ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Používateľská príručka

ESAB W82 Používateľská príručka
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Návod k používání
0460 971 301 CZ 20161014
Valid for: W82 serial no. 544-, 628-xxx-xxxx
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .................................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů .......................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ..................................................................................
4
ÚVOD ...............................................................................................................
7
2.1
Vybavení.........................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................
8
4
INSTALACE .....................................................................................................
9
4.1
Pokyny pro montáž .......................................................................................
9
4.2
Popis systému ...............................................................................................
9
4.3
Jak nastavit systém U82 pro použití se systémem W82 ...........................
10
4.3.1
Uložení dat ..................................................................................................
10
4.3.2
Konverze samostatné jednotky U82 na prezentační jednotku ....................
10
Systémové schémata ....................................................................................
11
2
4.4
5
6
OBSLUHA........................................................................................................ 13
5.1
Zapojení a ovládací zařízení .........................................................................
13
5.2
Ochrana proti přehřátí...................................................................................
14
5.3
Zpětná vazba napětí oblouku .......................................................................
14
ÚDRŽBA .......................................................................................................... 16
6.1
7
Prohlídka a čištění.........................................................................................
16
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................ 17
NÁKRES ................................................................................................................. 18
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................... 21
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................... 22
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0460 971 301
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
1 BEZPEČNOST
1.1 Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy látek (MSDS).
1.2 Bezpečnostní opatření
POZOR!
Společnost ESAB vyzkoušela tuto jednotku v obecné konfiguraci. Odpovědnost
za bezpečnost a funkčnost konkrétní konfigurace nese osoba, která do ní
jednotku začlení.
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
0460 971 301
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
3.
4.
5.
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem a
pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel na
tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0460 971 301
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
0460 971 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2 ÚVOD
Aristo® W82
W82 je ovládací jednotka, která umožňuje komunikaci mezi
svařovacím zařízením a automatizačním zařízením, například roboty
a počítači. Komunikační protokoly: DeviceNet, Profibus, CANopen a
Ethernet.
W82 se používá s napájecími zdroji pro svařovací automatizaci
vybavenými sběrnicí CANbus společnosti ESAB. Pokyny pro práci s
napájecím zdrojem a podavačem drátu najdete v příslušných
návodech k použití.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ se zpětně montuje na horní část
podporovaných napájecích zdrojů ESAB. Ke sběrnici CANbus se
připojuje interně. Komunikační protokol: WeldCloud™.
Existují dvě verze systému Retrofit Mig 4004i WeldCloud™: každá
z nich má jinou funkci. Objednací čísla dostupných verzí jsou
0445 302 880 (bez konektoru pro síť Ethernet a komunikace se
systémem robota) a 0445 302 881 (s konektorem pro síť Ethernet a
komunikaci se systémem robota).
Další informace o podporovaných napájecích zdrojích získáte u
prodejního zástupce ESAB.
2.1 Vybavení
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen a W82 Ethernet se dodává s pamětí
USB a návodem k použití.
W82 Integrovaný se dodává s návodem k použití.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ se dodává se softwarem WeldCloud™ a stručným
návodem.
Sada měřicího kabelu a připojovací kabely pro různé napájecí zdroje jsou k dispozici jako
příslušenství, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ a samostatný seznam náhradních dílů.
0460 971 301
-7-
© ESAB AB 2016
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Aristo® W82
Napájecí napětí (do jednotky podavače
přes systém W82)
42 V, 50–60 Hz
Napájecí napětí (z robota)
24 V ss.
Napájecí napětí (z napájecího zdroje)
12 V ss.
Hmotnost
4 kg (8,8 libry)
Rozměry (d × š × v)
366 × 101 × 159 mm
(14,41 × 3,98 × 6,26 palce)
Třída krytí
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Napájecí napětí (do jednotky podavače přes systém
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Napájecí napětí (z napájecího zdroje)
12 V ss.
Hmotnost
6 kg (13,2 libry)
Rozměry (d × š × v)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 palce)
Třída krytí
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Napájecí napětí (do jednotky podavače přes systém
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Napájecí napětí (z napájecího zdroje)
12 V ss.
Hmotnost
6 kg (13,2 libry)
Rozměry (d × š × v)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 palce)
Třída krytí
IP23
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
0460 971 301
-8-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4 INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
Viz servisní příručka pro systém Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile.
U retrofitu Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ se ujistěte, že anténa na horní části skříňky není
zakryta nebo blokována.
4.1 Pokyny pro montáž
Připojení systému Aristo® W82 k napájecímu zdroji Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i,
Mig U5000iw
1. Odšroubujte šrouby ze zadní rukojeti
napájecího zdroje.
2. Vložte systém W82do svařovacího
napájecího zdroje.
3. Přišroubujte systém W82 a rukojeť na
místo do stejných otvorů na šrouby.
Připojení Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Pokyny k připojení retrofitu Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ najdete v servisní příručce pro
systém W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, nebo se obraťte na nejbližší servisní centrum
či distributora ESAB.
Připojení systému Aristo® W82 k napájecímu zdroji Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c,
Mig 5002c a Mig 6502c
Připojte systém W82 2m kabelem a umístěte ho na podlahu nebo na stojan vedle napájecího
zdroje.
4.2 Popis systému
Jednotku U82 je možné konfigurovat pro samostatné použití (samostatná jednotka) nebo
prezentační použití (prezentační jednotka). Přítomnost jednotky W82 ve svařovacím systému
určuje, která jednotka se má použít.
0460 971 301
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
Samostatná jednotka se používá, když
žádná jednotka W82 v systému není.
Prezentační jednotka se používá, když je
nějaká jednotka W82 v systému.
Během spuštění je možné vidět, jestli je jednotka prezentační jednotkou či ne.
4.3 Jak nastavit systém U82 pro použití se systémem W82
POZOR!
Je nutné změnit samostatnou jednotku U82 na prezentační jednotku, než se
začnou používat společně s jednotkou W82.
4.3.1 Uložení dat
1.
2.
3.
4.
5.
Připojte samostatnou jednotku U82 k napájecímu zdroji nebo jednotce podavače drátu.
ZAPNĚTE hlavní vypínač na napájecím zdroji.
Exportujte data svařování z paměti systému U82 do paměti USB (viz kapitola
Export/import v návodu k použití systému U82).
VYPNĚTE hlavní vypínač na napájecím zdroji.
Vyjměte paměť USB.
4.3.2 Konverze samostatné jednotky U82 na prezentační jednotku
1. Připojte dodanou paměť USB k počítači PC. Ujistěte se, že počítač je nastaven tak, aby
zobrazoval přípony souborů.
2. Přejmenujte: „update.txt_“ na „update.txt“ a „reset.txt_“ na „reset.txt“
0460 971 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
3. Otevřete kryt na levém konci ovládacího
panelu.
4. Vložte dodanou paměť USB do konektoru
USB.
5. Zavřete kryt.
6. ZAPNĚTE hlavní vypínač na napájecím
zdroji. Ozve se jedno „pípnutí“, které
oznamuje zahájení převodu. Po dokončení
se ozvou dvě „pípnutí“.
7. VYPNĚTE hlavní vypínač na napájecím
zdroji.
8. Otevřete kryt a vyjměte dodanou paměť
USB.
9. Zavřete kryt. Jednotka je nyní připravená ke společnému použití s jednotkou W82.
4.4 Systémové schémata
Následují schematická znázornění zobrazující připojení mezi různými jednotkami.
1.
2.
3.
4.
Připojení mezi svařovacím napájecím zdrojem a systémem W82 – „Sběrnice CAN
k napájecímu zdroji“.
Připojení mezi systémem W82 a ovládací skříní robota – „Provozní sběrnice“.
Připojení mezi svařovacím napájecím zdrojem a jednotkou podavače drátu – „Interní
sběrnice CAN“.
Připojení mezi svařovacím napájecím zdrojem a ovládacím panelem – „Interní sběrnice
CAN“.
POZOR!
Jestliže se nepoužívá jednotka podavače drátu ESAB, je potřeba ke kontaktu
měření na ovládací jednotce samostatná zpětná vazba napětí oblouku.
0460 971 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
0460 971 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5 OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1 Zapojení a ovládací zařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Signalizační kontrolka ze sériového čísla 944-xxx-xxxx
Oranžová kontrolka – přehřátí
Externí sběrnice CAN možnost ukončení
Provozní sběrnice
Připojení pro komunikaci se systémem robota
Opatření
Připojení měřicího kabelu pro zpětnou vazbu napětí oblouku a signál nouzového
vypínače, měřicí sada
Interní sběrnice CAN
Připojení pro komunikaci s jednotkou podavače drátu ESAB a ovládacím panelem
LAN
Připojení k síti, Ethernet
Sběrnice CAN k svařovacímu napájecímu zdroji
Přípojky pro komunikaci se svařovacím napájecím zdrojem.
USB
Připojení paměti USB
0460 971 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anténa
Kontrolka LED, bílá
Zapnuté napájení
Kontrolka LED, červená
Stav připojení (svítící LED = chyba připojení)
USB
Připojení paměti USB
Přípojka CAN
Sledování napětí oblouku (+), červená zdířka na banánek
Sledování napětí oblouku (-), černá zdířka na banánek
Připojení Provozní sběrnice pro komunikaci se systémem robota
Připojení Ethernet
5.2 Ochrana proti přehřátí
Ovládací jednotka má ochranu proti přehřátí, která se aktivuje v případě, že se příliš zvýší
teplota. V takovém případě se přeruší svařovací proud a rozsvítí se oranžová kontrolka.
Když teplota klesne a kontrolka zhasne, ochrana proti přehřátí se automaticky nastaví do
výchozího stavu.
5.3 Zpětná vazba napětí oblouku
Zpětná vazba napětí oblouku je velmi důležitým faktorem pro dosažení dobrého výsledku
svařování. Při svařování MIG/MAG je napájecí zdroj připraven detekovat napětí oblouku
v podavači drátu. Nezbytnou podmínkou této funkce je použití podavače drátu ESAB a
propojovacího kabelu ESAB! Tato metoda měření napětí oblouku kompenzuje pokles napětí
oblouku ve svařovacím kabelu do podavače drátu. S hořákem ESAB podporujícím funkci
„TrueArcVoltage“ (skutečné napětí oblouku) je kompenzován pokles napětí až ke hrotu
kontaktu.
0460 971 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
VAROVÁNÍ!
Vstupy externího napětí oblouku (červené a černé zdířky na banánek) na zadní
straně horní krabice systému WeldCloud™ se nesmějí používat, pokud nebylo
zařízení nakonfigurováno pro toto nastavení oprávněnými servisními pracovníky
společnosti ESAB.
POZOR!
Za účelem kompenzace poklesu napětí ve zpětném kabelu je možné napájecí
zdroj nakonfigurovat (konfiguraci mohou provádět jen oprávnění servisní
pracovníci společnosti ESAB) pro použití detekčního drátu externího napětí
oblouku z obrobku.
0460 971 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6 ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Ochranné desky mohou odstraňovat pouze ty osoby, které mají vhodné
elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1 Prohlídka a čištění
Pravidelně kontrolujte, zda je řídicí jednotka elektricky propojena s napájecím zdrojem a
přípojky jsou správně zapojené a nejsou vadné.
0460 971 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Zařízení W82 a Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ jsou navržena a testována v souladu
s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Servisní
služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedené normě.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0460 971 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES
NÁKRES
Aristo® W82
0460 971 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES
0460 971 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Pokyny a seznam náhradních dílů jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.esab.com
0460 971 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Sada rozhraní robota Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Sada rozhraní robota Profibus WeldCloud™
Sada rozhraní robota CANopen
WeldCloud™
Sada rozhraní robota EtherNet IP
WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0460 971 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising