ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Kasutusjuhend

ESAB W82 Kasutusjuhend
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Kasutusjuhend
0460 971 301 EE 20161014
Valid for: W82 serial no. 544-, 628-xxx-xxxx
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ..........................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ......................................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud ..............................................................................................
4
SISSEJUHATUS ..............................................................................................
7
2.1
Varustus .........................................................................................................
7
3
TEHNILISED ANDMED ...................................................................................
8
4
PAIGALDAMINE ..............................................................................................
9
4.1
Koostejuhised................................................................................................
9
4.2
Süsteemi kirjeldus.........................................................................................
9
4.3
U82 seadistamine kasutamiseks koos W82-ga ..........................................
10
4.3.1
Salvestage seadmesse salvestatud andmed ..............................................
10
4.3.2
Muutke eraldiseisevaks seadmeks seadistatud U82 kuvamisseadmeks ....
10
Süsteemi skeemid .........................................................................................
11
2
4.4
5
6
KASUTAMINE.................................................................................................. 13
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed ..................................................................
13
5.2
Ülekuumenemiskaitse...................................................................................
14
5.3
Keevituskaare pinge tagasiside ...................................................................
14
HOOLDAMINE ................................................................................................. 16
6.1
7
Kontrollimine ja puhastamine ......................................................................
16
VARUOSADE TELLIMINE............................................................................... 17
SKEEM.................................................................................................................... 18
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................... 21
TARVIKUD .............................................................................................................. 22
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0460 971 301
© ESAB AB 2016
1 OHUTUS
1 OHUTUS
1.1 Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja materjaliohutuse teabelehti
(MSDS).
1.2 Ohutusabinõud
TÄHELEPANU!
ESAB katsetab seda seadet üldisel ülesseadmisel. Vastutus spetsiifilise
ülesseadmise ohutuse ja talitluse eest lasub integreerijal.
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0460 971 301
-4-
© ESAB AB 2016
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi, märgade
kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast võimalikult
kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0460 971 301
-5-
© ESAB AB 2016
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel
juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist
siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada
ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB varustab teid kõigi keevitamisel vajalike kaitsevahendite ja tarvikutega.
0460 971 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 SISSEJUHATUS
2 SISSEJUHATUS
Aristo® W82
W82 on juhtseade, mille abil toimub side keevitusseadme ja
automaatikaseadmete (nt robotid ja arvutid) vahel. Sideprotokollid:
DeviceNet, Profibus, CANopen ja Ethernet.
Juhtseadet W82 kasutatakse koos ESAB-i CAN-siiniga varustatud
vooluallikatega, mis on kasutusel keevitusautomaatikas. Vooluallika
ja traadi etteandeseadme käsitsemisjuhiseid vt vastavast
kasutusjuhendist.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ paigaldatakse toetatud ESAB-i
vooluallikate peale, et need kaasajastada. Ühendus toimub siseselt
CAN-siini kaudu. Sideprotokoll: WeldCloud™.
Juhtseade Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ on saadaval kahes
erinevate funktsioonidega versioonis. Saadaolevad versioonide
tellimisnumbrid on 0445 302 880 (ilma Etherneti-ühenduse ja
robotsüsteemi sideühenduseta) ja 0445 302 881
(Etherneti-ühenduse ja robotsüsteemi sideühendusega).
Teavet toetatud vooluallikate kohta küsige ESAB-i müügiesindajalt.
2.1 Varustus
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen ja W82 Ethernet tarnitakse koos
USB-mäluseadme ja kasutusjuhendiga.
W82 Integrated tarnitakse koos kasutusjuhendiga.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ tarnitakse koos tarkvaraga WeldCloud™ ja
lühijuhendiga.
Mõõtekaablikomplekt ja ühenduskaablid eri vooluallikate jaoks on saadaval tarvikutena, vt
ptk „TARVIKUD” ja eraldi varuosade loetelu.
0460 971 301
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNILISED ANDMED
3 TEHNILISED ANDMED
Aristo® W82
Toitepinge (etteandeseadmesse läbi
seadme W82)
42 V, 50–60 Hz
Toitepinge (robotist)
24 V alalisvool
Toitepinge (vooluallikast)
12 V alalisvool
Mass
4 kg (8,8 naela)
Mõõtmed (p × l × k)
366 × 101 × 159 mm (14,41 × 3,98 × 6,26
tolli)
Korpuse kaitseklass
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Toitepinge (etteandeseadmesse läbi juhtseadme
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Toitepinge (vooluallikast)
12 V alalisvool
Mass
6 kg (13,2 naela)
Mõõtmed (p × l × k)
527 × 257 × 115 mm (20,75 ×
10,12 × 4,52 tolli)
Korpuse kaitseklass
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Toitepinge (etteandeseadmesse läbi juhtseadme
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Toitepinge (vooluallikast)
12 V alalisvool
Mass
6 kg (13,2 naela)
Mõõtmed (p × l × k)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 tolli)
Korpuse kaitseklass
IP23
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
0460 971 301
-8-
© ESAB AB 2016
4 PAIGALDAMINE
4 PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
Vt Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™-i, WeldCloud™ Mobile'i hooldusjuhendit.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™-i puhul veenduge, et pealmisel karbil olev antenn ei
oleks kinni kaetud ega blokeeritud.
4.1 Koostejuhised
Aristo® W82 ühendamine Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i, Mig U5000iw
vooluallikaga
1. Eemaldage vooluallika tagumise
käepideme kruvid.
2. Pange W82 keevitusvooluallika peale.
3. Keerake W82 ja käepide kruvidega tagasi
samadesse kruviaukudesse.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™-i ühendamine
Juhiseid Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™-i ühendamise kohta vt Aristo® W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™-i kasutusjuhendist või pöörduge lähima ESAB-i
hoolduskeskuse või edasimüüja poole.
Aristo® W82 ühendamine Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c, Mig 5002c ja Mig 6502c
vooluallikaga
Ühendage W82 2 m kaabliga ja asetage see põrandale või tugijalale vooluallika kõrvale.
4.2 Süsteemi kirjeldus
Seadme U82 saab konfigureerida eraldiseisvaks kasutamiseks (eraldiseisev seade) või
kuvamiseks (kuvamisseade). Seadme kasutus sõltub sellest, kas keevitussüsteemis on W82
seade.
0460 971 301
-9-
© ESAB AB 2016
4 PAIGALDAMINE
Seadet kasutatakse eraldiseisva
seadmena, kui süsteemis pole W82
seadet.
Seadet kasutatakse kuvamisseadmena,
kui süsteemis on W82 seade.
Käivitamise ajal saab vaadata, kas seade on kuvamisseade või mitte.
4.3 U82 seadistamine kasutamiseks koos W82-ga
TÄHELEPANU!
Eraldiseisevaks seadmeks seadistatud U82 tuleb muuta kuvamisseadmeks, kui
seda hakatakse kasutatama koos seadmega W82.
4.3.1 Salvestage seadmesse salvestatud andmed
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage eraldiseise seadmeks seadistatud U82 vooluallikaga või traadi
etteandeseadmega.
Seadke vooluallika pealüliti sisselülitatud asendisse ON.
Eksportige keevitusandmete seadistused U82 mälust USB-mäluseadmesse (vt U82
kasutusjuhendi ptk „Eksport/import”).
Seadke vooluallika pealüliti väljalülitatud asendisse OFF.
Eemaldage USB-mäluseade.
4.3.2 Muutke eraldiseisevaks seadmeks seadistatud U82 kuvamisseadmeks
1. Ühendage kaasasolev USB-mäluseade arvutiga. Veenduge, et arvuti oleks seadistatud
kuvama faililaiendusi.
2. Nimetage fail "update.txt_" ümber failiks "update.txt"ja fail "reset.txt_" ümber failiks
"reset.txt".
0460 971 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 PAIGALDAMINE
3. Avage juhtpaneeli vasakpoolses otsas olev
kate.
4. Sisestage USB-mäluseade
USB-konnektorisse.
5. Sulgege kate.
6. Seadke vooluallika pealüliti sisselülitatud
asendisse ON. Üks piiks osutab
muutmisprotsessi käivitumisele. See on
jõudnud lõpule, kui kõlab kaks piiksu.
7. Seadke vooluallika pealüliti väljalülitatud
asendisse OFF.
8. Avage kate ja eemaldage kaasasolev
USB-mäluseade.
9. Sulgege kate. Seadet saab nüüd kasutada koos seadmega W82.
4.4 Süsteemi skeemid
Järgnevad skeemid näitavad eri seadmete vahelisi ühendusi.
1.
2.
3.
4.
Ühendus keevitusvooluallika ja W82 vahel – „CAN-ist vooluallikasse”.
Ühendus W82 ja roboti juhtkilbi vahel – „Fieldbus”.
Ühendus keevitusvooluallika ja traadi etteandeseadme vahel - „Sisene CAN”.
Ühendus keevitusvooluallika ja juhtpaneeli vahel - „Sisene CAN”.
TÄHELEPANU!
Kui ESAB-i traadi etteandeseadet ei kasutata, tuleb ühendada juhtseadme
mõõtekontaktiga eraldi keevituskaare pinge tagasiside ühendus.
0460 971 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 PAIGALDAMINE
0460 971 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
5 KASUTAMINE
5 KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
5.1 Ühendused ja juhtimisseadmed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Märgutuli alates seerianumbrist 944-xxx-xxxx
Oranž märgutuli – ülekuumenemine
Väline CAN ja lõpetamisvalik
Fieldbus
Robotsüsteemi sideühendus
Mõõteandmed
Ühendus keevituskaare pinge tagasiside ja hädaseiskamissignaali mõõtekaabli jaoks,
mõõtekaablikomplekt
Sisemine CAN
Ühendused sideks ESAB-i traadi etteandeseadme ja juhtpaneeliga
LAN
Võrguühendus, Ethernet
CAN-ist keevitusvooluallikasse
Ühendus sideks keevitusvooluallikaga
USB
USB-mälu ühendus
0460 971 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 KASUTAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antenn
Valge LED-märgutuli
Toide sees
Punane LED-märgutuli
Ühenduse olek (põlev LED-märgutuli = ühenduse tõrge)
USB
USB-mälu ühendus
CAN-ühendus
Keevituskaare pinge jälgimine (+), punane banaanpesa
Keevituskaare pinge jälgimine (–), must banaanpesa
Fieldbus-sideühendus robotsüsteemiga
Etherneti-ühendus
5.2 Ülekuumenemiskaitse
Juhtseadmel on olemas ülekuumenemiskaitse, mis rakendub siis, kui temperatuur tõuseb
liiga kõrgele. Kui see juhtub, siis keevitusvool katkeb ja süttib oranž märgutuli.
Ülekuumenemiskaitse lähtestatakse automaatselt ja märgutuli kustub, kui temperatuur on
langenud.
5.3 Keevituskaare pinge tagasiside
Keevituskaare pinge tagasiside on hea keevitustulemuse saavutamisel ülioluline tegur.
MIG/MAG-keevituse puhul on vooluallikas valmis keevituskaare pinge tuvastamiseks traadi
etteandeseadmes. Selle funktsiooni eelduseks on ESAB-i traadi etteandeseadme ja ESAB-i
ühenduskaabli kasutamine! See keevituskaare pinge mõõtmismeetod kompenseerib traadi
etteandeseadmesse kulgevas keevituskaablis toimuvat pingelangu. Funktsiooni
"TrueArcVoltage" toetava ESAB-i põleti korral kompenseeritakse pingelangu kuni kontaktotsa
tipuni.
0460 971 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 KASUTAMINE
HOIATUS!
Seadme WeldCloud™ pealmise karbi tagumisel otsal asuvaid väliseid
keevituskaare pinge sisendeid (punased ja mustad banaanpesad) ei tohiks
kasutada, välja arvatud juhul, kui volitatud ESAB-i teeninduse töötajad on
seadmed selle seadistuse jaoks konfigureerinud.
TÄHELEPANU!
Tagasivoolukaabli pingelangu kompenseerimiseks saavad volitatud ESAB-i
teeninduse töötajad konfigureerida vooluallika kasutama töödetailist tulevat välist
keevituskaare pinge tuvastustraati.
0460 971 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
6 HOOLDAMINE
6 HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
ETTEVAATUST!
Ainult vastavaid elektrialaseid teadmisi omavad isikud (volitatud personal) võivad
kaitseplaate eemaldada.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1 Kontrollimine ja puhastamine
Kontrollige regulaarselt, kas juhtseade on elektritoiteallikaga kontaktis ja ühendused terved
ning korralikud.
0460 971 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
7 VARUOSADE TELLIMINE
7 VARUOSADE TELLIMINE
W82 ja Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ on välja töötatud ja testitud vastavalt
rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele IEC/EN 60974-1 ja IEC/EN 60974-10.
Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode jätkuvalt
vastaks ülaltoodud standarditele.
Varuosi ja kulutarvikuid saab tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake
käesoleva dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0460 971 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
SKEEM
SKEEM
Aristo® W82
0460 971 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
SKEEM
0460 971 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
SKEEM
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Kasutusjuhendid ja varuosade loetelud on saadaval internetis aadressil: www.esab.com
0460 971 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
TARVIKUD
TARVIKUD
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robotiliidese komplekt Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Robotiliidese komplekt Profibus
WeldCloud™
Robotiliidese komplekt CANopen
WeldCloud™
Robotiliidese komplekt EtherNet IP
WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
TARVIKUD
0460 971 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising