 A / 25,4 V
100 % zaťažovací cyklus
100 A / 24,0 V
120 A / 24,8 V
35 % zaťažovací cyklus
180 A / 17,2 V
200 A / 18,0 V
60 % zaťažovací cyklus
130 A / 15,2 V
135 A / 15,4 V
100 % zaťažovací cyklus
100 A / 14,0 V
120 A / 14,8 V
Účinník pri maximálnom
prúde
0,72
0,71
Účinnosť pri maximálnom
prúde
>80 %
>80 %
Napätie na svorkách U0
max.
59,8 V
66,3 V
Prevádzková teplota
-10 až +40°C
-10 až +40°C
Prepravná teplota
-20 až +55°C
-20 až +55°C
Dovolené zaťaženie pri TIG
Zvukový tlak bez zaťaženia <70 db (A)
<70 db (A)
Rozmery d × š × v
310 × 140 × 230 mm
360 × 140 × 230 mm
Hmotnosť
6,6 kg
7,5 kg
Trieda krytia
IP 23S
IP 23S
Trieda použitia
Prevádzkové zaťaženie
Pracovný cyklus vymedzuje čas, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži
bez toho, aby došlo k preťaženiu, ako percento desaťminútového intervalu. Zaťažovací
cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F.
Trieda krytia
Kód IP indikuje krytie, t. zn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
0463 266 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
4.1
Umiestnenie
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané. Umiestnite zvárací zdroj tiež tak, aby prívod vzduchu nebol upchatý nežiaducim
materiálom.
4.2
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k
správnemu sieťovému napájaciemu napätiu a
či je chránený poistkou so správnou
menovitou hodnotou. Zásuvka musí mať
prípojku ochranného uzemnenia.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
4.2.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Arc 180
Sieťové napätie
Arc 200
230V 1~ ± 10 %, 50/60 Hz
Prierez sieťového kábla
mm2
3 G 2,5
3 G 2,5
Fázový prúd I1eff (TIG)
12,5 A
16,6 A
Fázový prúd1eff (MMA)
16,0 A
24,1 A
POZOR!
Zvárací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
0463 266 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
Pripojenia
1. Ovládací panel
2. Prípojka (-) pre spätný kábel, zvárací
kábel alebo horák TIG
3. Prípojka (+) pre spätný kábel alebo
zvárací kábel
5.2
4. Hlavný spínač napájania 1/O
5. Prípojka pre sieťový kábel
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Napájací zdroj má dva výstupy, zápornú svorku [-] (2) a kladnú svorku [+] (3), určené na
pripojenie zváracieho a spätného kábla.
Pri postupe MMA závisí výstup, ku ktorému sa pripája zvárací kábel, od typu elektródy.
Bližšie informácie o správnej polarite elektródy nájdete na balení elektród.
Pri voliteľnom postupe TIG pripojte napájací kábel horáka TIG k zápornej [-] svorke (2).
Maticu prívodu plynu pripojte na regulovaný prívod ochranného plynu.
Spätný kábel pripojte k zostávajúcej zváracej svorke na zváracom zdroji. Pripevnite
kontaktnú príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt.
0463 266 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5.3
Symboly a ovládacie panely
Arc 180
Arc 200
5.4
Kontrolka zapnutia, biela,
napájací zdroj ZAP
Kontrolka prehrievania, žltá,
prehrievanie
Štart TIG škrtnutím
Zváranie MMA
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktorá sa aktivuje pri prílišnom zvýšení
teploty, ktorá preruší zvárací prúd a rozsvieti sa žltá kontrolka na čelnej stene zváracieho
zdroja. Aktivovanie ochrany proti tepelnému preťaženiu sa automaticky zruší, ak teplota
klesne.
POZOR!
Ak sa zvárací zdroj intenzívne používa, môže nastať jeho
prehriatie. Pozrite si dovolené zaťaženie v kapitole
TECHNICKÉ ÚDAJE v tomto návode.
Ak je prívod alebo výstup vzduchu blokovaný alebo
upchatý nežiaducim materiálom, môže dôjsť k prehriatiu
zváracieho zdroja. Skontrolujte, či nie je blokovaný
prietok vzduchu cez zvárací zdroj.
5.5
Zváranie MMA
Prestavte volič na požadovaný zvárací postup.
0463 266 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
POZOR!
Výstup zváracieho zdroja je povolený.
Skontrolujte, či výber polarity zváracieho kábla zodpovedá požiadavkám elektródy. Zvoľte
požadovanú úroveň zváracieho prúdu.
5.5.1
Nastavenie zváracieho prúdu
Zvárací zdroj Arc 180 má nastaviteľný zvárací prúd od 5 do 180 A.
Arc 200 má nastaviteľnú hodnotu 5 až 200 A.
Prúd
5.5.2
Preskočenie oblúka
Zváranie MMA sa môže označovať aj ako zváranie s obalenými elektródami. Preskočením
oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Ak sa pri zapaľovaní oblúka hrot elektródy pritlačí oproti kovu, okamžite sa nataví a prilepí sa
ku kovu, v dôsledku čoho pokračovanie zvárania nie je možné. Z tohto dôvodu sa oblúk musí
zapáliť rovnako, ako by ste zapaľovali zápalku. Rýchlo škrtnite elektródou o kov, potom ju
nadvihnite, aby sa dosiahla vhodná dĺžka oblúka (pribl. 2 mm). Ak je oblúk príliš dlhý, bude
prskať a praskať, až nakoniec zhasne. Po zapálení oblúka pohybujte elektródou zľava
doprava. Elektróda sa musí nachádzať pod uhlom 60° ku kovu.
5.5.3
Manipulácia s elektródou
Pri zváraní MMA je potrebné prispôsobovať na konci elektród tri pohyby: elektróda
približujúca sa do roztaveného kúpeľa pozdĺž osí [1], na dosiahnutie požadovanej šírky
tavného kúpeľa môžu byť potrebné malé oscilácie [2], pohyb elektródy pozdĺž zváracej dráhy
[3].
Operátor si môže zvoliť manipuláciu s elektródou podľa ostrosti zvarového spoja, polohy
zvaru, charakteristík elektródy, zváracieho prúdu, pracovných zručností a pod.
1. pohyb elektródy
2. oscilácia elektródy (doprava a doľava)
3. elektróda sa pohybuje pozdĺž zvaru
0463 266 001
4. zvarenec
5. zvar
6. elektróda
- 12 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5.5.4
Ochrana proti privarovaniu elektród
Ak sa elektróda počas zvárania dostane do priameho kontaktu (dotyku) so zvarencom a
vznikne skrat, zvárací prúd sa zníži na minimum, aby sa predĺžila životnosť elektródy.
5.5.5
Tvary spojov v MMA
Tupý spoj
5.5.6
Rohový spoj
Preplátovaný spoj
Spoj tvaru T
Výber elektródy
Výber priemeru elektródy závisí od hrúbky
zvarenca, polohy zvaru, tvaru spoja, vrstvy
zvaru a pod. Ďalšie podrobnosti nájdete na
odporúčaniach uvedených na balení s
elektródami.
•
Na zaistenie dobrej kvality zvaru sa
elektródy musia vždy vysušiť alebo
skladovať v suchu. Účelom je zabránenie
vodíkových vtrúsenín, bubliniek a trhlín z
vnútorného pnutia.
•
Pri zváracom postupe nesmie byť oblúk
príliš dlhý, inak spôsobí nestabilné
horenie oblúka, veľké rozstreky, nízku
penetráciu, vruby odtavením, bubliny a
pod. Ak je oblúk je príliš krátky, spôsobí
privarenie elektródy.
5.6
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z volfrámovej elektródy,
ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené ochranným plynom.
Zváranie TIG je užitočné predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoká kvalita a pri zváraní
tenkých plechov. Zváracie zdroje majú dobré charakteristiky aj pre zváranie TIG.
Na zváranie systémom TIG musia byť zváracie zdroje vybavené:
•
horákom TIG s plynovým ventilom (nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO tejto príručky)
•
fľašou so zváracím plynom (vhodný zvárací plyn)
•
regulátorom zváracieho plynu (vhodný plynový regulátor)
•
volfrámovou elektródou
•
vhodným pomocným materiálom, v prípade potreby.
Prestavte volič na požadovaný zvárací postup.
0463 266 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
POZOR!
Výstup zváracieho zdroja je povolený.
Skontrolujte, či výber polarity horáka TIG zodpovedá požiadavkám elektródy.
Zvoľte požadovanú úroveň zváracieho prúdu.
5.6.1
Nastavenie zváracieho prúdu
Zvárací zdroj Arc 180 má nastaviteľný
zvárací prúd od 5 do 180 A. Arc 200 má
nastaviteľnú hodnotu 5 až 200 A.
Prúd
5.6.2
Zapálenie oblúku „Live TIG-start“
S funkciou Živý štart TIG sa oblúk zapaľuje zdvihnutím elektródy zo základného materiálu po
jej kontakte so základným materiálom.
5.6.3
Tvary spojov v TIG
Tupý spoj
0463 266 001
Rohový spoj
Preplátovaný spoj
- 14 -
Spoj tvaru T
© ESAB AB 2015
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Ochranné dosky môžu odstraňovať len tie osoby, ktoré majú príslušné
elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Napájací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Interval čistenia a používané metódy závisia od:
•
zváracieho postupu
•
času horenia oblúka
•
umiestnenia
•
okolitého prostredia
Spravidla postačí prefúkať napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so
zníženým tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali prehrievanie.
6.2
Zvárací horák
Dielce podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných intervaloch vyčistiť a
vymeniť, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
0463 266 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať nasledujúce
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Spôsob odstránenia
Nehorí oblúk.
•
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
•
Skontrolujte, či napätie nie je príliš nízke alebo
príliš vysoké. Žltá LED sa rozsvieti, ak je vstup pod
alebo nad odporúčanými úrovňami a stroj má
normálnu prevádzkovú teplotu.
•
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
•
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota
prúdu.
•
Skontrolujte, či sa aktivoval MCB.
•
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti
tepelnému preťaženiu (čo indikuje žltá kontrolka
na čelnom paneli).
•
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Zvárací prúd sa preruší počas
zvárania.
Ochrana proti tepelnému preťaženiu •
sa aktivuje príliš často.
•
•
Neuspokojivý zvárací výkon.
0463 266 001
Skontrolujte, či nie je upchaný prachový filter.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité
údaje pre zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je
preťažená). Pozrite si dovolené zaťaženie
v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE v tomto návode.
Uistite sa, že ste zvárací zdroj umiestnili tak, aby
vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch
neboli upchaté.
•
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
•
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota
prúdu.
•
Skontrolujte, či sa používajú správne elektródy.
•
Skontrolujte prietok plynu. Ak sa v režime Live Tig
používa doplnkové vybavenie – horák ET 17V
TIG.
- 16 -
© ESAB AB 2015
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik.
Používajte len originálne náhradné diely.
Nástroj Arc 180, Arc 200 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných
a európskych noriem EN 60974-1 a EN 60974-10. Povinnosťou servisnej jednotky,
ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej
zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely si možno objednávať prostredníctvom najbližšieho predajcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
0463 266 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 266 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
SCHÉMA
0463 266 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 885
Welding power source
BuddyTM Arc 180
0700 300 887
Welding power source
BuddyTM Arc 200
0459 839 066
Spare parts list
BuddyTM Arc 180 and Arc 200
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0463 266 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0700 006 901 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 3m
0700 006 885 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 5m
0700 006 900 Welding cable
200A, OKC 50, 3m
0700 006 884 Welding cable
200A, OKC 50, 5m
0700 300 861 TIG 17 torch
4m
0463 266 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising